Propheta Jeremia.

VI. Lucu.

 

JEremia uhca Jerusalemille onnettomutta wihollisilda/ v. 1.
ettei siellä ollut mitän muuta cuin wäärys/ pahus ja wäkiwalda/ v. 7.
Neuwo aicanans parannuxeen/ v. 8.
muutoin tahto HERra heitä häwittä/ jos jotakin wielä jäänyt on/ v. 9.
walitta ettei he sitä tottele/ waan pitäwät Jumalan sanan turhana/ v. 10.
sentähden täyty hänen angarast saarnata heidän häwityxestäns/ v. 11.
olit ahnet/ suruttomat ja ei sallinet idzens nuhdella/ v. 13.
HERra neuwo heitä wielä kysymän oikiata tietä/ waan ei he tahdo/ v. 15.
sentähden on rangaistus tulewa/ v. 18.
eikä heidän uhrins pidä heitä auttaman/ v. 20.
Babylonialaiset pitä totisest tuleman/ v. 22.
Neuwo wielä parannuxeen/ ja sano: HERra on pannut minun sulajaxi/ coetteleman ja puhdistaman Canssans: mutta caicki owat kelwottomat/ v. 27.

 

Jer 6:1 COotcat teitän/ te BenJaminin lapset Jerusalemista/ ja puhaldacat torween Techoasa/ ja nostacat lippun BethChemeris: sillä pohjast on pahus ja suuri wiheljäisys käsis.
Jer 6:2 Minä olen werrannut Zionin tyttären cauniseen ja ihanaiseen:
Jer 6:3 Mutta paimenet tulewat sijheen laumoinens/ he panewat majans hänen ymbärillens/ ja cukin caidze paicasans/
Jer 6:4 Ja sanowat: warustacat teitän händä wastan sotaan/ käykäm puolipäiwänä ylös/ woi meitäm/ sillä ehto joutu ja warjo tule suurexi.
Jer 6:5 Noscam ja astucam ylös/ meidän pitä sinne wielä yöllä menemän/ ja häwittämän hänen jalot huonens.
Jer 6:6 Sillä nijn sano HERra Zebaoth: caatacat puita/ ja tehkät muldaseiniä Jerusalemita wastan: sillä Caupungi pitä curitettaman/ caicki on siellä wäärys.
Jer 6:7 Nijncuin lähde cuohutta wetens: nijn cuohu myös hänen pahudens ja wäärydens/ wäärys ja häwitys sijnä cuullan/ kitu ja waiwa on aina minun edesäni.
Jer 6:8 Paranna sinuas Jerusalem/ ennencuin minun sydämen sinust käändy pois/ ja minä teen maan autiaxi/ josa ei kenengän asuman pidä.
Jer 6:9 Näitä sano HERra Zebaoth: mitä Israelist jäänyt on/ se pitä myös saalixi joutuman nijncuin wijnapuu/ cocota kätes corijn nijncuin wijnamarjain poimia.
Jer 6:10 KEnelle sijs minä puhun ja todistan/ että jocu cuulis? mutta heidän corwans owat ymbärinsleickamat/ eikä taida cuulla/ cadzo/ he pitäwät HERran sanan pilckana/ ja ei kärsi sitä.
Jer 6:11 Sentähden olen minä nijn täynnä HERran waatimust/ etten minä taida lacata wuodattamast/ sekä lasten päälle catuilla/ ja myös nuorucaisten cocouxen päälle yhtä haawa: sillä sekä mies että waimo/ ijällinen ja ikiwanha pitä otettaman kijnni.
Jer 6:12 Heidän huonens pitä tuleman muucalaisten käsijn/ ja heidän peldons ja emändäns: sillä minä ojennan käteni/ sano HERra/ maan asujain ylidzen.
Jer 6:13 Jotca caicki ahnettiwat/ sekä pienet että suuret: Prophetat ja Papit opettawat wäärin/
Jer 6:14 Ja lohduttawat minun Canssani hänen wiheljäisydesäns/ että hän halpana pitä/ ja sano: rauha/ rauha/ ja ei rauha oleckan.
Jer 6:15 Sentähden pitä heidän häpiään tuleman/ että he sencaltaisen cauhistuxen tekewät/ waicka he tahtowat olla häwäisemät/ eikä tahdo häwetä heitäns: sentähden pitä heidän jocaidzen langeman toinen toisens päälle/ ja cosca minä heitä curitan/ nijn heidän pitä langeman/ sano HERra.
Jer 6:16 NÄitä sano HERra: mengät teille/ cadzocat ja kysykät endisiä teitä/ cuca oikia tie on/ ja sitä te waeldacat/ nijn te löydätte lewon teidän sieluillen.
Jer 6:17 Mutta he sanowat: en me tee sitä. Minä olen pannut teille wartiat/ ottacat waari torwen änestä: mutta he sanowat: en me tee.
Jer 6:18 Sentähden te pacanat/ cuulcat ja ottacat tästä waari/ nijn myös teidän wäken.
Jer 6:19 Maa/ cuule sinä: cadzo/ minä annan tulla cowan onnen tälle Canssalle/ nimittäin/ heidän ansaitun palckans/ ettei he pidä lucua minun sanastani/ mutta hyljäwät minun Lakini/
Jer 6:20 Mitä minä lucua pidän pyhästä sawusta/ joca rickasta Arabiast tule/ eli hywästä Canelista/ joca caucaiselda maalda tule? teidän polttouhrin ei ole minulle otollinen/ eikä teidän uhrin kelpa minulle.
Jer 6:21 Sentähden sano HERra juuri näin: cadzo/ minä asetan tälle Canssalle esten/ sijhen pitä sekä Isä/ että lapset caicki heitäns louckaman/ ja kylän miehet pitä huckuman toinen toisens cansa.
Jer 6:22 NÄitä sano HERra: cadzo/ Canssa on tulewa pohjast/ ja suuri Canssa on asettawa idzens juuri meidän maamme wiereen/
Jer 6:23 Jolla on joudzet ja kilwet/ hän on julma ja armotoin/ hymise nijncuin pauhawainen meri/ aja hewoisilla nijncuin warustettu sotawäki sinua wastan sinä tytär Zion.
Jer 6:24 Cosca me saamme heistä cuulla/ nijn meidän kätem näändywät/ meille tule tusca ja murhe nijncuin lapsen kiwusa.
Jer 6:25 Älkän kengän lähtekö pellolle/ ja älkön kengän tielle mengö: sillä joca paicas on rauhatoin wihollisen miecan tähden.
Jer 6:26 O sinä minun Canssani tytär/ pue säcki päälles ja aseta idzes tuhcaan/ sure nijncuin nekin jotca suurest surulliset owat: sillä häwittäjä tule äkist meidän päällem.
Jer 6:27 MInä olen pannut sinun wartian tornixi ja linnaxi minun Canssasani/ tietämän ja coetteleman heidän menons.
Jer 6:28 He owat caicki luopunet/ waeldain petollisest/ he owat caicki turmeldu waski ja rauta.
Jer 6:29 Palkeet owat poldetut/ plyijy rauke pois/ sulaminen on hucas: sillä ei paha ole eroitettu.
Jer 6:30 Sentähden he myös cudzutan hyljätyxi hopiaxi: sillä HERra on heidän hyljännyt.

Vers. 11. Täynnä HERran waatimusta ) se on/ minun täyty caata Jumalan waatimisen ja hänen wihans sanan/ nijncuin astia ricko pohjan.
v. 13. Prophetat ) Sup. 2:8.
v. 15. Häwäisewät ) se on/ ei he tahdo pahaxi cudzutta/ eikä taita häwetä heitäns.
v. 16. Mengän teille ) se on/ tutkistelcat caickista Jumalan palweluxista ja opeista/ cuca wanhin ja paras on se pitäkät.
v. 20. Pyhästä sawusta ) Cadzo Esa. 1:11.
v. 27. Wartian tornixi ja linnaxi ) se on sinun pitä sanan cautta wartioidzeman ja rangaiseman heitä/ mutta se on paha rauta caicki sulaminen on hucas.
v. 29. Palkeet ) se on/ Papit/ joiden cautta pitä opetettaman/ taencaltaisia wertauxia/ Ezech. 22:18. ja 24:3.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52