Propheta Jeremia.

XXVIII. Lucu.

 

HAnania wäärä Propheta ennusta sitä wastan/ että HERra oli särkewä cahta wuotta ennen Babelin Cuningan iken/ ja andawa HErran huonen astiat/ ja caicki fangit tulla cotia jällens/ v. 1.
Jeremia toiwotta nijn tapahtuwan/ cuitengin aja hän hänen tacaperin toimella/ v. 5.
Hanania otta puuiken Jeremialda/ ja särke merkixi sen nijn tapahtuwan/ v. 10.
HERra käske Jeremian tehdä rautaiken jällens/ merkixi/ ettei heidän pidä saaman wälttä Babelin Cuningan ijestä/ v. 12.
ilmoitta myös Hananialle/ että hänen sinä wuonna pitä walhens tähden cuoleman/ v. 14.
joca myös nijn tapahtu/ v. 15.

 

Jer 28:1 JA sinä wuotena/ Zedechian Judan Cuningan waldacunnan algusa/ wijdendenä Cuucautena neljännellä wuodella/ puhui Hanania Azurin poica/ Gibeonin Propheta/ minulle HERran huonesa/ Pappein ja caiken Canssan läsnä olles/ ja sanoi:
Jer 28:2 Näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: minä olen taittanut ricki Babelin Cuningan iken:
Jer 28:3 Ja ennen cuin caxi ajastaica culu/ tahdon minä anda tulla jällens tähän siaan HERran huonen astiat/ jotca NebucadNezar Babelin Cuningas tääldä ottanut ja Babelijn wienyt on.
Jer 28:4 Wielä sijtte tahdon minä myös Jechonian/ Jojachinin pojan Judan Cuningan/ ja caicki Judan fangit/ jotca Babelijn wiedyt owat/ anda tulla tähän siaan jällens/ sano HERra: sillä minä tahdon taitta ricki Babelin Cuningan iken.
Jer 28:5 SIlloin wastais Propheta Jeremia Prophetat Hananiat/ Pappein ja caiken joucon läsnä olles/ jotca olit HERran huones/ ja sanoi:
Jer 28:6 HERra tehkön nijn/ HERra wahwistacon sanas/ jongas ennustanut olet/ että hän andais HERran huonen astiat/ ja caicki fangit tulla tähän paickan jällens.
Jer 28:7 Mutta cuule cuitengin tätä sana/ jonga minä sinun corwais/ ja caiken Canssan corwain edes puhun:
Jer 28:8 Ne Prophetat jotca minun edelläni ja sinun edelläs wanhast ollet owat/ he owat ennustanet monda maacunda ja suuria waldacundia wastan/ sota/ onnettomutta ja rutto.
Jer 28:9 Mutta cosca Propheta ennusta rauha/ nijn hän tutan jos HERra hänen totisest on lähettänyt/ cosca hänen sanans täytetyxi tule.
Jer 28:10 Silloin otti Hanania iken Jeremian caulasta/ ja taitti sen ricki.
Jer 28:11 Ja Hanania sanoi joucon läsnä olles: näin sano HERra: nijn tahdon minä myös taitta ricki NebucadNezarin Babelin Cuningan iken/ caickein Canssain caulast/ ennencuin caxi ajastaica culunet owat. Ja Propheta Jeremia meni pois oma tietäns.
Jer 28:12 MUtta HERran sana tapahdui Jeremialle/ sijttecuin Propheta Hanania oli rickonut iken Prophetan Jeremian caulasta/ ja sanoi:
Jer 28:13 Mene ja sano Hananialle: näin sano HERra: sinä olet taittanut ricki puuiken/ nijn tee nyt rautaijes sen siaan.
Jer 28:14 Sillä näin sano HERra Zebaoth Israelin Jumala: Minä olen ripustanut rautaiken caickein näiden Canssain caulaan/ jolla heidän pitä palweleman NebucadNezaria Babelin Cuningasta/ ja heidän pitä palweleman händä: sillä minä olen myös andanut hänelle pedot.
Jer 28:15 Ja Propheta Jeremia sanoi Prophetalle Hananialle: cuule Hanania/ ei HERra ole sinua lähettänyt/ ja sinä olet tehnyt/ että tämä Canssa luotta idzens walheseen.
Jer 28:16 Sentähden sano HERra näin: cadzo/ minä tahdon otta sinun pois maasta/ tänä wuonna pitä sinun cuoleman: sillä sinä olet sinun puhellas heidän HERrasta käändänyt pois.
Jer 28:17 Ja nijn Propheta Hanania cuoli sinä wuonna/ wijdennellä Cuucaudella.

Vers. 2. Näin sano HERra ) Cadzo/ cuinga wäärät opettajat aina idzens asettawat Jumalan sana wastan/ ja sanowat/ että heilläkin on Jumalan sana/ mutta idze opetus ja sen hedelmä kyllä osotta mitkä opettajat he owat: sillä cuca ikänäns opetta Jumalan ylöncadzetta/ joca ihmisille kelpa/ ja wahwista syndijn ja suruttomuteen/ se on wäärä opettaja: se on se cuin Jeremia sano.
Vers. 9. Ennusta rauha ) ne owat totisest wäärät Prophetat/ jotca ruumillisia lohdutuxia andawat/ waicka ihmiset owat pahat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52