Propheta Jeremia.

XV. Lucu.

HERra wasta Prophetat/ että ehkä Moses ja Samuel rucoilisit heidän edestäns/ ei hän tahdo sijttengän heitä armahta/ v. 1.
mutta tahto curitta heitä Manassen syndein tähden/ v. 2.
että he olit hänen hyljännet/ ojenda hän myös kätens cadottaxens heitä/ v. 6.
Propheta walitta/ että jocamies kiroile händä ilman syytä/ v. 10.
HERra lupa warjella muutamat Canssastans/ ja rangaista heidän wihollisens/ v. 11.
waan sijttecuin hän olis heidän maasta ajanut pois/ v. 13.
Propheta rucoile/ ettei hän heitä hyljäis/ eikä wijwyis awullans/ v. 15.
HERra lupa holhota ja warjella händä/ v. 19.

 

Jer 15:1 JA HERra sanoi minulle: jos Moses ja Samuel seisoisit minun edesäni/ nijn ei minun sydämen ole sijttengän sen Canssan tygö/ aja heitä pois minun edestäni/ ja anna heidän mennä.
Jer 15:2 Ja jos he sinulle sanowat: cunga meidän pitä menemän? Nijn sano heille: näitä sano HERra: jota cuolema cohta/ sitä hän cohdackon/ jota miecka cohta/ sitä se cohdackon/ jota nälkä cohta/ sitä hän cohdackon/ jota fangius cohta/ sitä se cohdackon:
Jer 15:3 Sillä minä tahdon curitta heitä neljällä curituxella/ sano HERra: Miecalla/ että he pitä tapettaman: coirilla/ jotca heitä pitä repimän/ taiwan linnuilla ja maan pedoilla/ että heidän pitä syötämän ja huckuman.
Jer 15:4 Ja minä tahdon aja heitä sinne ja tänne/ jocaidzen waldacundaan maan päälle/ Manassen Jeheschian Judan Cuningan pojan tähden cuin hän teki Jerusalemis.
Jer 15:5 CUca silloin tahto sinua armahta Jerusalem? cuca sinua surcuttele? cuca silloin pitä menemän ja saattaman rauha sinulle?
Jer 15:6 Sinä olet minun hyljännyt/ sano HERra: ja olet minusta luopunut/ sentähden olen minä ojendanut käteni sinua wastan/ hucuttaxeni sinua/ minä suutun jo armahtamast.
Jer 15:7 Minä tahdon wiscata heitä wiskimellä pois maasta/ ja minun Canssani/ joca ei tahdo käätä idzens hänen menostans/ ne tahdon minä tehdä caicki Isättömäxi ja cadotta.
Jer 15:8 Minulla pitä enä leskejä oleman heidän seasans/ cuin sanda meres/ minä tahdon anda tulla nuoren häwittäjän äitiä wastan/ julkisen häwittäjän/ ja annan äkist ja tapaturmast langeta Caupungin päälle:
Jer 15:9 Nijn että se jolla seidzemen lasta on/ pitä wiheljäisexi tuleman/ ja sydämestäns huocaman: sillä heidän Auringons pitä warahin päiwällä laskeman/ että heidän kehumisens ja ilons saa lopun/ ja ne cuin jääwät/ tahdon minä anda miecan ala heidän wihollisillens/ sano HERra.
Jer 15:10 WOi minun äitin/ ettäs minun synnytit rijteliäxi ja coco maalle eripuraisexi/ en minä ole corco ottanut/ engä caswolle andanut/ cuitengin caicki minua kiroilewat.
Jer 15:11 HERra sanoi: mahta kyllä/ minä tahdon muutamat teistä tallella pitä: sillä wielä nytkin hywin tapahtu/ ja minä tahdon joutua teidän auxen hädäsä ja ahdistuxes wihollisten seas.
Jer 15:12 Luulettaco nijn ettei josacusa jocu rauta ole/ joca taita särke sen raudan eli wasken pohjaisest?
Jer 15:13 Waan ennen tahdon minä anda teidän calun ja tawaran raateluxexi/ nijn ettei teidän pidä sijtä mitän saaman/ ja se on caicki teidän syndeinne tähden/ jotca te caikis teidän majoisan tehnet oletta.
Jer 15:14 Ja minä tahdon anda teitä teidän wihollisten käsijn sijhen maahan jota et te tunne: sillä tuli on minun wihasani tullut teidän päälen.
Jer 15:15 WOi sinä HERra sen tiedät/ muista meitä ja pidä meistä suru/ ja costa meidän puolestam meidän wihollisillem/ ota meitä wastan/ ja älä wijwytä sinun wihas heidän päällens/ sillä sinä tiedät että me sinun tähtes häwäistän:
Jer 15:16 Sillä wälillä tuke meitä sinun sanas/ cosca me sen saamme/ ja sinun sanas on meille ilo ja sydämen lohdutus: ja me olemma nimitetyt sinun nimes jälken/ HERra Jumala Zebaoth.
Jer 15:17 En me anna idzem pilckaitten parijn/ engä iloidze heidän cansans/ waan olemme yxinäns sinun kätes pelgon tähden: sillä sinä wihastut rascast meidän päällem.
Jer 15:18 Mixi meidän ahdistuxem wijpy nijn cauwan/ ja meidän haawam on aiwa pahat/ nijn ettei nijtä cucan parata taida/ sinä olet meille nijncuin lähde/ joca ei enä wuota tahdo.
Jer 15:19 Sentähden sano HERra näin: jos sinä pidät idzes minun tygöni/ nijn minä tahdon pitä minuni sinun tygös/ ja sinun pitä oleman minun saarnajan/ ja jos sinä opetat hywät eroittaman pahoista/ nijn sinun pitä minun opettajan oleman/ ja ennencuin sinä olet käändywä heidän tygöns/ pitä heidän käändymän sinun tygös.
Jer 15:20 Sillä minä olen tehnyt sinun wahwaxi waskisexi muurixi tätä Canssa wastan/ jos he sotiwat sinua wastan/ nijn ei heidän pidä sinua woittaman: sillä minä olen sinun tykönäs auttamas sinua ja wapahtamas/ sano HERra.
Jer 15:21 Ja tahdon sinun wapahta ylpiäin käsistä/ ja pelasta sinun julmain wallasta.

Vers. 1. Jos Moses ) Ei tästä seura/ että cuollet rucoilewat meidän edestäm/ että heitä sentähden pidäis palweldaman nijncuin wälimiehiä/ Jumalan ja meidän wälilläm: sillä näin tämä pitä ymmärrettämän/ nijncuin Hieronimus sen selittä: että jos Moses ja Samuel nyt eläisit ja rucoilisit Judalaisten edestä/ nijncuin Moses teki/ Exod. 33:11. ja Samuel/ 1. Reg. 7:9. ja 12:9. nijn ei tahdois HERra heitäkän cuulla. Sencaltainen sana on myös Ezech. 14:14. josta wielä selkiämmäst ymmärretän/ että se näin pitä selitettämän. Sijtte ei täsä ole/ että he rucoilewat/ waan jos he sen tekisit: josta ei taita sulke/ että he nijn tehnet owat. Eikä myös täsä ole/ että heidän pitä cuulduxi tuleman/ jos he sen tehdä tahdoisit.
v. 12. Jocu rauta ) Cowa cowa wastan/ se on/ Persianit Chaldealaisia wastan.
v. 15. älä wijwytä ) Sup. 11:20.

 

Sivusto päivitetty 10/2009

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52