Propheta Jeremia.

Esipuhe Prophetast Jeremiast.
PRophetat Jeremiat ymmärtä/ ei tarwita paljo selityst/ jos ainoastans cadzotan mitä nijden Cuningasten aican on tapahtunut/ joiden ajalla hän saarnais: sillä nijncuin silloin maacunnas elettin/ nijn myös hän saarna.
Ensin oli maacunda täynäns wicoja ja epäjumalan palwelusta/ he tapoit Prophetat/ ja tahdoit olla heidän wicans ja epäjumalan palweluxens cansa rangaisemata/ sentähden on ensimäinen osa enimmitten nuhtelemus ja walitus Judalaisten pahudest/ 20. cap. asti.
Sijtte ennusta hän sitä rangaistusta cuin tarjon on ollut/ nimittäin/ Jerusalemin ja coco maacunnan häwitystä/ Babelin fangeutta/ ja pacanain rangaistusta/ lohdutta myös cuitengin ja lupa määrätyllä ajalla sen curituxen jälken pelastuxen/ ja luwan mennä jällens cotia maacundaans ja Jerusalemijn/ etc. ja tämä on paras cappale Jeremias: Sillä sentähden tuli Jeremia herätetyxi/ nijncuin se näky ensimäises lugus/ Mandelpuisest sauwast ja kiehuwaisest padast/ jotca pohjaisest tulit.
Ja se oli myös suurest tarpellinen/ sillä nijn suuri rangaistus oli Canssalle tulewa/ että heidän piti peräti hajotettaman ja maaldans wietämän pois.
Nijn olisit ne hywät sydämet/ nijncuin Daniel ja monda muuta/ epäillet Jumalast ja hänen lupauxestans/ jotca ei muutoin olis tainnet ajatella cuin että heidän piti jo peräti hucas oleman ja Jumalalda hyljättämän/ eikä myös Christus oliscan ollut sillen tulewa: Mutta että Jumala oli Canssan syndein tähden/ hänen suures mielicarwaudesans/ sanans ja lupauxens ottawa tacaperin: Sentähden piti Jeremian ilmoittaman wiha ja rangaistusta/ ettei se myös ollut ijäti olewa/ mutta määrätyn ajan/ nimittäin/ seidzemenkymmentä ajastaica/ ja sijtte piti heidän armoon tuleman: jolla lupauxella hän myös idzens on lohduttanut: muutoin ei hänellä ole paljo lohdutust eikä hywiä päiwiä ollut.
Sillä hän oli wiheljäinen ja surullinen Propheta/ joca eli pahalla ja cowalla ajalla.
Sijtte oli hänellä sangen työläs ja rascas saarnawirca/ ja piti enä cuin 40. ajastaica/ haman fangeuten asti/ rijtelemän pahan ja angaran Canssan cansa/ mutta cuitengin wähän hedelmätä saattaman/ Waan näkemän sen/ että he jouduit aina pahemmaxi/ tahdoit myös aina händä tappa ja paljo waiwaisit händä.
Hän näki wielä sijtekin silmilläns maan häwityxen ja Canssan fangiuden/ nijn myös paljo wiheljäisyttä ja weren wuodatusta/ paidzi sitä cuin hän Egyptis saarnais ja kärsei: sillä hän luullan Judalaisilda Egyptis cuoliaxi kiwitetyxi.
Hän ennusta/ nijncuin muutkin Prophetat/ Christuxest ja hänen waldacunnastans/ erinomaisest 23. ja 31. cap. joisa hän selkiäst ennusta Christuxen Personast/ hänen waldacunnastans/ Udest Testamendist/ ja Wanhan testamendin lopusta.
Mutta ei nämät colme cappaletta seura järjestäns toinen toistans/ eikä ole kirjas eroitetut toinen toisestans/ nijncuin ne toinen toisens jälken tapahtunet owat.
Ja sentähden näky nijncuin ei Jeremia olis idze tätä kirja tehnyt/ mutta on coottu cappale cappalelda hänen puhestans yhteen kirjaan/ sentähden ei ole järjestyxestä paljo lucua.
Mutta me opimme Jeremiast muiden seas/ että enimmäst jota lähembänä rangaistus on/ sitä pahemmaxi Canssa tule/ ja sitä enämmin cuin heidän edesäns saarnatan/ sitä enämmin he sen cadzowat ylön/ ymmärrettä/ että cosca Jumala tahto rangaista/ nijn hän anda Canssan paatua/ huckuman ilman armota/ ja nijn Jumalan wiha ei taitais lepytettä yhdelläkän parannuxella.
Nijn Sodomiterit ei ainoastans cadzonet ylön jumalista Lothia/ mutta myös cowin waiwaisit händä/ cosca hän heitä opetti/ ja cuitengin heidän rangaistuxens ja surmans oli owen edes.
Pharao cosca hän piti upotettaman punaiseen mereen/ nijn hän paljo enämmin cuin ennen kidutti ja waiwais Israelin lapsia/ nijn myös Jerusalemin asuwaiset ristinnaulidzit Jumalan Pojan/ cosca heidän piti peräti häwitettämän.
Nijn myös nyt joca paicas tapahtu/ että mailman loppu lähesty/ kiucuidzewat ihmiset ja owat caickein hulluimmat Jumalata wastan/ laittawat ja duomidzewat Jumalan sana/ jonga he julkisest ja tiettäwäst ymmärtäwät että se on sula totuus.
Näky myös nijn monda cauhiata ihmettä sekä taiwasa että caikisa luondocappaleisa/ jotca heitä hirmuisest uhcawat.
Ja nijn tämä on sencaltainen paha ja wiheljäinen aica/ ja wielä pahembi cuin Jeremian aica.
Mutta se tahto nijn olla ja pitä oleman/ että he tulewat suruttomaxi/ ja sanowat: rauha/ rauha/ ei ole yhtän hätä.
Ja että caickia nijtä wihatan mitä Jumala tahto/ ja pidetän caicki tyhjänä mitä sencaltaiset ihmet uhcawat/ nijn tapahtu cuin Pawali sano: äkillinen cadotus tule heidän päällens ja hucutta heidän ennen cuin he sen hawaidzewatcan.
Cuitengin tietä Christus kyllä omans warjella/ joiden tähden hän sanans anda paista tällä pahalla ajalla/ nijncuin hän Babelis warjeli Danielin ja hänen caltaisens/ joiden tähden Jeremian Prophetia piti walistaman.
Tälle HERralle Christuxelle olcon kijtos ja cunnia/ ynnä Isän ja Pyhän Hengen cansa ijancaickisuteen/ AMEN.

 

Propheta Jeremia.

I. Lucu.

 

ENsist kirjoitetan Jeremian sucu/ cosca hän on ruwennut saarnaman/ ja cuinga cauwan hän on saarnannut/ v. 1.
Jeremia teke tiettäwäxi/ cuinga HERra hänen sijhen wircaan on cudzunut/ v. 4.
ja andanut näyn cautta nähdä/ että hän tahtoi rangaista Judat ja Jerusalemit heidän syndeins tähden/ v. 11.
ja oli hänen käskenyt saarnata ilman pelkämät: sillä hän tahtoi olla hänen cansans/ v. 17.

 

Jer 1:1 NÄmät owat Jeremian sanat/ Hilkian pojan/ Anathothin Papeista/ BenJamin maalda.
Jer 1:2 Jolle HERran sana tapahtui Josian Amonin pojan Judan Cuningan aicana/ colmandena toistakymmendenä hänen waldacundans wuonna.
Jer 1:3 Ja sijtte Josian pojan/ Joachimin Judan Cuningan aicana/ Zedechian Josian pojan Judan Cuningan/ yhdentoistakymmenen wuoden loppuun/ nijn Jerusalemin fangiuten asti/ wijdendenä Cuucautena.
Jer 1:4 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Jer 1:5 Minä tunsin sinun jo ennen cuin minä sinun walmistin sinun äitis cohdus/ ja pyhitin sinun ennen cuins äitistäs synnytkän/ ja panin sinun Canssain Prophetaxi.
Jer 1:6 Mutta minä sanoin: woi HERra/ HERra/ en minä kelpa saarnaman: sillä minä olen nuori.
Jer 1:7 Nijn HErra sanoi minulle: älä sano: minä olen nuori/ mutta sinun pitä sinne menemän cuin minä sinun lähetän/ ja saarnaman mitä minä sinulle käsken.
Jer 1:8 Älä pelkä heitä: sillä minä olen tykönäs/ ja pelastan sinun/ sano HERRA.
Jer 1:9 Ja HERra oijensi kätens ja tartui minun suuhuni/ ja sanoi minulle:
Jer 1:10 Cadzo/ minä panen minun sanani sinun suuhus/ cadzo/ minä panen sinun tänäpänä Canssain ja waldacundain päälle/ repimän/ särkemän/ cukistaman/ hucuttaman/ rakendaman ja istuttaman.
Jer 1:11 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: Jeremia/ mitäs näet? Minä sanoin: minä näin Mandelpuisen sauwan.
Jer 1:12 Ja HERra sanoi minulle: oikein sinä olet nähnyt: sillä minä tahdon walwo/ tehdäxeni minun sanani.
Jer 1:13 Ja HERran sana tapahtui toisen kerran minulle/ ja sanoi: mitäs näet? Minä sanoin: minä näen kiehuwaisen padan/ ja hänen esipuolens pohjan puoleen.
Jer 1:14 Ja HERra sanoi minulle: pohjast on paha tulewa caickein maan asuwaisten päälle:
Jer 1:15 Sillä cadzo/ minä cudzun caicki waldacundain sucucunnat cuin on pohjas/ sano HERra/ tuleman ja asettaman istuimens Jerusalemin portin eteen/ ja ymbäri caickia hänen muurejans/ ja caickein Judan Caupungein.
Jer 1:16 Ja minä annan oikeuden käydä heidän päällens/ caiken heidän pahudens tähden/ että he owat minun hyljännet/ ja muille jumalille suidzuttanet/ ja cumartanet oma käsialans.
Jer 1:17 Nijn wyötä nyt sinun cupes/ nouse ja saarna heille caicki cuin minä sinun käsken: älä pelkä heitä/ etten minä sinua surma heidän edesäns.
Jer 1:18 Ja cadzo/ minä teen tänäpän sinun wahwaxi Caupungixi/ rautapadzaxi ja waskimuurixi coco maasa/ Judan Cuningaita ja hänen Ruhtinoitans wastan.
Jer 1:19 Hänen Papejans ja maan Canssa wastan/ nijn että jos he wielä sotiwat sinua wastan/ ei cuitengan heidän pidä sinua woittaman: sillä minä olen sinun tykönäs/ sano HERra/ wapahtamas sinua.

Vers. 2. Josian ) Cuinga nijden Cuningasten aican elettin/ on kirjoitettu/ 4. Reg. 22:23. 24. 25.
v. 6. En minä kelpa saarnaman ) Nijn myös muutkin/ älkän luulco olewans kyllä soweliat sijhen eli sijhen wircaan/ älkän myös päätähawin juosco eli pyytkä sijhen/ mutta odottacan laillist cudzumist/ ja ajatelcan sijttekin heickouttans/ estelkän idzens ja wälttäkän corkiata wirca/ jos se on mahdollinen tehdä/ nijncuin Syrach opetta. Cap. 3:19. Nijn on myös Moses tehnyt/ Exod. 3: ja 4: Mutta ei löytä yhtäkan pyhistä/ jotca owat tarinnet heitäns sencaltaisijn wircoijn ilman cudzumata/ Rom. 10:15. Cuinga he saarnawat/ jos ei heitä lähetetä?
v. 10. Cukistaman ) Ei sodalla/ mutta saarnalla ja Prophetialla.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 50 51
52