Propheta Hesekiel.


XXIII. Lucu.

JUmala käske muistuttaman Samarialle ja Jerusalemille heidän epäjumalan palwelustans ja turwans ihmisten apuun wertauxesa: Nimittäin että he molemmat nijncuin caxi huora olit cohta Egyptis tottunet epäjumalit palweleman/ v. 1.
Ja HERra on enitengin sijtte ottanut heidän awioxens/ v. 4.
Mutta Samaria luopui sijtte pois ja teki huorin Assyrian epäjumalden cansa/ ja luotti heihin/ v. 5.
HERra rangaise händä/ ja anda hänen Assyrialaisten käsijn/ v. 9.
Jerusalem hänen sisarens sen nähtyäns/ ei paranna idzens: Mutta teke wielä pahemmin Chalderein cansa/ v. 11.
Tahto sijs anda myös hänen heidän käsijns/ v. 22.
Että hän nijn jois hänen sisarens calkin/ v. 32.
Ja käske wielä Prophetan nämät caicki heille muistutta/ v. 36.

Hes 23:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 23:2 Sinä ihmisen poica/ caxi waimo oli yhden äitin tytärtä:
Hes 23:3 Nämät teit huorin Egyptis heidän nuorudesans/ siellä annoit he pidellä heidän rindans/ ja taputella heidän nisäns/ heidän neidsyelläns.
Hes 23:4 Suurembi cudzuttin Ahalaxi/ ja hänen Sisarens Ahalibaxi. Ja minä otin heidän awioxeni/ ja he synnytit minulle poikia ja tyttäritä/ ja Ahala cudzuttin Samariaxi ja Ahaliba Jerusalemixi.
Hes 23:5 Ahala teki huorin/ cosca minä hänen ottanut olin/ ja oli racas Assyrialaisia hänen coinaitans wastan/ jotca hänen tygöns tulit.
Hes 23:6 Förstejä ja Herroja wastan/ jotca silkillä waatetut olit/ ja caickia nuoria ihanaisia miehiä wastan/ nimittäin/ hewoismiehiä ja waunuja wastan.
Hes 23:7 Ja macais caickein nuorten miesten cansa Assyriast/ ja saastutti idzens caickijn heidän jumalihins/ cusa ikänäns hän jongun osais.
Hes 23:8 Wielä sijtte ei hän hyljännyt huoruttans Egyptin cansa/ jotca hänen cansans maannet olit hänen nuorudestans ja jotca neidzydens nisiä taputellet/ ja suures huorudes hänen cansans ollet olit.
Hes 23:9 Silloin minä hyljäisin hänen/ hänen coinaittens Assurin lasten käsijn/ jota he himost racastit.
Hes 23:10 He paljastit hänen häpiäns/ ja otit hänen poicans ja tyttärens pois/ mutta hänen he miecalla tapoit. Ja sanoma cuului/ että nämät waimot rangaistut olit.
Hes 23:11 Mutta cosca Ahaliba hänen sisarens sen näki/ syttyi se rackaudesta pahemmin cuin toinen/ ja enämmin teki huorin cuin hänen sisarens.
Hes 23:12 Ja racasti Assurin lapsia/ nimittäin/ Förstejä ja Herroja/ ( jotca hänen tygöns tulit caunist waatetettuna ) hewoismiehiä ja waunuja/ ja caickia nuoria ihanaisia miehiä.
Hes 23:13 Silloin minä näin/ että he molemmat yhdellä tawalla saastuttanet olit. Mutta tämä enämmin teki huorin.
Hes 23:14 Sillä cosca hän näki punaisella färillä maalatuita miehiä seinis/ Chalderein cuwia.
Hes 23:15 Cupehista wyötetyitä ja soucat kirjawat lakit heidän pääsäns/ jotca caikci olit nähdä nijncuin woimalliset miehet/ nijncuin Babelin lapset ja Chaldealaiset pitäwät Isäns maalla:
Hes 23:16 Syttyi hän heihin/ nijn pian cuin hän näki heidän/ ja lähetti sanansaattajat heidän tygöns Chaldeaan.
Hes 23:17 Cosca nyt Babelin lapset hänen tygöns tulit/ händä macaman hecumasans/ saastutti hän sen hänen huorudellans/ ja se saastutti idzens heidän cansans/ että hän heihin suuttui.
Hes 23:18 Ja cosca heidän molembain huorudens ja häpiäns nijn peräti ilmei tuli/ suutuin minä myös heihin/ nijncuin minä myös heidän sisarehens suuttunut olin.
Hes 23:19 Mutta hän aina enämmin teki huorin/ ja muistit heidän nuorudens aica/ cosca he Egyptis huorin tehnet olin.
Hes 23:20 Ja syttyi coinaihins/joiden himo oli/ cuin Asein ja hewoisten himo.
Hes 23:21 Ja teit sinun häpiäs/ nijncuin nuorudellas/ cosca Egyptis sinun rindas pideltin ja sinun nisäs taputeldin.
Hes 23:22 Sentähden Ahaliba/ näin sano HERra HERra: Cadzo/ minä tahdon sinun coinajas/ joihingas suuttunut olet/ kehoitta sinua wastan/ ja tahdon heitä tuoda joca taholda sinua wastan/
Hes 23:23 Nimittäin/ Babelin lapset/ ja caicki Chalderit päämiehinens/ Försteinens ja Herroinens/ ja caicki Assyrialaiset heidän cansans/ caunit nuoret miehet/ caicki Förstit ja Herrat/ Riddarit ja Adelit/ ja caickinaiset hewoismiehet.
Hes 23:24 Ja tulewat walmistettuna sinun päälles/ waunuilla ja rattailla ja suurella wäen joucolla/ ja pijrittäwät sinun keihäillä/ kilwillä ja rautalakeilla joca taholda. Nijden halduun minä oikeuden annan/ että he sinun duomidzewat heidän lakins jälken.
Hes 23:25 Minä annan minun kijwauteni tulla sinun päälles/ että he armottomast sinun toimittawat/ heidän pitä nenät ja corwat leickaman/ ja mitä jää pitä miecalla langeman.
Hes 23:26 Heidän pitä sinun poicas ja tyttäres ottaman pois/ ja tähtet polttaman tulella.
Hes 23:27 Heidän pitä sinun waattes rijsuman/ ja sinun caunistuxes ottaman pois. Näin minä tahdon sinun haureudes ja sinun huorudes Egyptin cansa lopetta/ ettes enämbi silmiäs nosta heidän peräns/ etkä Egyptiä enämbi muistaman pidä.
Hes 23:28 Sillä näin sano HERra HERra: Cadzo/ minä tahdon sinun nijden halduun anda/ jotca sinun wihollises owat/ ja joihingas suuttunut olet.
Hes 23:29 Ne pitä sinulle tekemän nijncuin wiholliset/ ja ottaman caicki mitäs coonnut olet/ ja sinun alastomaxi ja paljaxi jättämän/ että sinun häpiäs ilmei tulis sinun haureudes ja huorudes cansa.
Hes 23:30 Sencaltaiset pitä sinulle tapahtuman sinun huorudes tähden/ cuin sinä pacanain cansa tehnyt olet/ joiden jumalisa sinä idzes saastuttanut olet.
Hes 23:31 Sinä olet käynyt sinun sisares teitä/ sentähden annan minä myös hänen calckins sinun kätees.
Hes 23:32 Näin sano HERra HERra/ sinun pitä juoman sinun sisares calkin/ nijn sywä ja lewiä cuin se on. Sinun pitä nijn suurexi nauroxi ja pilcaxi tuleman/ että se on ylönpaldinen.
Hes 23:33 Sinun pitä sijtä wäkewäst juomast ja waiwast idzes juowuxin juoman: sillä sinun sisares Samarian calcki on waiwan ja murhen calcki.
Hes 23:34 Sen sinun pitä puhtaxi juoman/ ja lyömän sen cappaleixi/ ja sinun rindas repimän ricki/ sillä minä olen sen puhunut/ sano HERra HERra.
Hes 23:35 Sentähden näin sano HERra HERra/ ettäs minun unhottanut/ ja minun selkäs taa heittänyt olet/ nijn canna nyt sinun haureuttas ja huoruttas.
Hes 23:36 Ja HERra sanoi minulle: Sinä ihmisen poica/ etkö sinä Ahalat ja Ahalibat nuhdella tahdo? ja heille näyttä heidän cauhistuxians.
Hes 23:37 Cuinga he owat huorudes ollet/ ja werta wuodattanet/ ja awions rickonet owat epäjumalten cansa/ nijn myös heidän lapsens/ jotca he minulle synnyttänet olit/ poltit he nijlle uhrixi.
Hes 23:38 Päälisexi owat he sen minulle tehnet/ he owat silloin minun Pyhäni saastuttanet/ ja ricoit minun Sabbathini.
Hes 23:39 Sillä cosca he heidän lapsens epäjumalille tappanet olit/ menit he sinä päiwänä minun Pyhäni/ sitä saastuttaman/ cadzo/ sencaltaisita owat he minun huonesani tehnet.
Hes 23:40 He owat myös sanan lähettänet miesten perän/ jotca caucaisilda mailda tuleman piti/ ja cadzo/ cosca he tulit/ pesit sinä sinus ja caunistit sinus/ ja caunistit sinus rengahilla heidän cunniaxens.
Hes 23:41 Ja istuit caunis wuotes/ jonga edes pöytä oli walmistettu/ sen päällä sinä suidzutit/ ja uhraisit minun öljyäni sen päällä.
Hes 23:42 Siellä nousi suuri riemuhuuto/ ja he annoit miehille/ jotca jocapaicast suuresta Canssasta/ ja corwesta tullet olit/ rengaita heidän käsijns/ ja caunita Cruunuja heidän päihins.
Hes 23:43 Mutta minä ajattelin/ se on tottunut huoruteen wanhudest/ ei se taida lacata huorudestans.
Hes 23:44 Sillä hänen tygöns mennän nijncuin huoran tygö/ juuri nijn mennän Ahalan ja Ahaliban häwyttömäin waimoin tygö.
Hes 23:45 Sentähden ne miehet jotca oikeuden tekewät/ rangaisewat heitä nijncuin awions rickojat ja weren wuodattajat rangaistaman pitä/ sillä he owat huorat/ ja heidän kätens on werta täynnä.
Hes 23:46 NÄin sano HERra HERra/ wie suuri joucko heidän päällens/ ja anna heitä ryöstöxi ja saalixi.
Hes 23:47 Jotca heidän kiwitäisit ja heidän miecoillans pistäisit läpidze/ ja heidän poicans ja tyttärens surmaisit/ ja heidän huonens tulella polttaisit.
Hes 23:48 Näin minä tahdon huoruden maalla lopetta/ että caicki waimot pitä sen näkemän/ eikä tekemän sencaltaista haureutta.
Hes 23:49 Ja teidän haureuden pannan teidän päänne päälle/ ja pitä teidän epäjumalden syndiä candaman/ tietäxen minun olewan HERran HERran.

Vers. 4. Ahala ) Se on hänen Tabernaclins. Ahaliba ) Minun Tabernaclin hänesä.
v. 5. Assyrialaisia wastan ) nijn cuin Menahem/ joca suurilla lahjoilla Assyrian Cuningan ystäwyden osti/ cosca hänen piti luottaman HERran päälle/ 4 Reg. $ 15:19.
v. 9. Minä hyljäisin hänen ) Lue/ 4. Reg. $ 17. v 16. Lähetti sanansaattajat ) Nijncuin Cuningas Ahas Tiglath Pillesserin tygö/ 4. Reg. $ 16:7.
v. 48. Että caicki waimot pitä sen näkemän ) Sen muotoisita cuwia on Jumala andanut tapahtua Judas ja Israelis/ että muut waldacunnat ja hallituxet pitä cadzeleman näitä/ ja carttaman/ ettei he idzens saastuta wäärällä Jumalan palweluxella/ taicka muilla cauheilla wioilla/ ja ettei he edzeis lijttoja ja apua muiden Pacanain ja eriseuraisten tykönä/ nijncuin ei Jumala wois paidzi heitä warjella seuracundans. Josta erinomaisest ne pidäis ottaman waarin/ jotca tahtowat olla oikiat ja puhtat Evangeliumis/ ja paljo selkiämmin cuin muut Jumalan sanalla tästä owat opetetut. Cadzo/ 2. Par. $ 16:2.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48