Propheta Hesekiel.

XVIII. Lucu.

HERra aja tacaperin sen sananlascun: Isät söit happamat wijnamarjat/ mutta lasten hambat owat huoldunet/ ja wanno/ että se cuin syndiä teke hänen pitä cuoleman/ v. 1.
Nijn että jos jocu on hurscas/ nijn hän saa elä/ v. 5.
Mutta jos hänen poicans tule pahaxi/ nijn ei hänen pidä elämän hänen Isäns tähden/ v. 10.
Jos taas jumalattoman poica tule hurscaxi/ nijn ei hänen pidä candaman Isäns syndiä/ v. 14.
mutta jocaidzen pitä nautidzeman hänen tecons/ v. 19.
Ja jos jumalatoin käändä idzens/ nijn pitä hänen syndins oleman andexi annetut/ ja hän saa elä/ v. 21.
Jos myös wanhurscas poicke pois ja teke syndiä/ nijn hänen pitä cuoleman/ v 24. Näin ei HERra tee kellengän wääryttä/ v. 26.
Neuwo heitä käändämän idzens etc. $ sillä ei hän tahdo jumalattoman cuolemata/ v. 30.

Hes 18:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 18:2 Mitä te pidätte keskenän Israelin maalla tätä sananlascua/ ja sanotte? Isät owat syönet happamita wijnamarjoja/ mutta lasten hambat owat sijtä huoldunet.
Hes 18:3 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra/ sencaltainen sananlascu ei pidä sillen oleman teidän seasan Israelis.
Hes 18:4 Sillä cadzo/ caicki sielut owat minun/ Isän sielu on nijn minun cuin pojangin sielu: se sielu joca syndiä teke/ sen pitä cuoleman.
Hes 18:5 JOs jocu on hurscas joca oikein ja hywin teke.
Hes 18:6 Joca ei wuorilla syö/ joca ei nosta silmiäns ylös Israelin huonen epäjumalten puoleen/ ja ei saastuta lähimmäisens emändä/ eikä maca waimon cansa hänen taudisans/
Hes 18:7 Joca ei kenellengän wahingota tee/ joca welcamiehille anda panttins jällens/ joca ei keldäkän mitän ota pois wäkiwallalla/ joca jaca leipäns isowaiselle/ ja waatetta alastoman/
Hes 18:8 Joca ei corcoraha ota/ joca ei woitto ota/ joca ei auta wääryttä tekemän/ joca ihmisten waihella oikein duomidze/
Hes 18:9 Joca minun oikeudeni jälken waelda/ ja minun käskyni pitä/ nijn että hän todest sen jälken teke: se on hurscas mies/ hänen pitä saaman elä/ sano HERra HERra.
Hes 18:10 Mutta jos hän pojan synnyttä/ ja se tule murhajaxi joca werta wuodatta/ eli teke jongun näistä cappaleista/ ja ei yhtän nijstä muista cappaleista tee:
Hes 18:11 Mutta syö wuorilla/ ja saastutta lähimmäisens emännän:
Hes 18:12 Teke köyhille ja waiwaisille wahingota/ otta jotain wäkiwallalla/ ei anna panttia jällens/ nosta silmäns epäjumalten puoleen/ jolla hän cauhistuxen teke/ anda caswolla/ otta woitto:
Hes 18:13 Pidäiskö hänen elämän? Ei hänen pidä elämän: mutta että hän sencaltaisen cauhistuxen tehnyt on/ nijn hänen pitä totisesta cuoleman/ hänen werens pitä hänen päällens oleman.
Hes 18:14 Mutta jos hän pojan synnyttä joca caicki hänen Isäns synnit näke/ ja hän pelkä/ ja ei tee nijn/
Hes 18:15 Ei syö wuorilla/ ei silmiäns nosta Israelin huonen epäjumalten puoleen/ ei saastuta lähimmäisens emändätä:
Hes 18:16 Ei tee kenengän wahingota/ ei pidä pantti tykönäns/ ei mitän ota wäärydellä/ jaca leipäns isowaiselle/ ja waatetta alastoman/
Hes 18:17 Ei waiwaisille tee wääryttä/ ei ota corco eikä woitto/ mutta pitä minun käskyni/ ja elä minun Lakini jälken: Ei hänen pidä cuoleman Isäns pahan tegon tähden/ waan elämän.
Hes 18:18 Mutta hänen Isäns joca wäkiwalda ja wääryttä tehnyt on/ ja hänen Canssansa seas tehnyt on sitä cuin ei kelpa/ cadzos/ hänen pitä cuoleman hänen pahan tecons tähden.
Hes 18:19 Nijn te sanotte/ mixeikä pojan pidä candaman Isäns paha teco/ että hän on tehnyt oikein ja hywin/ pitänyt ja tehnyt caicki minun lakin/ nijn hän saa elä.
Hes 18:20 Sillä se sielu joca syndi teke/ sen pitä cuoleman: ei pojan pidä candaman Isäns syndi/ eikä Isän pojan syndi: mutta wanhurscan wanhurscaus pitä hänen idze päällens oleman/ ja sen wäärän pahus pitä hänen pällens oleman.
Hes 18:21 Mutta jos jumalatoin käändä idzens caikist hänen synneistäns jotca hän tehnyt on/ ja pitä caicki minun Lakini/ ja teke oikein ja hywin: nijn hän saa elä/ ja ei pidä cuoleman:
Hes 18:22 Mutta caickia hänen ylidzekäymisiäns jotca hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman: mutta hän saa elä sen wanhurscauden tähden cuin hän teke.
Hes 18:23 Luuletcos että minulla on ilo jumalattoman cuolemast/ sano HERra HERra/ ja ei paljo enämbi/ että hän käändä idzens hänen pahasta menostans.
Hes 18:24 JA jos wanhurscas käändä idzens hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha/ ja elä caiken sen cauhistuxen jälken cuin jumalatoin teke: pidäiskö hänen saaman elä? ja tosin caicki hänen wanhurscaudens cuin hän tehnyt on/ ei pidä muistettaman:
Hes 18:25 Mutta hänen pitä cuoleman hänen Jumalans häwäistyxes ja synneisäns jotca hän tehnyt on. Ja wielä sijtte te sanotte: Ei HERra tee oikein.
Hes 18:26 Sentähden cuulcat nyt te Israelin huonesta: eikö minulla oikeus ole/ ja teillä wäärys: sillä cosca wanhurscas käändä idzens hänen wanhurscaudestans/ ja teke paha: nijn hänen pitä cuoleman/ mutta hänen pitä cuoleman hänen pahudens tähden cuin hän tenhyt on.
Hes 18:27 Sitä wastan cosca jumalatoin käändä idzens hänen wäärydestäns jonga hän tehnyt on: ja nyt teke oikein ja hywin/ hän saa pitä sieluns eläwänä.
Hes 18:28 Sillä hän näke/ ja lacka pahudestans/ nijn hänen pitä elämän ja ei cuoleman.
Hes 18:29 Ja wielä nyt sanowat ne Israelin huonesta: ei HERra tee oikein.
Hes 18:30 Pidäiskö minulla wäärys oleman? Teillä Israelin huonesta on wäärys. Sentähden tahdon minä duomita teitä/ te Israelin huonesta jocaidzen hänen työns jälken/ sano HERra HERra. Sentähden käändäkät idzen/ caikest teidän wäärydestän/ ettet te langeis pahan teconne tähden.
Hes 18:31 Heittäkät pois tykön caicki teidän ylidzekäymisen/ jolla te rickonet oletta/ ja tehkät teillen usi sydän/ ja usi hengi.
Hes 18:32 Sillä mixi pidäis teidän cuoleman sinä Israelin huone: sillä ei minulla ole yhtäkän ilo hänen cuolemahans joca cuole/ sano HERra HERra. Sentähden käändäkät idzenne/ nijn te saatte elä.

Vers. 2. Isät owat syönet etc. $ ) Ei Judalaiset tahtonet tunnusta heidäns ansainnen sencaltaisi waiwoja/ joiden ala he oli annetut: waan sanoit heidän Isäns wicapääxi.
v. 5. joca ei wuorilla syö ) Inf $ Hes 22:9.
v. 10. Jos hän pojan synnyttä/ etc. $ ) Ei se ole tätä wastan cuin Jumala oli sanonut/ cosca hän andoi ne kymmenen käskyä. Exod. $ 20:5. että hän edzi Isäin pahan tegon lapsisa/ etc. $ Sillä se ymmärretän cosca lapset käywät Isäins askelet: mutta tämä on cosca lapset poickewat pois heidän Isäins teildä.
v. 22. Ei pidä muistettaman ) Inf. $ 33:12. v. eod. $ sen wanhurscauden tähden ) Nimittäin: että hän paranda idzens: sillä sen cautta tule ihminen wanhurscaxi. Mutta oikia käändämys ei ainoastans sijnä ole/ että ihminen catu ja paranda elämäns: waan erinomaisest uscosa Jumalan armon päälle Christuxen ansion tähden/ nijncuin toises paicas opetetan.
v. 24. Käändä idzens ) Täsä nähdän: hywät joilla on usco/ etc. $ taitawan langeta/ cadotta sen ja huckua.
v. 31. Tehkät teillen usi sydän/ etc. $ ) Ei tästä seura/ ihmisen taitawan idzestäns käändä idzens/ ja tehdä paranusta/ ilman Jumalan armota: Sillä A $: Waan Jumala käske sitä/ että hän sillä tahto herättä ihmisen ajatteleman hänen woimattomuttans/ rucoillaxens händä/ että hän tahdois käändä händä/ nijncuin Dawid teke/ Psal. 51:12. ja sencaltaisella neuwomisella hän idze waicutta ihmisen käändymyxen. Cadzo myös Deut. $ 6:5.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48