Propheta Hesekiel.

XXI. Lucu.

HEsekieli käsketän ennustaman wertauxes Jerusalemita wastan/ v. 45.
Waan että he sanowat hänen puhuwan tapauxia/ v. 49.
käske HERra ennustaman sitä endistä selkiämmäst/ nimittäin: Että hän tahto miecan anda tulla Jerusalemin päälle/ ja tappa toinen toisens cansa/ v. 1.
käske hänen sentähden huogata/ ja sano heille mingätähden/ v. 6.
käske hänen myös sano/ että miecka on teroitettu ja hiottu/ v. 8.
Ja sen pitä tuleman caxikertaisest ja sattuman oikiallen ja wasemmallen puolen/ v. 14.
käske wielä kirjoittaman heidän eteens cuinga Babelin Cuningas oli waeldapa Jerusalemijn/ kyselewä tietäjällens/ pijrittäwä ja woittawa Caupungin/ v. 18.
Ja cuinga Cuningas Zedechia oli pääsewä Cruunustans/ sijhenasti cuin se oli tulewa/ joca sen saaman pitä/ v. 25.
Sijtte käske hän ennusta Ammonitereitä wastan endisellä tawalla/ v. 28.

Hes 21:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:2 Sinä ihmisen poica/ aseta caswos Jerusalemita wastan/ ja pisaroidze Pyhä wastan/ ja ennusta Israelin maata wastan/ ja sano Israelin maalle.
Hes 21:3 Näitä sano HERra HERra/ cadzo/ minä tahdon sinus kimpuus/ minä tahdon wetä mieckani tupesta ulos/ ja tahdon sinusa häwittä sekä hurscat että wäärät.
Hes 21:4 Että minä sinusa sekä hurscat että wäärät häwitän/ nijn minun mieckan tupesta lähte caiken lihan päälle etelästä nijn pohjaisen asti.
Hes 21:5 Ja caicki liha pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen wetänyt mieckani tupestan ulos/ ja ei pidä enä sijhen pistettämän.
Hes 21:6 Ja sinun ihmisen poica/ pitä huocaman sijhenasti että landes kipiäxi tulewat/ ja sinun pitä huocaman catkerast/ nijn että he näkewät sen.
Hes 21:7 Ja cosca he sinulle sanowat/ mitäs huocailet? pitä sinun sanoman: sen huudon tähden/ joca tule/ jota caikci sydämet hämmästywät/ ja caikci kädet putowat alas/ caicki rohkius tule pois/ ja caicki polwet nijncuin wedet wuotawat/ cadzo/ se tule/ ja tapahtu/ sano HERra HERra.
Hes 21:8 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:9 Sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näin sano HErra: Sano/ miecka miecka on teroitettu ja hiottu/ se on teroitettu teurastaman/ se on hiottu wälckymän.
Hes 21:10 Cuinga me taidamme iloita? minun poicani widza cadzo caicki puut ylön.
Hes 21:11 Mutta hän on miecan hiotta andanut/ että se otettaman pitä/ se on teroitettu ja hiottu/ tappajan käteen annetta.
Hes 21:12 Huuda ja ulwo sinä ihmisen poica/ sillä se tapahtu minun Canssalleni/ ja caikille Israelin haldioille jotca mieckaan/ minun Canssani cansa cootut owat.
Hes 21:13 Sentähden lyö reisiäs/ sillä hän on usein heitä curittanut/ mitä se on auttanut: jollei ylöncadzowa widza tule/ sano HERra HERra.
Hes 21:14 Ja sinä ihmisen poica/ ennusta ja lyö käsiäs yhteen/ sillä miecka pitä caxikertaisest/ wielä colmikertaisestakin tuleman/ murhamiecka/ suuren tapon miecka/ nijn että se myös sattu sisälmäisin camareihin/ joihin he pakenewat.
Hes 21:15 Minä annan sen miecan helistä/ että sydämet pitä hämmästymän/ ja monda pitä caatuman heidän porteisans/ woi cuin se wälcky/ ja on hiottu tappaman.
Hes 21:16 Ja sanowat: lyö oikialle ja wasemalle puolelle/ mitä edesäs on.
Hes 21:17 Silloin minä tahdon käsilläni yhten lyödä sijtä/ ja anda minun wihani mennä/ minä HERra olen se puhunut.
Hes 21:18 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 21:19 Sinä ihmisen poica/ tee caxi tietä/ joita myöden Babelin Cuningan miecka tuleman pitä/ mutta ne molemmat pitä tuleman yhdeldä maalda.
Hes 21:20 Ja pane wijtta tien haaraan Caupungia päin. Ja tee tie miecan tulla Ammonin lasten Rabbathijn/ ja Judan wahwaan Caupungijn Jerusalemijn.
Hes 21:21 Sillä Babelin Cuningas laitta idzens ensimäisexi cahden tien haaroin/ andaman noitua edesäns/ ambuaman nuolella osast/ hänen epäjumalallens kysymän ja maxoja cadzoman.
Hes 21:22 Ja noituus näyttä oikialle puolelle Jerusalemita/ että hän caurista sinne wiedä anda/ ja läpiä tehdä/ ja suurella huudolla ja murhalla carcais päälle/ ja että hän caurita weis porttia cohden wallia sinne tehtä ja bolwerkiä raketa.
Hes 21:23 Mutta se noituus näky heille wääräxi/ hän wannocan nijn lujast cuin hän tahto/ mutta hän muista pahoja töitä/ että hän woittais hänen.
Hes 21:24 Sentähden sano HERra HERra näin: että teidän pahat työn owat muistetut minulle/ ja teidän cowacorwaisuden ilmei on/ että teidän syndin nähdän caikisa teidän töisän/ ja että teitä muistetan/ wiedän te wäkiwallalla fangixi.
Hes 21:25 JA sinä paha ja jumalatoin Israelin Försti/ jonga päiwä lähesty/ cosca pahat työt loppunet owat.
Hes 21:26 Näitä sano HERra HERra: pane lacki pois/ ja ota Cruunu pois: Sillä ei lackia eikä Cruunua pidä siellä oleman: Waan se joca idzens on ylöndänyt/ pitä alettaman/ ja joca idzens on alendanut/ pitä ylettämän.
Hes 21:27 Minä tahdon sen Cruunun tyhjäxi/ tyhjäxi/ tyhjäxi tehdä/ sijhenasti cuin se tule/ jonga sen saaman pitä/ hänelle minä sen annan.
Hes 21:28 JA sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näin sano HERra HERra Ammonin lapsista ja heidän häwäistyxestäns/ ja sano: Miecka/ miecka on wedetty tappaman/ se on hiottu surmaman/ ja pitä wälckymän.
Hes 21:29 Ettäs petollisia näkyjä sinulles sano annat/ ja walhetta ennusta/ että sinä myös hyljätäisin jumalattomain tapettuiden secaan/ joiden päiwä tuli/ cosca pahat työt loppunet olit.
Hes 21:30 Ja waicka se tuppeens pistetäisin jällens/ nijn minä cuitengin duomidzen sinun sijnä paicas/ cusas luotu olet/ ja sijnä maasa/ cusas syndynyt olet.
Hes 21:31 Ja tahdon wuodatta minun wihani sinun päälles/ minä tahdon minun hirmuisudeni tulen sinun päälles puhalda/ ja anda sinun nijlle ihmisille/ jotca poltta ja hucutta taitawat.
Hes 21:32 Sinun pitä tulen ruaxi tuleman/ ja sinun weres pitä maalla wuodatettaman/ ja ei sinua pidä enä muistettaman. Sillä minä HERra olen sen puhunut.

Vers. 46. Oikian käden puoleen ) se on etelän päin/ nijncuin hän sen cohta selittä: Sillä Jerusalem on etelän päin Babelist. Nyt oli Hesekiel Babelis/ ja puhui Jerusalemist/ nijn cudzui hän sen sixi medzäxi/ cuin etelän päin on.
v. 47. Tuoret että cuiwat puut ) se on cuin hän sijtte selittä.
v. 3. Hurscat ja wäärät ) Sillä waicka Jumala tähdellä pitä wanhurscat uscon cautta Christuxen päälle/ ijancaickiseen elämään/ idze cuolemasakin/ nijn cuitengin rangaise hän sencaltaisilla rangaistuxilla/ cuin ajallisilla widzauxilla muutamita heistä heidän syndeins tähden/ ettei kengän ole cuin ei syndiä tee/ ja pidäis cuitengin kerran cuoleman. Että jumalattomat ajattelisit: Jos se tapahtu tuoresa puusa/ mitä sijtte cuiwasa tapahtu?
v. 10. Widza ) Hän uhca ettei se curitus pitänyt oleman piexeminen eli lasten curitus/ josta parannus seurawa olis/ waan että se piti oleman aiwa wiha: ja peräti hucas oleman. Sentähden sois hän sen olewan juuri cowan widzan/ nijn että caicki puut widzoixi tehdyt olisit/ cuitengin ettei se caicki wiha olis. Mutta hän sano sijtte: Jumala on usein coetellut sitä widzalla/ waan ei se ole auttanut/ sentähden piti nyt miecka tuleman.
v. 21. Ambuaman nuolella ) Babelin Cuningas oli kysywä noidillens/ cunga Canssan kimpuun hänen menemän piti/ ja cusa hänelle menestyis/ ja tiedustele ambuamisilla/ ja nuolden putomisilla. Ja sillä tawalla tiedusteli se sotawäki Nijn myös: Cosca pacanat uhraisit naudan/ nijn cadzottin maxa ja sydän
v. 22. Caurista ) Arietes $ , olit sencaltaiset aset/ joilla muurit maahan syöstin.
v. 23. Hänen ) se on: Jerusalemin Caupungin. Wielä hän sijttekin luule/ ettei hätä ole. v. eod. $ mutta hän ) Se on: Babelin Cuningas pitä muistaman pahoja töitä: se on: Että Cuningas Zedechia ja hänen wäkens olit sen walan rickonet/ jonga he hänelle wannonet olit.
v. 25. Försti ) se on Cuningas Zedechia.
v. 26. Idzens ylöndänyt ) Cuningas Zedechia. Ibid. $ joca idzens alendanut on ) Cuningas Jechania.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48