Propheta Hesekiel.

XXVIII. Lucu.

PRopheta ennusta wielä Tyrusta ja hänen Cuningastans wastan/ että hän hänen ylpeydens ja rohkeudens tähden pitä rangaistaman/ ja sysättämän luolaan/ että hän ymmärräis/ ettei hän ole Jumala nijncuin hän luule/ v. 1.
Ennusta sijtte että Sidon pitä rutolla ja miecalla häwitettämän/ v. 20.
Wijmein Israelin Canssast/ HERran tahtowan heitä taas coota cotians omalle maallens/ että he ymmärräisit hänen olewan HErran. v. 25.

Hes 28:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:2 Sinä ihmisen poica/ sanos Tyrin Ruhtinalle: näitä sano HERra HERra: Että sinun sydämes paisu/ ja sinä sanot: Minä olen Jumala/ minä istun istuimella nijncuin Jumala keskellä merta/ waicka sinä olet ihminen ja et Jumala/ cuitengin yldy sinun sydämes/ nijncuin sinä olisit Jumala.
Hes 28:3 Cadzo/ sinä olet olewanas wijsambi Danieli/ ettei sinulda mitän salattu olis/
Hes 28:4 Ja että sinä sinun toimellas ja taidollas olet sencaltaisen woiman matcan saattanut/ ja coonnut tawaroita culda ja hopiata/
Hes 28:5 Ja olet sinun suurella wijsaudellas ja caupallas nijn suuren woiman saanut: sijtä sinä olet nijn ylpiäxi tullut/ että sinä nijn woimallinen olet.
Hes 28:6 Sentähden sano HERra HERra näin: että sinun sydämes ylpeile nijncuin sinä Jumala olisit.
Hes 28:7 Sentähden cadzo/ minä tahdon lähettä muucalaisia sinun päälles/ nimittäin/ julmat pacanat/ heidän pitä mieckans wetämän sinun caunista wijsauttas wastan/ ja tekemän sinun suuren cunnias häpiäxi.
Hes 28:8 Heidän pitä sinun paiscaman luolaan/ että sinun pitä cuoleman keskellä merta nijncuin tapetut.
Hes 28:9 Mitämax/ jos sinä sinun murhajalles sanot: minä olen Jumala? waicka et sinä Jumala ole/ waan ihminen/ ja olet sinun murhajas kädes.
Hes 28:10 Sinun pitä cuoleman nijncuin ymbärileickamattomat/ muucalaisten käsijn: Sillä minä olen sen sanonut/ sano HERra HERra.
Hes 28:11 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:12 Sinä ihmisen poica/ itke walitusitcu Tyrin Cuningast/ ja sano hänelle: näitä sano HERra HERra: Sinä olet jaloin caunista tegosta/ täynäns wijsautta/ ja sangen ihana.
Hes 28:13 Sinä olet Jumalan krydimaa ja caunistettu caickinaisilla calleilla kiwillä/ nimittäin/ Sardeilla/ Topatzeilla/ Demanteilla/ Turkoseilla/ Onicheilla/ Jaspixilla/ Saphireillä/ Rubineillä/ Smaragdeilla ja cullalla/ sinä päiwänä cuin sinä luotin/ piti oleman walmin sinun tykönäs sinun trombus ja huilus.
Hes 28:14 Sinä olet nijncuin woideltu Cherub/ joca idzens lewiäldä hajotta ja idzens peittä/ ja minä olen sinun asettanut Jumalan wuorella/ että sinun cuumain kiwein seas waeldaman pidäis.
Hes 28:15 Ja olit sangen ihana algusta/ sijhenasti cuin sinun pahudes löyttin.
Hes 28:16 Sillä sinä olet sisäldä täynäns pahutta/ sinun suuresta caupastas/ ja olet syndiä tehnyt: Sentähden tahdon minä sinun eroitta Jumalan wuorelda/ ja tahdon sysätä pois sinua sinä hajotettu Cherub cuumista kiweistä.
Hes 28:17 Ja että sinun sydämes paisu/ ettäs nijn ihana olet/ ja sinä olet andanut sinun cawaludes sinus pettä sinun coreudesas: Sentähden tahdon minä cukista sinun maahan/ ja tehdä sinun ihmexi Cuningoille.
Hes 28:18 Sillä sinä turmelit sinun pyhydes sinun suurella pahudellas ja wäärällä caupallas: Sentähden tahdon minä anda tulen sinusta tulla/ joca sinun culuttaman pitä/ ja teen sinun tuhwaxi maan päällä/ että coco mailma sen pitä näkemän:
Hes 28:19 Caicki jotca sinun tundewat pacanain seas/ pitä ihmettelemän sinua/ ettäs nijn äkist hucut/ ja et ikänäns enä taida tulla ylös.
Hes 28:20 JA HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 28:21 Sinä ihmisen poica/ aseta sinun caswos Zidonita wastan/ ja ennusta händä wastan/ ja sano:
Hes 28:22 Näin sano HERra HERra: cadzos/ minä tahdon sinun kimpuus Zidon/ ja tahdon woitta cunnian sinusta/ että ymmärrettäisin/ että minä olen HERra/ cosca minä annan oikeuden käydä hänen ylidzens/ ja hänesä osotan/ että minä pyhä olen.
Hes 28:23 Ja minä lähetän ruton hänen secaans/ ja weren wuodatuxen hänen catuillens/ ja heidän pitä cuolemahaawois langeman miecalla/ jonga pitä tuleman heidän päällens jocapaicas/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen.
Hes 28:24 Ja ei pidä sijtte ymbärins Israelin huoneita/ joisa heidän wihollisens owat/ orjantappuroita/ jotca pistäwät/ eikä ohdackeita/ jotca heitä waiwawat/ jäämän/ että heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra HERra.
Hes 28:25 NÄitä sano HERra HERra: Cosca minä Israelin huonetta cocon Canssoista/ joihin he hajotetut owat: Nijn minä tahdon heisä osotta pacanoille/ että minä pyhä olen.
Hes 28:26 Ja heidän pitä asuman heidän maallans/ jonga minä minun palwelialleni Jacobille andanut olin/ ja murhetoina pitä heidän asuman sijnä/ ja huoneita rakendaman/ ja istuttaman wijnapuita/ juuri murhetoina he asuwat/ cosca minä annan oikeuden käydä caickein heidän wihollistens ylidze caicki ymbärins/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen heidän Jumalans.

Vers. 1. Ruhtinalle ) Tämän hän sijtte/
v. 12. cudzu Cuningaxi/ on ilman epäilemät ollut sencaltainen cuin Venedias.
v. 14. Jumalan pyhällä wuorella ) se on/ annan sinulle tilan ollaxes minun Canssani cansa/ ja mennä Jerusalemijn/ oppeman minun sanani
v. 15. Ihana algusta ) Nimittäin/ cuin sinä pidit ystäwyttä minun Canssani cansa/ ja opit heistä minua tundeman/ nijncuin Hiram Cuningas Dawidin ja Salomon aicana.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48