Propheta Hesekiel.

XIV. Lucu.

HERra käske Hesekielin sano wanhemmille/ että he heidän sydämelläns ripuit epäjumalois: nijn hän myös tahto wastata heitä heidän ansions jälken/ v. 2.
käske hänen heitä neuwo parannuxeen/ v. 6.
Sillä cuca ikänäns käändä idzens pois HERrasta epäjumalain tygö/ ne hän tahto wääräin Prophetain cautta anda petettä/ ja sijtte rangaista sekä heitä että Prophetaita/ v. 7.
HERra sano wielä: että cosca jocu maacunda syndi teke händä wastan/ etc. $ nijn hän tahto hänen neljä rangaistustans lähettä hänelle/ ja jos wielä Noah/ Daniel ja Hiob siellä olisit/ ei hän heidängän tähtens sitä armahdais/ v. 12.
Se pitä tapahtuman Jerusalemis/ joista harwat jäänet olit/ pitä pian joutuman sinne fangiuxeen ja lohduttaman heitä/ v. 21.

Hes 14:1 JA minun tygöni tulit monicahtoja Israelin wanhimmita/ ja istuit minun tygöni.
Hes 14:2 Nijn tapahtui HErran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 14:3 Sinä ihmisen poica/ nämät miehet rippuwat sydämilläns epäjumalisans/ ja pysywät lujana heidän wäärydens pahennuxes/ pidäisköst minun wastaman heitä/ cosca he minulda kysywät?
Hes 14:4 Sentähden puhuttele heitä/ ja sano heille: näitä sano HERra HERra: Cuca ihminen Israelin huonest rippu sydämelläns epäjumalisans/ ja pysy lujan hänen wäärydens pahannuxes/ ja tule Prophetan tygö: nijn tahdon minä HERra wastata händä nijncuin hän ansainnut on hänen suurella epäjumalan palweluxellans.
Hes 14:5 Että Israelin huone pitä wietellyxi tuleman sydämisäns: Sentähden että he caicki owat minust luopunet epäjumalan palweluxen cautta.
Hes 14:6 Sentähden pitä sinun sanoman Israelin huonelle: näitä sano HERra HERra: käändäkät idzen ja luopucat teidän epäjumalan palweluxestan/ ja käändäkät teidän caswon caikest teidän cauhistuxestan.
Hes 14:7 Sillä cuca ihminen Israelin huonesta/ taicka jocu muucalainen joca Israelis asu/ luopu minust ja sydämelläns rippu epäjumalis/ ja lujana pysy hänen epäjumalans palweluxen pahennuxes/ ja tule Prophetan tygö kysymän minulda hänen cauttans/ hänelle minä HERra tahdon idze wastata.
Hes 14:8 Ja tahdon asetta minun caswoni händä wastan/ ja tehdä händä autiaxi/ ihmexi ja sananlascuxi/ ja tahdon häwittä hänen minun Canssastani/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 14:9 Mutta jos wieteldy Propheta jotakin saarna: hänen minä HERra annan wietellyxi tulla/ ja tahdon cocotta minun käteni hänen päällens/ ja häwittä hänen minun Canssastani Israelist.
Hes 14:10 Ja nijn heidän molemmitten pitä heidän wäärän tecons maxon saaman/ nijncuin kysyjän wäärä teco/ nijn pitä myös Prophetan wäärä teco oleman.
Hes 14:11 Ettei heidän enä pidä wiettelemän Israelin huonetta minun tygöni/ ja ei enämbi saastuttaman idziäns heidän caickinaisis ylidzekäymisisäns/ mutta heidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans/ sano HERra HERra.
Hes 14:12 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 14:13 Sinä ihmisen poica/ cosca maacunda syndi teke minua wastan/ ja sijtte wielä häwäise minua/ nijn minä tahdon ojenda minun käteni sen päälle ja otta leiwän ainen pois/ja lähettä näljän sinne/ hucuttaxeni siellä sekä ihmiset että eläimet.
Hes 14:14 Ja jos wielä ne colme miestä Noah/ Daniel ja Hiob siellä olisit: nijn he ainoastans pelastawat heidän sielunsa heidän wanhurscaudellans/ sano HERra HERra.
Hes 14:15 JA jos minä andaisin tulla pahat pedot maacundaan/ jotca Canssan ajaisit pois ja häwitäisit/ nijn ettei yxikän siellä taidais waelda petoin tähden/ ja nämät colme miestä olisit siellä:
Hes 14:16 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: ei pidä heidän taitaman wapahta eikä poikia eikä tyttäritä: waan ainoastans idzens/ ja maan pitä autiaxi tuleman.
Hes 14:17 TAicka jos minä annaisin tulla miecan sen maan päälle/ ja sanoisin: miecka/ käy maan läpidzen/ ja nijn tulisit sekä Canssa että eläimet häwitetyxi/ ja ne colme miestä olisit siellä.
Hes 14:18 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: ei heidän pidäis taitaman pelasta poikia eli tyttäritä/ waan ainoastans he tulisit wapadetuxi.
Hes 14:19 TAicka jos minä lahetäisin ruton maacundaan/ ja wuodataisin hirmuisudeni sen päälle/ werellä häwittämän sieldä ihmisiä Canssa ja eläimitä.
Hes 14:20 Ja Noah/ Daniel ja Hiob olisit siellä: nijn totta cuin minä elän sano HERra HERra/ ei heidän pidäis heidän wanhurscaudellans taitaman autta poikia eli tyttäritä/ waan ainoastans omia sielujans.
Hes 14:21 Sillä näin sano HERra HERra: jos minä lähetäisin ne neljä minun paha rangaistustan/ cuin on: miecka/ nälkä ja pahat pedot/ ja rutto/ Jerusalemijn/ häwittämän siellä sekä ihmiset että eläimet.
Hes 14:22 Cadzos/ nijn pitä muutamita sinne jätetyitä kirwotettaman/ jotca poikia ja tyttäritä sieldä johdattaman pitä/ ja tuleman tänne teidän tygön/ että teidän pitä näkemän cuinga heidän käy/ ja lohduttaman teitä sen onnettomuden tähden/ jonga minä Jerusalemille olen andanut tulla/ ja caickein muiden tähden/ cuin minä olen andanut tulla heidän päällens.
Hes 14:23 He pitä oleman teidän lohdutuxen/ cosca te saatte nähdä cuinga heidän käy/ ja taidat ymmärtä/ etten minä ilman syytä tehnyt ole/ mitä minä siellä tehnyt olen/ sano HERra HERra.

Vers. 9. Hänen minä annan wietellyxi tulla ) Ei nijn että HERra heitä wiettele/ eli waicutta heisä jongun walhen/ jota he puhuwat: Waan että hän anda heidän pettä idzens/ heidän hywällä lohdutuxellans/ jonga he omasta sydämestäns ajattelewat paidzi/ eli hänen sanans ja käskyäns wastan/ nijncuin selkiäst näky/ Sup. $ 13:2. 3. Ja Ierem. 14:14. Prophetat ennustawat walhetta minun nimeni/ en minä ole heitä lähettänyt engä käskenyt heille/ ja en puhunut heidän cansans/ etc. $ nijn myös c. $ 23:16. ja 21. he saarnawat heidän sydämens näkyjä/ ja ei HERran suusta: ei he pysy hänen neuwosans. Anda myös HERra Sathanan toisinans heitä pettä: nijncuin hän teki Ahabin Prophetaille/ 3. Reg. $ Hes 22:22. Mixi HERra salli nijn tapahtua/ ja ei estä sitä: on edellä v 3. 4. 5 nimittäin/ että Canssa on harhaillut HERrasta/ he owat sen ansainnet/ he pysywät lujast heidän epäjumaludesans/ ja kysywät Prophetaille/ ei että he tahtowat täyttä idzens sen perän: waan ulcocullaisudest että he cuulisit mitä he sanowat.
V. 14. Jos wielä ne colme ) Ierem. 15:1.
v. 23. oleman teidän lohdutuxen ) Fangitut Babelis olit iloiset/ että ne Jerusalemist piti myös tuleman fangittuna heidän tygöns/ joilda he olit häwäistyt/ nijncuin carcurit.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48