Propheta Hesekiel.

IX. Lucu.

HERRA huuta Prophetalle: että Jerusalemin pitä jo nyt rangaistaman/ v. 1.
Silloin näke Propheta cuusi miestä tulewan/ yhdellä heistä oli lijnawaate päällä/ ja kirjoituscalut: sen käske HERra kirjoitta caickein nijden odzijn/ jotca huocawat sitä cauhistusta cuin Caupungis tapahdui: muiden käske hän tappa caicki ne jotca ei kirjoitetuxi tullet/ ruweten hänen Pyhästäns/ v. 2.
Propheta rucoile Caupungin edest/ ja HERra wasta händä: Mingätähden hän nijn säästämät tahto hucutta Canssans/ v. 8.

Hes 9:1 JA hän huusi corkialla änellä minun corwisani/ ja sanoi: se on jo käsis/ että Caupungi pitä rangaistaman ja jocaidzella on murhaase hänen kädesäns.
Hes 9:2 Ja cadzo/ siellä tuli cuusi miestä ylimmäisen portin tietä/ joca pohjan puoles on/ ja jocaidzella oli wahingolinen ase kädesä. Mutta siellä oli yxi heidän seasans/ joca oli lijnawaatteis/ ja kirjoitus calut hänen wyölläns/ ja he menit sisälle/ ja astuit waskialtarin tygö.
Hes 9:3 Ja Israelin Jumalan cunnia nousi Cherubimin pääldä/ joidenga päällä hän oli/ ja lähestyi huonen kynnyxen asti/ ja huusi sitä/ jonga päällä oli lijnawaate/ ja kirjoitus calut wyöllä.
Hes 9:4 Ja HERra sanoi hänelle: Mene Jerusalemin Caupungin läpidze/ ja kirjoita ne miehet heidän odzisans/ jotca huocawat ja surewat sitä cauhistusta/ cuin sijnä tapahtu.
Hes 9:5 Mutta muille/ sanoi hän minun cuulden. Mengät hänen jälisäns Caupungin läpidze/ ja lyökät siellä/ teidän silmän ei pidä ketän säästämän/ eikä armo tekemän.
Hes 9:6 Lyökät sekä wanhat että nuoret/ neidzet/ lapset ja waimot cuoliaxi: Mutta joiden päällä kirjoitus on/ ei yhtengän nijhin pidä teidän rupeman. Ruwetcat ensin minun Pyhästäni. Ja he rupeisit nijstä wanhoista miehistä/ jotca huonen edes olit.
Hes 9:7 Ja hän sanoi heille: saastuttacat huone/ ja täyttäkät cartanot cuolluitten ruumeilla/ mengät sijtte ulos.
Hes 9:8 Ja he menit ulos/ ja tapoit Caupungisa. Ja cosca he olit tappanet heidän/ jäin minä wielä. Ja minä langeisin minun caswoilleni/ huusin ja sanoin: Woi HERra HERra/ tahdotcos sijs hucutta caicki jäänet Israelis/ ettäs nijn wuodatat sinun wihas Jerusalemin päälle?
Hes 9:9 Ja hän sanoi minulle: Israelin ja Judan huonen paha työ on sangen suuri/ ei ole muu cuin wäkiwalda ja wäärys maalla ja Caupungis: Sillä he sanowat: HERra on hyljännyt maan/ ja ei HERra näe meitä.
Hes 9:10 Sentähden ei minun silmäni pidä säästämän: mutta minä tahdon tehdä heille/ nijncuin he ansainnet owat.
Hes 9:11 Ja cadzo/ se mies jonga lijnawaate päällä oli/ ja kirjoituscalut wyöllä/ wastais ja sanoi: minä olen tehnyt nijncuin sinä minulle käskenyt olet.

Vers. 4. Ja kirjoita ) Se mercki on ollut Tau , jonga he muinen nijn kirjoittanet owat/ cuin ristin T. joca sitä tiesi/ että ne piti tuleman säästetyxi/ jotca odotit ja uscoit sen luwatun Messiaxen päälle/ joca ristinnaulittin heidän syndeins tähden. Mutta ei tästä seura/ että jocu ristin wetämisellä taita warjella idzens caikesta pahasta ja caicki waarat estä: sillä ei täsä ole/ että he owat idzens merkinnet/ taicka että mercki on heitä warjellut: Mutta että ne tulit säästetyxi jotca Jumala käski merkitä/ ja olit ne catuwaiset/ jotca huocaisit sitä cauhistusta/ joca tapahdui Canssan seas: Sentähden ei mitän auta ristin wetäminen ilman catumusta ja elämän parannusta: mutta ne jotca idzens parandawat ja uscowat Christuxen päälle/ ne Jumala kyllä siuna ja warjele caikesta pahasta/ jos he idze heitäns siunawat taicka ei.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48