Propheta Hesekiel.

XL. Lucu.

COsca Jerusalem oli häwitetty ja autiaxi tehty/ ja Canssa oli fangittu Babelis: näky olewan/ nijncuin ei Jumalan Canssan eli seuracunnan sillen mitän auttais/ ja nijncuin ei he ikänäns enä toipuis. Sentähden osotta HERra Hesekielille näys uden Templin ja uden Caupungin/ lohduttain sillä Canssans/ että he toipuwat jällens/ ja nijn se usi Caupungi/ Christuxen waldacunda ja seuracunda heidän secans toimitetan/ joca tällä ymmärretän. Ja tästä näystä kirjoitta hän noutawaisis luguis loppun asti. Waan täsä lugus kirjoitetan/ cuinga hän wiedän näys Israelin maalle/ v. 1.
siellä näke hän yhden miehen mittanuoralla ja riucumitalla mittawan: ensist ärimmäisen seinän sijhen uten Templijn/ porttinens/ Camarinens ja esihuoneinens/ v. 5.
Sitälikin ärimmäisen cartanon/ porttinens/ permandoinens ja Camarinens/ v. 17.
sijtte keskimäisen cartanon/ v. 28.
ja sisälmäisen/ v. 44.
Ja wijmeiseldä idze Templin esihuonen/ v. 48.

Hes 40:1 WIjdendenä wuotena colmattakymmendä meidän fangiudestam/ wuoden algus/ kymmendenä päiwänä ensimäises Cuucaudes/ se on neljästoistakymmenes wuosi sijtte cuin Caupungi häwitettin.
Hes 40:2 Juuri sinä päiwänä tuli HERran käsi minun päälleni/ ja wei minun sinne pois Jumalan näyn cautta/ nimittäin/ Israelin maalle/ ja asetti minun sangen corkialle wuorelle/ siellä rakettin nijncuin Caupungita eteläsä päin.
Hes 40:3 JA cosca hän minun oli sinne wienyt/ cadzo/ nijn siellä oli yxi mies/ jonga caswo wälckyi nijncuin waski/ hän seisoi portis/ ja hänellä oli mittanuora/ ja mittariucu hänen kädesäns.
Hes 40:4 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ cadzo/ ja cuule tarcasti/ ja ota waari sijtä cuin minä sinulle osotan: sillä sentähden olen minä sinun tänne tuonut osottaxeni sinulle/ ettäs caicki ne cuins täsä näet/ Israelin huonelle ilmoitaisit.
Hes 40:5 Ja cadzo/ yxi seinä oli huonen ulcoisella puolella caicki ymbärins/ ja miehellä oli mittariucu kädes/ se oli cuutta kynärätä ja kämmenen leweyttä pitkä/ ja hän mittais rakennuxen leweydelle ja corkeudelle/ caicki tällä riugulla.
Hes 40:6 Ja hän tuli portin tygö/ joca oli itä päin/ ja meni ylös hänen trapuistans/ ja mittais portin kynnyxen/ cummangin yhtä riucumitta lewexi.
Hes 40:7 Ja Camarit jotca olit molemmilla puolilla porttia/ mittais hän myös yhtä riucumitta pitkäxi ja yhtä riucumitta lewiäxi/ ja Camarein wälin wijttä kynärätä lewiäxi. Ja hän mittais myös portin kynnyxen/ esihuonen portin tykönä sisälmäisellä puolella yhtä riucumitta.
Hes 40:8 Ja hän mittais portin/ esihuonen sisälmäisellä puolella/ yhtä riucumitta:
Hes 40:9 Ja mittais esihuonen portin cahdexata kynärätä/ ynnä kynnysten cansa/ ja esihuonen portin sisälmäisellä puolella.
Hes 40:10 Ja Camareita oli colme cummallakin puolella portin tykönä itä päin/ yxi nijn awara cuin toinengin. Ja molemmilla puolilla olit kynnyxet/ jotca olit yhden suurudet.
Hes 40:11 Sijtte mittais hän coco portin sian/ nimittäin/ kymmenen kynärätä/ ja corkeuden portin tygö colmetoistakymmendä kynärätä.
Hes 40:12 Ja Camarein edes olit siat molemmilla puolilla/ kynärän leweydeldä: mutta Camarit olit cuusi kynärätä molemmilla puolilla.
Hes 40:13 Ja hän mittais portist/ yhden Camarin catosta toisen Camarin catton/ wijsicolmatta kymmendä kynärätä/ leweydelle: ja owet olit suuta suurin.
Hes 40:14 Hän teki myös pääliset cuusikymmendä kynärätä/ ja esihuonen päälisen yldäylidzen porttia.
Hes 40:15 Ja esihuonen tygö sisälmäiseen porttijn oli wijsikymmendä kynärätä.
Hes 40:16 Ja sijnä olit soucat ackunat Camareisa ja päälisisä/ sisälmäisellä puolella yldäylidzen portin. Ja ackunat olit myös esihuones caicki ymbärins/ ja päälises olit caicki ymbärins caunit palmupuut leicatut.
Hes 40:17 Ja hän wei minun wielä edemmä/ ärimmäiseen cartanohon/ ja cadzo/ siellä olit majat/ ja permando/ cartanos caicki ymbärins/ ja colmekymmendä Camarita permannolla.
Hes 40:18 Ja permando oli molemmis porteis nijn pitkä cuin portitkin olit. Ja tämä oli alammainen permando.
Hes 40:19 Ja hän mittais ärimmäisest portist leweyden sisälmäisen cartanohon asti/ nimittäin/ sata kynärätä/ itään ja pohjaan.
Hes 40:20 NIjn hän myös mittais pohjaportin/ ärimmäisen cartanohon asti/ pitudella ja leweydellä.
Hes 40:21 Sillä oli myös jocaidzella siwulla colme Camarita: ja hänen päälisens ja esihuonens olit yhden suurudet/ nijncuin endisengin portin/ wijsikymmendä kynärätä pitudella/ ja wijsicolmattakymmendä kynärätä leweydellä.
Hes 40:22 Ja hänen ackunans/ esihuonens ja palmupuuns olit nijncuin itäisengin portin/ ja sijnä oli myös seidzemen trappua/ joita mendin ylös/ ja esihuone oli hänen edesäns.
Hes 40:23 Ja hän mittais myös sisälmäisen esihuonen portin/ joca oli pohjaisen ja idäisen portin cohdalla: ja hän mittais sata kynärätä yhdest portist nijn toiseen.
Hes 40:24 SIjtte wei hän minun myös etelän päin/ cadzo/ siellä oli myös yxi portti/ ja hän mittais hänen päälisens ja esihuonens nijn suurexi cuin ne muutkin.
Hes 40:25 Heillä olit myös ackunat ja esihuonet ymbärillä/ nijncuin muutkin ackunat/ wijttäkymmendä kynärätä pitkät/ ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewet.
Hes 40:26 Ja sijnä olit myös seidzemen trappua ylöspäin/ ja esihuone sen edes/ ja palmupuut joca siwulla heidän päälisisäns.
Hes 40:27 Ja hän mittais myös sisälmäisen cartanon portin etelän päin/ nimittäin/ sata kynärätä yhdest eteläportist toiseen.
Hes 40:28 Ja hän wei minun wielä edemmä/ eteläportin cautta sisälmäiseen cartanohon/ ja mittais sen portin etelän päin/ nijn suurexi cuin muutkin.
Hes 40:29 Hänen Camarins/ päälisens ja esihuonens/ ja ackunains ja yhden esihuonens suurudexi ymbärillens: wijsikymmendä kynärätä pitkä/ ja wijsicolmattakymmendä kynärätä lewe.
Hes 40:30 Ja sijnä oli esihuone ymbärillä/ wijsicolmattakymmendä kynärätä pitkä/ ja wijttä kynärätä lewe.
Hes 40:31 Se oli ärimmäisen cartanon edes/ ja palmupuut olit myös hänen päälisisäns/ ja sijnä oli myös cahdexan trappua joita mendin ylös.
Hes 40:32 SIjtte wei hän myös minun sisälmäiseen porttijn itä päin/ ja mittais sen nijn suurexi cuin muutkin.
Hes 40:33 Hänen Camarins/ päälisens ja esihuonens/ ja heidän ackunans ja esihuonens yhden suurudexi ymbärilläns/ wijttäkymmendä kynärätä pitkäxi ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewexi.
Hes 40:34 Ja hänellä oli myös esihuone ärimmäisen cartanon cohdalla/ ja palmupuita päälisis molemmilla siwuilla/ ja cahdexan trappua ylöspäin.
Hes 40:35 Sijtte wei hän minun myös toiseen porttijn pohjan päin/ sen hän mittais nijn suurexi cuin ne muutkin.
Hes 40:36 Hänen Camareins/ päälisens/ esihuoneins ja heidän ackunains cansa sijnä ymbärins/ wijttäkymmendä kynärätä pitkäxi/ ja wijttäcolmattakymmendä kynärätä lewexi.
Hes 40:37 Hänellä oli myös esihuone ärimmäisen cartanon cohdalla/ ja palmupuut päälisis molemmilla puolilla/ ja cahdexan trappua ylöspäin.
Hes 40:38 Ja päälisten alla jocaidzes portis oli yxi Camari owinens/ cusa polttouhri pestin.
Hes 40:39 Mutta esihuonesa portin edes oli jocaidzella siwulla caxi pöytä/ joilla polttouhri/ ricosuhri ja wicauhri piti teurastettaman.
Hes 40:40 Ja ulcoisella puolella/ custa pohjaporttia päin mennän ylös/ olit myös caxi päytä ja toisella puolella portin esihuonen tykönä/ olit myös caxi pöytä.
Hes 40:41 Nijn sijs olit jocaidzella siwulla portein edes neljä pöytä/ se on cahdexan pöytä yhten/ joilla teurastettin.
Hes 40:42 Ja ne neljä pöytä olit tehdyt polttouhria warten wuojoinkiwistä/ puolda toista kynärätä pitkäxi ja lewexi/ ja kynärätä corkexi/ joille pandin caickinaiset aset/ joilla myös polttouhri ja muut uhrit teurastettin.
Hes 40:43 Ja tottoin kiwet olit kämmendä corkiat/ ja nijlle pöydille piti pandaman uhriliha.
Hes 40:44 JA ulcoisella puolella sisällistä porttia olit Camarit weisailla/ sisälmäises cartanos/ yxi siwulla pohjan porttia päin/ joca cadzoi etelään: toinen portin siwulla itän päin/ se cadzoi pohjaan.
Hes 40:45 Ja hän sanoi minulle: se Camari/ joca on etelä päin/ on Pappein/ joiden pitä huonesa palweleman:
Hes 40:46 Mutta se Camari pohja päin/ on nijden Pappein/ jotca Altarilla palwelewat/ ne owat Zadochin lapset/ joiden ainoastans Lewin lapsist pitä astuman HERran eteen/ händä palweman.
Hes 40:47 Ja hän mittais esihuonen/ nimittäin/ sata kynärätä pitkäxi/ ja sata kynärätä lewexi neliculmaisexi/ ja Altari oli juuri Templin edes.
Hes 40:48 JA hän wei minun Templin esihuoneseen ja mittais esihuonen/ wijttä kynärätä cummallakin puolella/ ja portin leweyden/ colme kynärätä molemmin puolin.
Hes 40:49 Mutta esihuone oli caxikymmendä kynärätä pitkä/ ja yxitoistakymmendä kynärätä lewe/ ja traput joista mendin ylös/ ja padzat olit päälisen tykönä/ yxi cummallakin puolella.

Vers. 38. Camari ) Nämät Camarit owat ollet ne siat/ cuin Evangelisterit cudzuwat Gazophylacia. Sencaltaisia on ollut monda/ muutamat Papeille/ Lewitaille ja weisajille tehdyt/ cuisa he heidän waattens tallella pidit/ muutamat taas olit joisa muuta pidettin tallella/ mitä uhrixi ja Jumalan palweluxexi oli aiwoittu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48