Propheta Hesekiel.

XVII. Lucu.

HERra käske Hesekielin Israelin huonen eteen panna tapauxen/ cahdesta Cotcasta ja wijnapuusta/ jolla hänen piti nuhteleman Cuningas Zedechiat/ että hän oli luopunut Babelin Cuningasta Egyptin Cuningan tygö/ ja ei sentähden pitänyt seisowainen oleman: Mutta myös fangixi joutuman ja wietämän Babelijn etc. $ Nijncuin HERra idze sen selittä/ v. 11.
etc. $ Sijtte lupa HERra otta yhden wesan Cedristä ja istutta sen/ että sijtä tulis suuri puu/ se on Christus Dawidin sugusta joca caickein HERraxi tulewa oli/ v. 22.

Hes 17:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 17:2 Sinä ihmisen poica/ anna Israelin huonelle yxi tapaus ja wertaus/ ja sano:
Hes 17:3 Näitä sano HERra HERra: yxi isoi Cotca suurella lennolla ja pitkillä sijwillä ja täynäns sulkia/ ja tuli kirjawana Libanonin päälle/
Hes 17:4 Ja otti oxat pois Cedristä/ ja mursi pois ylimmäisen ladwan/ ja wei sen cauppamaahan/ ja pani sen cauppamiesten Caupungijn.
Hes 17:5 Ja hän otti myös siemenitä sijtä maacunnasta ja kylwi sen hywään maahan/ cusa paljo wettä oli/ ja istutti nijncuin halapajun/
Hes 17:6 Ja se caswoi ja tuli suurexi wijnapuuxi/ waan sangen matalaxi/ sillä hänen oxans taitit idzens maahan juurta päin/ ja oli nijn yxi wijnapuu joca oxat ja lehdet sai.
Hes 17:7 JA siellä oli toinen isoi Cotca suurten sijpein ja monein sulcain cansa/ ja cadzo/ tämä wijnapuu sowitti hänen juurens hänen puoleens/ ja ojensi oxans hänen puoleens/ että sen piti castetuxi tuleman hänen ojastans.
Hes 17:8 Ja oli cuitengin hywällä maalla paljon weden tykönä istutettu/ nijn että se kyllä sais oxia/ hedelmätä canda/ ja suurexi wijnapuuxi tulla.
Hes 17:9 Nijn sano nyt: näin sano HERra HERra: pidäiskö sen menestymän? eiköstä hänen juurens pidä rewäistämän ylös ja sen hedelmät otettaman pois/ että hän cuiwetuis ja hänen pitä cuiwettuman caikis hänen wesoisans. Ja ei sen pidä tapahtuman suuren käsiwarren/ taicka suuren Canssan cautta/ että hänen oxistans wiedäisin pois.
Hes 17:10 Cadzos/ se on istutettu: waan pidäiskö sen menestymän? ja nijn pian cuin sijhen tule itä tuuli/ nijn pitä sen cuiwettuman paickoinens.
Hes 17:11 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi: sanos tälle cowacorwaiselle Canssalle:
Hes 17:12 Ettäkö te tiedä mikä tämä on? ja sano: cadzo Cuningas Babelist tuli Jerusalemijn/ ja otti hänen Cuningans ja hänen Förstins ja wei heidän Babelijn/
Hes 17:13 Ja otti yhden Cuningalisest siemenest/ ja teki lijton hänen cansans/ ja otti walan häneldä:
Hes 17:14 Mutta ne jalot maacunnasa otti hän pois/ että waldacunda piti nöyrytetyxi tuleman/ ja ei idziäns paisuttaman/ että lijtto piti pidettämän/ ja seisowainen oleman.
Hes 17:15 Mutta se siemen luopui hänestä ja lähetti käskyläisens Egyptijn/ että hänelle piti lähetettämän hewoisita ja paljo wäke: pidäiskö se menestymän hänelle? taicka pidäiskö hänen hywin sijtä pääsemän joca sencaltaista teke? ja se cuin lijton särke/ pidäiskö sen pääsemän?
Hes 17:16 Nijn totta cuin minä elän/ sano HERra HERra: sen Cuningan paicas joca hänen Cuningaxi asetti/ jonga walan hän cadzoi ylön/ ja jonga lijton hän särki/ siellä hänen pitä cuoleman/ nimittäin/ Babelis.
Hes 17:17 Ja Pharaon ei pidä seisowaisen oleman hänen cansans sodasa/ sotajoucolla ja paljolla wäellä/ cosca wallit ylösheitettämän ja scantzit rakettaman pitä/ että paljo Canssa lyödäisin.
Hes 17:18 Sillä hän on cadzonut walan ylön/ ja särkenyt lijton johon hän on kätensä ojendanut/ ja caickia näitä teke/ nijn ei hänen pidä pääsemän.
Hes 17:19 Sentähden sano HERra HERra näin: nijn totta cuin minä elän/ tahdon minä minun walani/ jonga hän on cadzonut ylön/ ja minun lijttoni/ jonga hän särkenyt on/ anda tulla hänen pääns päälle.
Hes 17:20 Sillä minä tahdon heittä minun werckoni hänen päällens/ ja hänen pitä minun wercosani otettaman kijnni. Ja minä tahdon anda hänen tulla Babelijn/ ja siellä minä tahdon olla oikeudella hänen cansans: Että hän nijn idzens on asettanut minua wastan.
Hes 17:21 Ja caicki jotca pakenewat ja hänen puoldans pitäwät/ pitä miecalla langeman/ ja ne jotca heistä pääsewät pitä caickijn tuulijn hajotetuxi tuleman/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen tämän puhunut.
Hes 17:22 NÄitä sano HERra HERra: Minä tahdon myös otta corkian Cedrin ladwasta ja murta ylimmäisistä caickein parhan oxan/ ja tahdon istutta sen corkialle wuorelle:
Hes 17:23 Nimittäin/ minä tahdon sen corkialle Israelin wuorelle istutta/ että hänen pitä oxia saaman/ ja hedelmän candaman/ ja suurexi Cedripuuxi tuleman/ nijn että caickinaiset linnut pitä taitaman asua hänen allans/ ja hänen oxains warjon alla. Ja caicki puut maan päällä pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen corkian puun alendanut/ ja matalan puun ylöndänyt/ ja wiherjäisen puun cuiwannut/ ja sen cuiwan puun wiherjäisexi tehnyt: minä HERra sen puhun/ ja teen sen myös.

Vers. 3. Isoi Cotca ) Judalaiset Jerusalemis nauroit Prophetaita ja muita jotca olit mennet Babelin Cuningan tygö ja olit idzens andanet wietä Babelijn: sentähden Hesekiel täsä saarna/ että jäänytten Jerusalemis piti myös pois/ jotca olit Babelin Cuningasta luopunet/ ja luotit idzens Egyptiläisten apuun: Ensimäinen Cotca on Babelin Cuningas: Ylimmäinen Libanonin ladwa on Cuningas Jechonia/ joca wietin pois: Cauppamiesten Caupungi on Babeli: siemen joca halapajuxi tehtin on Zedechia: hän edzi apua Egyptin Cuningalda/ se on toinen Cotca: mutta ei se händä auttanut.
V. 16. Jonga lijton hän särki ) tästä pitä nijden wiresti ottaman waarin jotca ei walastans eli lijtostans lucua pidä/ tanquam $ pueri $ Astragalis $. V 22. Oxan ) Se on/ Christuxen/ hän on corkiasta Cedripuusta/ se on/ Jumalan Canssasta ja Dawidin sugusta.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48