Propheta Hesekiel.

XXXVII. Lucu.

HERra näyttä Hesekielille näys cuolluitten nousemisen/ v. 1.
wahwista sillä lupauxens/ että hän on pelastawa Canssans caikest tuscast/ v. 11.
käske hänen tehdä caxi taulua/ ja otta ne käteens/ v. 15.
tiedoxi/ että HERra on tuopa Israelin ja Judan huonen jällens pacanain seasta cotia/ cunga he olit hajotetut/ ja on tekewä heistä yhden huonen/ v. 19.
On myös heille andawa Cuningan ja yhden ainoan paimenen/ palwelians Dawidin/ joca heidän Ruhtinans on olewa ijancaickisest/ v. 24.

Hes 37:1 JA HERran käsi rupeis minuun/ ja wei minun HERran Hengesä lakialle kedolle/ joca oli luita täynäns/ ja hän johdatti minun nijden cautta ymbärins.
Hes 37:2 Ja cadzo/ sijnä oli sangen paljo luita kedolla/ ja cadzo/ ne olit peräti cuiwetut.
Hes 37:3 Ja hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ luuletcos nämät luut jällens eläwäxi tulewan? ja minä sanoin: sinä sen tiedät HERra HERra.
Hes 37:4 Ja hän sanoi minulle: ennusta näistä luista/ ja sano heille: te cuiwetut luut/ cuulcat HERran sana.
Hes 37:5 Näin sano HERra HERra näistä luista/ cadzo/ minä annan tulla teihin hengen/ ja teidän pitä eläwäxi tuleman.
Hes 37:6 Ja annan teille suonet/ ja caswatan lihan teidän päällen/ ja wedän nahgan teidän päällen/ ja annan teille hengen/ että te jällens eläwäxi tuletta. Ja pitä tiettämän/ että minä olen HERra.
Hes 37:7 Ja minä ennustin nijncuin käsketty oli. Ja cadzo/ siellä oli suuri hyminä/ cosca minä ennustin/ ja luut tulit jällens yhten cukin jäsenehens.
Hes 37:8 Ja minä näin/ ja cadzo/ sijhen caswoi suonet ja liha päälle/ ja hän peitti ne nahgalla/ mutta ei heisä wielä henge ollut.
Hes 37:9 Ja hän sanoi minulle: ennusta hengelle/ ennusta sinä ihmisen poica/ ja sano hengelle/ näin sano HERra HERra: sinä hengi tule tähän neljästä tuulesta ja puhalla cuolluitten päälle/ että he jällens eläwäxi tulisit.
Hes 37:10 Ja minä ennustin nijncuin hän oli minun käskenyt/ silloin tuli hengi heihin/ ja he tulit eläwäxi/ ja seisoit jalgoillans/ ja heitä oli sangen suuri joucko.
Hes 37:11 JA hän sanoi minulle: sinä ihmisen poica/ nämät luut owat coco Israelin huone/ cadzo/ he sanowat: me olemma cuiwetut luut/ja ei meillä ole toiwo/ ja me olemma huckunet.
Hes 37:12 Sentähden ennusta/ ja sano heille: näin sano HERra HERra: cadzo/ minä awan teidän hautan/ ja tahdon teitä/ minun Canssan/ sieldä tuoda ulos/ ja saatan teitä Israelin maalle.
Hes 37:13 Ja teidän pitä tietämän/ että minä olen HERra/ cosca minä olen teidän hautan awannut/ ja teitä/ minun Canssan/ sieldä tuonut ulos.
Hes 37:14 Ja minä tahdon anda minun Hengeni teihin/ että te jällens wircotta/ ja saatta teitä teidän maallan/ ja teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra. Minä sen puhun/ ja minä myös sen teen/ sano HERra.
Hes 37:15 Ja HERran sana tapahdui minulle/ ja sanoi:
Hes 37:16 Sinä ihmisen poica/ ota sinulles yxi puu/ ja kirjoita sijhen Judasta ja heidän cumpaneistans Israelin lapsista.
Hes 37:17 Ja ota wielä sijtte yxi puu/ ja kirjoita sijhen Josephin ja Ephraimin sucu/ ja coco Israelin huone/ heidän cumpanins/ ja lijtä heitä molembita yhten sinun kädesäs/ nijn että se tule caicki yhdexi puuxi.
Hes 37:18 Jos sijs sinun Canssas puhu sinulle/ ja sano: etkös tahdo meille ilmoitta/ mitäs sillä ajattelet?
Hes 37:19 Nijn sano heille: näitä sano HERra HERra/ cadzo/ minä otan Josephin puun/ joca on Ephraimin tykönä/ ynnä heidän cumpaneins Israelin sucuin cansa/ ja panen heidän Judan puun tygö/ ja teen heistä molemmista yhden puun minun kädesäni.
Hes 37:20 Ja sinun pitä ne puut/ joihins kirjoittanut olet/ sinun kädesäs nijn pitämän/ että he sen näkewät.
Hes 37:21 Ja sinun pitä heille sanoman: näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä tuon jällens Israelin lapset pacanoista/ joihin he mennet owat/ ja cocon jocapaicast heidän/ ja annan heidän tulla maallens jällens:
Hes 37:22 Ja teen caicki yhdexi Canssaxi maalla/ Israelin wuorilla/ ja heillä caikilla pitä oleman yxi Cuningas/ ja ei pidä enä caxi Canssa eli cahteen waldacundaan jaetut oleman.
Hes 37:23 Ei heidän myös pidä enä saastuttaman idzens epäjumalis/ cauhistuxis ja caickinaisis ricoxis. Minä autan heitä caikista paicoista/ joisa he owat rickonet/ ja puhdistan heitä/ ja heidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä tahdon olla heidän Jumalans.
Hes 37:24 Ja minun palwelian Dawid pitä oleman heidän Cuningans/ ja caickein heidän yxinäinen paimenens. Ja heidän pitä waeldaman minun oikeudesani ja pitämän minun käskyni ja tekemän sen jälken.
Hes 37:25 Ja heidän pitä taas asuman maalla/ jonga minä minun palwelialleni Jacobille andanut olen/ josa teidän Isän asunet owat/ heidän ja heidän lapsens ja lasten lapset pitä siellä ijancaickisest asuman. Ja minun palwelian Dawid pitä oleman heidän Ruhtinans ijancaickisest.
Hes 37:26 Ja minä teen heidän cansans armon lijton/ sen pitä ijancaickisen lijton heidän cansans oleman/ ja holhon heitä ja enännän heitä/ ja minun Pyhän pitä oleman heidän seasans ijancaickisest.
Hes 37:27 Ja minä asun heidän seasans/ ja olen heidän Jumalans/ ja heidän pitä oleman minun Canssan.
Hes 37:28 Nijn että pacanaingin pitä ymmärtämän minun olewan HERran/ joca Israelin pyhäxi teke/ ja minun Pyhän pitä oleman heidän tykönäns ijancaickisest.

Vers. 22. Ei pidä enä caxi Canssa ) Waicka tämä tapahdui cosca he palaisit Babelist/ cadzotan cuitengin erinomattain sitä yhteyttä/ cuin piti tapahtuman heidän ja pacanain waihella Christuxen waldacunnas.
V. 24. Dawid ) se on/ Christus Dawidin poica/ Ier. 30:9.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48