Propheta Hesekiel.

XLVIII. Lucu.

PÄätöxexi käske HERra cuinga pyhä maa pitä jaettaman cahdelletoistakymmenelle Israelin sucucunnalle/ ja sano ensin jocaidzen seidzemennen sugun saawan osans/ v. 1.
sijtte/ cuinga suuri sia pitä Pyhälle määrättämän/ v. 8.
Papeille/ v. 9.
Lewitaille/ v. 13.
Caupungixi/ v. 15.
Esicaupungixi/ v. 17.
Caupungin palwelioille/ v. 18.
ja Förstille/ v. 21.
nijn myös cusa ne muut wijsi sucucunda pitä saaman osans/ v. 23.
cuinga suuren Caupungin pitä oleman/ v. 30.
ja millä nimellä se pitä cudzuttaman/ v. 35.

Hes 48:1 NÄmät owat sucucundain nimet pohjaista päin Hethlonist/ haman Hemathin ja HazarEnonin/ ja Damascust nijn pohjan päin/ Hemathijn/ sen pitä Danin pitämän osaxens/ itän ja länden päin.
Hes 48:2 Likin Dani/ pitä Asserin osa oleman/ itän ja länden päin.
Hes 48:3 Likin Asserita/ pitä Nephtalin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:4 Likin Nephtalia/ pitä Manassen osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:5 Likin Manasseta/ pitä Ephraim osans saaman/ itään ja ländeen.
Hes 48:6 Likin Ephraimin raja/ pitä Rubenin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:7 Likin Rubenin raja/ pitä Judan osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:8 MUtta likin Judan raja/ pitä teidän eroittaman yhden osan idästä nijn ländeen/ joca on wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä ja lewiä/ nijncuin muu osa on idästä nijn ländeen/ sijnä pitä Pyhän oleman.
Hes 48:9 Ja sijtä pitä teidän eroittaman HERralle osan/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkän/ ja kymmenen tuhatta riucua lewiän.
Hes 48:10 Ja sen Pyhän osan pitä Pappein oleman/ nimittäin/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ pohjaisen ja etelän päin/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ itän ja länden päin.
Hes 48:11 Ja HERran Pyhän pitä sijnä keskellä oleman/ se on Pappein oma/ jotca pyhitetyt owat Zadochin lapsista/ jotca minun säätyni pitänet owat/ ja ei ole Israelin lasten cansa luopunet/ nijncuin Lewitat luowuit.
Hes 48:12 Ja sentähden pitä heillä oleman oma osa eroitetusta maasta/ josta se caickein Pyhin on Lewitain rajoista.
Hes 48:13 Mutta Lewitailla/ pitä myös osa oleman/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ Pappein rajan tykönä/ nijncuin muillakin: sillä caicki pituus pitä oleman wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua/ ja leweys kymmenen tuhatta riucua.
Hes 48:14 Ja ei pidä sijtä mitän myytämän pois/ eikä waihetettaman/ ei sijtä eroitetusta maasta pidä tuleman pois: sillä se on pyhitetty HERralle.
Hes 48:15 Mutta ne wijsi tuhatta riucua/ jotca jääwät leweydelle/ wijdestcolmattakymmenest tuhannest riucumitast pitudelle/ pitä oleman yhteisexi asuinsiaxi/ Caupungille esicaupungixi/ ja sen keskellä pitä Caupungin oleman
Hes 48:16 Ja tämän pitä oleman hänen mittans: neljä tuhatta ja wijsi sata riucua pohjaisen ja lounasen päin: nijn myös itän ja länden päin neljä tuhatta ja wijsi sata.
Hes 48:17 Mutta esicaupungita warten pitä oleman caxi sata ja wijsikymmendä riucua/ pohjan ja lounan päin: nijn myös itän ja länden caxi sata ja wijsikymmendä riucua.
Hes 48:18 Mutta mitä jää sijtä pitudest/ sijnä pyhäsä maasa/ nimittäin/ kymmenen tuhatta riucua itän päin/ ja kymmenen tuhatta riucua länden päin/ sen pitä oleman Caupungin palwelioitten elatuxexi.
Hes 48:19 Ja jotca Caupungis palwelewat/ ne pitä oleman caikista Israelin sucucunnista.
Hes 48:20 Ja caikista näistä eroitetuista osista/ joca on molemmilda puolilda pitudelle ja leweydelle/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua/ pitä teidän eroittaman neljännen osan/ sen pitä Caupungin oman oleman.
Hes 48:21 Mutta mitä wielä jää molemmille puolille sijtä eroitetusta pyhästä osasta/ ja Caupungin osasta/ nimittäin/ wijsicolmattakymmendä riucua itään ja ländeen sucucundain osis/ se pitä caicki Förstin oma oleman. Mutta pyhä maa/ josa pyhä huone on/ pitä sijtä eroitettu oleman.
Hes 48:22 Mutta mitä on Lewitain osan ja Caupungin osan wälillä/ joca keskellä on/ mitä jää Judan ja BenJaminin rajan wälille/ se pitä Förstin oma oleman.
Hes 48:23 SIjtte pitä muut sucucunnat oleman BenJaminin osa idästä ländeen.
Hes 48:24 Mutta BenJaminin rajan tykönä pitä Simeonin osa oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:25 Simeonin rajan wieres pitä Isascharin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:26 Isascharin rajas pitä Zebulonin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:27 Zebulonin rajas pitä Gadin osan oleman/ itään ja ländeen.
Hes 48:28 Mutta likin Gadi on lounan raja/ Themanijn/ Thamarist nijn Cadexen rijtaweten saacka/ nijn ojan asti/ joca isoijn mereen juoxe.
Hes 48:29 Näin maa pitä jaettu oleman Israelin lasten sucucundain perinnöxi/ ja sen pitä oleman heidän perindöns/ sano HERRA HERRA.
Hes 48:30 JA näin lewiäldä pitä Caupungin oleman: neljä tuhatta ja wijsi sata riucua pohjaista päin.
Hes 48:31 Ja Caupungin portit pitä Israelin sucucundain nimeldä nimitetyt oleman: colme porttia pohjaista päin: ensimäinen Rubenin/ toinen Judan/ colmas Lewin.
Hes 48:32 Nijn myös itän päin neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia: nimittäin/ ensimäinen Josephin/ toinen BenJaminin/ colmas Danin.
Hes 48:33 Etelän päin myös neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia/ ensimäinen Simeonin/ toinen Isascharin/ colmas Zebulonin.
Hes 48:34 Nijn myös länden päin neljä tuhatta ja wijsi sata riucua/ ja colme porttia: ensimäinen portti Gadin/ toinen Asserin/ colmas Nephtalin.
Hes 48:35 Näin pitä tämä caicki ymbärins oleman/ cadexantoistakymmendä tuhatta riucua/ ja nijn pitä Caupungin cudzuttaman: täsä on HERRA.

Prophetan Hesekielin loppu.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48