Propheta Hesekiel.

XXXVI. Lucu.

JUmala käske ilmoitta Israelin lapsille/ että heidän wihollisens/ jäänet pacanat/ iloidzewat heidän onnettomudestans/ v. 1.
sentähden tahto hän heitä edziä ja rangaista/ v. 6.
mutta hänen Canssans Israelin tahto hän coota maallens/ asuman ja caswaman/ v. 8.
ei heidän ansions eli pyhydens: waan hänen nimens cunnian tähden/ v. 16.
lupa silloin heitä puhdista caikista heidän synneistäns/ ja anda heille uden sydämen/ v. 24.
tuta ja catua endistä menons/ v. 31.
Ja nijn hän on sen rakendawa jällens/ cuin heidän tykönäns on maahan rewitty/ v. 33

Hes 36:1 JA sinä ihmisen poica/ ennusta Israelin wuorille/ ja sano:
Hes 36:2 Cuulcat HERran sana te Israelin wuoret/ näitä sano HERra HERra:
Hes 36:3 Että wihollinen pitittä teitä: ne ijäiset wuoret owat meidän. Sentähden ennusta/ ja sano: näitä sano HERra HERra: että te jocapaicas häwitetän ja sorretan/ oletta myös jääneille pacanoille osaxi joutunet/ jotca teitä jocapaicas pilckawat.
Hes 36:4 Sentähden cuule sinä Israelin wuori HERran sana: Näin sano HERra HERra/ sekä wuorille että cuckuloille/ ojille ja laxoille/ hyljätylle autialle/ ja ylönannetuille Caupungeile/ jotca jääneille pacanoille jocatahwolda ymbärins saalixi ja nauroxi tullet owat.
Hes 36:5 Ja/ näin sano HERra: minä olen minun palawasa kijwauxesani puhunut jääneitä pacanoita wastan/ ja coco Edomita wastan/ jotca owat ottanet minun maani asuinsiaxens/ sydämelisellä ilolla ja pilcalla/ sitä häwittäxens ja sortaxens.
Hes 36:6 Sentähden ennusta Israelin maasta/ ja sano wuorille ja cuckuloille/ ojille ja laxoille: Näitä sano HERra HERra: cadzo/ minä olen puhunut minun kijwauxesani ja julmudesani/ että te oletta sancaltaista häwäistystä pacanoilda kärsinet.
Hes 36:7 Sentähden sano HERra HERra näin: minä ylönnän minun käteni/ nijn että teidän lähimmäisen/ pacanat jocatahwolda ymbärins/ pitä taas candaman heidän häpiäns.
Hes 36:8 Mutta te Israelin wuoret/ teidän pitä taas wiherjöidzemän/ ja candaman minun Canssalleni Israelille hedelmän/ joca pian pitä tapahtuman.
Hes 36:9 SIllä cadzo/ minä käännän idzeni taas teidän tygön/ että te raketaisin ja kylwetäisin/ ja teen teidän tykönän paljo Canssa/ coco Israelin huonen caicki tyynni/ ja Caupungeisa pitä taas asuttaman/ ja autiat rakettaman.
Hes 36:10 Minä annan teidän Canssan ja carjan lisändyä/ nijn että te enänettä ja caswatte.
Hes 36:11 Ja minä panen teidän sijhen jällens cusa te ennen asuitte/ ja teen teille enä hywä cuin joscus ennen/ ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra.
Hes 36:12 Minä annan Canssan tulla teidän tygön/ joiden minun Canssan pitä oleman/ Israel/ heidän pitä sinusa asuman/ ja sinun pitä oleman heidän perindöns/ ja ei sinun pidä enä heitä lapsittomaxi tekemän.
Hes 36:13 Näitä sano HERra: että näitä sinusta sanotan/ sinä olet syönyt ihmisiä/ ja olet tehnyt sinun Canssas lapsittomaxi.
Hes 36:14 Sentähden ei sinun enä pidä syömän ihmisitä eli Canssas tekemän lapsittomaxi/ sano HERra HERra.
Hes 36:15 Ja ei pacanain pidä enä pilckaman sinua/ eikä häwäisemän sinua Canssain seas/ ja ei sinun pidä enä andaman sinun Canssas horjahtua/ sano HERra HERra.
Hes 36:16 JA HERran sana tapahdui wielä minulle/ ja sanoi:
Hes 36:17 Sinä ihmisen poica/ cosca Israelin huone asui maallans/ ja saastutti sen hänen menollans ja töilläns/ nijn että heidän menons oli minun edesäni nijncuin waimon saastaisus hänen taudisans.
Hes 36:18 Silloin minä ammunsin minun julmudeni heidän päällens/ sen weren tähden/ cuin he maalla olit wuodattanet/ ja olit sen heidän epäjumalillans saastuttanet.
Hes 36:19 Ja minä hajotin heidän pacanain secaan/ ja ajoin heidän maihin/ ja duomidzin heitä heidän menons ja tecoins jälken.
Hes 36:20 Ja he olit nijncuin pacanat cunga he tulit/ ja häwäisit minun pyhän nimeni/ että heistä sanottin: ongost tämä HERran Canssa/ jonga piti maaldans lähtemän?
Hes 36:21 Mutta minä säästin minun pyhän nimeni tähden/ jonga Israelin huone häwäis pacanain seas/ cunga he tulit.
Hes 36:22 SEntähden pitä sinun sanoman Israelin huonelle: näitä sano HERra HERra: en minä sitä tee teidän tähten te Israelin huonesta/ waan minun pyhän nimeni tähden/ jonga te pacanain seas oletta häwäisnet/ joiden tygö te tullet oletta.
Hes 36:23 Sille minä tahdon pyhittä ja suurexi tehdä minun nimeni/ joca teildä pacanain seas häwäisty on/ ja pacanain pitä ymmärtämän minun olewan HERRAN/ ( sano HERra HERra ) cosca minä idzeni osotan teisä heidän edesäns/ että minä olen pyhä.
Hes 36:24 SIllä minä tuon teidän pacanoista/ ja cocon teitä caikesta maasta/ ja annan teidän tulla jällens teidän maahan.
Hes 36:25 Ja prijscotan puhdasta wettä teidän päällen/ nijn että te tuletta puhtaxi caikesta saastaisudesta/ ja minä puhdistan teitä caikista teidän epäjumalistan.
Hes 36:26 Ja minä annan teille uden sydämen/ ja uden hengen teihin/ ja otan pois teidän lihastan kiwisen sydämen/ ja annan teille sydämen lihasta.
Hes 36:27 Minä annan minun hengeni teihin/ ja teen teistä sencaltaisen Canssan/ joca waelda minun käskyisäni/ ja pitä minun oikeudeni/ ja teke sen jälken.
Hes 36:28 Ja teidän pitä asuman sillä maalla/ jonga minä olen teidän Isillenne andanut/ ja teidän pitä oleman minun Canssan/ ja minä olen teidän Jumalan.
Hes 36:29 Minä wapahdan teitä caikesta teidän saastaisudestan/ ja sanon jywälle että hänen pitä hywin menestymän/ engä anna teidän nähdä nälkä.
Hes 36:30 Minä enännän hedelmän puisa ja caswatan tulon kedolla/ ettei pacanain pidä teitä enä näljän tähden pilckaman.
Hes 36:31 Silloin teidän pitä ajatteleman teidän paha menoan ja teidän töitän/ ettei ne ollet hywät/ ja teidän pitä teidän ricoxihin suuttuman/ ja teidän epäjumalan palweluxeen.
Hes 36:32 En minä näitä tee teidän tähten/ sano HERra HERra/ että teidän pitä sen tietämän/ waan teidän pitä silloin häpemän ja muistaman te Israelin huonesta teidän menostanne.
Hes 36:33 Näitä sano HERra HERra: silloin cuin minä teitä olen puhdistawa caikista teidän ricoxistanne/ nijn minä taas tahdon panna asujamet Caupungeihin/ ja autiamet pitä taas rakettaman.
Hes 36:34 Ja häwitetty maa pitä taas kynnettämän/ että se oli turmeldu/ että caicki ohidzenkäywäiset pitä sen näkemän/ ja sanoman:
Hes 36:35 Tämä maa oli turmeldu/ ja se on nyt nijncuin ihana krydimaa/ ja nämät Caupungit olit cukistetut/ jagotetut ja autiat/ ja owat nyt hywin raketut ja täynäns wäke.
Hes 36:36 Ja ne jäänet pacanat teidän ymbärillän pitä ymmärtämän minun olewan HERran/ joca jagonnen rakenda/ ja turmellun istutta/ Minä HERra sen sanon ja teen myös.
Hes 36:37 Näitä sano HERra HERra: Israelin huonen pitä taas löytämän minun/ että minä idzeni heille osotan/ ja minä enännän heitä.
Hes 36:38 Nijncuin lauma/ nijncuin pyhä lauma Jerusalemis heidän juhlisans: nijn pitä turmellut Caupungit täyten tuleman ihmisten laumoista/ ja pitä ymmärtämän minun olewan HERran.

Vers. 7. Ylönnän minun käteni ) se on minä wannon.
V. 15. Ei andaman sinun Canssas horjahtua ) Että Israelin lapset owat taas ajetut ulos heidän maaldans. Titus Vespasianuxelda/ nijn se on selkiä/ että HERra cadzo edemmä tällä lupauxellans/ nimittäin/ nijtä oikeita Israelitejä Christityitä/ joiden ei pitänyt ajetuxi tuleman/ waan caswaman ja pysymän mailman loppun asti
V. 25. Prijscotan puhdasta wettä ) Täsä HERra lupa pyhän Casten Sacramendin ynnä Evangeliumin saarnan cansa/ jonga cautta hän tahto puhdista Canssans caikista heidän ricoxistans/ Eph. 5:26.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48