Propheta Hesekiel.

XI. Lucu.

HERra osotta Prophetalle 25. miestä Jerusalemis/ jotca caickinaista paha teit/ ja sanoit: Ei wielä nijn läsnä ole/ että Jerusalem pitä häwitettämän/ etc. $ Ei HERra taida paidzi olla tätä palwelust ja uhri/ joca hänelle täällä tehdän. v. 1.
käske hänen sentähden ennusta heitä wastan/ että he tapoit ja uhraisit wiatoinda werta Caupungis/ nijn hän tahto aja heitä sieldä ulos/ ja miecalla hucutta heitä Israelin maan äris/ v. 4.
Nijn yxi cohta heistä cuole Platia nimeldä/ v. 13.
HERra käske hänen ennusta: että hänen pitä auttaman jällens hajotetut hänen Canssastans cotians/ ja andaman heille uden hengen/ etc. $ v. 14.
Propheta näke HERran cunnian lähtewän Caupungista/ v. 22.
Ja hän näkyi jällens wiedyxi tacaperin Chaldeaan/ cusa hän ennengin oli/ v. 24.

Hes 11:1 JA Hengi nosti minun ylös/ ja wei minun portin eteen HERran huonen puoleen/ joca itän päin on/ ja cadzo: Sijnä portis oli wijsi colmattakymmendä miestä. Ja minä näin nijden seasa JasanJan Assurin pojan/ ja Pilatian BanaJan pojan/ jotca Förstit olit Canssasa.
Hes 11:2 Ja hän sanoi minulle: Sinä ihmisen poica/ näillä miehillä owat wäärät ajatuxet ja wahingoliset neuwot tälle Caupungille/ sillä he sanowat:
Hes 11:3 Ei se wielä nijn läsnä ole/ raketcamme huoneita/ hän on pata/ me olemma liha.
Hes 11:4 Sentähden pitä sinun ihmisen poica ennustaman heitä wastan. Ja HERran Hengi langeis minun päälleni/ ja sanoi minulle:
Hes 11:5 Sano/ näin sano HERra: Te Israelin huonesta oletta puhunet/ minä tiedän kyllä teidän hengen ajatuxet.
Hes 11:6 Te oletta monda tappanet täsä Caupungis/ ja hänen catuns owat täynäns cuolluita.
Hes 11:7 Sentähden sano HERra HERra näin: ne jotca te sielä tappanet oletta/ ne owat se liha/ ja hän on pata: mutta teidän täyty ( lähte ) tästä ulos.
Hes 11:8 Miecan/ jota te pelkätte/ minä annan tulla teidän päällen/ sano HERra HERra.
Hes 11:9 Minä tahdon aja teitä sieldä ulos/ ja annan teitä muucalaisten käsiin/ ja tahdon tehdä teille oikeuden.
Hes 11:10 Teidän pitä miecalla langeman/ Israelin maan äris minä tahdon duomita teitä/ ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra.
Hes 11:11 Mutta ei Caupungi pidä oleman teidän patan/ etkä te lihana sijnä: waan Israelin maan äris tahdon minä duomita teitä.
Hes 11:12 Ja teidän pitä ymmärtämän että minä olen HERra. Sillä et te ole waeldanet minun käskyni jälken/ ja et te ole pitänet minun Lakiani/ mutta oletta tehnet pacanain tawan jälken/ jotca teidän ymbärillän owat.
Hes 11:13 JA cosca minä näin ennustin: nijn Platia BanaJan poica cuoli. Ja minä langeisin minun caswoilleni/ ja huusin corkialla änellä ja sanoin: Woi HERra HERra/ sinä lopetat peräti Israelin.
Hes 11:14 Nijn tuli HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 11:15 Sinä ihmisen poica: Sinun weljes ja lähimmäiset langos/ ja coco Israelin huone/ joca wielä nyt Jerusalemis asu/ sano tosin keskenäns: ne muut owat cauwas paennet HERrasta/ mutta meidän hallusam on maa. Sentähden sano sinä: näin sano HERra HERra:
Hes 11:16 Totta minä olen andanut aja heitä cauwas pacanain secaan/ ja olen hajottanut heitä maacunnas: nijn tahdon minä cuitengin äkist olla heidän apunsa/ sijnä maacunnas/ johonga he joutunet owat.
Hes 11:17 SAno sentähden: näin sano HERra HERra: minä tahdon coota teitä sijtä maacunnasta/ johonga te hajotetut oletta/ ja tahdon anda teille Israelin maan.
Hes 11:18 Sinne heidän pitä tuleman/ ja ottaman sieldä ulos caiken cauhistuxen ja saastaisuden.
Hes 11:19 Ja minä tahdon anda teille yximielisen sydämen/ ja tahdon anda teihin uden Hengen/ ja tahdon otta pois kiwisen sydämen teidän ruumistan/ ja tahdon anda teille lihaisen sydämen.
Hes 11:20 Että heidän pitä waeldaman minun käskysäni/ ja pitämän minun Lakini/ ja tekemän sen jälken/ ja heidän pitä oleman minun Canssan/ nijn minä tahdon olla heidän Jumalans.
Hes 11:21 Mutta nijlle jotca waeldawat heidän sydämens cauhistuxen ja hirmuisuden jälken/ nijlle minä tahdon panna heidän tecons heidän pääns päälle/ sano HERra HERra.
Hes 11:22 NIjn lijcutit Cherubimit sijpiänsä/ ja rattat käwit heidän siwusans/ ja Israelin Jumalan cunnia oli heidän päälläns.
Hes 11:23 Ja HERran cunnia käwi Caupungist ylös/ ja asetti idzens sille wuorelle/ joca on itän päin Caupungist.
Hes 11:24 Ja hengi otti minun/ ja johdatti minun näys ja Jumalan Henges Chaldean maalle fangein tygö/ ja se näky jonga minä nähnyt olin/ catois minun edestäni. Ja minä sanoin fangeille caicki HERran sanat/ jotca hän minulle osottanut oli.

Vers. 3. Hän on pata etc. $ ) Se on: tämä Caupungi on nijncuin pyhä astia/ cusa keitetän ja uhratan HERralle/ ja me olemma pyhä Canssa/ jotca hänelle uhramme ja palwelemme/ sentähden ei HERra händä häwitä.
V. 6. täynäns cuolluita/ etc. $ ) He olit tappanet nijn monda Prophetata/ ja cuitengin kerscaisit heidäns pysywän lujana Babelin Cuningan edes: Sillä he luulit ettei Jumala taitanut olla heitä paidzi/ eikä myös liha padas/ se on: nijncuin uhria ja Jumalan palwelusta Templis/ jota ei saatu häwittä.
V. 19. Uden Hengen ) Täsä luwatan P. Hengi/ joca piti annettaman erinomaisest Euangeliumin saarnalla Udes Testamendis.
V. 23. HERran cunnia/ ) Supr. $ 10:4.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48