Propheta Hesekiel.

XXX. Lucu.

HErra käske wielä ennusta Egyptiä wastan/ että sen pitä sodalla häwitettämän/ v. 1.
NebucadNezarilda Babelin Cuningalda/ v. 10.
Nijn myös hänen Caupungins/ v. 13.
Sijtte ilmoitta HERra/ että hän tahto taitta Egyptin Cuningan käsiwarret/ v. 29.
Ja wahwista Babelin Cuningan käsiwarren/ että hän woitta Egyptin ja häwittä sen/ v. 24.

Hes 30:1 JA HERRAN sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 30:2 Sinä ihmisen poica/ ennusta ja sano: Näitä sano HERra HERra:
Hes 30:3 Walittacat ja sanocat: Woi sitä päiwä/ sillä päiwä on sangen läsnä/ ja HERran päiwä on lähestynyt/ pimiä päiwä/ aica on käsis/ että pacanat tuleman pitä/
Hes 30:4 Ja miecka tule Egyptin päälle ja Ethiopian pitä hämmästymän/ cosca lyödyt Egyptis langewat/ ja sen Canssa wiedän pois/ ja sen perustus rewitän ylös.
Hes 30:5 Ethiopian/ ja Lybian/ ja Lydian/ caicki Canssoinens ja Chub/ ja jotca lijton maacunnast owat/ pitä miecalla langeman.
Hes 30:6 Näitä sano HERra HERra: Egyptin holhojat pitä langeman/ ja sen wäen ylpeys on huckuwa/ Sienen tornist pitä heidän miecalla langeman/ sano HERra HERra:
Hes 30:7 Ja heidän autiat rajans pitä kylmille tuleman/ ja heidän Caupungins häwitettämän muiden autiain Caupungein seas.
Hes 30:8 Että heidän pitä ymmärtämän/ että minä HERra olen/ cosca minä teen tulen Egyptijn/ ja caicki jotca heitä auttawat/ pitä huckuman.
Hes 30:9 Silloin pitä sanansaattajat lähtemän minun tyköni hahdella/ peljättämän Ethiopiat/ joca nyt nijn surutoin on/ ja hämmästyxen pitä oleman heidän seasans/ nijncuin se tapahtui Egyptille/ cosca hänen aicans tuli: Sillä/ cadzo/ se tule totisest.
Hes 30:10 Näitä sano HERra HERra: Minä wähennän sen paljouden Egyptistä NebucadNezarin Babelin Cuningan cautta.
Hes 30:11 Sillä hän ja hänen Canssans ja pacanain Tyrannit owat sijhen cudzutut häwittämän maata/ ja wetämän mieckans Egyptiä wastan/ että maacunnan pitä jocapaicas lyödyillä täytettämän.
Hes 30:12 Ja minä tahdon cuiwata wirrat ja myydä maan tylyin ihmisten käsijn ja häwitän maacunnan/ ja mitä sijnä on muucalaisten cautta: Minä HERra olen sen puhunut.
Hes 30:13 Näitä sano HERra HERra: Minä häwitän Nophien cuwan/ ja lopetan epäjumalat/ ja Egyptillä ei pidä Ruhtinoita oleman/ ja minä lähetän hämmästyxen Egyptin maahan:
Hes 30:14 Minä teen Patroxen autiaxi ja sytytän tulen Zoanijn/ ja annan oikeuden käydä Noon päälle.
Hes 30:15 Minä caadan minun julmudeni Sinin päälle/ joca Egyptin wahwus on/ ja häwitän Noon paljouden.
Hes 30:16 Minä sytytän tulen Egyptis/ ja Sinis pitä oleman hädän ja tuscan/ ja No pitä cukistettaman maahan/ ja Noph jocapäiwä murhettiman.
Hes 30:17 Nuoret miehet Onis ja Bubastos pitä miecalla langeman/ ja waimot fangina wetämän pois.
Hes 30:18 Tahpanhexella pitä oleman pimiä päiwä/ cosca minä Egyptin ijestä lyön/ nijn että hänen woimans ylpeys pitä sijnä loppuman/ hänen pitä pilwellä peitetyxi tuleman/ ja hänen tyttärens wiedän pois fangina.
Hes 30:19 Ja minä annan oikeuden käydä Egyptin ylidzen/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 30:20 JA tapahtui ensimäisnä wuotena/ seidzemendenä päiwänä/ ensimäises cuusa/ tapahtui HERran sana minulle/ sanoden:
Hes 30:21 Sinä ihmisen poica/ minä taitan ricki Pharaon Egyptin Cuningan käsiwarren/ ja cadzo/ ei händä pidä sidottaman/ että hän paranis/ eli siteillä käärittämän/ että hän wahwistuis/ ja mieckan ruweta taidais.
Hes 30:22 Sentähden näin sano HERra HERra/ cadzo/ minä tahdon Pharaon Egyptin Cuningan kimpuun/ ja taitan hänen käsiwartens ricki/ sekä wäkewän että heicon/ että miecka puto hänen kädestäns.
Hes 30:23 Ja hajotan Egyptiläiset pacanain secaan/ ja ajan heitä maihin.
Hes 30:24 Mutta Babelin Cuningan käsiwarren minä wahwistan/ ja annan hänelle minun mieckani hänen käteens/ ja muserran Pharaon käsiwarret ricki/ että sen hänelle haiseman pitä/ nijncuin se joca cuolemahaawan on saanut.
Hes 30:25 Ja minä wahwistan Babelin Cuningan käsiwarren/ että Pharaon käsiwarret pitä muserrettaman ricki: että heidän pitä tietämän/ että minä olen HERra/ cosca minä annan Babelin Cuningalle minun mieckani käteen/ että hänen sen Egyptiä wastan wetämän pitä/
Hes 30:26 Ja minä hajotan Egyptiläiset pacanain secaan/ ja ajan heitä maacundijn/ että heidän ymmärtämän pitä/ että minä HERra olen.

Vers. 5. Chub ) Näky olewan/ ne jotca asuwat sisälmäises Lybias Chuphen Caupungin tykönä/ Nigrumin wirran wierellä. V. eod. $ Lijton maacunnast ) Ne owat Judalaiset/ jotca omalda maalda olit carannet Egyptijn/ Cuningas NebucadNezarin edestä: Sillä HERra oli lijtollans Abrahamin cansa/ etc. $ andanut heille heidän maans/
V. 13. Noph/ Patros/ Zoan/ No/ Sin/ On/ Bubasto ) owat Egyptin Caupungit/ joilla nyt enimmäst owat toiset nimet. Noph on Memphis/ cudzutan nyt Grandkairixi. Patros/ Patrusinist Misraimin pojasta/ Gen. $ 10:14. No/ cudzutan Alexandriaxi. Sin/ on Petusium. On/ on Heliopolis.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48