Propheta Hesekiel.

X. Lucu.

PRopheta näke wielä HERran cunnian/ että hän käske sen miehen/ cuin oli lijnawaatteis/ otta tuliset hijlet Cherubimin wälildä/ ja hajotta Caupungin päälle. Jonga hän myös teke/ v. 1.
6. HERran cunnia nosta idzens Cherubimin pääldä ylös/ haman huonen kynnyxen asti/ josta huone täytetän sumulla ja cartano walaistan/ ja äni Cherubimistä cuulu haman cartanolle/ v. 4.
Propheta näke nägyn/ nimittäin/ rattat/ v. 9.
ja neljä eläindä/ jotca hän ennen Chebarin wirran tykönä nähnyt oli/ v. 12.
Ja HERran cunnia mene wielä edemmä/ ja istutta idzens Cherubimein päälle/ v. 18.
Nijn he idzens ylöndelewät ja menewät huonen owe päin/ idän puoleen/ v. 19.

Hes 10:1 JA minä näin/ ja cadzo/ taiwas oli Cherubimin pään päällä/ nijncuin Saphir/ja sen päällä oli nijncuin istuin.
Hes 10:2 Ja hän sanoi sille miehelle/ joca oli lijnawaatteis: mene sisälle ratasten wälille Cherubimin ala/ ja ota kätes täyten tulisita hijliä/ jotca Cerubimin wälillä owat/ ja hajota ne Caupungin päälle. Ja hän meni sisälle/ nijn että minä näin cosca hän meni sinne.
Hes 10:3 Mutta Cherubimit seisoit oikialla puolen huonesa/ ja sumu täytti sisällisen cartanon.
Hes 10:4 Ja HERran cunnia nosti idzens Cherubimin pääldä ylös/ haman huonen kynnyxen asti/ ja huonet täytettin sumulla/ ja cartano HERran cunnian kircaudella.
Hes 10:5 Ja Cherubimin sijpein humaus cuului haman ulconaisen Cartanon asti/ nijncuin Caickiwaldian Jumalan äni/ cosca hän puhu.
Hes 10:6 Ja cosca hän oli käskenyt sitä miestä/ joca oli lijnawaatteis/ ja sanonut: Ota tulda ratasten keskeldä Cherubimin alda: hän meni sinne sisälle ja astui rattan tygö.
Hes 10:7 Ja Cherubim oijensi kätens keskellä Cherubimi/ tulen päin joca oli Cherubimin wälillä/ otti sijtä ja annoi se miehen käsijn joca oli lijnawaatteis.
Hes 10:8 Hän otti sen ja meni ulos. Ja se näyi Cherubimis/ nijncuin ihmisen käsi heidän sijpeins alla.
Hes 10:9 JA minä näin/ ja cadzo/ neljät rattat seisoit Cherubimin tykönä/ jocaidzen Cherubimin tykönä yhdet rattat.
Hes 10:10 Ja rattat olit näkyäns nijncuin Turkos. Ja olit caicki ne neljä yxi nijncuin toinengin/ nijncuin yhdet rattat olisit ollet toisen sisällä.
Hes 10:11 Cosca yxi heistä meni/ nijn menit caicki neljä/ ja ei erinnet toinen toisestans culkeisans: Mutta cuhunga ensimäinen meni/ sinne menit he jälis/ ja ei erinnet toinen toisestans/ ja heidän coco ruumins/ seljät/ kädet ja sijwet.
Hes 10:12 Ja rattat olit täynnä silmiä caicki ymbärins/ ne neljät rattat.
Hes 10:13 Ja rattaille sanottin: Galgal/ nijn että minä sen cuulin.
Hes 10:14 Nijn oli myös jocaidzella eläimellä neljä caswo: ensimäinen oli Cherubimin caswo/ toinen oli ihmisen/ colmas Lejonin/ neljäs Cotcan caswo.
Hes 10:15 Ja Cherubim corgotettin: Tämä on juuri se eläin/ jonga minä näin Chebarin wirran tykönä.
Hes 10:16 Cosca Cherubimit käwit/ nijn culjit myös rattat heitä myöden/ ja cosca Cherubimit ylöndelit sijpiäns/ että heidän piti maasta nouseman/ nijn ei myös rattat heistä erinnet.
Hes 10:17 Cosca ne seisoit/ nijn seisoit nämät myös/ cosca ne nostit idzens/ nijn nostit myös nämät idzens: sillä eläwä hengi oli heisä.
Hes 10:18 JA HERran cunnia meni taas huonen kynnyxeldä/ ja istutti idzens Cherubimein päälle.
Hes 10:19 Nijn ylöndelit Cherubimit sijpiäns/ ja nostit idzens maasta ylös/ minun silmäini edes. Ja cuin he menit ulos/ menit rattat heitä myöden/ ja he astuit idän puoliselle owelle HERran huonetta/ ja Israelin Jumalan cunnia oli heidän päälläns.
Hes 10:20 Tämä on se eläin/ jonga minä näin Israelin Jumalan alla Chebarin wirran tykönä/ ja merkidzin ne olewan Cherubimit.
Hes 10:21 Joilla ne neljä caswo oli/ ja neljä sijpe/ ja sijpein alla nijncuin ihmisen kädet.
Hes 10:22 Heidän caswons olit nijncuin minä ne näin Chebarin wirran tykönä/ ja he käwit cohdastans.

Vers. 2. Tulisita hijliä ) Tämä tietä sitä/ että HERra tahdoi wuodatta hänen Hengens/ ja anda saarnata hänen Euangeliumins/ joca piti walaiseman heidän ymmärryxens/ ja lämmittämän heidän sydämens/ jotca sen otit wastan.
V. 4. Nosti idzens ylös ) Se tietä että Christus hänen Euangeliumillans/ tahdoi sijtte hyljätä sen pyhän sian Jerusalemin ja sen asuwaiset/ ja sijrtä idzens ulos Cartanon päin/ se on pacanain tygö/ jotca sen ulconaisen Cartanon cansa ymmärretän. Sijtte sisälmäinen Cartano ynnä huonen cansa täytettin sumulla: mutta se ulconainen Cartano walaistin HERran cunniasta/ tietä että Judalaiset piti tuleman pimitetyxi heidän willityxesäns: Mutta pacanat walistetuxi oikialla Jumalan tunnolla.
V. 5. Ja Cherubimin sijpein humaus cuului ulconaisen Cartanon asti ) Tietä että Pyhäin Apostolein saarna piti cuuluman caickein pacanain seas. Mitä rattat ja neljä eläindä tietäwät/ on selitetty/ cap. $ 1.
V. 9. Cherubim ) Täsä näky että Cherubim/ ei ole yxikän eläin eli Cuwa mutta on lendäwäinen luodocappale sijpein cansa/ joco se olis härjän muoto/ Lejonin/ ihmisen/ Cotcan/ eli jongun muun/ joisa Engelit idzens näyttäwät/ heidän tahdons jälken. Sentähden cudzutan myös pyhät Engelit/ sekä Jumalan Seuracunnan Engelit/ se on/ Apostolit/ Pispat ja muut Opettajat/ Cherubimixi/ jotca sencaltaisen Cherubimin cautta ymmärretän.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48