Propheta Hesekiel.

XXII. Lucu.

HERRA käske Hesekielin nuhdella Jerusalemin Caupungita heidän murhans ja epäjumalan palweluxens tähden/ v. 1.
Nijn myös heidän Förstejäns heidän wäkiwaldans/ häpiäns ja wicains tähden/ joita he ylpiäst teit/ v. 6.
Uhca heitä sentähden edziä/ v. 13.
Hän oli aicoinut puhdista Canssans nijncuin hopian/ mutta se oli caicki carsixi muuttunut/ ja piti poltettaman/ v. 17.
käske Prophetan sen sano heille/ v. 23.
Sillä heidän Prophetans/ Pappins/ Förstins ja Canssa maasa/ olit nijncuin Lejonit ja sudet/ omistit heillens wäärydellä mitä he taisit/ eikä totellet Jumalan käskyä/ v. 25.
Ja ei kengän ollut joca hänen wihans lepyttä tahdoi/ v. 30.

Hes 22:1 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 22:2 Sinä ihmisen poica/ etkös tahdo nuhdella murha Caupungita/ ja hänelle näyttä caickia hänen cauhistuxians?
Hes 22:3 Sano: näin sano HERra HERra/ O sinä Caupungi joca omais weren wuodatat/ että sinun aicas tulis/ ja sinä joca epäjumaloita tykönäs teet/ ettäs idzes saastutaisit.
Hes 22:4 Sinä teet idzes wicapääxi sijhen wereen/ jotas wuodatat/ ja saastutat idzes jumalisa/joitas teet/ näillä sinä joudutat sinun päiwäs/ ja saatat että sinun wuotes tuleman pitä.
Hes 22:5 Sentähden tahdon minä sinun nauroxi tehdä pacanain seas/ ja saatta pilcaxi caikis maacunnis. Sekä läsnä että caucana pitä heidän sinua sylkemän/ että sinun häpiälisen sanoman ja suuren waiwan kärsimän pitä.
Hes 22:6 Cadzo/ Israelin Förstit/ idzecukin on wäkewä sinusa werta wuodattaman.
Hes 22:7 Isäns ja äitins he cadzowat ylön/ muucalaisille he wäkiwalda ja wääryttä tekewät/ leskiä ja orwoja he sortawat.
Hes 22:8 Sinä cadzot minun Pyhydeni ylön ja turmelet minun Sabbathini.
Hes 22:9 Pettäjät owat sinus werta wuodattaman/ he syöwät wuorilla ja tekewät ylöllistä sinusa.
Hes 22:10 He paljastawat Isäins häpiän/ ja waiwawat saastaisexi waimoja.
Hes 22:11 Ja tekewät cauheita cappaleita sucu sucuns waimon cansa/ he häwäisewät omat miniäns elkiwallaisest/ he tekewät wäkiwalda omille sisarillens/ heidän Isäins tyttärille.
Hes 22:12 He ottawat lahjoja/ werta wuodattaxens/ he ottawat corgon ja woittawat toinen toisens/ ja ahnettiwat lähimmäiseldäns/ ja tekewät toinen toisellens wäkiwalda/ ja näin unhottawat minun/ sano HERra HERra.
Hes 22:13 Cadzo minä lyön käsiäni yhteen sinun ahneudes tähden/ ja sen weren tähden/ cuin sinus wuodatettu on.
Hes 22:14 Mutta luuletcos sinun sydämes woiwan kärsiä/ ja sinun kätes kestä/ silloin cuin minä sinulle tekewä olen? Minä HERra olen sen puhunut/ minä myös teen.
Hes 22:15 Ja tahdon sinun hajotta pacanain secaan/ ja aja sinun maacundijn/ ja tahdon sinun saastaisudes lopetta.
Hes 22:16 Nijn että sinä pacanain seas pitä kirottuna pidettämän/ ja ymmärtämän minun olewan HERran.
Hes 22:17 JA HERran sana tapahtui minulle/ ja sanoi:
Hes 22:18 Sinä ihmisen poica/ Israelin huone on minulle carrexi tullut/ caicki heidän waskens/ tinans/ rautans/ ja Blyijyns/ on ahjos hopian carrexi tullut.
Hes 22:19 Sentähden sano HERra HERra näin/ että te caicki oletta carrexi tullet/ cadzo/ nijn minä teidän caicki Jerusalemijn cocon.
Hes 22:20 Nijncuin hopia/ waski/ rauta/ Blyijy ja tina ahjoon cootan/ että tuli sen ala puhaltettaisin/ ja ne sulaisit.
Hes 22:21 Ja/ minä tahdon coota teidän/ ja minun wihani tulen teidän seasan puhalda/ että te siellä sulaisitte.
Hes 22:22 Nijncuin hopia ahjos sula/ nijn teidän pitä ymmärtämän/ että minä HERRA olen wuodattanut minun wihani teidän päällen.
Hes 22:23 Ja HERran sana tapahtui minulle ja sanoi:
Hes 22:24 Sinä ihmisen poica/ sano heille: Sinä olet se maa/ jota ei puhdistetta taita/ nijncuin se joca ei sadetta saa wihan ajalla.
Hes 22:25 Prophetat jotca siellä owat/ owat wannonet yhten sieluja syömän/ nijncuin kiljuwa Lejoni/ cosca se saalin saa/ he temmawat tawaran ja rahan/ ja tekewät sinne paljo leskejä.
Hes 22:26 Heidän Pappins tekewät wääryttä Lain warjon alla/ ja turmelewat minun pyhäni/ ei he pidä pyhäin ja saastaisten wälillä eroitust/ eikä opeta mikä puhdas ja saastainen on/ eikä tottele minun Sabbathiani/ ja minä saastutetan heidän seasans.
Hes 22:27 Heidän Förstins siellä owat nijncuin raatelewaiset sudet/ werta wuodattaman/ ja sieluja surmaman heidän ahneudens tähden.
Hes 22:28 Ja heidän Prophetans siwuwat heitä waldaimella calkilla/ saarnawat turhutta/ ja ennustawat heille walheita/ ja sanowat: Näitä sano HERra HERra/ waicka ei HERra sitä puhunut oleckan.
Hes 22:29 Canssa maalla teke wäkiwalda/ ja ryöstäwät rohkiast/ ja nylkewät köyhiä ja radollisia/ ja tekewät muucalaisille wäkiwalda ja wääryttä.
Hes 22:30 Minä edzein heidän seasans/ jos jocu seinän tekis ja seisois raos minun edesäni/ etten minä maata turmelis: Mutta en minä ketän löytänyt.
Hes 22:31 Sentähden wuodatin minä wihani heidän päällens/ ja minun hirmuisudeni tulella minä lopetin heidän/ ja annoin heidän ansions pääns päälle/ sano HERra HERra.

Tämän lugun lukecan cukin wirasans wiriäst/ opettajat/ hallidziat/ ja Perhenisännät/ että he tästä ymmärräisit/ mitkä suuret wiat enimmäst cusakin säädysä owat/ joiden tähden heidän päiwäns lähenewät/ että he rangaistaman pitä
v. 9. Syöwät wuorilla ) se on: saastuttawat idzens epäjumalan palweluxella/ joca wuorilla ja cuckuloilla enimmäst tehtin: cusa he pidit pitoja sijtä cuin epäjumaloille uhrattu oli.
v. 28. Siwuwat ) Supr. $ cap. $ 13:10.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48