Propheta Hesekiel.

XII. Lucu.

JUmala käske Hesekielin teeskellä idzens waeldaman ja cangottaman seinä/ sitoman silmäns eteen/ ja menemän pois/ v. 1.
Ja hän teke nijn/ v. 7.
HERra sano: että Judan Cuningan pitä sillä tawalla Jerusalemist pakeneman/ fangixi otettaman/ silmät puhgaistaman/ ja Canssoinens wietämän Babelijn/ ja ei cuitengan saaman nähdä sitä/ v. 8.
HERra käske hänen syöda ruocans wapistuxella ja murhella/ tiedoxi/ että ne myös Jerusalemis piti nijn tekemän/ v. 17.
HERra sano wielä hänelle/ että hänen pitä hyljämän ne häpiäliset sananlascut/ jotca heillä olit/ että cosca hänen sanans wijpyi/ nijn ei sijtä pitänyt mitän oleman: sillä ei hän tahtonut nyt enämbi wiwytellä/ waan tehdä mitä hän sanonut oli/ v. 21.

Hes 12:1 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi: ihmisen poica/
Hes 12:2 Sinä asut cowacorwaisen Canssan seas/ jolla kyllä silmät owat nähdä/ ja ei cuitengan tahdo nähdä/ ja corwat cuulla/ eikä tahdo cuitengan cuulla/ mutta on tottelematoin huone.
Hes 12:3 Sentähden sinä ihmisen poica/ teeskele sinus waeldaman ja menemän matcas walkialla päiwällä heidän silmäins edes: sinun pitä waeldaman sinun siastas toiseen paickaan heidän silmäins eds/ jos he/ mitämax/ tahtowat ymmärtä/ että he cowacorwainen Canssa owat.
Hes 12:4 Ja sinun pitä tuoman sinun ases edes/ nijncuin sinä tahdoisit waelda walkealla päiwällä heidän silmäins edes/ ja sinun pitä lähtemän matcas ehtona heidän silmäins edes/ nijncuin menemän pois cosca waelda tahdotan.
Hes 12:5 Ja sinun pitä cangottaman sinuas seinän läpidzen heidän silmäins edes/ ja mene sijtä ulos.
Hes 12:6 Ja sinun pitä ottaman sen sinun olalles heidän silmäins edes/ ja cosca pimiä tullut on/ menemän matcas. Sinun pitä caswos peittämän/ ettet sinä saa nähdä maata: sillä minä olen pannut sinun ihmexi Israelin huonesa.
Hes 12:7 Ja minä tein nijncuin minulle käsketty oli/ ja cannoin minun aseni edes/ nijncuin minun piti waeldaman walkealla päiwällä/ ja ehtona cangotin minä läpidzen seinän kädellä. Ja cosca pimiä oli tullut/ otin minä sen olalleni/ ja cannoin sen ulos heidän silmäins edes.
Hes 12:8 JA huomeneltain warhain tuli HERran sana minulle/ ja sanoi:
Hes 12:9 Sinä ihmisen poica/ eikö Israelin huone/ se tottelematoin Canssa/ ole sanonut sinulle:
Hes 12:10 Mitä sinä teet? Nijn sano sijs heille/ näitä sano HERra HERra: tämä cuorma tule Förstein Jerusalemis/ ja coco Israelin huonen päälle cuin siellä on.
Hes 12:11 Sano sijs: minä olen teidän ihmen/ nijncuin minä tehnyt olen/ nijn teille tapahtuman pitä/ että teidän pitä waeldaman/ ja fangina wietämän pois.
Hes 12:12 Heidän Förstins pitä wietämän pois olcapäillä pimeydes/ ja pitä käymän ulos seinän läpidze/ jonga heidän särkemän pitä/ että heidän pitä waeldaman sen läpidzen/ hänen caswons pitä peitettämän/ ettei hän yhdelläkän silmällä näe maata.
Hes 12:13 Minä tahdon myös heittä minun werckoni hänen päällens/ että hän minun saartamisesan pitä fangixi otettaman/ ja minä tahdon anda hänen tulla Babelijn Chalderein maalle/ jota ei hänen cuitengan näkemän pidä/ ja siellä hänen pitä cuoleman.
Hes 12:14 Ja caicki jotca owat hänen ymbärilläns/ hänen apumiehens/ ja hänen cumpanins tahdon minä hajotta caickijn tuulijn/ ja wetä miecan heidän jälkens.
Hes 12:15 Ja nijn heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra/ cosca minä ajan heitä pois pacanain secaan/ ja hajotan heitä maacundijn.
Hes 12:16 Mutta minä tahdon muutamita harwoja heistä tallella pitä miecan/ näljän ja ruton edest: että heidän pitä ilmoittaman heidän cauhiuttans pacanain seas/ cuhunga heidän tuleman pitä/ ja heidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 12:17 JA HErran sana tuli minulle/ ja sanoi:
Hes 12:18 Sinä ihmisen poica/ sinun pitä syömän leipäs wapistuxella/ ja juoman wetes wäristyxellä ja murhella.
Hes 12:19 Ja sano maacunnalle: näin sano HERra HERra Jerusalemin asuwaisist Israelin maalla: heidän pitä syömän leipäns murhesa/ ja juoman wetens waiwaisudesa: sillä maa pitä häwitetyxi tuleman caikista/ cuin sijnä on/ caickein asuwaisten pahuden tähden.
Hes 12:20 Ja ne Caupungit jotca hywin asetetut owat/ pitä tyhjäxi/ ja maa kylmille tuleman/ ja nijn teidän pitä ymmärtämän/ että minä olen HERra.
Hes 12:21 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi:
Hes 12:22 Sinä ihmisen poica/ mikä sananlascu on teillä Israelin maalla? ja sanotta: Että se wijpy nijn cauwan/ nijn ei nyt mitän enämbi ole teidän ennustuxestan.
Hes 12:23 Sentähden sano heille: näin sano HERra HERra: minä tahdon hyljätä sen sananlascun/ ettei sitä sillen pidä pidettämän Israelis/ ja sano heille: aica on juuri läsnä/ ja caicki mitä ennustettu on.
Hes 12:24 Sillä teidän pitä nyt ymmärtämän tästedes/ ettei yxikän pidä puuttuman/ eikä yxikän ennustus walehteleman Israelin huonetta wastan.
Hes 12:25 Sillä minä olen HERra/ mitä minä puhun/ se pitä tapahtuman/ ja ei edemmä wijwytettämän: mutta teidän ajallan te tottelematoin canssa pitä minun tekemän sen cuin minä puhun/ sano HERra HERra.
Hes 12:26 JA HERran sana tuli minulle/ ja sanoi: sinä ihmisen poica: Cadzo/ Israelin huone sano:
Hes 12:27 Se näky jonga tämä näke/ on wielä caucana/ ja ennusta sijtä ajasta/ joca wielä nyt caucana on.
Hes 12:28 Sentähden sano heille: näin sano HERra HERra: mitä minä puhun/ ei pidä sillen wijwytetyxi tuleman: mutta pitä tapahtuman/ sano HERra HERra.

Vers. 13. Jota hänen ei cuitengan näkemän pidä ) Sillä hänen silmäns olit puhgaistut Riblathis. Ierem. 39.
v. 52. juuri nijn näki hän Babelin Cuningan/ cuin Jeremia sano/ ja ei cuitengan nähnyt Babeli/ nijncuin Hesekiel sano/ jotca caxi cappaletta Judalaiset pidit walhena/ että he owat toinen toistans wastan.
v. 22. mitän ole. ja
v. 27. on wielä caucana ) Sencaltaisia wielä löytän/ jotca nijn sanowat sijtä cuin saarnatan wijmeisestä duomiosta: sinne on wielä paljo/ mailma on wanha/ kyllä hän seiso/ josta Petrus on ennustanut. 2. Epist. c. $ 3:4.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48