Propheta Hesekiel.

XLV. Lucu.

HERra käske heidän jaca maata/ nimittäin näin: että heidän pitä ensin mittaman osan Pyhä ja Pappeja warten/ v. 1.
toisen Lewitaita warten/ v. 6.
Colmannen Caupungita warten/ v. 7.
neljännen Förstille/ v. 8.
ettei hänen pidäis mitän yhteiseldä Canssalda ottaman pois/ joiden muu piti oma oleman/ v. 9.
Sijtte neuwo HERra Förstiä/ että hänen pitä oikeuden woimasans pitämän/ v. 10.
kirjoitta/ mitä heidän pitä uhrixi andaman/ v. 13.
ja cosca heidän/ sekä heidän Förstins ja Pappins pitä uhraman/ v. 16.

Hes 45:1 COsca te maata jagatte arwalla/ nijn teidän pitä eroittaman osan maasta/ HERralle pyhäxi/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucumitta pitudelle/ ja kymmenen tuhatta leweydelle/ ja se paicka on pyhä nijn lewiäldä cuin se on.
Hes 45:2 Ja tästä pitä nyt tuleman Pyhään/ wijsi sata riucumitta/ neliculmainen/ ja esicaupungixi wijsikymmendä kynärätä.
Hes 45:3 Ja sillä paicalla joca on wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitkä/ ja kymmenen tuhatta lewiä/ pitä Pyhä oleman/ ja caickein Pyhimmän.
Hes 45:4 Se muu sijtä pyhästä maasta pitä Pappein oleman/ jotca Pyhäs palwelewat/ Ja HERran eteen tulewat palweleman händä/ että heillä pitä oleman sia huoneille/ se pitä myös pyhä oleman.
Hes 45:5 Mutta Lewitat/ jotca huones palwelewat/ pitä myös saaman wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitudelle/ ja kymmenen tuhatta leweydelle heidän osaxens/ cahdelle kymmenelle Camarille.
Hes 45:6 Ja Caupungita warten pitä myös teidän yhden paican jättämän coco Israelin huonelle wijsi tuhatta riucua leweydelle/ wijsicolmattakymmendä tuhatta riucua pitudelle/ sen maan siwusta/ joca Pyhä warten eroitettu on.
Hes 45:7 Förstille pitä teidän myös andaman yhden paican/ molemmille puolille Pappein sian ja Caupungin/ itän ja länden/ ja pitä oleman yhtä pitkä/ itän ja länden.
Hes 45:8 Se pitä oleman hänen oma osans Israelis/ ettei minun Förstin pidä enä ottaman minun Canssaldani/ joca heidän on/ mutta pitä andaman olla Israelin huonelle heidän sucucunnisans.
Hes 45:9 Sillä näin sano HERRA HERRA: eikö sijnä kyllä ole/ te Israelin Förstit? lacatcat caikesta wäärydest ja wäkiwallast/ ja tehkät oikein/ ja älkät enä rasittaco minun Canssani/ sano HERra Jumala.
Hes 45:10 Teidän pitä pitämän oikian pundarin/ ja oikian waagan/ ja oikian mitan.
Hes 45:11 Epha ja Bath pitä caicki yhtä oleman/ nijn että Bath pitä kymmenennen osan Homerist/ ja Epha kymmenennen osan Homerist: sillä Homerilla pitä ne molemmat mitattaman.
Hes 45:12 Mutta Siclin pitä pitämän caxikymmendä Geraht: ja caxikymmendä Sicli/ wijsicolmattakymmendä Sicli ja wijsitoistakymmendä Sicli tekewät Minan.
Hes 45:13 Tämä on ylönnysuhri/ jonga teidän andaman pitä/ nimittäin/ cuudes osa Ephast ja Homerist nisuja/ ja cuudes osa Ephast ja Homerist ohria.
Hes 45:14 Mutta öljyst/ joca Bathilla mitatan/ pitä teidän andaman kymmenenen osan Bathi Corist/ eli kymmenennes Homerist: sillä kymmenen Bathi tekewät Homerin.
Hes 45:15 Ja yxi lammas cahdesta sadasta lambasta/ Israelin lammas laituimelda/ ruocauhrixi/ polttouhrixi/ kijtosuhrixi/ sowinnoxi/ sano HERra HERra.
Hes 45:16 Caicki maan Canssa pitä tuoman sencaltaisen ylönnysuhrin Israelin Förstille.
Hes 45:17 Ja förstin pitä uhraman polttouhrins/ ruocauhrins ja juomauhrins/ juhlapäiwänä/ udella Cuulla ja Sabbathina/ ja caickina Israelin huonen suurina juhlapäiwinä/ pitä myös tekemän syndiuhrin ja ruocauhrin/ polttouhrin ja kijtosuhrin/ sowinnoxi Israelin huonen edestä.
Hes 45:18 Näin sano HErra HERra: ensimäisnä päiwänä ensimäisestä Cuusta/ pitä sinun ottaman wiattoman calpein/ ja puhdistaman Pyhän.
Hes 45:19 Ja Pappi ottacan syndiuhrin werest/ ja prijscottacan sillä huonen pihtipielet/ ja caicki neljä Altarin culma/ nijn myös sisälmäisen cartanon portin pihtipielet.
Hes 45:20 Ja näin sinun pitä tekemän seidzemendenä päiwänä Cuusta/ jos jocu wieteldy eli erhettynyt on/ että te huonen pyhitäisitte.
Hes 45:21 Neljändenä toistakymmendenä päiwänä/ ensimäisestä Cuusta/ pitä teidän Pääsiäistä pitämän/ ja pitämän pyhä seidzemen päiwä/ ja syömän happamatoinda leipä.
Hes 45:22 Sinä päiwänä pitä Förstin uhraman idze edestäns/ ja caiken Canssan maasa/ calpein syndiuhrixi.
Hes 45:23 Mutta nijnä seidzemenä päiwänä juhlina/ pitä hänen jocapäiwä tekemän HErralle polttouhria seidzemen calpeja ja seidzemen oinasta/ jotca wiattomat owat/ ja caurin syndiuhrixi.
Hes 45:24 Mutta ruocauhrixi pitä hänen uhraman Ephan jocaidzelle calpeille/ ja Ephan cullengin oinalle/ ja Hinnin öljyä Ephalle.
Hes 45:25 Wijtenä toistakymmendenä päiwänä seidzemennestä Cuucaudesta/ pitä hänen pyhänä pitämän seidzemen päiwä järjestäns/ nijncuin ne muutkin seidzemen päiwä/ ja sillä tawalla pitämän syndiuhrin/ polttouhrin/ ruocauhrin/ ja myös öljyn cansa.

Vers. 11. Epha ) oli jywämitta nijn suuri cuin meidän carpio. ( Bath ) Oli wijnan ja öljyn mitta/ nijn suuri cuin Epha/ nimittäin/ hywä nelicoi.
v. 12. Sicli ) Mina on cuusikymmendä Sicli/ sentähden pitä nämät yhten laskettaman. Sicli on caxi Drachmat/ se on/ neljännes Dalarita.
v. 14. Homerin ) Nämät mitat owat yhdencaltaiset/ ja cukin wetä kymmenen Ephat.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28 29 30
31 32 33
34 35 36
37 38 39
40 41 42
43 44 45
46 47 48