Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

IX. Lucu.

 

9:1 Ja nin hen astui hacte'/ ylitzemeni iellens/ ia tuli omaa' caupu'gijns.
Ja niin hän astui haahteen/ ylitse meni jällens/ ja tuli omaan kaupunkiinsa.
9:2 Ja catzo/ he edhestoit yhde' Haluatu' wootes sairastaua'. Coska nyt Iesus näki heiden wscons/ sanoi hen Haluatulle/ Poican oe hyues turuas/ sinun synnis andexiannetan sinulle.
Ja katso/ he edestoit yhden halwatun wuoteessa sairastawan. Koska nyt Jesus näki heidän uskonsa/ sanoi hän halwatulle/ Poikani ole hywässä turwassa/ sinun syntisi anteeksiannetaan sinulle.
9:3 Ja catzo/ mutamat kirianoppenuist sanoit keskenens/ Täme pilca Jumalata.
Ja katso/ muutamat kirjanoppineista sanoit keskenänsä/ Tämä pilkkaa Jumalata.
9:4 Coska nyt Iesus heiden aiatoxens näki/ sanoi hen/
Koska nyt Jesus heidän ajatuksensa näki/ sanoi hän/
9:5 Mixi te paha aiattelet teiden sydhemisenne? Cumbi keuiembi on sano/ Synnit andexiannetan sinulle/ taica sanoa/ Nouse yles ia kiew?
Miksi te pahaa ajattelet teidän sydämissänne? Kumpi kewiämpi on sanoa/ Synnit anteeksi annetaan sinulle/ taikka sanoa/ Nouse ylös ja käy?
9:6 Mutta että teiden pite tietemen/ että Inhimisen poialla on walta maasa synnit andexianda/
Mutta että teidän pitää tietämän/ että Ihmisen Pojalla on walta maassa synnit anteeksiantaa.
9:7 Sijtte sanoi hen sille Haluatulle/ Nouse yles/ ia ota sinun wootes/ ia mene cotias. Ja hen ylesnousi/ ja meni cotians.
Sitten sanoi hän sille halwatulle/ Nouse ylös/ ja ota sinun wuoteesi/ ja mene kotiasi. Ja hän ylös nousi/ ja meni kotiansa.
9:8 Ja coska canssa sen neit/ imehtelit he/ ia cunnioitit Jumala/ ioca oli andanut Inhimisten sencaltaisen wallan.
Ja koska kansa sen näit/ ihmettelit he/ ja kunnioitit Jumalaa/ joka oli antanut ihmisten senkaltaisen wallan.
9:9 Ja quin Iesus sielde ohitzekieui/ näki hen Inhimisen tullihones istuuan/ nimelde Mattheus/ Ja hen sanoi henelle/ Seura minua. Nin hen ylesnousi/ ia seurasi hende.
Ja kuin Jesus sieltä ohitse käwi/ näki hän ihmisen tullihuoneessa istuwan/ nimeltä Mattheus/ Ja hän sanoi hänelle/ Seuraa minua. Niin hän ylös nousi/ ja seurasi häntä.
9:10 Ja tapactui/ ette Iesus atrioitzi henen hoonesans/ ia catzo/ monda Publicani ia synneiste iotca olit tulluuat/ ynne atrioitzit Iesusen ia henen opetuslastens cansa.
Ja tapahtui/ että Jesus aterioitsi hänen huoneessansa/ ja katso/ monta publikaania ja syntistä jotka olit tulleet/ ynnä aterioitsit Jesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.
9:11 Coska Phariseuset sen neit/ sanoit he henen opetuslapsillens/ Mixi teiden Mestarin sööpi publicanein ia synneisten cansa?
Koska phariseukset sen näit/ sanoit he hänen opetuslapsillensa/ Miksi teidän mestari syöpi publikaanein ja syntisten kanssa?
9:12 Coska Iesus sen cwli/ sanoi hen heille/ Ei taruitze ne/ iotca teruet on läkerite/ waan iotca sairastauat.
Koska Jesus sen kuuli/ sanoi hän heille/ Ei tarwitse ne/ jotka terweet on lääkäriä/ waan jotka sairastawat.
9:13 Mutta paramin menget/ ia oppecat mike se on/ Laupiutta mine tahdon/ ia * en wffri/ Sille en tullut mine * wanhurskaita cutzuman/ mutta synneitzit parannoxelle.
Mutta paremmin menkäät/ ja oppikaat mikä se on/ Laupeutta minä tahdon/ ja en uhria/ Sillä en tullut minä wanhurskaita kutsuman/ mutta syntiset parannukselle.
9:14 Silloin Johannesen opetuslapset käuit henen tygens/ ia sanoit/ Mingetähden me/ ia Phariseuset nin palion paastwme/ Mutta sinun opetuslapses ei paastuua/
Silloin Johanneksen opetuslapset käwit hänen tykönsä/ ja sanoit/ Minkä tähden me/ ja phariseukset niin paljon paastoamme/ Mutta sinun opetuslapsesi ei paastoa/
9:15 Nin sanoi Iesus heille/ Taitauatco ylghen poiat murechtija nin cauuan/ quin ylkä on heiden cansans? Mutta ne peiuet tuleuat/ coska ylkä heilde poisotetan/ ia silloin heiden pite paastoman.
Niin sanoi Jesus heille/ Taitawatko yljän pojat murehtia niin kauan/ kuin ylkä on heidän kanssansa? Mutta ne päiwät tulewat/ koska ylkä heiltä pois otetaan/ ja silloin heidän pitää paastoaman.
9:16 * Ei kengen paicka wanha werca/ wdhen werghan tilghalla/ Sille se paicka reweise quitengin henense pois wateesta/ ia se aucku tule pahemaxi.
Ei kenkään paikkaa wanhaa werkaa/ uuden weran tilkulla/ Sillä se paikka rewäisee kuitenkin hänensä pois waatteesta/ ja se aukko tulee pahemmaksi.
9:17 Ei kengen mös pane torecta wijna wanhoin leilein/ mwtoin leilit pacachtauat/ ia wijna wlgoswota/ ia leilit hucastuuat/ Mutta he laskeuat nooren wijnan wsin leilein/ nin he molomat ouat tähdelle.
Ei kenkään myös pane tuoretta wiinaa wanhoin leileihin/ muutoin leilit pakahtuwat/ ja wiina ulos wuotaa/ ja leilit hukastuwat/ Mutta ne laskewat nuoren wiinan uusiin leilein/ niin ne molemmat owat tähdellä.
9:18 Coska hen oli näme puhunut heille/ Catzo/ nin tuli yxi Pämies/ ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ minun tytteren nyt cooli/ Mutta tule/ ia pane sinun kätes henen pälens/ ia nin hen eläuexi tule.
Koska hän oli nämä puhunut heille/ Katso/ niin tuli yksi päämies/ ja kumarsi häntä sanoen/ Herra/ minun tyttäreni nyt kuoli/ Mutta tule/ ja pane sinun kätesi hänen päällensä/ ja niin hän eläwäksi tulee.
9:19 Nin nousi Iesus yles ia seurasi hende/ ia henen opetuslapsens.
Niin nousi Jesus ylös ja seurasi häntä/ ja hänen opetuslapsensa.
9:20 Ja catzo/ yxi waimo/ ioca caxitoistakymende wootta oli punaist tauti sairastanut/ hen käui henen tacanans/ rupeis henen watens leepesen/ Sille hen oli sanonut itzellens/
Ja katso/ yksi waimo/ joka kaksitoistakymmentä wuotta oli punaista tautia sairastanut/ hän käwi hänen takanansa/ rupesi hänen waatteensa liepeeseen/ Sillä hän oli sanonut itsellensä/
9:21 Jos mine waiuoin rupen henen wateesens/ nin mine tulen teruexi.
Jos minä waiwoin rupean hänen waatteeseensa/ niin minä tulen terweeksi.
9:22 Mutta nin Iesus kiensi henens/ ia näki henen ia sanoi/ Ole hyues turuas Tytteren/ sinun wskos on tehnyt sinun teruexi. Ja se waimo tuli teruexi samalla hetkelle.
Mutta niin Jesus käänsi hänensä/ ja näki hänen ja sanoi/ Ole hywässä turwassa tyttärein/ sinun uskosi on tehnyt sinut terweeksi. Ja se waimo tuli terweeksi samalla hetkellä.
9:23 Ja coska Iesus tuli pämiehen honesen/ ia näki * huijlunsoijttaiat/ ia canssan hymiseuen sanoi hen heille/
Ja koska Jesus tuli päämiehen huoneeseen/ ja näki huilunsoittajat/ ja kansan hymisewän sanoi hän heille/
9:24 Menget pois/ ei ole pica coollut/ mutta hen maca. Ja he nauroit hende.
Menkäät pois/ ei ole piika kuollut/ Mutta hän makaa. Ja he nauroit häntä.
9:25 Coska nyt canssa oli wlgosaiettu/ käui hen sisel/ ia rupeis henen kätens/ ia ylesnousi pica.
Koska nyt kansa oli ulosajettu/ käwi hän sisälle/ ja rupesi hänen käteensä/ ja ylösnousi piika.
9:26 Ja se sanoma cwlui ylitze kaiken sen maan.
Ja se sanoma kuului ylitse kaiken sen maan.
9:27 Ja coska Iesus sielde poijslexi/ seurasit hende caxi sokiata/ hwsit ia sanoit/ Armadha meite Dauidin poica. Ja coska hen tuli hoonesen/ edheskeuit ne sokiat henen tygens.
Ja koska Jesus sieltä pois läksi/ seurasit häntä kaksi sokeata/ huusit ja sanoit/ Armahda meitä Dawidin poika. Ja koska hän tuli huoneeseen/ edeskäwit ne sokeat hänen tykönsä.
9:28 Ja sanoi heille Iesus/ wskottaco että mine woin sen tehdä teille? He sanoit henelle/ Herra/ me wskoma.
Ja sanoi heille Jesus/ uskotteko että minä woin sen tehdä teille? He sanoit hänelle/ Herra/ me uskomme.
9:29 Nin hen rupeis heiden silmeins päle/ sanodhen/ Teiden wskon ielken olcon teille. Ja heiden silmet aukenit.
Niin hän rupesi heidän silmien päälle/ sanoen/ Teidän uskon jälkeen olkoon teille. Ja heidän silmät aukenit
9:30 Nin Iesus haasti heite/ sanoden/ Catzocat ettei kengen täte saa tiete.
Niin Jesus haastoi heitä/ sanoen/ Katsokaat ettei kenkään tätä saa tietää.
9:31 Waan coska he poismenit iulghistit he henen sanomans caikella sille maalla.
Waan koska he pois menit julkistit he hänen sanomansa kaikella sillä maalla.
9:32 Coska nyt nämet olit wlgosmennyuet/ Catzo/ nin he toit mycken ia Pirulda riwatun Inhimisen henen eteens. Ja quin perchele oli wlgosaiettu/ puhui mycke.
Koska nyt nämät olit ulos menneet/ Katso/ niin he toit mykän ja pirulta riiwatun ihmisen hänen eteensä. Ja kuin perkele oli ulos ajettu/ puhui mykkä.
9:33 Ja Canssa imehteli/ ia sanoi/ Sencaltaista ei ikenens Israelis ilmestenyt.
Ja kansa ihmetteli/ ja sanoi/ Senkaltaista ei ikänänsä Israelissa ilmestynyt.
9:34 Mutta Phariseuset sanoit/ Percheleden päructinan caut/ hen wlgosaia percheleet.
Mutta phariseukset sanoit/ perkeleiden pääruhtinaan kautta/ hän ulos ajoi perkeleet.
9:35 Ja Iesus ymberins keui caiki caupungit/ ia kylet/ ia opetti heiden Synagogisans/ sarnaten Waldakunnan Euangelium/ ia paransi caikinaiset taudhit/ ia caiken saijraudhen Canssas.
Ja Jesus ympäriinsä käwi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissansa/ saarnaten waltakunnan ewankeliumia/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansassa.
9:36 Ja coska hen nyt näki Canssat/ Armachti hen heiden pälens/ että he olit ylenannetut/ ia haiotetut/ ninquin lambat/ joilla ei ole Paimenda.
Ja koska hän nyt näki kansat/ Armahti hän heidän päällensä/ että he olit ylenannetut/ ja hajoitetut/ niinkuin lampaat/ joilla ei ole paimenta.
9:37 Silloin sanoi hen opetuslapsillens/ Elo tosin ombi sangen palio/ mutta wähe on tööwäki/
Silloin sanoi hän opetuslapsillensa/ Eloa tosin ompi sangen paljon/ mutta wähän on työwäkeä/
9:38 Rucolcat sentähden Elon Herra/ että hen wlgoslähäteis tööwäkie henen eloonsa.
Rukoilkaat sentähden Elon Herraa/ että hän ulos lähettäisi työwäkeä hänen eloonsa

* En wffri ) Se on Jumalan otollisembi että me keskenem hyue tegeme/ quin me wffraisimma.
* Wanhurskaita ) Christus poisheittepi caiken Inhimillisen wanhurskaudhen/ ia tachtopi että me ainoast henen wanhurskaudhens päle rakennaisim.
Sentäden hen mös tessä sanopi/ että hen waiuoin nijte Syndisite cutzupi.
Ninquin P. Paueli sanopi 1. Timot. 1. Christus tuli Mailmaan Syndisite wanhurskaaxi tekemen.
* Eikengen paicka ) Se on Ej kengen taidha tete wtta Euangeliumin oppia wanhalla lihallisella sydhemelle käsitte.
Ja coska se Lihallisille Inhimisille saarnatan/ nin ne tuleuat waiuoin pahemaxj.
Ninquin nyt tapachtupi/ että coska se hengelinen wapadhus sarnatan/ nin Liha sen kientepi oman pahan sisuns ielkijn.
* Huilunsoittaiat ) Jotca Wainaiten ia Rwmisten tykene leikitzit Ninquin nyt meidhen seas kelloilla soitetaan/ ia peijaita weisataan.
Sen se merkitze/ että colema waikuttapi ia tutan Lain opin cautta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28