P. Judan Epistola.

P. Judan Epistola.

 

1:1 JUdas Iesusen Christusen Paluelia/ Mutta Jacobin Welij/ nijlle cutzutuille/ iotca Ises Jumalas pyhitetut ouat/ ia Iesuses Christuses wapadhetut.
Judas Jesuksen Kristuksen palwelija/ Mutta Jakobin weli/ niille kutsutuille/ jotka Isässä Jumalassa pyhitetyt owat/ ja Jesuksessa Christuksessa wapahdetut.
1:2 Jumala lisekön teille palio Laupiutta/ ia Rackautta.
Jumala lisätköön teille paljon laupiutta / ja rakkautta.
1:3 Te rackat/ ette minulla oli swri ahkerus teille kirioittaman/ meidhen ychteisesta Terueydhesta/ pidhin mine sen tarpelisna/ teite Kirioitoxella manata/ Ette te wskon polesta kiluoitelisitta/ ioca widoin Pyhein eten ombi annettu.
Te rakkaat/ että minulla on suuri ahkeruus teille kirjoittaman/ meidän yhteisestä terweydestä/ pidin minä sen tarpeellisena/ teille kirjoituksella manata (kehoittaa)/ että te uskon puolesta kilwoittelisitte/ joka wihdoin pyhäin eteen ompi annettu.
1:4 Sille ette mutamat Jumalattomat Inhimiset ouat mös ynne siselle liucactanuet/ Joista muine' kirioitettu oli sencaltaisehen Rangaistoxeen. He ouat Jumalattomat/ ia weteuet meiden Jumalan Armon Irtautehen/ ia kieldeuet Jumalan/ ioca ainoa Haltia on/ ia meiden Herran Iesusen Christusen.
Sillä että muutamat jumalattomat ihmiset owat myös ynnä sisälle liukahtaneet/ Joista muinen kirjoitettu oli sen kaltaiseen rangaistukseen. He owat jumalattomat/ ja wetäwät meidän Jumalan armon irtautehen/ ja kieltäwät Jumalan/ joka ainoa haltija on/ ja meidän Herran Jesuksen Kristuksen.
1:5 Mutta mine tahdon teille muistutta/ ette te widhoin sen tiedheisitte/ ette Herra coska hen Canssans Egiptiste teruenne wloswienut oli/ taas hen ne iotca ei wskonuet huckasi/
Mutta minä tahdon teille muistuttaa/ että te wihdoin sen tietäisitte/ että Herra koska hän kansansa Egyptistä terwennä uloswienyt oli/ taas hän ne jotka ei uskoneet, hukkasi/
1:6 Ja mös ne Engelit/ iotca ei heiden Esiwaldans pitenyet/ waan ylenannoit heiden Codhonsa/ ombi hen ketkenyt sihen swren peiuen Domihon asti/ ijancaikisilla Cahleilla pimeydhese.
Ja myös ne enkelit/ jotka ei heidän esiwaltaansa pitäneet/ waan ylenannoit heidän kotinsa/ ompi hän kätkenyt siihen suuren päiwän tuomioon asti/ iankaikkisilla kahleilla pimeydessä.
1:7 Ninquin mös Sodoma ia Gomorra/ ia ne Lähicaupungit iotca samalla modholla heiden cansas Hauriuxisa synditehnyet olit/ ia ouat * wieralisen Lihan ielkin keunyet. Ne ouat Esi cuuaxi pannut kersimen site ijancaikista Tulen Pijna.
Niinkuin myös Sodoma ja Gomorra/ ja ne lähikaupungit jotka samalla muodolla heidän kanssansa haureudessa syntiä tehneet olit/ ja owat wieraallisen lihan jälkeen käyneet. Ne owat esikuwaksi pannut kärsimän siitä iankaikkista tulen piinaa.
1:8 Samalmoto ouat mös neme Une'nekiet/ iotca liha saastuttauat/ Mutta Herraudhet he ylencatzouat/ ia ne Maiestatit he pilcauat.
Samalla muotoa owat myös nämä unennäkijät/ jotka lihan saastuttawat/ mutta herraudet he ylenkatsowat/ ja ne majesteetit he pilkkaawat.
1:9 Mutta Michael se ylimeine' Engeli coska he' taistellen Perkele' cansa riteli/ Moisesen Rumijsta/ ei hen rohgiennut wlossanoa Domiota/ sijte pilcasta/ waan sanoi/ Herra sinun rangaiskon.
Mutta Michael se ylimmäinen enkeli, koska hän taistellen perkeleen kanssa riiteli/ Moseksen ruumiista/ ei hän rohjennut ulos sanoa tuomiota/ siitä pilkasta/ waan sanoi/ Herra sinua rangaiskoon.
1:10 Mutta neme pilcauat nijte ioista he euet miten tiede. Mutta mite he Loonnon cautta tietäuet/ ninquin mwdki iäriettömet Pedhot/ nijse he turmelduuat.
mutta nämä pilkkaawat niitä joista he eiwät mitään tiedä. Mutta mitä he luonnon kautta tietäwät/ niinkuin muutkin järjettömät pedot/ niissä he turmeltuwat.
1:11 We heien/ Sille he kieuuet Cain Tijelle/ ia langeuat sen Balaamin Exytoxeen palcan tehden/ ia huckuuat Choren Capinasa.
Woi heidän/ Sillä he käywät Kain tielle/ ja lankeawat sen Balaamin eksytykseen palkan tähden ja hukkuwat Kooren kapinassa.
1:12 Neme Häpien pilcut/ pramauat teiden Lahioistanna ilman cartamista/ itzens irtalisesta caiten/ He ouat wedhettömet piluet iotca twlesta ymberin saeta'/ paliahat hedelmettömet puut/ cahdesti coolluet/ ia iurinense reiueistut/
Nämä häpeän pilkut/ prameilewat teidän lahjoistanne ilman karttamista/ itsensä irrallisesti kaiten/ He owat wedettömät pilwet jotka tuulesta ympärinsä saatetaan/ paljaat hedelmättömät puut/ kahdesti kuolleet/ ja juurinensa rewäistyt/
1:13 Meren iulmat Aalot iotca heiden Oman Häpiens wloswachtuuat/ Exyueliset Tähdhet/ ioille se pimeudhen mustaus tähdhelle pandu ombi ijancaikisesta.
Meren julmat aallot, jotka heidän oman häpeänsä ulos waahtoawat/ eksywäiset tähdet/ joille se pimeyden mustaus (synkeys) tähdelle pantu ompi iankaikkisesti.
1:14 Nin ombi mös semmotoisista se Enoch Seitzemes Adamista ennen noitunut ia sanonut/ Catzo/ Herra tulepi monen tuhane' Pyheins cansa/
Niin ompi myös semmoisista se Enok, seitsemäs Adamista ennen noitunut (ennustanut) ja sanonut/ Katso/ Herra tuleepi monen tuhannen pyhäinsä kanssa/
1:15 Domoita tekemen caikein ylitze/ ia rangaitzeman caikia nijte iotca Jumalattomat ouat/ caikein heide' Jumalattoma' Meno'sa Töiden tehde'/ Joine'ga cansa he ouat Jumalattomat olluet/ ia caikista nijste couista/ quin ne Jumalattomat Synneiset ouat hende wastan puhunuet.
Tuomiota tekemään kaikkein ylitse/ ja rankaiseman kaikkia niitä, jotka jumalattomat owat/ kaikkein heidän jumalattoman menonsa töiden tähden/ Joinenka kanssa he owat jumalattomat olleet/ ja kaikista niista kowista/ kuin ne jumalattomat syntiset owat häntä wastaan puhuneet.
1:16 Neme ouat Napisiat ia * Walitaiat/ omain himoins ielkin waeldauaiset. Ja heiden Suuns puhupi röukiöite sanoia/ ia ihmeteleuet Inhimisten Moodhoia/ tarpens tehdhen.
Nämä owat napisijat ja walittajat/ omain himoinsa jälkeen waeltawaiset. Ja heidän suunsa puhuupi röyhkiöitä sanoja/ ja ihmettelewät ihmisten muotoja/ tarpeensa tähden.
1:17 Mutta te minun rackani/ muistelcat nijte sanoia iotca teille ennen sanotut olit/ meiden HErran Iesusen Christusen Apostoleilda/ quin he teille sanoit/
Mutta te minun rakkaani/ muistelkaat niitä sanoja, jotka teille ennen sanotut oliwat/ meidän HErran Jesuksen Kristuksen apostoleilta/ kuin he teille sanoit/
1:18 ette wimeisella Aialla tuleuaiset ouat Pilcaijat/ iotca heidhen omisa Himoisans sijne Jumalattomas Menos waeldauet.
että wiimeisellä ajalla tulewaiset owat pilkkaajat/ jotka heidän omissa himoissansa siinä jumalattomassa menossa waeltawat.
1:19 Neme ouat ne/ iotca Eriseurauxet tekeuet/ Lihalliset/ ioilla ei Hengie ole.
Nämä owat ne/ jotka eriseuraukset tekewät/ lihalliset/ joilla ei Henkeä ole.
1:20 Mutta te minu' rackani/ ylesrake'daka teiten itze/ teiden caikia pyhimen Uskona päle sen pyhen Hengen cautta/ Ja rucolcat/ ia piteket teite keskenen Jumalan Rackaudhesa/
Mutte te minun rakkaani/ ylös rakentakaa teitän itse/ teidän kaikkia pyhimmän uskonne päälle sen Pyhän Hengen kautta/ ja rukoilkaat/ ja pitäkäät teitä keskenään Jumalan rakkaudessa./
1:21 ia odhottacat meiden HERran Iesusen Christusen Laupuitta ijancaikisehe' Elemehe'.
ja odottakaat meidän HERran Jesuksen Christuksen laupiutta iankaikkiseen elämään.
1:22 Ja piteket teme Eroitus/ ette te teiten * mwtamitten päle armadhaisitte/
Ja pitäkäät tämä eroitus/ että te teidän muutamitten päälle armahtaisitte/
1:23 mutta monicactoia Pelghon cansa Autuaxi tekisitte/ ia temmatca Heite Tulesta/ Ja wihatca site Lihasta saastatuta Hametta.
mutta monikahtaisia pelon kanssa autuaaksi tekisitte/ ja temmatkaa heitä tulesta/ ja wihatkaa sitä lihasta saastutettua hametta.
1:24 Mutta henelle ioca teite woipi ilman wighata wariella/ ia seisotta henen Casuoins Cunnialisudhen eten/ nuctetomat Riemun cansa.
Mutta hänelle joka teitä woipi ilman wihatta warjella/ ja seisottaa hänen kaswoinsa kunniallisuuden eteen/ nuhteettomat riemun kanssa.
1:25 Sen Jumalan/ ioca yxinens Wisas ombi/ meide' Wapactaian/ olcohon Cunnia/ ia Maiestati/ ia Walda/ ia Woima/ nyt ia caikes ijancaikisudhesa/ AMEN.

Sen Jumalan/ joka yksinänsä wiisas ompi/ meidän Wapahtajan/ olkohon kunnia/ ja majesteetti/ ja walta/ ja woima/ nyt ja kaikessa iankaikkisuudessa/ AMEN

 

* Walittaiat ) Ei coska' nin Kieu quin he tactouat/ he taitauat caiki Asiat Domita/ souitta ia asetta/ ia ei miten heite tydhyte/ waan omast Aiwustans he caiki paramin toimttauat heiden heijun lulons ielkin * Mwtamitten ) Se on/ mwtamita te wahuistacat/ mwtamita te rangaiska/ quitengin pelgon cansa/ Ei ylpeyxella/ senpäle ette te Heite sijte ijancaikisen Tulen ia Cadhotoxen Waarasta poistemmaisitta.

 

Valitse
luku

1