P. Marcusen Euangelium.

P. Marcusen Euangelium.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 ALcu Iesusen Christusen Jumala' Poian Euägeliumist/ ninquin kirioitettu on Prophetis/
Alku Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojan ewankeliumista/ niinkuin kirjoitettu on prophetissa/
1:2 Catzo mine leheten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistaman pite sinun Tietes sinun edheses.
Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ joka walmistaman pitää sinun tietäsi sinun eteesi.
1:3 Hwtawaisen äni on corwesa/ Walmistaka Herran tiete/ oijendacat henen polghunsa.
Huutawaisen ääni on korwessa/ Walmistakaa Herran tietä/ ojentakaat hänen polkunsa.
1:4 Johannes castoi coruesa/ sarnaten Paranoxen Castetta syndein andexiandamisexi.
Johannes kastoi korwessa/ saarnaten parannuksen kastetta syntein anteeksiantamiseksi.
1:5 Ja vlgoskeuit henen tygens coko Judean makunda/ ia ne Jerusalemist/ ia castettin caiki henelde Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse.
Ja uloskäwit hänen tykönsä koko Judean maakunta/ ja ne Jerusalemista/ ja kastettiin kaikki häneltä Jordanin wirrassa/ tunnustaen heidän syntinsä.
1:6 Mutta Johannes oli pugetettu Camelin caruoilla/ ia henen Solinsa ymberi hihinainen Wöö/ ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia/
Mutta Johannes oli puetettu kamelin karwoilla/ ja hänen suolinsa ympäri hihnainen wyö/ ja soi kimalaisia ja metsähunajaa/
1:7 ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ ioca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cumartuna pästemen Kengäin rihima.
ja saarnasi/ sanoen. Se tulee minun jälkeen/ joka on minua wäkewämpi/ Jonka en minä kelwollinen ole/ kumartuna päästämään kenkäin rihmoja.
1:8 Mine tosin castan teite wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.
Minä tosin kastan teitä wedellä/ mutta hän kastaapi teitä Pyhällä Hengellä.
1:9 Ja se tapactui nine peiuine/ että Iesus Galilean Nazaretist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis.
Ja se tapahtui niinä päiwinä/ että Jesus Galilean Nazaretista tuli/ ja kastettiin Johannekselta Jordanissa.
1:10 Ja cochta quin hen ylesastui wedheste/ näki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hengen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens.
Ja kohta kuin hän ylös astui wedestä/ näki hän aukenewan taiwaat/ ja Hengen/ niinkuin mettisen alas tulewan hänen päällensä.
1:11 Ja äni tuli Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minulle ombi soosio.
Ja ääni tuli taiwahista/ Sinä olet minun se rakas Poikani/ jossa minulla ompi suosio.
1:12 Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/
Ja kohta Henki ajoi hänen korpehen/
1:13 ia oli sijne coruesa neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende.
ja oli siinä korwessa neljäkymmentä päiwää/ ja kiusattiin perkeleeltä/ Ja oli petoin seassa. Ja enkelit palwelit häntä.
1:14 Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Iesus Galileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/ ia sanoi/
Mutta sittenkuin Johannes kiinniotettu oli/ tuli Jesus Galileaan/ saarnaten Jumalan waltakunnan ewankeliumi/ ja sanoi/
1:15 Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehestynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium.
Aika ompi täytetty/ ja Jumalan waltakunta on lähestynyt/ Tehkäät parannusta/ ja uskokaat/ ewankeliumi.
1:16 Mutta coska Iesus keui Galilean meren sijw/ näki hen Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen merehen/ sille he olit Calamiehet/
Mutta koska Jesus käwi Galilean meren siwu/ näki hän Simonin ja Andrean hänen weljensä/ werkkojansa heittäwän merehen/ sillä he olit kalamiehet/
1:17 ia sanoi heille Iesus/ Seuratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi.
ja sanoi heille Jesus/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.
1:18 Ja cochta he iätit heiden werckonsa/ ia seurasit hende.
Ja kohta he jätit heidän werkkonsa/ ja seurasit häntä.
1:19 Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ näki hen Jacobin Zebedeusen poian ia Johannem henen weliens/ että he wenehese paransit Werckoians/ Ja cochta hen heite cutzui.
Ja kuin hän sieltä wähän edeskäwi/ näki hän Jakobin Zebedeuksen pojan ja Johanneksen hänen weljensä/ että he weneessä paransit werkkojansa/ Ja kohta hän heitä kutsui.
1:20 Ja he iätit heiden Isens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ ia seurasit hende.
Ja he jätit heidän isänsä Zebedeuksen weneeseen palkollisten kanssa/ ja seurasit häntä.
1:21 Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan/ ia opetti.
Ja he sisälle menit Kapernaumiin/ ja kohta lepopäiwänä hän sisälle meni synagogaan/ ja opetti.
1:22 Ja he hemmestyit henen Opetuxens päle. Sille että hen opetti heite * woimalisesta/ ia ei ninquin Kirianoppenuet.
Ja he hämmästyit hänen opetuksensa päälle. Sillä että hän opetti heitä woimallisesti/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.
1:23 Ja oli heiden Sinagogas yxi Inhiminen riuattu sastaisest Hengest/ ia hen hwsi sanoden/
Ja oli heidän synagogassa yksi ihminen riiwattu saastaisesta hengestä/ ja hän huusi sanoen/
1:24 Oy mite meiden on tekemiste sinun cansas Iesu Nazarene? Tulicos meite cadhottaman? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe.
Oi mitä meidän on tekemistä sinun kanssasi Jesus Nazarene? Tulitkos meitä kadottamaan? Minä tiedän mikäs olet/ juuri se Jumalan Pyhä.
1:25 Ja Iesus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Inhimiseste.
Ja Jesus nuhteli häntä sanoen/ Waikene ja ulos mene ihmisestä.
1:26 Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi surella änelle/ nin hen wlgoslexi heneste.
Ja kuin se saastainen henki rewäisi hänen ja huusi suurella äänellä/ niin hän ulosläksi hänestä.
1:27 Ja he caiki hemmestyit/ nin että he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske/ ia he cwleuat hende?
Ja he kaikki hämmästyit/ niin että he keskenänsä kyselit sanoen/ Mikä on tämä? Mikä uusi oppi tämä on? Sillä hän woimalla myös saastaiset henget käskee/ ja he kuulewat häntä?
1:28 Ja henen Sanomans cochta cwlui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.
Ja hänen sanomansa kohta kuului ympäri kaiken Galilean lähimaakunnan.
1:29 Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa.
Ja he kohta uloskäwit synagogasta/ ja tulit Simonin ja Andreaan huoneeseen/ Jakobin ja Johanneksen kanssa.
1:30 Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sanoit henelle.
Mutta Simonin anoppi makasi wilutaudissa/ ja kohta he hänestä sanoit hänelle.
1:31 Ja hen edeskeui ia yleskohensi hene'/ ia rupesi hene' käteens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite.
Ja hän edeskäwi ja ylös kohensi hänen/ ja rupesi hänen käteensä/ ja sillens wilutauti jätti hänen/ ja hän palweli heitä.
1:32 Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen tygens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde.
Mutta ehtoona koska aurinko laski/ toit he hänen tykönsä kaikkinaiset sairaat ja riiwatut perkeleiltä.
1:33 Ja coko Caupungi cokounsi Ouen eteen/
Ja koko kaupunki kokoontui owen eteen/
1:34 ia paransi hen monda/ iotca sairastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/ ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen.
ja paransi hän monta/ jotka sairastit moninaisissa taudissa/ ja paljon perkeliä hän ulosajoi/ ja ei hän sallinut perkeleitten puhua että he tunsit hänen.
1:35 Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen ylesnousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Iesus ychten erineisen Sijan/ ia sielle rucoeli/
Ja huomeneltain sangen warhain ennen päiwää/ kuin hän ylös nousi/ ulos meni hän/ Ja pois käwi Jesus yhteen erinäiseen sijaan/ ja siellä rukoili/
1:36 ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca henen cansans olit.
Ja Petari riensi hänen jälkeensä/ ja ne jotka hänen kanssansa olit.
1:37 Ja coska he leusit henen/ sanoit he henelle/
Ja koska he löysit hänen/ sanoit he hänelle/
1:38 Jocainen sinu etzi. Ja hen sanoi heille/ Mengeme lähimeisin kylihin/ että mine sielleki sarnaisin/ sille site warten mine olen tullut/
Jokainen sinua etsii. Ja hän sanoi heille/ Menkäämme lähimmäisiin kyliin/ että minä sielläkin saarnaisin/ sillä sitä warten minä olen tullut/
1:39 Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet.
Ja hän saarnasi heidän synagogassansa koko Galileassa/ ja ulos ajoi perkeleet.
1:40 Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ langesi poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ sine woit minun puhdista.
Ja tuli hänen tykönsä yksi spitalinen rukoili häntä/ lankesi polwillensa hänen eteensä/ ja sanoi hänelle/ Jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.
1:41 Ja Iesus armachti henen pälens/ ia wlgosoijensi kätens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mine tahdon/ ole puhdas.
Ja Jesus armahti hänen päällensä/ ja ulos ojensi kätensä/ rupesi häneen/ ja sanoi hänelle/ Minä tahdon/ ole puhdas.
1:42 Ja quin hen oli sanonut/ cochta spitali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi.
Ja kuin hän oli sanonut/ kohta spitali hänestä poisläksi/ ja hän tuli puhtaaksi.
1:43 Ja Iesus hastoi hende/ ia cochta tyköens poislehetti/ ia sanoi henelle/
Ja Jesus haastoi häntä/ ja kohta tyköänsä pois lähetti/ ja sanoi hänelle/
1:44 Catzos ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta itzes papille/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on käskenyt/ heille todhistuxexi.
Katsos ettes kellenkään mitään sanone/ mutta mene osoita itsesi papille/ ja uhraa sinun puhdistuksesi edestä/ mitkä Moses on käskenyt/ heille todistukseksi.
1:45 Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi hen sarnamaa' palio ia ilmoittaman site Töte/ Nin ettei Iesus sijtte tainud iulkisesta caupugijn siselletulla/ mutta wlcona erineisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit hene' tygens.
Mutta koska hän uloskäwi/ rupesi hän saarnaaman paljon ja ilmoittamaan sitä työtä/ Niin ettei Jesus siitä tainnut julkisesti kaupunkiin sisälle tulla/ mutta ulkona erinäisissä sijoissa hän oli/ ja kaikilta puolilta he tulit hänen tykönsä.

 

* Woimalisesta) Se on/ caiki henen sarnans oli ninquin sen/ ioca todhesta iotakin tekepi. Ja mite hen sanoi sille oli woima/ ia oli eleue.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16