P. Johannesen Euangelium.

P. Johannesen Euangelium.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 Algusa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykene/ Ja Jumala oli se Sana/
Alussa oli Sana/ Ja se Sana oli Jumalan tykönä/ Ja Jumala oli se Sana
1:2 Teme oli algusa Jumalan tykene.
Tämä oli alussa Jumalan tykönä.
1:3 Caiki ouat sen cautta tehdhyt/ ia ilman site ei ole miten techty ioca techty ombi.
Kaikki owat sen kautta tehdyt/ ja ilman sitä ei ole mitään tehty joka tehty ompi.
1:4 Henes Eleme oli/ ia se Eleme oli Inhimisten Walkeus/
Hänessä elämä oli/ ja se elämä oli ihmisten walkeus
1:5 Ja se Walkeus Pimeydes paista/ ia ne pimeyxet eiuet site käsittenyet.
Ja se walkeus pimeydessä paistaa/ ja pimeydet eivät sitä käsittäneet
1:6 Oli yxi Mies lehetetty Jumalalda/ ionga nimi oli Johannes.
Oli yksi mies lähetetty Jumalalta/ jonka nimi oli Johannes
1:7 Se sama tuli todhistaman/ ette henen pidheis sijte Walkeudhesta todhistaman/ Sempäle ette caiki vskoisit henen cauttans.
Se sama tuli todistamaan/ että hänen pitäisi siitä walkeudesta todistaman/ Senpäälle että kaikki uskoisit hänen kauttansa.
1:8 Ei hen ollut se walkeus/ mutta hen oli lehetetty todhistaman sijte walkeudhesta.
Ei hän ollut se walkeus/ muttä hän oli lähetetty todistamaan siitä walkeudesta.
1:9 Se walkeus oli yxi totinen walkeus/ ioca walista * caiki Inhimiset iotca tehen Mailman tuleuat.
Se walkeus oli yksi totinen walkeus/ joka walistaa * kaikki ihmiset, jotka tähän maailmaan tulewat.
1:10 Se oli Mailmas/ ia mailma ombi sen saman cautta techty/ ia ei Mailma hende tundenut.
Se oli maailmassa/ ja maailma ompi sen saman kautta tehty/ ja ei maailma häntä tuntenut.
1:11 Hen tuli Omillens/ ia henen omans eiuet hende wastanottanet.
Hän tuli omillensa/ ja hänen omansa eiwät häntä wastaanottaneet.
1:12 Mutta nin monda quin hende wastanotit/ nijlle hen annoi woiman Jumalan Lapsixi tulla/ iotca henen Nimens päle wskouat.
Mutta niin monta kuin häntä wastaanotit/ niille hän antoi woiman Jumalan lapsiksi tulla/ jotka hänen nimensä päälle uskowat.
1:13 Jotca ei werist eike Lihan tadhost/ eike mös miehen tadhost/ mutta Jumalast syndynet ouat.
Jotka ei weristä eikä lihan tahdosta/ eikä myös miehen tahdosta/ mutta Jumalasta syntyneet owat.
1:14 Ja se Sana tuli Lihaxi/ ia asui meidhen seas/ Ja me neim henen Cunnians/ ninquin Ainocaisen Poian Cunnian Isest teunnens Armoia ia Totwtta.
Ja se Sana tuli lihaksi/ ja asui meidän seassa/ Ja me näimme hänen kunniansa/ niinkuin Ainokaisen Pojan kunnian Isästä, täynnänsä Armoa ja Totuutta.
1:15 Johannes todhista henest/ huta ia sano/ Teme oli se iosta mine sanoin/ Minun ielkijni on tuleua/ ioca minun edhellen ombi ollut/ Sille ette hen oli ennen quin mine/
Johannes todistaa hänestä/ huutaa ja sanoo/ Tämä oli se, josta minä sanoin/ Minun jälkeeni on tulewa/ joka minun edelläni ompi ollut/ Sillä että hän oli ennen kuin minä/
1:16 Ja henen teudhelisestens caiki me olema ottaneet * Ja armo armon edeste.
Ja hänen täydellisestäns kaikki me olemme ottaneet * Ja armo armon edestä.
1:17 Sille ette Laki ombi Mosesen cautta annettu/ Armo ia totuus ombi IesuSEN CHRISTUSEN cautta tullut.
Sillä että laki ompi Moseksen kautta annettu/ Armo ja totuus onpi Jesuksen KRISTUKSEN kautta tullut.
1:18 Eikengen ole Jumalata coskan nähnyt Se ainocainen Poica ioca on Isen helmas/ se o'bi meille sen ilmoittanut.
Eikenkään ole Jumalaa koskaan nähnyt/ Se ainokainen Poika, joka on Isän helmassa/ se ompi meille sen ilmoittanut.
1:19 Ja teme ombi Johannesen Todhistos/ Coska Juttat lehetit Jerusalemist Papit ia Leuitit/ kysymen henelde Cucas olet?
Ja tämä ompi Johanneksen todistus/ Koska juuttaat lähetit Jerusalemista papit ja leviatat/ Kysymään häneltä: Kukas olet?
1:20 Ja hen todhisti/ ia ei kieldenyt. Ja hen todhisti sanodhen/
Ja hän todisti/ ja ei kieltänyt. Ja hän todisti sanoen/
1:21 Em mine ole Christus. Ja he kysyit henelle/ Mike sis? Olecos Elias? Hen sanoi/ En ole. Olecos Propheta?
En minä ole Kristus. Ja he kysyit häneltä/ Mikä siis? Oletko Elias? Hän sanoi/ En ole/ Oletkos propheta?
1:22 Ja hen wastasi/ En. Nin he sanoit henelle/ Mikes sis olet? Ette me wastauxen annaisime niden iotca meite lehdetit? Mites sanot itzestes?
Ja hän wastasi/ En. Niin he sanoit hänelle/ Mikäs siis olet? Että me wastauksen antaisimme niiden, jotka meidät lähetit? Mitäs sanot itsestäsi?
1:23 Hen sanoi/ Mine olen Hwtauaisen äni Corues Walmistaca Herran tiete ninquin Esaias Propheta sanoi.
Hän sanoi/ Minä ole huutawaisen ääni korvessa. Walmistakaa Herran tietä, niinkuin Esaias propheta sanoi.
1:24 Ja ne iotca lehetetyt olit/ olit niste Phariseusist.
Ja ne, jotka lähetetyt olit/ olit niistä phariseuksista.
1:25 Ja ne kysyit henelle/ ia sanoit henelle/ Mixi sis sine castat/ ios ei sine ole Christus/ eike Elias/ eike Propheta?
Ja ne kysyit hänelle/ ja sanoit hänelle/ Miksi siis sinä kastat/ jos ei sinä ole Kristus/ eikä Elias/ eikä propheta?
1:26 Joha'nes wastasi heite ia sanoi/ Mine castan wedhelle/ Mutta se teidhen keskellen seiso iota ei te tunne/
Johannes wastasi heitä ja sanoi/ Minä kastan wedellä/ Mutta se teidän keskellän seisoo jota ei te tunne/
1:27 Se se ombi/ ioca minun ielkeni tulepi/ ioca minun edhelen on ollut/ Jonga mine en ole keluolinen Kengen Rihmoi pästemen.
Se se ompi/ joka minun jälkeeni tuleepi/ joka minun edellän on ollut/ Jonka minä en ole kelwollinen kengän rihmoja päästämän.
1:28 Neme tapactuit Bethabaras/ sillepolen Jordanin/ cussa Johannes castoi.
Näma tapahtuit Bethabarassa/ sillä puolen Jordanin/ kussa Johannes kastoi.
1:29 Toisna peiuenä näki Joha'nes Iesusen tygens tuleuan/ ia sanoi/ Catzo Teme o'bi Jumalan Caritza/ ioca Poisotta Mailman Synnin
Toisena päiwänä näki Johannes Jesuksen tykönsä tulewan/ ja sanoi/ Katso tämä ompi Jumalan Karitsa/ joka pois ottaa maailman synnin.
1:30 Teme ombi se iosta mine sanoin/ Minun ielkeni tulepi Mies/ ioca ennen minua ombi ollut. Sille ette hen oli ennen quin mine/
Tämä ompi se josta minä sanoin/ Minun jälkeeni tuleepi mies/ joka ennen minua ompi ollut. Sillä että hän oli ennen kuin minä/
1:31 ia em mine hende tundenut. Mutta sempäle ette henen piti ilmestymen Israelis/ senteden mine tulin castaman wedhellä.
ja en minä häntä tuntenut. Mutta senpäälle että hänen piti ilmestymän Israelissa/ sentähden minä tulin kastamaan wedellä
1:32 Ja Johannes todhisti ia sanoi Mine näin Hengen alastuleuan Taiuahast ninquin Mettisen ia iei henen pälens/
Ja Johannes todisti ja sanoi Minä näin Hengen alastulewan taiwahasta niinkuin mettisen ja jäi hänen päällens/
1:33 ia em mine tundenut hende Mutta ioca minun lehetti castaman wedhelle/ se minulle sanoi/ Jonga päle sine neget Hengen alastuleuan/ ia ieuen henen pälens/ se sama se on ioca pyhelle Hengelle castapi.
ja en minä tuntenut häntä Mutta joka minun lähetti kastamaan wedellä/ se minulle sanoi/ Jonka päälle sinä näet Hengen alas tulewan/ ja jääwän hänen päällensä/ se sama se on joka Pyhällä Hengellä kastaapi.
1:34 Ja mine sen näin ia todhistin/ Temen oleua' Jumalan Poian.
Ja minä sen näin ja todistin/ Tämän olewan Jumalan Pojan.
1:35 Toisna peiuen seisoi tas Johannes ia caxi henen Opetuslastans.
Toisena päiwänä seisoi taas Johannes ja kaksi hänen opetuslastansa.
1:36 Ja quin hen näki Iesusen waeldauan/ sanoi hen/ Catzo/ Se ombi Jumalan Caritza.
Ja kun hän näki Jesuksen waeltawan/ sanoi hän/ Katso/ Se ompi Jumalan Karitsa.
1:37 Ja caxi henen Opetuslastans cwlit henen puhuan/ ia seurasit Iesust.
Ja kaksi hänen opetuslastansa kuulit hänen puhuwan/ ja seurasit Jesusta.
1:38 Mutta Iesus kensi ymberins/ ia näki ne hendens seurauan ia sanoi heille/ Mite te etzitte?
Mutta Jesus käänsi ympärinsä/ ja näki ne häntäns seuraawan ja sanoi heille/ Mitäs te etsitte?
1:39 Nin he sanoit henelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ cussas asut? Hen sanoi heille/ Tulcat ia catzocat. He tulit ia näit cussa hen asui/ ia olit henen tykenens sen päiuen. Nin oli lähes io kymmenes hetki.
Niin he sanoit hänelle/ Rabbi (se on tulkittu) Mestari/ kussas asut? Hän sanoi heille/ Tulkaat ja katsokaat. He tulit ja näit kussa hän asui/ ja olit hänen tykönänsä sen päiwän. Niin oli lähes jo kymmenes hetki.
1:40 Yxi nijste cadhest iotca Johanneselda cwlit/ ia Iesusta seurasit/ oli Andreas Simo' Petarin welij/
Yksi niistä kahdesta jotka Johannekselta kuulit/ ja Jesusta seurasit/ oli Andreas Simon Petarin weli/
1:41 Se sama leusi ensin henen weliens Simonin ia sanoi henelle/ Me leusime Messiasen (quin on tulkittu) sen woidheltun.
Se sama löysi ensin hänen weljensä Simonin ja sanoi hänelle/ Me löysimme Messiaan (kuin on tulkittu) sen woidellun.
1:42 Ja toidh sen Iesusen tyge.
Ja toit sen Jesuksen tykö.
1:43 Coska Iesus sen näki sanoi hen/ Sine olet Simon Jonan poica/ sine pite cutzuttaman Cephas (se on tulkittu) Callio.
Koska Jesus sen näki sanoi hän/ Sinä olet Simon Jonan poika/ sinä pitää kutsuttaman Cephas (se on tulkittu) kallio.
1:44 Toisna peiuen tactoi Iesus taas menne Galilean/ ia leusi Philippusen ia sanoi henelle/ Seura minua.
Toisena päiwänä tahtoi Jesus taas mennä Galileaan/ ja löysi Philippuksen ja sanoi hänelle/ Seuraa minua.
1:45 Mutta Philippus oli Bethsaidast/ Andreasen ia Petarin caupungist.
Mutta Philippus oli Betsaidasta/ Andreasen ja Pietarin kaupungista.
1:46 Philippus leusi Nathanael ia sanoi henelle/ Me olema sen leuneet/ iosta Moses Lais ia Prophetat kirioitit/ Iesusen Josephin Poian Nazaretist.
Philippus löysi Nathanael ja sanoi hänelle/ Me olemme sen löytäneet/ josta Moses laissa ja prophetat kirjoitit/ Jesuksen Josephin pojan Nazaretista.
1:47 Ja Nathanael sanoi henelle/ Mite hyue Nazaretist woi tulla? Philippus sanoi henelle/ Tule ia catzo.
Ja Nathanael sanoi hänelle/ Mitä hywää Nazaretista woi tulla? Philippus sanoi hänelle/ Tule ja katso.
1:48 Iesus näki Nathanael tygens tuleuan Ja sanoi heneste/ Catzo/ Yxi totisest Israelainen iossa ei ychten petost ole. Nathanael sanoi henelle/ Mistes minun tunnet?
Jesus näki Nathanaelin tykönsä tulewan Ja sanoi hänestä/ Katso/ Yksi totisesti israelilainen jossa ei yhtään petosta ole. Nathanael sanoi hänelle/ Mistäs minun tunnet?
1:49 Wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Ennen quin Philippus cutzui sinua coskas olit Ficuna puun alla/ mine näin sinun.
Wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ ennen kuin Philippus kutsui sinua koskas olit wiikunapuun alla/ minä näin sinun.
1:50 Wastasi Natanael ia sanoi henelle/ Rabbi/ Sine olet se Jumalan poica/ Sine olet se Israelin Kuningas.
Wastasi Natanael ja sanoi hänelle/ Rabbi/ Sinä olet se Jumalan Poika/ Sinä olet se Israelin Kuningas.
1:51 Iesus wastasi ia sanoi henelle/ Sine vskot ette mine sanoin sinulle/ Mine nein sinun Ficona puun alla/ Sine saat wiele swrembita nehde.
Jesus wastasi ja sanoi hänelle/ Sinä uskot että minä sanoin sinulle/ Minä näin sinun wiikunapuun alla/ Sinä saat wielä suurempia nähdä.
1:52 Ja sanoi henelle/ Totisest totisest sanon mine teille/ Testedes pite teiden näkemen Taiuan aukian/ Ja Jumalan Engelit ylesastuuaiset ia alasastuuaiset Inhimisen Poian päle.


Ja sanoi hänelle/ Totisesti totisesti sanon minä teille/ Tästedes pitää teidän näkemän taiwaan aukean/ Ja Jumalan enkelit ylös astuwaiset ja alas astuwaiset Ihmisen Pojan päälle.

* Caiki inhimiset ) Se on Christus ombi Mailman walkius/ ioca yleswalcaise caiki Inhimiset Euangeliumin cautt.
Sille se caikille Londocappaleille sarnatan/ iotca ouat taicka tuleuat Inhimisexi.
* Armo armon tädhen ) Meille on armo annettu Christusen Armon tädhen/ ette me henen cauttans Lain teutemme/ ia Isen tunnemme/ iolla wlkocullasus lackapi ia me toimelisixi Inhimisixi tulema.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21