Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXIII. Lucu.

 

23:1 Silloin Iesus puhui Cansalle/ ia henen opetuslapsillens/ sanoden
Silloin Jesus puhui kansalle/ ja hänen opetuslapsillensa/ sanoen
23:2 * Mosesen stolilla istuuat kirianoppenuet/ ia Phariseuset.
Moseksen tuolilla istuwat kirjanoppineet/ ja phariseukset.
23:3 Caiki sis mite he käskeuet teiden pite/ se piteket/ ia techket/ Mutta heiden töidens ielken elket te techkö. Sille että he sanouat ia eiuet teghe.
Kaikki siis mitä he käskewät teidän pitää/ se pitäkäät/ ja tehkäät/ Mutta heidän töidensä jälkeen älkäät te tehkö. Sillä että he sanowat ja eiwät tee.
23:4 Sille että he cocon sitouat raskat/ ia candamattomat coormat/ ia paneuat Inhimisten hartioijlle/ mutta heiden sormellans ei he tachto nijte licutta.
Sillä että he kokoon sitowat raskaat/ ja kantamattomat kuormat/ ja panewat ihmisten hartioille/ mutta heidän sormellansa ei he tahdo niitä liikuttaa.
23:5 Nin caiki heiden töensä he tekeuet sen päle/ että he neghyisit Inhimisilde.
Niin kaikki heidän työnsä he tekewät sen päälle/ että he näkyisit ihmisiltä.
23:6 He leuitteuet heiden mwisto kirians/ ia swrexi tekeuet heiden waattens kerdhat/ Ja racastauat ensimeiset istumet weraspidhoisa/ ia Synagogisa ylimeiset sijat/
He lewittäwät heidän muistokirjansa/ ja suureksi tekewät heidän waatteensa kerrat/ Ja rakastawat ensimmäiset istuimet wieraspidoissa/ ja synagoogissa ylimmäiset sijat/
23:7 ia teruetyxie twrulla/ ia cutzutta Inhimisilde Rabbi.
ja terwehdyksiä turuilla/ ja kutsuttaa ihmisiltä rabbi.
23:8 Mutta elkette teiten a'daco cutzutta Rabbi. Sille yxi on teiden Mestarin quin on Christus/ mutta caiki te weliexet oletta.
Mutta älkäätte teitän antako kutsua rabbi. Sillä yksi on teidän mestarin kuin on Kristus/ mutta kaikki te weljekset olette.
23:9 Ja elkete keteke cutzuco isexen maan päle. Sille että yxi on teiden Isen/ ioca ombi Taiuaisa.
Ja älkäätte ketäkään kutsuko isäksi maan päällä. Sillä että yksi on teidän Isän/ joka ompi taiwaissa.
23:10 Ja elkette andaco cutzu teiten Mestarixi/ Sille että yxi on teiden Mestarin/ quin on Christus.
Ja älkäätte antako kutsua teitän mestariksi/ Sillä että yksi on teidän mestarin/ kuin on Kristus.
23:11 Joca teiste swrin on/ se olcan teiden paluelian.
Joka teistä suurin on/ se olkaan teidän palwelijan.
23:12 Mutta ioca itzens ylistey/ se alatahan/ ia ioca itzens alenda se yletehen.
Mutta joka itsensä ylistäy (ylentää) / se aletahan/ ja joka itsensä alentaa se yletähän.
23:13 Mutta we teille Kiria'oppeneet/ ia phariseuset te Wlcokullatud/ että te * suliette Taiua' waldaku'nan Inhimiste' edeste/ sille ette te itze sisellemene/ eike te salli sisellemeneueisi siselletulla.
Mutta woi teille kirjanoppineet/ ja phariseukset te ulkokullatut/ että te suljette taiwaan waltakunnan ihmisten edestä/ sillä ette te itse sisälle mene/ eikä te salli sisälle menewäisiä sisälle tulla.
23:14 We telle Kirianoppeneet ia Phariseuset te Wlcokullatudh/ että te ylessööt leskeden honeet/ ia sen pitkein Rucousten ionella/ Sentähden te site coweman cadhotuxen saatta.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset te ulkokullatut/ että te ylös syöt leskien huoneet/ ja sen pitkäin rukousten juonella/ Sentähden te sitä kowemman kadotuksen saatte.
23:15 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcocullatudh/ että te Merte ia Mannerta ymberiwaellat tehdexen yhden Proselitin. Ja coska hen techty on/ nin te heneste teette cachta enemen heluetin lapsen/ quin itze oletta.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te merta ja mannerta ympäri waellat tehdäksen yhden proselitin (käännynnäisen). Ja koska hän tehty on/ niin te hänestä teette kahta enemmin helwetin lapsen/ kuin itse olette.
23:16 We teille sockiat Taluttaiat/ että te sanotta. Jocainen/ quin wanno Templin päle/ ei se miten ole/ mutta ioca wannopi Templin Cullan päle/ se on welcapä.
Woi teille sokeat taluttajat/ että te sanotte. Jokainen/ kuin wannoo templin päälle/ ei se mitään ole/ mutta joka wannoopi templin kullan päälle/ se on welkapää.
23:17 Te Hullut ia Sockiat/ sille cumbi on swrembi/ se culta eli Templi? Joca Cullan pyhittepi?
Te hullut ja sokeat/ sillä kumpi on suurempi/ se kulta eli templi? Joka kullan pyhittääpi?
23:19 Ja iocainen/ quin wanno Altarin päle/ ei se miten ole/ Mutta ioca wannopi sen Lahian päle/ quin sen päle on/ se on welcapä.
Ja jokainen/ kuin wannoo alttarin päälle/ ei se mitään ole/ Mutta joka wannoopi sen lahjan päälle/ kuin sen päälle on/ se on welkapää.
23:20 Te Hullut ia Sockiat/ cumbi on Jalombi/ Lahiaco eli Altari/ ioca Lahian pyhittepi?
Te hullut ja sokeat/ kumpi on jalompi/ Lahjako eli alttari/ joka lahjan pyhittääpi?
23:21 Joca sis wanno Altarin päle/ nin hen wanno henesse ia caikissa iotca sen päle ouat.
Joka siis wannoo alttarin päälle/ niin hän wannoo hänessä ja kaikissa jotka sen päällä owat.
23:22 Ja iocainen/ quin wanno Templin päle se wanno henesse/ ia sen päle/ ioca sen sisel asu.
Ja jokainen/ kuin wannoo templin päällä se wannoo hänessä/ ja sen päällä/ joka sen sisällä asuu.
23:23 Ja ioca wanno Taiuan päle/ se wanno Jumalan Stolin päle/ ia sen päle ioca henes istu.
Ja joka wannoo taiwaan päälle/ se wannoo Jumalan tuolin päälle/ ja sen päälle joka hänessä istuu.
23:24 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh/ että te Tijunin teet Minduist/ Dilleist/ ia Kuminoist/ ia poisiätett ne raskamat lagista/ quin ouat/ Domio/ Laupius/ ia Wsko. Neite pideis techtemen/ ia ei nijte iättemen.
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te tiunnin teet mintuista/ tilleistä/ ja kuminoista/ ja pois jätätte ne raskaammat laista/ kuin owat/ tuomio/ laupeus/ ja usko. Näitä pitäisi tehtämän/ ja ei niitä jättämän.
23:24 Te sockiat Taluttaijat * cwrnitzet Hyttysen/ ia Kamelin ylesnielette.
Te sokeat taluttajat kuurnitset hyttysen/ ja kamelin ylös nielette.
23:25 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te Wlcokullatudh että te puhdastat Jomaastian ia Tiskin wlcoisen polen/ mutta siseld oletta te täynens ratelemist/ ia * tytymettömyst.
Woi teitä kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut että te puhdistat juoma-astian ja tiskin ulkoisen puolen/ mutta sisältä olette täynnänsä raatelemista/ ja tyytymättömyyttä.
23:26 Sine sockia Pharisee/ puhdasta ensin siselde Jomaastia ia Tiski/ että mös ne wlcoiset polet/ puhdastetuxi tulisit.
Sinä sokea phariseus/ puhdista ensin sisältä juoma-astia ja tiski/ että myös ne ulkoiset puolet/ puhdistetuksi tulisit.
23:27 We teille Kirianoppeneet/ ia Phariseuset/ te wlcokullatudh/ ette te oletta walghastettudhen Hautain caltaiset/ iotca wlco caunissa näkyuet/ mutta siseld ouat teynens Colutten luita/ ia caike riettautta.
Woi teille kirjanoppineet/ ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te olette walkastettujen hautain kaltaiset/ jotka ulkoa kauniisti näkywät/ mutta sisält owat täynnänsä kuolleitten luita/ ja kaikkea riettautta.
23:28 Nin mös te/ wlco oletta nähdhe Inhimisten edhes hurskat/ mutta siselde te oletta teunens wieckautt/ ia wärytte.
Niin myös te/ ulkoa olette nähdä ihmisten edes hurskaat/ mutta sisältä te olette täynnänsä wiekkautta/ ja wääryyttä.
23:29 We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset/ te wlcokullatud/ että te rakenat Prophetain Haudhat/ ia caunistat Wanhurskasten muistomerckit/ ia sanotta/
Woi teille kirjanoppineet ja phariseukset/ te ulkokullatut/ että te rakennat prophetain haudat/ ja kaunistat wanhurskasten muistomerkit/ ja sanotte/
23:30 Jos me olisima olluet meiden Isedhen aigoilla/ em me olisi olluet osalliset heiden cansans Prophetain weres.
Jos me olisimme olleet meidän isien ajoilla/ emme me olisi olleet osalliset heidän kanssansa prophetain weressä.
23:31 Nin te sis itze teiden pälen tunnustat että te oletta ninen Lapset/ iotca tapoidh Prophetat.
Niin te siis itse teidän päällen tunnustat että te olette niiden lapset/ jotka tapoit prophetat.
23:32 Nin tekin teutteket teiden Isedhen märedh.
Niin tekin täyttäkäät teidän isäin määrät.
23:33 Te Kärmet/ te Kyikärmetten sikijet/ Quinga te weltet heluetin cadotuxen?
Te käärmeet/ te kyykäärmeitten sikiöt/ Kuinka te wältät helwetin kadotuksen?
23:34 Senteden/ catzo/ Mine leheten teille Prophetat ia Wijsat/ ia Kirianoppeneet/ ia nijste mutamadh te tapatta/ ja ristinnaulitzetta/ ia heiste monicahdat te piexette teiden Synagogisan/ ia wainotta Caupungista caupungihin/
Sen tähden katso/ Minä lähetän teille prophetat ja wiisaat/ ja kirjanoppineet/ ja niistä muutamat te tapatte/ ja ristiinnaulitsette/ ja heistä monikahdat te pieksätte teidän synagoogissan/ ja wainoatte kaupungista kaupunkihin/
23:35 että teiden pälen pite tuleman iocainen Wanhurskas Weri/ ioca wlgoswodhatettu on Maan päle * hamast Wanhurskan Abelin wereste/ nin Zacharian Barachiasen poijan wereen asti/ ionga te tapoitta Templin ia Altarin waihel.
että teidän päällen pitää tuleman jokainen wanhurskas weri/ joka uloswuodatettu on maan päälle hamasta wanhurskaan Abelin werestä/ niin Zachariaan Barachiasen pojan wereen asti/ jonka te tapoitte templin ja alttarin waiheilla.
23:36 Totisesta mine sanon teille/ että nämet caiki pite tuleman temen sughun päle.
Totisesti minä sanon teille/ että nämät kaikki pitää tuleman tämän suwun päälle.
23:37 Jerusalem Jerusalem/ sine ioca tapat Prophetadh/ ia kiuilsurmat ne/ iotca sinun tyges lehetetydh ouat/ Quinwsein mine tahdoin coota sinun lapses/ ninquin Cana cocoo poijans Sipeins ala/ ia ette te tachtoneet?
Jerusalem Jerusalem/ sinä joka tapat prophetat/ ja kiwillä surmaat ne/ jotka sinun tykösi lähetetyt owat/ Kuin usein minä tahdoin koota sinun lapsesi/ niinkuin kana kokoaa poikansa siipein alle/ ja ette te tahtoneet?
23:38 Catzo/ teiden Honen pite teille iämen häwitetyxi.
Katso/ teidän huoneen pitää teille jäämän häwitetyksi.
23:39 Sille mine sanon teille/ Eiswingan te minua näge testedhes/ sihenasti quin te sanotta. Hyuestisigunattu olcohon se/ ioca tulepi Herran Nimeen.
Sillä minä sanon teille/ Ei suinkaan te minua näe tästedes/ siihenasti kuin te sanotte. Hywästi siunattu olkohon se/ joka tuleepi Herran nimeen.

* Mosesen stoolilla ) Mosesen opetus oli Jumalan Sana/ Sentehden eikengen sanota istuua Mosesen istuimel mutta ne quin Jumalan sanoia opettauat/ Ja coska he sen tekeuet/ nin me welcapädh olem heite cwleman quin Christus tesse käske/ wann Jos he iotakin mwta opettauat/ lijotecki/ iolla Jumalan käsky ylencatzotan/ nin emme me ole nijte welca pädh cwleman/ quin ennen Matt. 15. licutettu on
* Suliette ) Awamet ne ouat se woima/ iolla Taiuan waldakunda opetetan/ Eiuet ne site opetaneet/ mutta Inhimisten opilla he estit ne/ iotca site oikeat oppi olisit cwluuat.
* Proselitin ) Nin ne Pacanat cutzuttin/ iotca Jwttat lain ala kiensit/ Se on/ Wsi Judas eli Outo Judas.
* Cwrnitzet ) se on/ Te tegette Inhimisten swren mielicarwaan pienise asioisa/ ia ne swret asijat te wnohdatte.
* Tytymettömyst ) se on/ Että he caiki polens temmauat/ ia swresa hercusa eleuät/ ia ei tottele Jumalasta eike sielusta.
* Hamast ) Telle Barachialla ombi caxi Nime/ Sille 2. Parali. 24. hen cutzutan Joiada/ ninquin tapa on Ramatusa ia muissa.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28