Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

Colmas Lucu.

 

3:1 Nijne peiuine/ tuli Joha'nes Castaia/ ia saarnasi Judean corues/ ia sanoi/
Niinä päiwinä/ tuli Johannes Kastaja/ ja saarnasi Judean korwessa/ ja sanoi/
3:2 Techket para'nost/ Sille taiuan waldakunda ombi iuri lehestenyt/
Tehkäät parannusta/ Sillä taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt/
3:3 Ja hen on se/ iosta Esaias Propheta puhui/ ioca sanoi/ * Hwtauaisen äni on corues/ walmistakat Herran tiete/ techket henen ialcatiens oikeaxi.
Ja hän on se/ josta Esaias propheta puhui/ joka sanoi/ Huutawaisen ääni on korwessa/ walmistakaat Herran tietä/ tehkäät hänen jalkatiensä oikeaksi.
3:4 Mutta Joha'nesel oli waathe Camelin caruoist/ ia hihnainen wöö henen solisans/ Nin olit henen rocans kimalaiset/ ia metze honaia
Mutta Johanneksella oli waate kamelin karwoista/ ja hihnainen wyö hänen solissansa (kupeillansa)/ Niin oli hänen ruokansa kimalaiset/ ja metsähunaja.
3:5 Silloin wloskeui henen tygens Hierosolima ia coco Judea/ ia caicki maaku'da ymberi Jordanin/ ia he castettin henelde Jordanis/ tunnustadhen heiden synninse.
Silloin uloskäwi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Judea/ ja kaikki maakunta ympäri Jordanin/ ja he kastettiin häneltä Jordanissa/ tunnustaen heidän syntinsä.
3:6 Cosca hen nyt mo'da Phariseusist/ ia Sadduseusist näki tuleua' hene' Castens tyge/ sanoi hen heille/
Koska hän nyt monta phariseuksista/ ja saddukeuksista näki tulewan hänen kasteensa tykö/ sanoi hän heille
3:7 Te * Kykärme' sikijet/ cuca teille osotti/ että teidhen pite pakeneman sijte tuleuaisesta wihasta?
Te kyykäärmeen sikiöt/ kuka teille osoitti/ että teidän pitää pakeneman siitä tulewaisesta wihasta?
3:8 Techkette sijs Paranoxen toimeliset hedhelmet/
Tehkäätte siis parannuksen toimelliset hedelmät/
3:9 Ja elkette nin aiatelko/ että te itze teissen tahdotta sanoa/ Meille on Abraham Isene. Sille mine sanon teille/ Että Jumala woipi neiste kiweiste Abrahamile lapset ylesherätte.
Ja älkäätte niin ajatelko/ että te itse teissän tahdotte sanoa/ Meillä on Abraham isänä. Sillä minä sanon teille/ Että Jumala woipi näistä kiwistä Abrahamille lapset ylösherättää.
3:10 Nyt ombi mös kirues pandu puun iurele/ Jocaijnen sis puu quin ei tege hywe hedhelme/ se poishakatan/ ia tuleen heiteten.
Nyt ompi myös kirwes pantu puun juurelle/ Jokainen siis puu kuin ei tee hywää hedelmää/ se poishakataan/ ja tuleen heitetään.
3:11 Mine tosin castan teite wedhellä parannoxeen/ Mutta se/ ioca minu' ielkin tuleua ombi/ se wäkewembi minua on/ ionga en ole mine keluoline' kengi candama'/ Sen pite teite pyhel He'gel/ ia tulella castama'.
Minä tosin kastan teitä wedellä parannukseen/ Mutta se/ joka minun jälkeen tulewa ompi/ se wäkewämpi minua on/ jonka en ole minä kelwollinen kenkiä kantaman/ Sen pitää teitä Pyhällä Hengellä/ ja tulella kastaman.
3:12 Jonga wiskin on henen kädhesens/ ia hene' pite luga's percama'/ ia hene' pite nisuns aittaans cocoma'/ Mutta rwmenet/ pite henen ijancaikises tules poltaman.
Jonka wiskin on hänen kädessänsä/ ja hänen pitää lugansa (riihensä) perkaamaan/ ja hänen pitää nisunsa aittaansa kokoaman/ Mutta ruumenet/ pitää hänen iankaikkisessa tulessa polttaman.
3:13 Silloin tuli Iesus Galileast Jordanijn Johannesen tyge/ että hen castetaisijn henelde.
Silloin tuli Jesus Galileasta Jordaniin Johanneksen tykö/ että hän kastettaisiin häneltä.
3:14 Mutta Johannes welti hende/ sanodhen/ Mine taruitzen sinulda Castetta/ ia sine tulet minu' tygeni?
Mutta Johannes wältti häntä/ sanoen/ Minä tarwitsen sinulta kastetta/ ja sinä tulet minun tyköni?
3:15 Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle/ Salli nyt/ Sille nein sopi meidhen/ caiki * wanhurscautta teutte. Nin hen salli henen.
Niin wastasi Jesus ja sanoi hänelle/ Salli nyt/ Sillä näin sopii meidän/ kaikki wanhurskautta täyttää. Niin hän salli hänen.
3:16 Ja cosca Iesus castettu oli/ ylesastui hen cochta wedhestä. Ja catzo/ nin Taiuat aukenit henel/ ia hen näki Jumalan Hengen alasastuuan ninquin Mettisen/ ia tuleuan henen pälens.
Sillä koska Jesus kastettu oli/ ylösastui hän kohta wedestä. Ja katso/ niin taiwaat aukenit hänelle/ ja hän näki Jumalan Hengen alasastuwan niinkuin mettisen/ ja tulewan hänen päällensä.
3:17 Ja catzo/ äni Taiuahast sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minul on hyue sosijo.
Ja katso/ ääni taiwahasta sanoi/ Tämä on minun rakas Poikani/ jossa
minulla on hywä suosio.

* Hutauaisen ) Teme piti oleman Juttaille yxi vahua merki/ Että Christus se Messias oli tullut/ cosca sencaltanen Sarna ei Te'plis eike Synagogas/ waan metzen corues iulkisesta sarnattin/ Jonga Johannes teki.
* Kykärme ) Näme kärmeet cutzutan Latinaxi >Vipere/ ia he tuskalla nimelte tietän Somexi/ Quitengi että ne ouat nijn viha täyne/ ia pahinda laija/ Nimitetän he tessä Kykärmexi/ eli Vaskikärmexi/ Ja heille ombi sencaldainen londo/ että he emensä tappauat syndyesens/ ionga tähden mös Phariseuset cutzutan tessä/ sencaltaisten Kärmetten sikiexi/ Sille ette heidhen Isens tapoit Prophetat iotca nijnnen opettaiat olit.
* Wanhurscautta ) Caiki vanhurcaus teyteten/ Coska me caikista meden wanhurcaudesta ia cunniasta wälteme/ Ette ainoa Jumala wanhurskana pidetäisijn/ ia että hen ne wskoliset wanhurskauttapi.
Sen Joha'nes teki quin hän pyysi/ ninqui yxi Syndinen castetta Christuselda/ ia hänelde wanhurskautta.
Sen mös Christus teki/ ettei hen Cunniaas ia wanhurcauttans omistanut/ waan annoi itzens castetta ia coletetta/ ninquin iocu mw Syndinen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28