Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

VI. Lucu.

 

6:1 Cauattacat ettei te Almusatan anna Inhimisten edhes/ että teiden pite heilde nächtemen/ Mwtoin ette te saa palca teiden Iselden/ ioca ombi Taiuaisa.
Kawahtakaat ettei te almujanne anna ihmisten edes/ että teidän pitää heiltä nähtämän/ Muutoin ette te saa palkkaan teidän Isältän/ joka ompi taiwaissa.
6:2 Cosca sis sine annat Almusan/ ele toruella soijta edhelles/ ninquin ne wlcocullatut tekeuet Synagogisans/ ia cathuin harois/ että heiden pideis cunnioijtettaman Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Koska siis sinä annat almusan/ älä torwella soita edelläsi/ niinkuin ne ulkokullatut tekewät synagogissansa/ ja katuin haaroissa/ että heidän pitäisi kunnioitettaman ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkansa saaneet.
6:3 Mutta cosca sine annat Almusan/ elken sinun wasen kätes tietkö mite sinun oikia kätes teke.
Mutta koska sinä annat almusan/ älkään sinun wasen kätesi tietkö mitä sinun oikea kätesi tekee.
6:4 Että sinun almusas olis salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxapi sinulle iulkisesta.
Että sinun almusas olis salaudessa/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ hän maksaapi sinulle julkisesti.
6:5 Ja cosca sine rucolet/ ei pidhe sinun oleman ninquin ne wlcocullatut. Sille että he seisouat Synagogisa ia catuin harois rucoellen/ senpäle/ että he nädhaisin Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille/ He ouat palcans sanet.
Ja koska sinä rukoilet/ ei pidä sinun oleman niinkuin ne ulkokullatut. Sillä että he seisowat synagogissa ja katuin haaroissa rukoellen/ senpäälle/ että he nähtäisiin ihmisiltä. Totisesti sanon minä teille/ He owat palkkansa saaneet.
6:6 Waan cosca sine rucolet/ mene sinun camaris sisel/ ia sulghe oues/ ia rucole sinun Ises salaisest/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ hen maxa sinun iulkisest.
Waan koska sinä rukoilet/ mene sinun kamariisi sisälle/ ja sulje owesi/ ja rukoile sinun Isääs salaisesti/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ hän maksaa sinun julkisesti.
6:7 Ja cosca te rucolet/ Elke olco paliopuhuuaiset/ ninquin pacanat. Sille he lwleuat/ että he palionpuheens tedhen cwldut ouat.
Ja koska te rukoilet/ Älkää olko paljopuhuwaiset/ niinkuin pakanat. Sillä he luulewat/ että he paljon puheensa tähden kuullut owat.
6:8 Sentedhen elke olko heidhen caltaisens. Sille teidhen Isen tiete kylle mite te taruitzetta/ ennen quin te rucoletta henelde.
Sentähden älkää olko heidän kaltaisensa. Sillä teidän Isän tietää kyllä mitä te tarwitsette/ ennen kuin te rukoilette häneltä.
6:9 Nein sis teiden pite rucoleman. Ise meiden ioca olet Taiuais. Pyhetty olcon sinun nimes.
Näin siis teidän pitää rukoileman/ Isä meidän joka olet taiwaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
6:10 Lehestulkon sinun waldakundas. Olcon sinun tactos nin maasa/ quin on Taiuais.
Lähestyköön sinun waltakuntasi. Olkoon sinun tahtosi niin maassa/ kuin on taiwaissa.
6:11 Anna meille tenepeiuenä meiden iocapeiuenen leipen.
Anna meille tänäpäiwänä meidän jokapäiwäinen leipän.
6:12 Ja anna meille synnime andexi ninquin me annama meiden welgholisten. Ja ele iohdata meite kiusauxen. Mutta päste meite pahasta.
Ja anna meille syntimme anteeksi niinkuin me annamme meidän welkollisten. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.
6:13 Sille ette sinun ombi waldakunda/ ia woijma/ ia cunnia ijancaikisudhes. Amen.
Sillä että sinun ompi waltakunta/ ja woima/ ja kunnia iankaikkisuudessa. Amen.
6:14 Sentedhen ios te andexiannat Inhimisten heiden ricoxens nin mös teiden taiualinen Isen anda teiden andexi.
Sentähden jos te anteeksi annat ihmisten heidän rikoksensa niin myös teidän taiwaallinen Isän antaa teidän anteeksi.
6:15 Waan iollei te andexi anna Inhimisten heiden ricoxitans/ nin ei mös teiden Isen andexianna teiden ricoxitan.
Waan jollei te anteeksi anna ihmisten heidän rikoksian/ niin ei myös teidän Isän anteeksi anna teidän rikoksianne
6:16 Mutta cosca te pastotta/ elke nin olko Suruliset quin ne wlcocullatut. Sille he mwttauat heiden caszuonsa/ senpäle/ että he näghyisit Inhimisilde pastouaiset. Totisesta sanon mine teille/ he ouat palcans sanet.
Mutta koska te paastotte/ Älkää niin olko surulliset kuin ne ulkokullatut. Sillä he muuttawat heidän kaswonsa/ senpäälle/ että he näkyisit ihmisiltä paastowaiset. Totisesti sanon minä teille/ he owat palkkansa saaneet.
6:17 Waan cosca sine pastot/ nin woitele sinun pääs/ ia pese sinun casuos/
Waan koska sinä paastoot/ niin woitele sinun pääsi/ ja pese sinun kaswosi/
6:18 ettei se nächteue olis Inhimisilde ettäs pastot/ Mutta sinun Iselles/ ioca on salaudhes/ ia sinun Ises/ ioca näke salaudhes/ maxa sinun iulkisest.
ettei se nähtäwä oli ihmisiltä ettäs paastoot/ Mutta sinun Isällesi/ joka on salaudessa/ ja sinun Isäsi/ joka näkee salaudessa/ maksaa sinun julkisesti.
6:19 Elket rickautta maan päle coghotko/ cussa rooste ia coit raiskauat/ ia cussa warcat caiwauat ia warastauat.
Älkäät rikkautta maan päälle kootko/ kussa ruoste ja koit raiskaawat/ ja kussa warkaat kaiwawat ja warastawat.
6:20 Waan coghotcatta teillen rickaudet Taiuahas/ cussa eike rooste/ eike coit raiska/ ia cussa warcat eiuet caiua/ eike warast.
Waan kootkaatte teillen rikkaudet taiwahassa/ kussa eikä ruoste/ eikä koit raiskaa/ ja kussa warkaat eiwät kaiwa/ eikä warasta.
6:21 Sille cussa teiden rickaudhen on sielle on/ mös teiden sydhemen.
Sillä kussa teidän rikkauden on siellä on/ myös teidän sydämen.
6:22 Silme on rumin walkeus/ Jos sis sinun silmes ombi yxikertainen/ nin sinun coco rumijs on walkia.
Silmä on ruumiin walkeus/ Jos siis sinun silmäsi ompi yksikertainen/ niin sinun koko ruumiisi on walkia.
6:23 Waan ios sinun silmes ombi paha/ nin sinun coco rumijs ombi pimijä. Jos sis se walkeus ioca sinus on/ pimeys ombi/ quinga swret sijs ne pimeydhet ouat?
Waan jos sinun silmäsi ompi paha/ niin sinun koko ruumiisi ompi pimeä. Jos siis se walkeus joka sinussa on/ pimeys ompi/ kuinka suuret siis ne pimeydet owat?
6:24 Eikenge' woi cachta Herra paluela/ Sille taicka hen tete wihapi/ ia toista racastapi/ Taicka hen telle kijnitarttu/ ia toisen ylencatzo. Ei te woi paluella Jumalata ia Mammon.
Eikenkään woi kahta herraa palwella/ Sillä taikka hän tätä wihaapi/ ja toista rakastaapi/ Taikka hän tälle kiinni tarttuu/ ja toisen ylös katsoo. Ei te woi palwella Jumalata ja mammonaa.
6:25 Sentehde' mine sanon teille/ Elket murehtico teidhen Hengen edeest/ mite teiden pite sömen taicka iooman/ Eike mös teiden rumin edhest mille waateil te teidhen werhoman pite. Eikö Hengi enämbi ole/ quin rooca? ia rumis parambi quin waate?
Sentähden minä sanon teille/ Älkäät murehtiko teidän Hengen edestä/ mitä teidän pitää syömän taikka isoaman/ Eikä myös teidän ruumiin edestä millä waatteilla te teidän werhoaman pitää. Eikö Henki enempi ole/ kuin ruoka? ja ruumis parempi kuin waate?
6:26 Catzocat taiuan linduin päle/ sille ettei he kylue/ eike nijte/ eike mös cocoa rijheen/ ia teiden taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämbi oli quin hö?
Katsokaat taiwaan lintuin päälle/ sillä ettei he kylwä/ eikä niitä/ eikä myös kokoa riiheen/ ja teidän taiwaallinen Isän ruoki heitä. Ettekö te paljon enempi olle kuin hyö.
6:27 Eli cuca on teiste ioca henen swruns cansa woipi lisäte henen pituudhellens yhden kynären?
Eli kuka on teistä joka hänen surunsa kanssa woipi lisätä hänen pituudellensa yhden kyynärän?
6:28 Ja mingetähden te swretta watteista? Catzocat Cuckaisita kedholla quinga he casuauat/ Ei he töteteghe/ eike kehrä.
Ja minkätähden te suretta waatteista? Katsokaat kukkaisia kedolla kuinka he kaswawat/ Ei he työtä tee/ eikä kehrää.
6:29 Quidengin sanon mine teille/ ettei Salomon caikes henen cunniasans ollut nin watittu/ quin yxi heiste.
Kuitenkin sanon minä teille/ ettei Salomon kaikessa hänen kunniassansa ollut niin waatetettu/ kuin yksi heistä.
6:30 Jos nyt Jumala watitze nein pellon rohon/ ioca tenepenä seiso/ ia hoomen heitetän wghnijn/ eikö hen palio enämin teiden site teghe/ o te wähe vskoiset?
Jos nyt Jumala waatitsee näin pellon ruohon/ joka tänäpänä seisoo/ ja huomenna heitetään uuniin/ eikö hän paljo enemmin teidän sitä tee/ oi te wähäuskoiset?
6:31 Elket sis swruliset olco/ sanodhen/ Mite me sööme? Taicka mite me ioomma? Taicka mille me werhoita'? Sille caikia neite pacanat etziuet.
Älkäät siis surulliset olko/ sanoen/ Mitä me syömme? Taikka mitä me isoamme? Taikka millä me werhoitan? Sillä kaikkia näitä pakanat etsiwät.
6:32 Teiden Taiualinen Isen kylle tietä/ että te caiki näme taruitzet.
Teidän Taiwaallinen Isän kyllä tietää/ että te kaikki nämä tarwitsewat.
6:33 Etziket ensin Jumala' waldaku'da/ ia hene' wa'hurscautta's/ ia nin nemet caiki teille tyghelangeuat/
Etsikäät ensin Jumalan waltakunta/ ja hänen wanhurskauttansa/ ja niin nämät kaikki teille tykö lankeawat/
6:34 Elkett sen tehden swreco hoomenesta päiuest/ Sille hoomenisel päiuelle ombi suru itzestens. Tytyken itzecukin päiue * surullens.
Älkäät sen tähden sureko huomenesta päiwästä/ Sillä huomiselle päiwälle ompi suru itsestänsä/ Tyytykään itsekukin päiwä surullensa.

* Silme ) Se on Ninquin muilla iäsenille ei ole itzestens walkiutta/ wan loottauat silmen päle/ coska se on hyuesti näkeue/ Nin caicki mwdh iäsenet menestyuet ia woiuat sijtä hyuesti.
Samalmoto on mös caickein meidhen töidhen cansa/ ios meidhen Sydhen on hyue ia yleswalghistettu Jumalan wanhurscaudhen cansa/ tuleuat mös caiki meiden Töön hyuexi/ iotca sijte wlgoskeuuet/ Mutta ios Silme on Pimije/ se on/ Ellei se ole Jumalan wanhurscaudhen cansa yleswalghistettu/ nin caiki töödh tuleuat pahaxi/ iotca sijte wlgoskeyuet.
* Mammon ) Sirian kielille Rickaudhet cutzuttan/ ninquin Ieronimus sanopi.
* Päiue surullensa ) se on/ Henen iocapäiuelinen tööns. Quin hen sanois.
Sijne on kylle/ ette me iocapeiue töte teemme/ ia ei enembä murhedhi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28