Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XII. Lucu.

 

12:1 SIhen aican keui Iesus Sabbathina laihoin lepitze. Nin henen Opetuslapsens isosit/ ia rupeisit tächkäpeite ylesrepimen/ ia sömen.
Siihen aikaan käwi Jesus sabbathina laihoin läwitse. Niin hänen opetuslapsensa isosit/ ja rupesit tähkäpäitä ylösrepimän/ ja syömään.
12:2 Coska nyt Phariseuset sen negit/ sanoit he henelle/ Catzo/ sinun Opetuslapses site tekeuet/ quin ei soui Sabbathina tehdä.
Koska nyt phariseukset sen näkit/ sanoit he hänelle/ Katso/ sinun opetuslapsesi sitä tekewät/ kuin ei sowi sabattina tehdä.
12:3 Mutta hen sanoi heille/ Ettekö te lukenuuat/ mitke Dauid teki coska hen isosi/ ia ne iotca henen cansans olit?
Mutta hän sanoi heillä/ Ettekö te lukeneet/ mitä Dawid teki koska hän isosi/ ja ne jotka hänen kanssansa olit?
12:4 quinga hen Jumalan hooneen siselmeni/ ia söij edespanemisen leiuet/ ioita ei henen sopinut söödhe/ ei mös ninen iotca henen cansans olit/ mutta ainouain pappein.
kuinka hän Jumalan huoneeseen sisälle meni/ ja söi edespanemisen leiwät/ joita ei hänen sopinut syödä/ ei myös niiden jotka hänen kanssansa olit/ mutta ainoastaan pappein.
12:5 Taicka ettekö te lagis lukenuuat/ että Sabbathina rickouat papit Templis Sabbathin/ ia ouat quitengin nuchtettomat?
Taikka ettekö te laissa lukeneet/ että sabbathina rikkowat papit templissä sabbathin/ ja owat kuitenkin nuhteettomat?
12:6 Mutta mine sanon teille/ Että tesse se ombi ioca mös swrembi on/ quin Templi.
Mutta minä sanon teille/ Että tässä se ompi joka myös suurempi on/ kuin templi.
12:7 Mutta ios te tiedheisitte mike se on/ Laupiudhen mine tahdon/ ia en wffri/ sijtte ette te swingan domitzisi wighattomia.
Mutta jos te tietäisitte mikä se on/ Laupiuden minä tahdon/ ja en uhri/ siitä ette te suinkaan tuomitsisi wiattomia.
12:8 Sille että Inhimisen Poica on mös Herra * Sabbathin päle.
Sillä että Ihmisen Poika on myös Herra sabbathin päälle.
12:9 Ja hen sielde edheskeui/ ia tuli heiden Synagogaans.
Ja hän sieltä edeskäwi/ ja tuli heidän synagoogaansa.
12:10 Ja catzo/ sielle oli yxi Inhimine'/ iolla oli quiuettu käsi. Ja he kysyit henelle/ sanodhe'/ Sopico Sabbathina para'da? Se'päle/ ette he saisit canda henen pälens.
Ja katso/ siellä oli yksi ihminen/ jolla oli kuiwettu käsi. Ja he kysyit hänelle/ sanoen/ Sopiiko sabbathina parantaa? Senpäälle/ että he saisit kantaa hänen päällensä.
12:11 Nin sanoi hen heille/ Cuca on teiste Inhiminen/ iolla olis yxi lammas/ ia ios se Sabbathina putois caiuon/ eikö hen rupeisi sihen/ ia yleswedhä?
Niin sanoi hän heille/ Kuka on teistä ihminen/ jolla olisi yksi lammas/ ja jos se sabbathina putoisi kaiwoon/ eikä hän rupeaisi siihen/ ja ylöswedä?
12:12 Quinga palio ialombi sis Inhiminen on quin lammas? Sentedhen sopi kylle hyue tehdä Sabbathina.
Kuinka paljon jalompi siis ihminen on kuin lammas? Sentähden sopii kyllä hywää tehdä sabbathina.
12:13 Nin hen sanoi Inhimiselle/ wlgosoienna kätes. Ja hen wlgosoiensi. Ja se tuli teruexi ninquin toinengi.
Niin hän sanoi ihmiselle/ ulos ojenna kätesi. Ja hän ulos ojensi. Ja se tuli terweeksi niinkuin toinenkin.
12:14 Silloin Phariseuset wlgoskeuit/ ia neuuopidhit henen wastans/ quinga he henen huckaisit.
Silloin phariseukset uloskäwit/ ja neuwoa pidit hänen wastaansa/ kuinka he hänen hukkaisit.
12:15 Mutta coska Iesus sen ymmersi/ keui hen sielde pois. Ja palio Canssa seurasit hende.
Mutta koska Jesus sen ymmärsi/ käwi hän sieltä pois. Ja paljon kansaa seurasit häntä.
12:16 Ja hen teki caiki teruexi/ ia haastoi heite hendens ilmoittamast.
Ja hän teki kaikki terweeksi/ ja haastoi heitä häntänsä ilmoittamasta.
12:17 Senpäle ette sen piti teutettemen/ quin sanottu oli Esaian Prophetan cautta/ ioca sanoi.
Senpäälle että sen piti täytettämän/ kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ joka sanoi.
12:18 Catzo minun Poican/ ionga mine wlgoswalitzin/ minun rackan/ iossa minun sieluni ombi hyue sosijo. Mine panen henen pälens minun Hengeni/ ia henen pite Domion Pacanoille iulghistaman.
Katso minun Poikani/ jonka minä ulos walitsin/ minun rakkaan/ jossa minun sieluni ompi hywä suosio. Minä panen hänen päällensä minun Henkeni/ ja hänen pitää tuomion pakanoille julkistaman.
12:19 Ei hen ritele/ eike hwdha/ eike yhdengen pidhe cwleman henen äändens catuilla.
Ei hän riitele/ eikä huuda/ eikä yhdenkään pidä kuuleman hänen ääntänsä kaduilla.
12:20 Murettua rokoa ei henen pidhe serckemen/ ia switzeuat pellauaist ei pidhe henen sammuttaman/ sihenasti ette hen wlgoswiepi Domion woitoxi.
Murrettua ruokoa ei hänen pidä särkemän/ ja suitsewat pellawaista ei pidä hänen sammuttaman/ siihenasti että hän ulos wiepi tuomion woitoksi.
12:21 Ja hene' Nimens päle pite Pacanoiten toiuoman.
Ja hänen nimensä päälle pitää pakanoitten toiwoman.
12:22 Silloin edestootijn henen tygens yxi ioca piruldariwattin/ sockia ia myckä/ ia hen paransi henen/ nin että sockia ia myckä seke puhui ette näki.
Silloin edes tuotiin hänen tykönsä yksi joka pirulta riiwattiin/ sokea ja mykkä/ ja hän paransi hänen/ niin että sokea ja mykkä sekä puhui että näki.
12:23 Ja canssa hemmestuit ia sanoit/ olleco teme se Dauidin poica?
Ja kansa hämmästyit ja sanoit/ olleeko tämä se Dawidin poika?
12:24 Mutta cosca Phariseuset sen cwlit/ sanoit he/ ei hen wlgosaia perchelei/ mutta Beelzebubin percheleitten pämiehen wäelle.
Mutta koska phariseukset sen kuulit/ sanoit he/ ei hän ulosaja perkeleitä/ mutta beelsebubin perkeleitten päämiehen wäellä.
12:25 Coska nyt Iesus tunsi heiden aiatoxens/ sanoi hen heille/ Jocainen waldakunda erinyt itze wastaans/ se kylmille tule. Ja iocainen caupungi taicka hoone/ eranut itzeens wastan/ ei se seiso.
Koska nyt Jesus tunsi heidän ajatuksensa/ sanoi hän heille/ Jokainen waltakunta erinnyt itse wastaansa/ se kylmille tulee. Ja jokainen kaupunki taikka huone/ erinnyt itseensä wastaan/ ei se seiso.
12:26 Ja ios perchele wlgosaia perchelen/ nin hen erinyt on itzeens wastaan/ Quinga sis henen waldakundans seisois?
Ja jos perkele ulos ajaa perkeleen/ niin hän erinnyt on itseensä wastaan/ Kuinka siis hänen waltakuntansa seisoisi?
12:27 Ja ios mine Beelzebubin wäelle perchelet wlgosaiaisin/ kenengä wäelle sis teiden poianna heite wlgosaiauat? Sentäden pite heiden teiste domitzeman.
Ja jos minä beelsebubin wäellä perkeleet ulos ajaisin/ kenenkä wäellä siin teidän poikanne heitä ulos ajawat? Sentähden pitää heidän teistä tuomitseman.
12:28 Mutta ios mine Jumalan Hengel perchelet wlgosaian/ Nin tuli Jumalan waldacunda teiden tygene.
Mutta jos minä Jumalan Hengellä perkeleet ulos ajaisin/ Niin tuli Jumalan waltakunta teidän tykönne.
12:29 Mutta quinga ioku taita ionghun wäkeuen hoonesen siselkeudhe ia henen taloons poisröwete/ ellei hen ensin sidho site wäkeuete/ ia sitte röwe henen hoonetans?
Mutta kuinka joku taitaa jonkun wäkewän huoneeseen sisälle käydä ja hänen talonsa pois ryöwätä/ ellei hän ensin sido sitä wäkewätä/ ja sitten ryöwää hänen huonettansa?
12:30 Joca ei ole minun cansani/ hen on minua wastan. Ja ioca ei minun cansani cocoo/ hen haiottapi.
Joka ei ole minun kanssani/ hän on minua wastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa/ hän hajottaapi.
12:31 Sentäden sanon mine teille/ Caiki synnit ia pilca andexiannetan Inhimisten/ Mutta se pilca pyhe * Henge wastan/ ei andexianneta Inhimisten.
Sentähden sanon minä teille/ Kaikki synnit ja pilkka anteeksi annetaan ihmisten/ Mutta se pilkka Pyhää Henkea wastaan/ ei anteeksi anneta ihmisten.
12:32 Ja cukaikenens sanopi iotachin sana Inhimisen Poica wastan/ se henen andexiannetan. Mutta ioca sanopi iotachin pyhe Henge wastan/ ei henen andexianneta/ eike tesse/ eike tuleuaises mailmas.
Ja kuka ikänänsä sanoopi jotakin sanaa Ihmisen Poikaa wastaan/ se hänen anteeksi annetaan. Mutta joka sanoopi jotakin Pyhää Henkeä wastaan/ ei hänen anteeksi anneta/ eikä tässä/ eikä tulewaisessa maailmassa.
12:33 Taicka tehckette hywe puu/ nin tule henen hedhelmens hyuexi/ taicka techkette heiju puu/ nin tule hene' hedhelme's heijuxi. Sille ette hedhelmeste tutan puu.
Taikka tehkäätte hywä puu/ niin tulee hänen hedelmänsä hywäksi/ taikka tehkäätte häijy puu/ niin tulee hänen hedelmänsä häijyksi. Sillä että hedelmästä tutaan puu.
12:34 Te Kykärmen sughut/ quinga te woitte hyue puhua/ coska te oletta itze pahat? Sille että sydheme' kyllydhest sw puhupi.
Te kyykäärmeen suwut/ kuinka te woitte hywää puhua/ koska te olette itse pahat? Sillä että sydämen kyllyydestä suu puhuupi.
12:35 Hyue Inhiminen edheswetä hyuest sydhemen tauarast hyuie. Ja paha Inhiminen edeswetä pahast sydhemen tauarast pahoia.
Hywä ihminen edeswetää hywästä sydämen tawarasta hywää. Ja paha ihminen edeswetää pahasta sydämen tawarasta pahoja.
12:36 Mutta mine sanon teille/ että iocahitzest turhast sanast ionga Inhimiset puhuuat/ pite heidhen luguntekemen Domiopäiuene.
Mutta minä sanon teille/ että jokahisesta turhasta sanasta jonka ihmiset puhuwat/ pitää heidän luwun tekemän tuomiopäiwänä.
12:37 Sille että sinun sanoistas sine wanhurscautetan/ ia sinun sanoistas sine domitan.
Sillä että sinun sanoistasi sinä wanhurskautetaan/ ja sinun sanoistasi sinä tuomitaan.
12:38 Silloin kysyit henelle monicahdat nijste kirianoppeneist ia Phariseusista/ sanodhen/ Mestari me tahdoma nähde merckie sinulda.
Silloin kysyit hänelle monikahdat niistä kirjanoppineista ja phariseuksista/ sanoen/ Mestari me tahdomme nähdä merkkiä sinulta.
12:39 Nin hen wastasi/ ia sanoi heille/ Temä häiju ia horalinen suku etzipi mercki/ ia ei anneta henelle merckie/ waan Jonan Prophetan mercki.
Niin hän wastasi/ ja sanoi heille/ Tämä häijy ja huorallinen suku etsiipi merkkiä/ ja ei anneta hänelle merkkiä/ waan Jonan prophetan merkki.
12:40 Sille samalmodholla quin Jonas oli walaskalan watzas colme päiue ia colme öte/ nin pite Inhimisen Poian oleman maan sydhemes colme päiue ia colme öte.
Sillä samalla muodolla kuin Jonas oli walaskalan watsassa kolme päiwää ja kolme yötä/ niin pitää Ihmisen Pojan olemaan maan sydämessä kolme päiwää ja kolme yötä.
12:41 Ne Niniuitin miehet pite ylesnouseman domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzeman/ Sille ette he paransit heidhens Jonasen sarnasta. Ja catzo/ tessa on enämbi quin Jonas.
Niin Niniwiten miehen pitää ylösnouseman tuomiolla tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että he paransit heitänsä Jonasen saarnasta. Ja katso/ tässä on enempi kuin Jonas.
12:42 Drötingin Eteleste pite ylesnouseman Domiolla tämen sugun cansa/ ia sen domitzema'/ Sille ette hen tuli maan äriste cwlemaan Salomonin wisautta. Ja catzo/ tesse on enembi quin Salomon.
Drötingin etelästä pitää ylösnouseman tuomiolle tämän suwun kanssa/ ja sen tuomitseman/ Sillä että hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomonin wiisautta. Ja katso/ tässä on enempi kuin Salomon.
12:43 Coska nyt se riettaisa He'gi on wlgosme'nyt Inhimisest/ nin hen waelda lepitze quiwia paickoi/ etzipi lepoa/ ia ei leydhä.
Koska nyt se riettaisa henki on ulos mennyt ihmisestä/ niin hän waeltaa läwitse kuiwia paikkoja/ etsiipi lepoa/ ja ei löydä.
12:44 Silloin hen sano/ Mine palaian minu' hoonesen ielle's/ custa mine wlgoslexin. Ja quin hen tule/ nin hen leutepi sen tyhien/ ia käweistyxi/ ia caunistetuxi.
Silloin hän sanoo/ Minä palajan minun huoneeseen jällens/ kusta minä ulosläksin. Ja kuin hän tulee/ niin hän löytääpi sen tyhjänä/ ja käwäistyksi/ ja kaunistetuksi.
12:45 Sijtte hen poismenee/ ia ottapi tyge's seitzeme' mwta Hengie/ itzeens pahe'bata/ ia siselmeneuet ia asuat sielle. Ja tuleuat sen Inhimisen wijmeiset pahemaxi quin ensimeiset. Nein mös tapactu telle pahalle sucucu'nale.
Sitten hän pois menee/ ja ottaapi tykönsä seitsemän muuta henkeä/ itseensä pahempata/ ja sisälle menewät ja asuwat siellä. Ja tulewat sen ihmisen wiimeiset pahemmaksi kuin ensimäiset. Näin myös tapahtuu tälle pahalle sukukunnalle.
12:46 Coska hen wiele nyt puhui canssalle/ Catzo henen eitins ia weliens seisoit wlcon ia pydhit hende puhutella.
Koska hän wielä nyt puhui kansalle/ Katso hänen äitinsä ja weljensä seisoit ulkon ja pyysit häntä puhutella.
12:47 Nin yxi sanoi henelle/ Catzo sinun eitis ia sinun welies wlcon seisouat/ tachtouat sinua puhutella.
Niin yksi sanoi hänelle/ Katso sinun äitisi ja sinun weljesi ulkona seisowat/ tahtowat sinua puhutella.
12:48 Nin wastasi hen/ ia sanoi sille sanansaattaialle/ Cuca on minun eiten/ taicka cutka ouat minun welijeni?
Niin wastasi hän/ ja sanoi sille sanansaattajalle/ Kuka on minun äitini/ taikka kutka owat minun weljeni?
12:49 Ja hen wlgosoiensi kätens Opetuslastens polen/ ia sanoi/ Catzo minun eiteni/ ia minun welieni.
Ja hän ulosojensi kätensä opetuslastensa puoleen/ ja sanoi/ Katso minun äitini/ ja minun weljeni.
12:50 Sille että iocainen quin tekepi minun Iseni tachton/ ioca on Taiuaisa/ hen on minun welien/ ia sisaren/ ia eiten.
Sillä että jokainen kuin tekeepi minun Isäni tahdon/ joka on taiwaassa/ hän on minun weljeni/ ja sisareni/ ja äitini.

* Sabbatthin ylitze ) Se on/ ioca Chrjstusen pälle wskopi/ hen on ylitze caiken Lagin/ ia ei taidha Laista nuhdelta/ echke hen rickois/ coska Rackaus ia Häte site waati ia ano.
* Henge wastan ) Syndi pyhe Henge wastan/ se on Euangeliumin ylencatzotus.
Nincauuan quin se seisopi/ ei ensingen Syndi andexianneta.
Sille se sotipi iwri wsko wastan/ iota paitzi ei ole ychteken Synnin andexiandamist/ Waan coska se poispannan nin wsko sijtte siseltule/ ia caiki synnit poispyhiteen

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28