Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Tessalonicerin tyge.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Tessalonicerin tyge.

 

I. Lucu.

 

1:1 PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Seurakunnalle Tessalonias Ises Jumalas ia HERrasa Iesuses Christuses. Armo olcohon teiden cansa ia Rauha Jumalalda meiden Iselde ia HERralda Iesuselda Christuselda.
Pawali ja Silwanus ja Timotheus. Sille seurakunnalle Tessaloniassa Isässä Jumalassa ja Herrassa Jesuksessa Kristuksessa. Armo olkohon teidän kanssa ja rauha Jumalalta meidän Isältä ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:2 ME kijtemme aina Jumalata caikein teiden edeste'/ ia muistama teide' pälene meide' Rucoxisanme ilman lackamata/
ME kiitämme aina Jumalata kaikkein teidän edestän/ ja muistamme teidän päällenne meidän rukouksissamme ilman lakkaamata/
1:3 Ja muistama teiden Teghonna päle Uskosa/ ia teiden Töen päle Rackaudhes/ ia teiden kersimisen päle Toiuosa/ ioca ombi meiden HERran Iesus Christus
Ja muistamme teidän tekonne päälle uskossa/ ja teidän työn päälle rakkaudessa/ ja teidän kärsimisen päälle toiwossa/ joka ompi meidän Herran Jesus Kristus.
1:4 Jumalan ia meiden Isen edes/ Sille/ rackat Weliet/ Jumalalda racastetudh/ me tiedheme quinga te wloswalitudh oletta/
Jumalan ja meidän Isän edessä/ Sille/ rakkaat weljet/ Jumalalta rakastetut/ me tiedämme kuinka te uloswalitut olette/
1:5 ette meiden Euangelium ombi teiden tykenen ollut/ ei waiuoin sanoissa/ waan seke wäes ette Pyhesse Hengesse/ ia wahuas wissiudhes/ Quin te tiedhette/ mingecaltaiset me olima teiden keskellen teiden tedhen.
että meidän ewankelium ompi teidän tykönän ollut/ ei waiwoin sanoissa/ waan sekä wäessä että Pyhässä Hengessä/ ja wahwassa wissiudessa/ Kuin te tiedätte/ minkäkaltaiset me olimme teidän keskellän teidän tähden.
1:6 Ja te oletta meiden Tauoittaijaxi tullet ia Herran/ ia oletta sen Sanan wastanottaneet monen waiuan seas/ ilon cansa pyhes Henges/
Ja te olette meidän tawoittajaksi tulleet ja Herran/ ja olette sen sanan wastaanottaneet monen waiwan seassa/ ilon kanssa Pyhässä Hengessä/
1:7 Nin ette te oletta tullet Esicuuaxi caikille Seurakunnille Macedonias ia Achaias.
Niin että te olette tulleet esikuwaksi kaikille seurakunnille Makedoniassa ja Akaiassa.
1:8 Sille ette teiste ombi se Herran Sana wloskaijactanut/ ei waiuoin Macedonias ia Achaias/ waan mös Jocapaicas ombi teiden Uskon Jumalan tyge wloshaijotettu/ nin ettei teille taruitze iotakuta sanoman.
Sillä että teistä ompi se Herran sana ulos kajahtanut/ ei waiwoin Makedoniassa ja Akaiassa/ waan myös jokapaikassa ompi teidän uskon Jumalan tykö ulos hajoitettu/ niin ettei teille tarwitse jotakuta sanoman.
1:9 Sille he itze teiste ilmoittauat/ mingecaltainen Siselkieumys meille on ollut teiden tygenne/ ia quinga te kätydh oletta Jumalan tyge nijste Epeiumaloista/ paluelema' site eleuete ia totista Jumalata/
Sillä he itse teistä ilmoittawat/ minkäkaltainen sisälle käymys meille on ollut teidän tykönne/ ja kuinka te käynyt olette Jumalan tykö niistä epäjumaloista/ palwelemaan sitä eläwätä ja totista Jumalata/
1:10 Ja odhottaman henen Poicans Taiuahasta/ ionga hen ombi ylesherettenyt nijste Coolleista/ Iesum/ Joca meite sijte tuleuaisesta Wihasta wapachtapi.
Ja odottamaan hänen Poikaansa taiwahasta/ jonka hän ompi ylös herättänyt niistä kuolleista/ Jesus/ Joka meitä siitä tulewaisesta wihasta wapahtaapi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5