Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XI. Lucu.

 

11:1 JA se tapachtui/ Coska Iesus lackasi sencaltaisi henen cadhelle toistakymmenelle Opetuslapsillens keskemest/ keui hen sielde edespeiten/ että henen piti opettaman/ ia sarnaman heiden caupu'geisans.
JA se tapahtui/ Koska Jesus lakkasi senkaltaisia hänen kahdelle toistakymmenelle opetuslapsillensa käskemästä/ käwi hän sieltä edespäiten/ että hänen piti opettaman/ ja saarnaaman heidän kaupungeissansa.
11:2 Coska nyt Johannes/ ioca silloin oli fangiuxes/ cwli Christusen töödh/ lehdetti hen caxi Opetuslastans/ kysymen hende/
Koska nyt Johannes/ joka silloin oli wankeuksessa/ kuuli Kristuksen työt/ lähetti hän kaksi opetuslastansa/ kysymään häntä/
11:3 Oletco sine se tuleua/ taicka pitekö meiden toista odhottaman?
Oletkos sinä se tulewa/ taikka pitääkö meidän toista odottaman?
11:4 Nin Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Menget ia sanocat Johannesel/ ne quin te cwlette ia nägette.
Niin Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Menkäät ja sanokaat Johannekselle/ ne kuin te kuulette ja näette.
11:5 Sokiat saauat nägöns/ Onduuat keuuet/ Spitaliset puhdistetan/ ia Cwroit cwleuat/ ia Colluet ylesheräteten/ ia nijlle kieuhille sarnatan Euangelium/
Sokeat saawat näkönsä/ Ontuwat käywät/ Spitaaliset puhdistetaan/ ja kuurot kuulewat/ ja kuolleet ylös herätetään/ ja niille köyhille saarnataan ewankeliumi/
11:6 ia autuas ombi se/ ioca ei * pahane minun cauttani.
ja autuas ompi se/ joka ei pahene minun kauttani.
11:7 Coska nyt he poismenit/ rupeis Iesus sanoman cansalle Joha'nesest/ Mite te lexitte wlgos corpehen catzoman? Max roco/ ioca häilytetan twlelda?
Koska nyt he pois menit/ rupesi Jesus sanomaan kansalle Johanneksesta/ Mitä te läksitte ulos korpeen katsomaan/ Maksaruokoa/ joka häilytetään tulelta?
11:8 Taicka mite te lexitte wlgos catzoman? Max Inhimist watittu pehmeil waatteil? Catzo iotca pehmeite candauat/ ne ouat Kuningaiden hooneisa.
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks ihmistä waatettu pehmeillä waatteilla? Katso jotka pehmeitä kantawat/ ne owat kuninkaiden huoneissa.
11:9 Taicka mite te lexitte wlgos catzoma'? Max Prophetaat? Wissist/ sanon mine teille/ Teme on ialombi quin Propheta/
Taikka mitä te läksitte ulos katsomaan? Maks profeettaa? Wissiste/ sanon minä teille/ Tämä on jalompi kuin profeetta/
11:10 Sille että teme on se/ iosta kirioitettu on/ Catzo mine lehdeten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistapa on sinu' tijes sinun etees.
Sillä että tämä on se/ josta kirjoitettu on/ Katso minä lähetän minun enkelin sinun kaswosi eteen/ joka walmistawa on sinun tiesi sinun eteesi.
11:11 Totisesta sanon mine teille/ Caikein nijnen seghas/ iotca waimoist syndyneet ouat/ ei ole yxigen swrembi ylestullut/ quin Johannes castaia. Mutta quitengin se quin on wähin Taiuan waldakunnas/ hen on hende swrembi.
Totisesti sanon minä teille/ Kaikkein niiden seassa/ jotka waimoista syntyneet owat/ ei ole yksikään suurempi ylöstullut/ kuin Johannes Kastaja. Mutta kuitenkin se kuin on wähin taiwaan waltakunnassa/ hän on häntä suurempi.
11:12 Mutta hamast Johannesen Castaijan peiuiste/ nin tehen peiue' asti kersi Taiuaa' * waldaku'da/ wäkiwalda/ ia ne wägelliset sen repiuet heillens.
Mutta hamasta Johannes Kastajan päiwistä/ niin tähän päiwään asti käsi taiwaan waltakunta/ wäkiwalta/ ja ne wäelliset sen repiwät heillens.
11:13 Sille että caiki Prophetat/ ia mös itze laki/ ouat Johannesen asti noijtuneet.
Sillä että kaikki prophetat/ ja myös itse laki/ owat Johannekseen asti noituneet.
11:14 Ja ios te tahdotta wastan otta/ Hen on se Elias/ ioca oli tuleuainen.
Ja jos te tahdotte wastaan ottaa/ Hän on se Elias/ joka oli tulewainen.
11:15 Jolla on coruat cwlla/ hen cwlkan.
Jolla on korwat kuulla/ hän kuulkaan.
11:16 Waan minge werdaxi mine wedhen temen sughun? Hen on nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat/ ia hwtauat cumpaniens tyge/ ia sanouat/
Waan minkä wertaksi minä wedän tämän suwun? Hän on niiden lasten werta jotka turulla istuwat/ ja huutawat kumppaniensa tykö/ ja sanowat/
11:17 Me hwilua soijttima teiden edhesen/ ia ette te hypenyuet/ Me olemma weisannut mureen wirsie teillen/ ia ette te idkenyuet.
Me huilua soitimme teidän edessän/ ja ette te hypänneet/ Me olemme weisanneet murheen wirsiä teillen/ ja ette te itkeneet.
11:18 Sille Johannes hen tuli/ ei södhen/ eike iodhen/ ia he sanouat/ Henelle on Perchele.
Sillä Johannes hän tuli/ ei syöden/ eikä juoden/ ja he sanowat/ Hänellä on perkele.
11:19 Inhimisen poica tuli södhen ia iodhen/ ia he puhuuat/ Catzo/ site sömeri ia winan ioomari/ Publicanein/ ia synnijsten ysteue? Ja * wijsaudelle oijkeus annetan henen lapsildans.
Ihmisen Poika tuli syöden ja juoden/ ja he puhuwat/ Katso/ sitä syömäri ja wiinan juomari/ Publikanein/ ja syntisten ystäwä? Ja wiisaudelle oikeus annetaan hänen lapsiltansa.
11:20 Silloin hen rupeis soimaman nijte caupungeita/ ioissa hen oli tehnyt swrimat awud/ ia eiuet quitengan heidens parandaneet.
Silloin hän rupesi soimaaman niitä kaupungeita/ joissa hän oli tehnyt suurimmat awut/ ja eiwät kuitenkaan heidäns parantaneet.
11:21 We sinun Chorazin/ We sinun Bethsaidan. ios sencaltaiset awudh olisit techdyt Tyros ia Sidonis/ iotca teisä tehdyt ouat/ He olisit aamut säckis ia tuhghas tehnyt synnin parannuxen.
Woi sinun Korasin/ Woi sinun Betsaidan jos senkaltaiset awut olisit tehdyt Tyrossa ja Sidonissa/ jotka teissä tehdyt owat/ He olisit aamut säkissä ja tuhassa tehnyt synnin parannuksen.
11:22 Mutta quitengin mine sanon teille/ Että Tyronin ia Sidonin pite oleman hokiamman Domio päiuen quin teiden.
Mutta kuitenkin minä sanon teille/ Että Tyronin ja Sidonin pitää oleman huokiamman tuomiopäiwän kuin teidän.
11:23 Ja sine Capernaum/ ioca olet yleskorgotettu taiuasen asti/ sinun pite haman heluettin sysettemen. Sille ios Sodomis olisit sencaltaiset awudh tehdyt/ ninquin sinus/ he seisoisit wiele tenepäne.
Ja sinä Kapernaum/ joka olet ylökorotettu taiwaaseen asti/ sinun pitää hamaan helwettiin sysättämään. Sillä jos Sodomassa olisit senkaltaiset awut tehdyt/ niinkuin sinussa/ he seisoisit wielä tänäpänä.
11:24 Mutta quitengin sano mine teille/ Että Sodoman maan pite hookijman oleman Domio päiuen/ quin sinun.
Mutta kuitenkin sanon minä teille/ Että Sodoman maan pitää huokeamman oleman tuomiopäiwän/ kuin sinun.
11:25 Sille samalla aialla/ wastasi Iesus/ ia sanoi/ Mine kijten sinua Ise/ Taiuan ia maan Herra/ että sine olet ketkenyt nämet wijsailda ia toimellisilde/ ia olet nämet ilmoittanut pienille/
Sillä samalla ajalla/ wastasi Jesus/ ja sanoi/ Minä kiitän sinua Isä/ Taiwaan ja maan Herra/ että sinä olet kätkenyt nämät wiisailta ja toimellisilta/ ja olet nämät ilmoittanut pienille/
11:26 Tosin Ise/ nin oli sinun hyue tactos sinun edheses.
Tosin Isä/ niin oli sinun hywä tahtosi sinun edessäsi.
11:27 Caiki minulle ouat annetudh minu' Iseldeni/ ia eikengen tunne poica mutta Ise/ eike Ise yxiken tunne mutta poica/ ia kellenikenens poica tacto sen ilmoitta.
Kaikki minulle owat annetut minun Isältäni/ ja eikenkään tunne poikaa mutta Isä/ eikä Isää yksikään tunne mutta poika/ ja kelle ikänänsä poika tahtoo sen ilmoittaa.
11:28 Tulkat Te Caiki Minun Tykeni/ iotca töteteghett ia raskautetudh oletta/ ia mine tahdon teidhen wirghotta.
Tulkaa te kaikki minun tyköni/ jotka työtä teette ja raskautetut olette/ ja minä tahdon teidän wirwottaa.
11:29 Ottacat minun ikeen teiden pälen/ ia oppecat minust/ Että mine olen laupias ia neure sydhemest/ Ja teiden pite leutemen lewon teiden sijeluillen/
Ottakaat minun ikeeni teidän päällen/ ja oppikaat minusta/ Että minä olen laupias ja nöyrä sydämestä/ Ja teidän pitää löytämän lewon teidän sieluillen/
11:30 Sille että minun ikeen ombi souelias/ ia minun corman on kewijä.
Sillä että minun ikeeni ompi sowelias/ ja minun kuormani on keweä.

* Pahane ) Autuas on se/ ioca minun töisten ia sanoistan itzens ei pahenna/ waan parennais.
* Wäkiualta ) Coska Omatundo eli murhelinen sydhen synnin tehden Euangeliumin saa maista ia ymmertä/ nin hen väkiuallalla sihen carckapi/ ettei yxiken hende sijte taidha poistemmata.
* Wijsaudhella ) se on/ se Eua'geliumin Totuus/ io'ga Christus ia Johannes sarnasit/ wastanotettijn/ ia henelle oikius annetijn henen Lapsildans/ se on/ nijlde. wskolisilde/ Jotca Jumalan Wijsaudhen Lapset ouat.
Mutta ne mwdh/ iotca Walhen Lapset ouat/ ne ylencatzouat Jumalan Totudhen/ Sencaltaiset olit ne Phariseuset ia Lainoppenuet * Ikeen ) Laki ia Käskysanat ouat couat ia ca'giat nin ettei yxiken ninen edesse kestä/ Mutta Christus/ ioca pyhen Hengen andapi/ tekepi ne kieuiexi wskon cautta.
Nin mös Risti ombi iwri yxi keuie Corma nijlle/ iotca Euangelium maistauat ia oikein tundeuat.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28