Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXIV. Lucu.

 

24:1 JA Iesus wlgosmeni/ poislexi Templist/ ia henen Opetuslapsens edeskeuit/ osottaman henelle Templin rakennuxi.
Ja Jesus ulos meni/ poisläksi templistä/ ja häne opetuslapsensa edeskäwit/ osoittaman hänelle templin rakennukseksi.
24:2 Nin sanoi Iesus heille/ Ettekö te caikia neite näge? Totisesta sanon mine teille/ ei pide iätettemen tesse kiui kiuen päle/ ioca ei alassäriete.
Niin Jesus sanoi heille/ Ettekö te kaikkia näitä näe? Totisesti sanon minä teille/ ei pidä jätettämän tässä kiwi kiwen päälle/ joka ei alas särjetä.
24:3 Mutta coska hen istui Ölio mägen päle/ edeskeuit henen tygens Opetuslapset erinens/ ia sanoit. Sanos meille/ coska teme tapactu? Ja mike ollepi sinun Tulemises mercki/ Ja mailman lopun?
Mutta koska hän istui Öljymäen päällä/ edeskäwit hänen tykönsä opetuslapset erinensä/ ja sanoit. Sanos meille/ koska tämä tapahtui? ja mikä olleepi sinun tulemisesi merkki/ Ja maailman lopun?
24:4 Mutta Iesus wastasi/ ia sanoi heille/ Catzocat ettei kengen teite wiettele/
Mutta Jesus wastasi/ ja sanoi heille/ Katsokaat ettei kenkään teitä wiettele/
24:5 Sille että monda tuleuat minun Nimeeni/ sanoden/ Mine olen Christus/ ia wietteleuet monda.
Sillä että monta tulewat minun nimeeni/ sanoen/ Minä olen Kristus/ ja wiettelewät monta.
24:6 Nin te saatta cwlla Sotia/ ia sanomita sodhista/ Catzocat ettei te cauhistu.
Niin te saatte kuulla sotia/ ja sanomia sodista/ Katsokaat ettei te kauhistu.
24:7 Sille caiki nämet pite tapactuman/ mutta ei wiele ole cochta loppu. Sille että Canssan pite cansa wastan ylesnouseman/ ia waldakunda wastan waldakunda/ Ja tuleuat Ruttotaudhit/ ia nälke/ ia maan iäristos mones paicas.
Sillä kaikki nämä pitää tapahtuman/ mutta ei wielä ole kohta loppu. Sillä että kansan pitää kansaa wastaan ylösnouseman/ ja waltakunta wastaan waltakunta/ Ja tulewat ruttotaudit/ ja nälkä/ ja maanjäristys monessa paikassa.
24:8 Mutta caiki nämet ouat murechten alcu.
Mutta kaikki nämät owat murheitten alku.
24:9 Silloin he ylenandauat teite waiuaan/ ia tappauat teiden ia te tuletta ylencatzotuxi caikilda pacanoilda/ minun Nimeni tehden.
Silloin he ylenantawat teitä waiwaan/ ja tappawat teidän ja te tulette ylenkatsotuksi kaikilta pakanoilta/ minun nimeni tähden.
24:10 Ja silloin monda paheneuat/ ia keskenens petteuet toinen toisens/ ia wihauat keskenens.
Ja silloin monta pahenewat/ ja keskenänsä pettäwät toinen toisensa/ ja wihaawat keskenänsä.
24:11 Ja monda Falski prophetadt ylesnouseuat/ ia wietteleuet monda.
Ja monta falskia profeetta ylösnousewat/ ja wiettelewät monta.
24:12 Ja että wäryys saapi wallan/ nin Rackaus monisa kylmene.
Ja että wääryys saapi wallan/ niin rakkaus monissa kylmenee.
24:13 Mutta ioca wahwana pysy loppun asti/ se tule wapadhexi.
Mutta joka wahwana pysyy loppuun asti/ se tulee wapahaksi.
24:14 Ja pite teme Euangelium waldakunnast sarnattaman caikesa mailmasa/ tunnustoxexi caikille pacanoille/ ia silloin se loppu tule.
Ja pitää tämä ewankelium waltakunnasta saarnattaman kaikessa maailmassa/ tunnustukseksi kaikille pakanoille/ ja silloin se loppu tulee.
24:15 Coska te sis nägette sen häwitoxen * iulmaudhen/ iosta sanottu on Daniel Prophetan cautta/ seisouan sijne pyhese sijas/ ioca temen luke/ se ymmerteken/
Koska te siis näette sen häwityksen julmauden/ josta sanottu on Daniel prophetan kautta/ seisowan siinä pyhässä sijassa/ joka tämän lukee/ se ymmärtäkään.
24:16 Silloin ne quin Judeas ouat/ paetkat woortein päle.
24:17 Ja iotca caton päle ouat elken alasastuco ottaman miteken honestans.
Ja jotka katon päällä owat älkään alastulko ottamaan mitäkään huoneestansa.
24:18 Ja ioca Pellolla on/ elken iellens palatko waattetans ottaman.
ja joka pellolla on/ älkään jällens palatko waatteitansa ottamaan.
24:19 Mutta we raskasten ia imetteweisten nijlle peiwille.
Mutta woi raskasten ja imettäwäisten niillä päiwillä.
24:20 Mutta rucolcat/ ettei teiden paconna tapactuisi * Taluella/ eike Sabbathin päle.
Mutta rukoilkaat/ ettei teidän pakonne tapahtuisi talwella eikä Sabbathin päällä.
24:21 Sille että silloin pite swren waiuan oleman/ iongacaltainen ei ole ollut mailman alghusta/ tehen aican asti/ elken mös tulco.
Sillä että silloin pitää suuren waiwan oleman/ jonka kaltaista ei ole ollut maaiman alusta/ tähän aikaan asti/ älkään myös tulko.
24:22 Ja ellei ne peiuet lyheteisi/ nin ei yxiken * Liha tulisi wapadhexi/ mutta wlgoswalittudhen tehden ne peiuet lyheten.
Ja ellei ne päiwät lyhennettäisi/ niin ei yksikään liha tulisi wapahdetuksi/ mutta uloswalittujen tähden ne päiwät lyhennetään.
24:23 Silloin ios iocu teille sanois. Catzo * Tesse on se Christus/ taicka sielle/ nin elket wskoo.
Silloin jos joku teille sanoisi. Katso tässä on se Kristus/ taikka siellä/ niin älkäät usko.
24:24 Sille että Falskit Christuset/ ia Falskit Prophetadh ylesnouseuat/ ia tekeuet swret tunnostehdhet ia imehet/ nin että mös/ ios taidhais olla/ nekin Wlgoswalitudh exymiseen wieteisijn.
Sillä että falskit kristukset/ ja falskit prophetat ylösnousewat/ ja tekewät suuret tunnusteot ja ihmeet/ niin että myös/ jos taitaisi olla/ nekin uloswalitut eksymiseen wietäisiin.
24:25 Catzo/ mine olen teille edhelle sanonudh. Jos he sijs teille sanouat.
Katso/ minä olen teille edellä sanonut. Jos he siis teille sanowat.
24:26 Catzo/ hen on corwes/ nin elket wlgosmengö Catzo/ Hen on Camaris/ elket wskoo.
Katso/ hän on korwessa/ niin älkäät ulosmenko katso/ Hän on kamarissa/ älkäät uskoko.
24:27 Sille ninquin pitkesen tuli leimachta/ Idheste ia näkypi hama' Ländehen/ Nin mös ombi Inhimisen Poigan Tulemus.
Sillä niinkuin pitkäisen tuli leimahtaa/ Idästä ja näkyypi hamaan läntehen/ Niin myös ompi Ihmisen Pojan tulemus.
24:28 Mutta cussa * Rato on sihen mös Cotkat cokounduuat.
Mutta kussa raato on siihen myös kotkat kokoontuwat.
24:29 Mutta cocta ninnen peiwein waiwan ielken Auringoinen pimijepi/ ia ei Cw walghista/ ia Tächdhet langeuat Taiuahast/ ia Taiwan auwudh wapitzeuat.
Mutta kohta niiden päiwäin waiwan jälkeen aurinkoinen pimeneepi/ ja ei kuu walista/ ja tähden lankeawat taiwahasta/ ja taiwaan awut wapisewat.
24:30 Ja silloin näkypi Inhimisen Poiga' mercki Taiwasa. Ja silloin caiki Sucukunnat maasa parcuuat/ Ja saauat nähdhä Inhimisen Poigan tuleuan Taiuan piluis/ swrella auwulla ia cunnialla.
Ja silloin näkyypi Ihmisen Pojan merkki taiwaassa. Ja silloin kaikki seurakunnat maassa parkuwat/ Ja saawat nähdä Ihmisen Pojan tulewan taiwaan pilwissä/ suurella awulla ja kunnialla.
24:31 Ja hen lehettepi Engelins Pasunan swren änen cansa/ ia he cokouat henen wlgoswalituns * neliest Twlest/ Taiwasten corckiudhesta haman heiden ärijns asti.
Ja hän lähettääpi enkelinsä pasuunan suuren äänen kanssa/ ja he kokoawat hänen uloswalittunsa neljästä tuulesta/ Taiwasten korkeudesta hamaan heidän ääriinsä asti.
24:32 Ficuna puusta oppicat wertaus/ coska nyt sen oxa on heicko ia lehdhet wlgospacachtauat/ nin te tiedhette Suuen lesse oleuan.
Wiikunapuusta oppikaat wertaus/ koska nyt sen oksa on heikko ja lehdet ulos pakahtuwat/ niin te tiedätte suwen läsnä olewan.
24:33 Nin mös te/ coska te näget nämet caicki/ sijtte tietke että se on iwri ouen edes.
Niin myös te/ koska te näet nämät kaikki/ siitä tietkää että se on juuri owen edessä.
24:34 Totisesta sanon mine teille. Ei teme Sucu ku'da pidhe huckuma'/ sihenasti quin caicki nämet * tapactuuat.
Totisesti sanon minä teille. Ei tämä sukukunta pidä hukkuman/ siihen asti kuin kaikki nämät tapahtuwat.
24:35 Taiuas ia Maa pite huckuman/ Mutta minun Sanani ei pide huckandeman.
Taiwas ja maa pitää hukkuman/ Mutta minun sanani ei pidä hukkaantuman.
24:36 Waan sijte peiuest ia hetkest eikengen tiedhe/ ei Taiwasten Engelitke/ waan minun Isen yxinens.
Waan siitä päiwästä ja hetkestä ei kenkään tiedä/ ei taiwasten enkelitkään/ waan minun Isän yksinänsä.
24:37 Mutta ninquin Noen aigalla oli/ nin pite mös Inhimisen Poian Tulemisen oleman.
Mutta niinkuin Noan ajalla oli/ niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemisen oleman.
24:38 Sille ninquin he olit nijne peiwine edhelle Wedhenpaisuman/ söit ia ioit/ nait ia hoolit/ haman sihen peiwen asti/ iona Noe Archin sisellemeni/
Sillä niinkuin he olit niinä päiwinä edellä wedenpaisuman/ söit ja joit/ nait ja huolit/ hamaan siihen päiwään asti/ jona Noa arkkiiin sisälle meni/
24:39 ia eiuet tienehet ennenquin Wedhen paisumus tuli/ ia caiki poisotti. Nin pite mös Inhimisen Poian Tulemus oleman.
ja eiwät tienneet ennenkuin wedenpaisumus tuli/ ja kaikki pois otti. niin pitää myös Ihmisen Pojan tulemus oleman.
24:40 Silloin caxi pite oleman kedholla/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
Silloin kaksi pitää oleman kedolla/ yksi ylös otetaan/ ja toinen jätetään.
24:41 Caxi pite iauhaman yhdelle myllyl/ yxi ylesotetan/ ia toinen iäteten.
Kaksi pitää jauhaman yhdellä myllyllä/ yksi ylösotetaan/ ja toinen jätetään.
24:42 Waluocat sis/ sille ette te tiedhe/ mille hetkelle teiden Herran on tuleua.
Walwokaat siis/ sillä ette te tiedä/ millä hetkellä teidän Herran on tulewa.
24:43 Mutta se te tietke/ ios tiedheis Perenisende/ mille hetkelle Warghas olis tuleua/ caikeni hen waluois/ ia ei sallisi henen honetans lepitzencaiua.
Mutta se te tietäkää/ jos tietäisi perheenisäntä/ millä hetkellä waras olisi tulewa/ kaikenni hän walwoisi/ ja ei sallisi hänen huonettansa läwitsen kaiwaa.
24:44 Senteden olcata te mös walmit/ sille että mille hetkelle ette te lwlecka/ sille Inhimisen Poica tule.
Sentähden olkaatte te myös walmiit/ sillä että millä hetkellä että te luulekaan/ sillä Ihmisen Poika tulee.
24:45 Mutta cuca ombi nyt wskolinen ia nopsa Paluelia/ ionga Herra pani Perehense päle/ andamahan heille rooca aigallans.
Mutta kuka ompi nyt uskollinen ja nopsa palwelija/ jonka Herra pani perheensä päälle/ antamahan heille ruokaa ajallansa.
24:46 Autuas on se Paluelia/ ionga Herra leute nin tehneexi/ coska hen tule.
Autuas on se palwelija/ jonka Herra löytää niin tehneeksi/ koska hän tulee.
24:47 Totisesta sanon mine teille. Hen panepi henen caiken hywuydhens päle.
Totisesti sanon minä teille. Hän paneepi hänen kaiken hywyytensä päälle.
24:48 Mutta ios se paha Paluelia sanopi henen sydhemesens/ Minun Herran wipy tulemast/
Mutta jos se paha palwelija sanoopi sydämessänsä/ Minun Herran wiipyy tulemasta/
24:49 ia rupe piexemeen cansa paluelians/ semmengin sömen ia ioman iomariten cansa/
ja rupeaa pieksemään kanssapalwelijaansa/ sillenkin syömän ja juoman juomaritten kanssa/
24:50 Nin tule sen Paluelian Herra/ sine peiwene/ cuna ei hen lwle/ ia sille hetkelle quin ei hen tiedhe/
Niin tulee sen palwelijan Herra/ sinä päiwänä/ kuna ei hän luule/ ja sillä hetkellä kuin ei hän tiedä/
24:51 ia hen rickileicka henen/ Ja andapi henelle palcans Ulcokullattudhen cansa. Sielle pite oleman idku ia hambain kiristus.
Ja hän rikki leikkaa hänen/ Ja antaapi hänelle palkkansa ulkokullattujen kanssa. Siellä pitää oleman itku hampain kiristys.

* Julmaudhen ) Täme taisi olla kylle caunis wlgoisen pyhydhen cauneus ia mooto Inhimisten edhesse/ waicka se quitengin oli Julmaus ia Cauhistos Jumalan edhese/ Ninquin on inhimisten opetuxet/ Nin mös Juttain ia Pacanadhen Epeiumalan paluelus on ollut.
* Taluella ) Se on paetkat oikealla aijgalla.
Sille taluella ei ole hyue waelda Ja Sabbathin waellus oli iwttaille kielty.
* Liha ) Se on/ ei yxiken Inhiminen/ Telle tawalla se Sana on Wsein Ramatuisa.
* Tesse on Christus ) Ne ouat Eriseurat/ ia Sädhyt/ iotca hyue Elemet wlcoisist cappaleist eli töiste etziuet.
Waan ne Camarit/ Ne ouat nyt caiki Hengeliset Clostarit/ Mutta ne Corwet ouat Toiwio ionet/ Pilagrimin tiedh ia Metzekirkot.
* Rato ) Se on Sananlasko ia on nin palio.
Kylle me cokounnem/ Cussa mine olen/ sijne mös te oletta.
Ninquin Rato ia Cotkat leuten yhdest/ ilman paican märe panemat.
* Neliest ) Se on/ Idhest ia Lennest/ Lounast ia Pohiast/ ia yhdest mailman ärest nin toisen.
* Tapactuuat ) Se on/ Caicki neme rupiauat tapactuman io telle aijalla/ teiden eläisen.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28