Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXI. Lucu.

 

21:1 JA quin he lehestuit Jerosolimat ia tulit Bethphagen Oliomäen tyge/ silloin Iesus lehetti caxi Opetuslastans sanoden heille/
Ja kuin hän lähestyit Jerusalemia ja tuli Beetfageen Öljymäen tykö/ silloin Jesus lähetti kaksi opetuslastansa sanoen heille/
21:2 Menget kyleen ioca on teiden edhesen/ ia cocta te leudhet asintamman sidhottuna/ ia warsan henen cansans/ pästeket ne ia tokat minulle.
Menkäät kylään joka on teidän edessän/ ja kohta te löydät aasin tamman sidottuna/ ja warsan hänen kanssansa/ päästäkään ne ja tuokaat minulle.
21:3 Ja ios iocu teille iotakin sanopi/ nin sanocat/ Herra nijte taruitze/ ia cocta hen laske heiden.
Ja jos joku teille jotakin sanoopi/ niin sanokaat/ Herra niitä tarwitsee/ ja kohta hän laski heidän.
21:4 Mutta näme caiki tapacduit/ että se teutetäisin/ quin sanottu oli Prophetan cautta ioca sanoi/
Mutta nämä kaikki tapahtuit/ että se täytettäisiin/ kuin sanottu oli prophetain kautta joka sanoi.
21:5 Sanocat Syonin tytterelle/ Catzo sinun Kuningas tule sinulle siwije istudhen asintamman päle/ ia ikeen alaisen asin warsan päle.
Sanokaat Sionin tyttärelle/ Katso sinun kuningas tulee sinulle siwiä istuen aasintamman päällä/ ja ikeen alaisen aasin warsan päällä.
21:6 Opetuslapset menit/ ia tegit ninquin Iesus heide' oli käskenyt/ ia talutit hene' tyge's asin ta'man ia warsan.
Opetuslapset menit/ ja teitä niinkuin Jesus heidän oli käskenyt/ ja talutit hänen tykönsä aasintamman ja warsan.
21:7 Ja panit nijnen päle heiden waattens/ ia istutit henen nijnen päle.
Ja panit niiden päälle heidän waatteensa/ ja istutit hänen niiden päälle.
21:8 Nin palio canssa haijotit waattens tielle. Mutta monicadhat carseit oxia puista/ ia haijotit tielle.
Niin paljon kanssa hajotit waatteensa tielle. Mutta monikahdat karsit oksia puista/ ja hajotit tielle.
21:9 Mutta Canssat iotca edhellekeuit/ ia iotca seurasit/ hwsit sanoden/ Hosianna Dauidhin poialle * Hyuestisiugnattu olcon se ioca tulepi Herran nimeen Hosianna corkiudhes.
Mutta kansat jotka edelläkäwit/ ja jotka seurasit/ huusit sanoen/ Hoosianna Dawidin pojalle hywästi siunattu olkoon se joka tuleepi Herran nimeen Hosianna korkeudessa.
21:10 Ja quin hen siseltuli Jerusalemijn/ hämmestui coco caupungi sanodhen/ Cuca ombi teme?
Ja kuin hän sisälle tuli Jerusalemiin/ hämmästyi koko kaupunki sanoen/ Kuka ompi tämä?
21:11 Nin canssat sanoit/ Teme on Iesus se Propheta Nazaretist Galilean maalda.
Niin kansat sanoit/ Tämä on Jesus se propheta Nazaretista Galilean maalta.
21:12 Ja Iesus siselkeui Jumalan Templijn/ ia wlgosaioi caicki myiet ia ostaiat Templist.
Ja Jesus sisälle käwi Jumalan templiin/ ja ulos ajoi kaikki myyjät ja ostajat templistä.
21:13 Ja nijnen waiechtaiadhen peudhet ia mettisten caupitzijain istuimet hen cukisti. Ja sanoi heille. Kirioijtettu on/ Minun hoonen pite rucuus hoonexi cutzuttaman/ mutta te oletta sen tehnyuet Röueriten loolaxi.
Ja niiden waihtajaiden pöydät ja mettisten kaupitsijain istuimet hän kukisti. Ja sanoi heille. Kirjoitettu on/ Minun huoneen pitää rukoushuoneeksi kutsuttaman/ mutta te olette sen tehneet ryöwärien luolaksi.
21:14 Ja edheskeuit henen tygens sockiat ia onduuat Templis/ ia hen paransi heite.
Ja edeskäwit hänen tykönsä sokeat ja ontuwat templissä/ ja hän paransi heitä.
21:15 Coska nyt Pappein pämiehet ia kirianoppenuuat näghit ne imehet/ iotca hen teki/ ia lapset Templis hwtauan/ ia sanouan/ Hosianna Dauidin Poialle/ Närkestyit he/ ia sanoit henelle/
Koska nyt pappein päämiehet ja kirjanoppineet näit ne ihmeet/ jotka hän teki/ ja lapset templissä huutawan/ ja sanowan/ Hosianna Dawidin Pojalle/ Närkästyit he/ ja sanoit hänelle/
21:16 Cwlecos mite näme sanouat? Nin Iesus sanoi heille/ Mixengä/ Ettekö te coskan lukenuuet. Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt?
Kuuletkos mitä nämä sanowat? Niin Jesus sanoi heille/ Miksikö/ Ettekö te koskaan lukeneet. Lasten ja imewäisten suusta ole sinä kiitoksen täyttänyt?
21:17 Ja hen lowui heiste/ ia wlgosmeni caupungista Bethanian/ ia oli sielle.
Ja hän luopui heistä/ ja ulos meni kaupungista Bethaniaan/ ja oli siellä.
21:18 Mutta homenelda palaitesans caupungihin/ isosi hen.
Mutta huomenelta palatessansa kaupunkihin/ isosi hän.
21:19 Ja quin hen näki yhden ficuna puun tien ohes/ meni hen sen tyge/ ia ei leunyt henesse miten mutta waan lehdet. Ja hen sanoi henelle/ Elken ikenens temen ielkin sinust hedhelme caswaco. Ja cocta fikuna puu quiuettui.
Ja kuin hän näki yhden wiikunapuun tien ohessa/ meni hän sen tykö/ ja ei löytänyt hänessä mitää mutta waan lehdet. Ja hän kohta sanoi hänelle/ Älkään ikänänsä tämän jälkeen sinusta hedelmää kaswako. Ja kohta wiikunapuu kuiwettui.
21:20 Ja quin Opetuslapset sen näghit/ imehtelit he sanoden/ Quinga se fikuna puu cocta quiuettui/
Ja kuin opetuslapset sen näit/ ihmettelit he sanoen/ Kuinka se wiikunapuu kohta kuiwettui/
21:21 Iesus wastaden sanoi heille/ Totisesta sano' mine teille/ ios teille olis wsko/ ia ette epälisi ette te waiuoin täte tekis/ quin fikuna puun tapactui/ Mutta mös ios te sanoisitta telle worelle/ Yleskargha/ ia heite sinus mereen/ nin se tapactuis.
Jesus wastaten sanoi heille/ Totisesti sanon minä teille/ jos teillä olis usko/ ja että epäilisi että te waiwoin tätä tekisi/ kuin wiikunapuun tapahtui/ Mutta myös jos te sanoisitte tälle wuorelle/ Ylös karkaa/ ja heitä sinus mereen/ niin se tapahtuisi.
21:22 Ja caiki mite te anotta rucuuxesa wskoden/ sen te saatta.
Ja kaikki mitä te anotte rukouksessa uskoen/ sen te saatte.
21:23 Ja quin hen tuli Templijn edheskeuit henen tygense/ ne pappein pämiehet ia canssan wa'himat/ sinne cussa hen opetti sanoden/ Mille woimalla sine neite teghet? Taicka cuka sinulle sen woiman annoi?
Ja kuin hän tuli templiin edeskäwit hänen tykönsä/ ne pappein päämiehet ja kansan wanhimmat/ sinne kussa hän opetti sanoen/ Millä woimalla sinä näitä teet? Taikka kuka sinulle sen woiman antoi?
21:24 Nin Iesus wastaden sanoi heille/ Mine tahdon mös teillen kysyue yhden sanan/ ios te sen sanotta minulle/ nin mine mös teille sanon/ mille woimalla mine neite teghen.
Niin Jesus wastaten sanoi heille/ Minä tahdon myös teillen kysyä yhden sanan/ jos te sen sanotte minulle/ niin minä myös teille sanon/ millä woimalla minä näitä teen.
21:25 Custa oli Johannesen caste/ Taiuasta/ taicka Inhimisiste? Nin he aiattelit itzellens/ sanodhen/ Jos me sano'ma/ Taiuahast/ nin hen sanopi meille/ Mixi te sis ei wskonuuat hende?
Kusta oli Johanneksen kaste/ Taiwaasta/ taikka ihmisistä? Niin he ajattelit itsellensä/ sanoen/ Jos me sanomme/ Taiwahasta/ niin hän sanoopi meille/ Miksi te siis ei uskoneet häntä?
21:26 Mutta ios me sano'ma/ Inhimisilde se oli/ nin me pelkemme Canssa/ Sille että caiki pidhit Johannesen ninquin Prophetan.
Mutta jos me sanomme/ Ihmisistä se oli/ niin me pelkäämme kansaa/ Sillä että kaikki pidit Johanneksen niinkuin prophetan.
21:27 Ja he wastaden Iesusta sanoit. Emme me tiedhe. Sanoi hen mös heille/ Em mine mös sano teille/ mille woimalla mine neite teghen.
Ja he wastaten Jesusta sanoit. Emme me tiedä. Sanoi hän myös heille/ En minä myös sano teille/ millä woimalla minä näitä teen.
21:28 Mutta quinga te luletta? Yhdellä miehelle oli caxi poica/ ia hen meni sen ensimeise' tyge ia sanoi/ Poican mene tenepene tötetekemen minun winatarhani.
Mutta kuinka te luulette? Yhdellä miehellä oli kaksi poikaa/ ja hän meni sen ensimmäisen tykö ja sanoi/ Poikani mene tänäpänä työtä tekemään minun wiinatarhaani.
21:29 Nin hen wastaden sanoi/ En tahdo. Mutta sijtte hen cadhui/ ia meni.
Niin hän wastaten sanoi/ En tahdo. Mutta sitten hän katui/ ja meni.
21:30 Nin hen meni sen toisen tyge/ ia sanoi samalmooto. Mutta hen wastaden sanoi/ Menen nijngi Herra/ Ja ei mennytken.
Niin hän meni sen toisen tykö/ ja sanoi samalla muotoa. Mutta hän wastaten sanoi/ Menen niinkin Herra/ Ja ei mennytkään.
21:31 Cumbi neiste cahdesta teki Isens tahdon? Ja he sanoit henelle/ Se ensimeine'. Sanoi Iesus heille/ Totisesta sanon mine teille/ Että Publicanit ia porttot teiden * edellen kieuuet Taiuaa' walda kundaa'.
Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? Ja he sanoi hänelle/ Se ensimmäinen. Sano Jesus heille/ Totisesti sanon minä teille/ Että publikaanit ja portot teidän edellän käywät taiwaan waltakuntaan.
21:32 Sille että Joha'nes tuli teiden tygen wanhurskauden tietä opettain/ ia ette te hende wskonuat/ mutta Publicanit ia portot wskoit henen. Waicka te sen näghit/ ette te sijtteken paranosta tehnyuet/ että te henen wskoisitta.
Sillä että Johannes tuli teidän tykön wanhurskauden tietä opettain/ je ette te häntä uskoneet/ mutta publikaanit ja portot uskoit häneen. Waikka te sen näit/ ette te sittenkään parannusta tehneet/ että te häneen uskoisitte.
21:33 Toine' wertaus cwlcat. Oli yxi Perenisende ioca istutti wina tarhan ia ymberins aitasi hene'/ ia caiwoi henesse winacoopan/ ia rakensi tornin/ ia pani sen palcoile/ winatarhamiehille/ ia waelsi weralle maalle.
Toinen wertaus kuulkaat. Oli yksi perheenisäntä joka istutti wiinatarhan ja ympärinsä aitasi hänen/ ja kaiwoi hänessä wiinakuopan/ ja rakensi tornin/ ja pani sen palkoille/ wiinatarhamiehille/ ja waelsi wieraalle maalle.
21:34 Coska nyt hedhelmeitten aica lehestyi/ lehetti hen paluelians winatarhamiesten tyge/ yleskandaman sen hedhelmedh.
Koska nyt hedelmäitten aika lähestyi/ lähetti hän palwelijansa wiinatarhamiesten tykö/ ylöskantamaan sen hedelmät.
21:35 Nin winatarhamiehet kijniotit henen paluelians/ yhden he piexit/ toisen he tapoit/ colmanen he kiweittit.
Niin wiinatarhamiehet kiinniotit hänen palwelijansa/ yhden he pieksit/ toisen he tapoit/ kolmannen he kiwitit.
21:36 Taas hen lehetti toiset palueliat enemet quin ensimeiset ia teghit heiden samalmooto.
Taas hän lähetti toiset palwelijat enemmin kuin ensimmäiset ja teit heidän samalla muotoa.
21:37 Mutta wimen hen lehetti heiden tygens Poighans sanoden/ He cartauat minun Poickani.
Mutta wiimein hän lähetti heidän tykönsä Poikansa sanoen/ He karttawat minun Poikaani.
21:38 Coska nyt winatarhamiehet neghit poighan/ sanoit he keskenens/ Teme on perilinen/ tulcat/ tappakam hende/ ia nin me saamma henen perimisens.
Koska nyt wiinatarhamiehet näit pojan/ sanoit he keskenänsä/ Tämä on perillinen/ tulkaat/ tappakaamme häntä/ ja niin me saamme hänen perimisensä.
21:39 Ja he kijniotit henen wlgosheitit winatarhasta/ ia tapoit henen.
Ja he kiinni otit hänen ulosheitit wiinatarhasta/ ja tapoit hänen.
21:40 Coska sis wina tarhan Herra tule/ Mite hen nijnnen winatarhamiesten teke?
Koska siis wiinatarhan Herra tulee/ Mitä hän niiden wiinatarhamiesten tekee?
21:41 He sanoit henelle/ Että he pahat ouat/ pahasti hen heiden cadhotta/ ia winatarhans panepi toisille winatarhamiehille palcoilla/ iotca henen andauat hedhelmen aighoillans.
He sanoit hänelle/ Että he pahat owat/ pahasti hän heidän kadottaa/ ja wiinatarhansa paneepi toisille wiinatarhamiehille palkoilla/ jotka hänen antawat hedelmän ajoillansa.
21:42 Sanoi heille Iesus/ Ettekö ikenens ramatuisa lukenuuat. Sen kiuen/ ionga rakendaiat hyliesit/ se on techty/ culmakiuexi.
Sanoi heille Jesus/ Ettekö ikänänsä raamatuissa lukeneet. Sen kiwen/ jonka rakentajat hylkäsit/ se on tehty/ kulmakiweksi.
21:43 Herralda ombi teme techty ia on imehelinen meide' silmein edes? Sentäde' sano' mine teille/ että Jumala' waldakunda pite teilde poisotettama'/ ia pite annettama' pacanille/ ioca sen hedelme' teke.
Herralta ompi tämä tehty ja on ihmeellinen meidän silmäin edessä? Sentähden sanon minä teille/ että Jumalan waltakunta pitää teiltä pois otettaman/ ja pitää annettaman pakanoille/ joka sen hedelmän tekee.
21:44 Ja ioca * langepi täme' kiuen päle/ hen ru'nellaan. Mutta ionga päle hen langepi/ sen hen murenda.
Ja joka lankeepi tämän kiwen päälle/ hän runnellaan. Mutta jonka päälle hän lankeepi/ sen hän murentaa.
21:45 Ja quin pappein pämiehet/ ia Phariseuset cwlit henen wertauxens/ ymmersit he että hen heiste sanoi.
Ja kuin pappein päämiehet/ ja phariseukset kuulit hänen wertauksensa/ ymmärsit he että hän heistä sanoi.
21:46 Ja he pysit hende kijniotta/ mutta he pelkesit Canssa/ sille että he pidhit henen ninquin Prophetan.
Ja he pyysit häntä kiinni ottaa/ mutta pelkäsit kansaa/ silllä että he pidit hänen niinkuin prophetan.

* Hosianna ) se on Somexi sanottu/ Ah auta/ eli ah anna apu/ Onni/ terueys ia Rauha.
* Edhellekieuuet ) Palio mahdolisembi on että hoorat ia Publicanit autuaxi tulisit/ Sille ne wimein machtauat heiden syndins tuta/ Quin ne Coriat pyhet/ iotca cooleuat omassa pyhydhesens/ ellei he imehellisest ymberikietyxi tule.
* Langepi ) Caiki heidens louckauat Christusen päle/ Mwtomat paranoxexi/ ia mwtomat pahannoxexi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28