Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XVI. Lucu.

 

16:1 NIn edhesastuit henen tygens ne Phariseuset ia Sadduceuset kiusaten hende/ että hen merkin Taiuasta osotais heille.
Niin edesastuit hänen tykönsä ne phariseukset ja saddukeukset kiusaten häntä/ että hän merkin taiwaasta osottaisi heille.
16:2 Nin hen wastasi ia sanoi heille/ Echtolla te sanotta/ Seijes ilma tulepi/ sille että Taiuas ruskotta.
Niin hän wastasi ja sanoi heille/ Ehtoolla te sanotte/ Selkeä ilma tuleepi/ sillä että taiwas ruskottaa.
16:3 Ja homeneltain/ Tenepene tule coua ilma/ Sille että Taiuas ruskotta/ ia on pytere. Te wlcocullatut/ Te taidhat Taiuan moodhon domita/ Ettekö te taidha mös tämen aigan * merkie domita?
Ja huomeneltain/ Tänäpänä tulee kowa ilma/ Sillä että taiwas ruskottaa/ ja on pytere. (pimiä) Te ulkokullatut/ Te taidat taiwaan muodon tuomita/ Ettekö te taida myös tämän ajan merkkiä tuomita?
16:4 Teme heijw ia hooralinen sucukunda etzipi merki/ ia ei anneta henelle merkie/ wan Jonan Prophetan merki. Ja hen ietti heiden/ ia poismeni.
Tämä häijy ja huorallinen sukukunta etsiipi merkkiä/ ja ei anneta hänelle merkkiä/ waan Jonan prophetan merkki. Ja hän jätti heidän/ ja pois meni.
16:5 Ja coska henen Opetuslapsens olit tulluuat ylitze toiselle rannalle/ olit he wnochtanuuat leiuet otta mötens.
Ja koska hänen opetuslapsensa olit tulleet ylitse toiselle rannalle/ olit he unohtaneet leiwät ottaa myötänsä.
16:6 Nin Iesus sanoi heille/ Catzocat ia cauattacat teiden Phariseusten ia Sadduceuste' hapatoxest.
Niin Jesus sanoi heille/ Katsokaat ja kawahtakaat teidän phariseusten ja saddukeusten hapatuksesta.
16:7 Nin he aiattelit itzellens sanoden/ Emme me leipie ottaneet cansam.
Niin he ajattelit itsellensä sanoen/ Emme me leipiä ottaneet kanssamme.
16:8 Quin nyt Iesus sen tunsi/ sanoi hen heille/ Te wehevskoiset/ mite te suretta keskenen etett te leipie ottaneet cansan?
Kuin nyt Jesus sen tunsi/ sanoi hän heille/ Te wähäuskoiset/ mitä te surette keskenään ettet te leipiä ottaneet kanssan?
16:9 Ettekö wiele ymmerdhe? Taicka eikö te muista nite wijtte leipe/ ia wijtte tuhatta inhemiste/ ia mittoman korgia te ylesotitta?
Ettekö wielä ymmärrä? Taikka eikö te muista niitä wiittä leipää/ ja wiittä tuhatta ihmistä/ ja miten monta koria te ylös otitte
16:10 Eike mös nite seitzende Leipe/ ia nelie tuhatta Inhimiste/ ia mittoman corghia te ylesotitta?
Eikö myös niitä seitsentä leipää/ ja neljä tuhatta ihmistä/ ja miten monta koria te ylös otitte?
16:11 Quinga sis se tule ettei te ymmerdä (etten mine leiuest teille site sanonut/ ette teiden pideis cauattaman sijte Phariseusten ia Sahduceusten hapatuxest?)
Kuinka siis se tulee ettei te ymmärrä (etten minä leiwästä teille sitä sanonut/ että teidän pitäisi kawahtaman siitä phariseusten ja saddukeusten hapatuksesta?)
16:12 Silloin he ymmersit/ ettei hen käskenyt cauatta leiuen hapatuxest/ mutta Phariseusten ia Sadduceusten opetuxest.
Silloin he ymmärsit/ ettei hän käskenyt kawahtaa leiwän hapatuksesta/ mutta phariseusten ja saddukeusten opetuksesta.
16:13 Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären/ ioca cutzutan Philippusen/ ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi/ Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan?
Silloin tuli Jesus Kesarean maan ääreen/ joka kutsutaan Philippuksen/ ja opetuslapsillensa ja sanoi/ Kenenkä sanowat ihmiset minun Ihmisen Pojan olewan?
16:14 Nin he sanoit. Monicadhat Johannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Jeremiam/ taicka yhden Prophedade' lugusta.
Niin he sanoit. Monikahdat Johannes Kastajan. Mutta muutamat Elian. Muutamat taas Jeremian/ taikka yhden prophetaiden luwusta.
16:15 Sanoi hen heille/ Mutta kene'ge te sanotta minun oleuan?
Sanoi hän heille/ Mutta kenenkä te sanotte minun olewan?
16:16 Nin wastasi Simon Petari/ ia sanoi/ Sine olet se Christus eläuen Jumalan Poica.
Niin wastasi Simon Petari/ ja sanoi/ Sinä olet se Kristus Eläwän Jumalan Poika.
16:17 Ja Iesus wastaden sanoi henelle/ Autuas olet sine Simon Jonan poica/ sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isen ioca on Taiuaisa.
Ja Jesus wastaten sanoi hänelle/ Autuas olet sinä Simon Jonan poika/ sillä että liha ja weri ei ilmoittanut sinulle/ mutta minun Isäni joka on taiwaissa.
16:18 Mutta mine woroin sanon sinulle/ että sine * olet Petari/ ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani/ ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittama'.
Mutta minä wuoroin sanon sinulle/ että sinä olet Petari/ ja tämän kallion päälle tahdon minä rakentaa minun seurakuntani/ ja helwetin portit ei pidä häntä ylitse woittaman.
16:19 Ja mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet/ Ja caiki quin sine maan päle sidhot/ pite sidhottun oleman Taiuaisza/ Ja caiki quin sine pästet maan päle/ ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.
Ja minä annan sinulle taiwaan waltakunnan awaimet/ Ja kaikki kuin sinä maan päällä sidot/ pitää sidotun oleman taiwaissa/ Ja kaikki kuin sinä päästät maan päällä/ ne pitää myös päästetyt oleman taiwaissa.
16:20 Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus.
Niin hän haasti opetuslapsillensa kellenkään sanomasta että hän oli se Jesus Kristus.
16:21 Sijte aighasta rupeis Iesus iulgistaman Opetuslapsillens/ että henen pite Jerosoliman menemen/ ia palion kersimen nijlde Wanhimilda/ ia Pappedhen pämiehilde/ ia kirianoppenuilda/ ia tapettama' ia colmanden peiuen ylesnouseman.
Siitä ajasta rupesi Jesus julkistamaan opetuslapsillensa/ että hänen pitää Jerusalemiin menemään/ ja paljon kärsimään niiltä wanhimmilta/ ja pappeuden päämiehiltä/ ja kirjanoppineilta/ ja tapettaman ja kolmannen päiwän ylösnouseman.
16:22 Ja quin Petari otti henen eränens/ rupesi hen nuchteleman hende/ sanoden/ Armadha itzees Herra/ elken se sinun tapachtuco.
Ja kuin Pietari otti hänen erillensä/ rupesi hän nuhtelemaan häntä/ sanoen/ Armahda itseäsi Herra/ älkään se sinun tapahtuko.
16:23 Nin hen kensijn ymberins/ ia sanoi Petarille/ Mene pois minun tyköeni Satana/ sine estet minua/ Sille ettet sine ymmerdä nijte/ iotca ouat Jumalan/ mutta ne quin Inhimisten ouat.
Niin hän käänsi ympärinsä/ ja sanoi Petarille/ Mene pois minun tyköäni satana/ sinä estät minua/ Sillä ettet sinä ymmärrä niitä/ jotka owat Jumalan/ mutta ne kuin ihmisten owat.
16:24 Silloin Iesus sanoi Opetuslapsillens/ Jos ioku tactopi minua seurata/ hen kieldeken itzens/ ia ottakan ristins pälens/ ia seuratkaan minua.
Silloin Jesus sanoi opetuslapsillensa/ Jos joku tahtoopi minua seurata/ hän kieltäkään itsensä/ ja ottakaan ristinsä päällensä/ ja seuratkaan minua.
16:25 Sille että ioca tacto henen hengens kätkije/ hen huckutta sen. Mutta ioca henen hengens hucutta minun tehten/ hen leutepi sen.
Sillä että joka tahtoo henkensä kätkeä/ hän hukuttaa sen. Mutta joka hänen henkensä hukuttaa minun tähteni/ hän löytääpi sen.
16:26 Mite se autta Inhimisen/ ios hen caiken Mailman woitta/ ia sielunsa wahingon tekepi? Taicka mite andapi Inhiminen/ iolla hen sielunsa lunastapi?
Mitä se auttaa ihmisen/ jos hän kaiken maailman woittaa/ ja sielunsa wahingon tekeepi? Taikka mitä antaapi ihminen/ jolla hän sielunsa lunastaapi?
16:27 Sille se tosin tapachtupi/ että Inhimisen Poigan pite tuleman henen Isens cunnias Engeleitens cansa/ ia silloin hen maxapi itzekungin tödhens ielskin.
Sillä se tosin tapahtuupi/ että Ihmisen Pojan pitää tuleman hänen Isänsä kunniassa enkeleittensä kanssa/ ja silloin hän maksaapi itsekunkin töidensä jälkeen.
16:28 Totisesta sanon mine teille/ Ouat mwtamat tessä seisouista/ iotca ei pide * colemata maistaman/ sihenasti quin he näkeuet Inhimisen Poigan tuleuan henen waldakunnasans.
Totisesti sanon minä teille/ Owat muutamat tässä seisowista/ jotka ei pidä kuolemata maistaman/ siihen asti kuin he näkewät Ihmisen Pojan tulewan hänen waltakunnassansa.

* Aigan mercki ) Christus heite nuchtele/ ettei he tainued ymmerdä hende tullehexi/ nijste merckiste ia wäkeuiste teghoista/ quin hen teki/ iotca merckit Prophetat olit ennustanuet henen aialans tapachtumaan/ * Sine olet Petari ) Cepha Syriaxi/ Petros Grekixi/ cutzutan Somexi Callio.
Ja caiki Christitudh ouat Petarit/ sen tunnustoxen cautta/ ionga Petari tesse tekepi/ ioca tunnustos on se Callio/ ionga päle itze Petari ia caiki Chistitudh ylesraketudh ouat/ Nin ettei caiki heluetin portit/ se on Syndi/ coolema/ heluetti/ Mailmainen wijsaus/ walta >etc. woi site ylitzewoitta.
* Coolemata ) Se on/ ioca wskopi minun päleni/ ei henen pidhe colemata näkemen. Joh. 8. 11. 12.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28