Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

VIII. Lucu.

 

8:1 Coska hen nyt alasastui worelda/ seurasi hende palio Canssa.
Koska hän nyt alas astui wuorelta/ seurasi häntä paljon kansaa.
8:2 Ja catzo/ yxi Spitalimies edheskeui/ cumarsi hende/ ia sanoi/ Herra/ ios sine tahdhot/ sine woit minu' puhdhista.
Ja katso/ yksi spitalimies edeskäwi/ kumarsi häntä/ ja sanoi/ Herra/ jos sinä tahdot/ sinä woit minun puhdistaa.
8:3 Nin oiensi Iesus kätens/ ia rupeis häneen/ sanodhen/ Mine tahdon/ Ole puhdhas.
Niin ojensi Jesus kätensä/ ja rupesi häneen/ sanoen/ Minä tahdon/ Ole puhdas.
8:4 Ja cocta hen puhdhistuij spitalista. Ja sanoi Iesus henelle/ Catzo/ ettet sine kellecken sano/ mutta mene ia nägyte itzes Papillen/ Ja wffra sinun Lahias/ ionga Moses keskenyt on heille * todhistoxexi.
Ja kohta hän puhdistui spitalista. Ja sanoi Jesus hänelle/ Katso/ ettet sinä kellekään sano/ mutta mene ja näytä itsesi papillen/ ja uhraa sinun lahjasi/ jonka Moses käskenyt on heille todistukseksi.
8:5 Mutta coska Iesus siselmeni Capernaum/ tuli yxi Pämies henen tygens rucoeli hende/ sanodhen/
Mutta koska Jesus sisälle meni Kapernaumiin/ tuli yksi päämies hänen tykönsä rukoili häntä/ sanoen/
8:6 Herra/ minun paluelian sairasta coton haluattuna/ ia cowan waiuatan.
Herra/ minun palwelijani sairastaa kotona halwattuna/ ja kowin waiwataan.
8:7 Ja sanoi henelle Iesus/ Coska mine tulen/ nin mine paranan henen.
Ja sanoi hänelle Jesus/ Koska minä tulen/ niin minä parannan hänen.
8:8 Nin wastasi pämies/ ia sanoi/ Herra/ en ole mine mahdolinen/ että sine tulet minun cattoni ala/ Waan sano yxi sana/ ia nin minun paluelian paranee.
Niin wastasi päämies/ ja sanoi/ Herra/ en ole minä mahdollinen/ että sinä tulet minun kattoni alle/ Waan sano yksi sana/ ja niin minun palwelijani paranee.
8:9 Sille mine mös olen Inhiminen toisen wallan alla/ ia minulla on sotamiehije minun allani. Ja * sanon telle/ Mene/ ia hen mene. Ja toiselle/ Tule/ ia hen tulepi. Ja minun palueliallen/ Teghe teme/ ia hen teke.
Sillä minä myös olen ihminen toisen wallan alla/ ja minulla on sotamiehiä minun allani. Ja sanon tälle/ Mene/ ja hän menee. Ja toiselle/ Tule/ ja hän tuleepi. ja minun palwelijalleni/ Tee tämä/ ja hän tekee.
8:10 Coska Iesus temen cwli/ imehteli hen/ ia sanoi heille/ iotca hende seurasit. Totisesta sanon mine teille/ En tosin mine ole leynnyt * Israelis sencaltaist wsko.
Koska Jesus tämän kuuli/ ihmetteli hän/ ja sanoi heille/ jotka häntä seurasit. Totisesti sanon minä teille/ En tosin minä ole löytänyt Israelissa senkaltaista uskoa.
8:11 Mutta mine sanon teille/ että monda ouat tuleuaiset * idhest ia lennest/ ia Abrahamin/ Isaac/ ia Jacobin cansa pite Taiuan waldakunnas istuman.
Mutta minä sanon teille/ että monta owat tulewaiset idästä ja lännestä/ ja Abrahamin/ Isakin/ ja Jakobin kanssa pitää taiwaan waltakunnassa istuman.
8:12 Mutta Waldakunnan lapset heiteten sijhen ärimeisen pimeyteen/ Sielle pite idku/ ia ha'masten kiristös oleman.
Mutta waltakunnan lapset heitetään siihen äärimmäiseen pimeyteen/ Siellä pitää itku/ ja hammasten kiristys oleman.
8:13 Ja Iesus sanoi Pämiehelle/ Mene ia ninquin sine wscot/ nin sinun tapactucon. Ja sille hetkelle parani henen paluelians.
Ja Jesus sanoi päämiehelle/ Mene ja niinkuin sinä uskot/ niin sinun tapahtukoon. Ja sillä hetkellä parani hänen palweliansa.
8:14 Ja coska Iesus tuli Petarin hoonesen ia näki henen anoppins wootes sairastauan wilutadhis.
Ja koska Jesus tuli Petarin huoneeseen ja näki hänen anoppinsa wuoteessa sairastawan wilutaudissa.
8:15 Nin hen rupeis sen käten/ ia wilutauti lowuij heneste. Ja hen ylesnousi ia palueli heite.
Niin hän rupesi sen käteen/ ja wilutauti luopui hänestä. Ja hän ylösnousi ja palweli heitä.
8:16 Mutta coska echto tuli/ toijt he henelle monda pirulda riuatuta/ ia hen wlgosaioi sanalla henget/ ia teki caikinaiset sairat teruexi.
Mutta koska ehtoo tuli/ toit he hänelle monta pirulta riiwattua/ ja hän ulos ajoi sanalla henget/ ja teki kaikkinaiset sairaat terweeksi.
8:17 Senpäle/ että teutettemen piti/ quin sanottu oli Esaian Prophetan caut/ coska hen sanoi/ Hen on ottanut meiden heickudhen/ ia taudhinna hen cannoi.
Senpäälle/ että täytettämän piti/ kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ koska hän sanoi/ Hän on ottanut meidän heikkouden/ ja tautimme hän kantoi.
8:18 Coska nyt Iesus näki palion canssa henen ymberillens/ keski hen sillepolelle merta menne.
Koska nyt Jesus näki paljon kansaa hänen ympärillänsä/ käski hän sille puolelle merta mennä.
8:19 Ja quin yxi kirianoppenut edheskeui sanoi se henelle/ Mestari/ Mine tahdon sinua seurata * cuhungas ikenens menet.
Ja kuin yksi kirjanoppinut edeskäwi sanoi se hänelle/ Mestari/ Minä tahdon sinua seurata kuhunkas ikänänsä mene.
8:20 Ni Iesus sanoi henelle/ Ketuilla on loolat/ ia Taiuan linnuilla on pesät/ mutta Inhimisen poiala ei ole cuhunga hen päens cumarta.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Ketuilla on luolat/ ja taiwaan linnuilla on pesät/ mutta ihmisen pojalla ei ole kuhunka hän päänsä kumartaa.
8:21 Toinen henen opetuslapsistans sanoi henelle/ Herra/ salli minua ensin menemen/ ia hautaman minun Iseni.
Toinen hänen opetuslapsistansa sanoi hänelle/ Herra/ salli minua ensin menemän/ ja hautaaman minun isäni.
8:22 Nin Iesus sanoi henelle/ Seura minua/ ia anna ne coolluet * haudhata heiden coolluitans.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Seuraa minua/ ja anna ne kuolleet haudata heidän kuolleitansa.
8:23 Ja quin hen oli hacten astunut/ seurasit hende henen opetuslapsens.
Ja kuin hän oli haahteen astunut/ seurasit häntä hänen opetuslapsensa.
8:24 Ja catzo/ swri ilma nowsi merelle/ nin että aldu löij ylitze hahden/ Mutta hen itze macasi.
Ja katso/ suuri ilma nousi merelle/ niin että aalto löi ylitse haahden/ Mutta hän itse makasi.
8:25 Nin edheskeuit opetuslapset/ ia herätit henen/ ia sanoit/ Herra/ auita meite/ me hucu'ma.
Niin edeskäwit opetuslapset/ ja herätit hänen/ ja sanoit/ Herra/ auta meitä/ me hukumme.
8:26 Nin hen sanoi heille/ Mite te heicko wskoiset pelket? Hen nousi yles/ ia asetti twlen/ ia meren. Ja tuli iuri tyuenexi.
Niin hän sanoi heille/ Mitä te heikkouskoiset pelkäät? Hän nousi ylös/ ja asetti tuulen/ ja meren. Ja tuli juuri tyweneksi.
8:27 Nin Inhimiset imehtelit/ sanodhen/ Millinen teme on. Sille että twlet ia meri mös ouat henen cwliaiset?
Niin ihmiset ihmettelit/ sanoen/ Millainen tämä on. Sillä että tuulet ja meri myös owat hänen kuuliaiset?
8:28 Ja quin hen tuli sillepolen merta/ nijnen Gergesenerin makundan/ nin iooxit henen wastans caxi pirulda riuattut haudhoista wlgoslectenet/ ia he olit sangen hirmuiset/ nin ettei kengen tainut site tiette waelta.
Ja kuin hän tuli sille puolen merta/ niiden Gergeserin maakuntaan/ niin juoksit hänen wastaansa kaksi pirulta riiwatut haudoista ulos lähteneet/ ja he olit sangen hirmuiset/ niin ettei kenkään tainnut sitä tietä waeltaa.
8:29 Ja catzo/ he hwdhit ia sanoit/ Mite meille on sinun cansas Iesu Jumalan Poica?
Ja katso/ he huusit ja sanoit/ Mitä meillä on sinun kanssasi Jesus Jumalan Poika?
8:30 Olecos tenne tullut meite waiuaman ennen aica? Nin keui caukan heiste sangen swri sicain ioucko wehmaal.
Oletkos tänne tullut meitä waiwaaman ennen aikaa? Niin käwi kaukana heistä sangen suuri sikain joukko wehmaalla.
8:31 Nin percheleet rucoilit hende ia sanoit/ Jos sine wlgosaiat meite/ nin salli meiden menne toon sica lauman siselle. Sanoi hen heille/ Menget.
Niin perkeleet rukoilit häntä ja sanoit/ Jos sinä ulos ajat meitä/ niin salli meidän mennä tuon sikalauman sisälle. Sanoi hän heille/ Menkäät
8:32 Nin he menit wlgos ia siselkeuit sijhen sicain laumaan. Ja catzo/ coco sica lauma sööxijhin mereen/ ia wpposit weteen.
Niin he menit ulos ja sisälle käwit siihen sikain laumaan. Ja katso/ koko sikalauma syöksyi mereen/ ja upposit weteen.
8:33 Mutta paimenet poispakenit/ ia menit caupungin/ ia sanoit ne caiki/ Ja quinga nijnen pirulda riuattudhen oli tapactanut.
Mutta paimenet pois pakenit/ ja menit kaupunkiin/ ja sanoit ne kaikki/ Ja kuinka niiden pirulta riiwattujen oli tapahtunut
8:34 Ja catzo/ coco caupungi keui wlgos Iesusen wastan. Ja coska he näit henen/ rucolit he hende poismenemen heiden Maansärilde.
Ja katso/ koko kaupunki käwi ulos Jesusta wastaan. Ja koska he näit hänen/ rukoilit he häntä pois menemän heidän maansa ääriltä.

* Jos sine tahdot ) Eipe vsko miten tiedhä/ waan turuapi sulan Jumalan Armon päle.
* Heille todhistuxexi ) Moses cutzupi Lagin yhdexi tunnustuxexi Canssan päle. Deu. 31.
Sille että Laki meidhen pälen canda ia on yxi tunnustos meidhen syndien ylitze Samalla moto mös tesse.
Jos Papit todhistauat että Christus on temen puchtaxi tehnyt/ ia ei senuoxi wsko/ nin he tunnustauat itze heitens wastan.
* Ja sanon telle ) Se on/ Jos minun sanani ouat nijn wäkeuet/ Quinga palio wäkeuemmet sinun Sanas ouat.
* Israelis ) Se on/ eipe hen leynnyt sencaltaista wsko Jwttain tyken quin telle Pacanalla oli.
* Idhest ia Lennest ) Se on/ Pacanat pite coriattaman/ Sentähden että he wskouat/ Mutta Jwttat ia tekoinpyhet/ tuleuat poisheitetyxi.
Ro 8.
* Cuhunga ikenens ) Mutamat ei tahdo Christusta seurata/ ellei he wissit ole/ cungapein.
Sentähden Christus tämen poishylepi/ quin wskomattoman/ ioca ennen tahdoi wissi olla.
* Haudhata ) Mwtomat estexi wetäuet Hyuet Töödh ettei he tahdo seurata/ eike wskoa.
Mutta ne Christus todistapi coollwet ia turhat töödh oleuan.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28