Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXII. Lucu.

 

22:1 JA Iesus wastade' taas puhui heille wertauxilla/ ia sanoi.
Ja Jesus wastaten taas puhui heille wertauksilla/ ja sanoi.
22:2 Taiuan waldakunda on yhden Kuningan wertainen/ ioca teki häitä Poighallens.
Taiwaan waltakunta on yhden kuninkaan wertainen/ joka teki häitä pojallensa.
22:3 Ja wlgoslehetti henen paluelians/ cutzuman nijte cutzutuit häihin/ ia eiuet tactonet tulla.
Ja ulos lähetti hänen palwelijansa/ kutsumaan niitä kutsutuita häihin/ ja eiwät tahtoneet tulla.
22:4 Taas hen wlgoslehetti toiset palueliat sanoden/ Sanocat cutzutuille/ Catzo/ mine walmistin minun atrian/ minun härckeni ia söttiläni ouat tapetut/ ia caiki ouat walmistetut/ Tulcat häihin.
Taas hän ulos lähetti toiset palwelijat sanoen/ Sanokaat kutsutuille/ Katso/ minä walmistin minun aterian/ minun härkäni ja syöttilääni owat tapetut/ ja kaikki owat walmistetut/ Tulkaat häihin.
22:5 Mutta he sen ylencatzoit. Ja poismenit/ Yxi henen maankartanoos/ toinen caupallens.
Mutta he sen ylenkatsoit. Ja pois menit/ Yksi hänen maan kartanoonsa/ toinen kaupallensa.
22:6 Mutta ne mwudh kijniotit henen paluelians/ ia pilckasit heite/ ia tapoit.
Mutta ne muut kiinniotit hänen palwelijansa/ ja pilkkasit heitä/ ja tapoit.
22:7 Coska nyt Kuningas sen cwli/ nin hen wihastui/ ia lehetti sotawekens/ ia hucutti ne murhamiehet ia heiden caupungins polti.
Koska nyt kuningas sen kuuli/ niin hän wihastui/ ja lähetti sotawäkensä/ ja hukutti ne murhamiehet ja heidän kaupunkinsa poltti.
22:8 Silloin hen sanoi paluelioillens/ Häädh tosin ouat walmistetut/ mutta ne iotca cutzutut olit/ eiuet olleet keluolliset.
Silloin hän sanoi palwelijoillensa/ Häät tosin owat walmistetut/ mutta ne jotka kutsutut olit/ eiwät olleet kelwolliset.
22:9 Menget sis tieden haaroin/ ia caiki iotca te leudhette/ cutzucat häihin.
Menkäät siis teiden haaroihin/ ja kaikki jotka te löydätte/ kutsukaat häihin.
22:10 Ja henen paluelians tieden päle wlgosmenit/ cocosit caiki quin he leusit/ Pahat ia Hyuet/ ia Häähone teutettin werahista.
Ja hänen palwelijansa teiden päälle ulosmenit/ kokosit kaikki kuin he löysit/ Pahat ja hywät/ ja häähuone täytettiin wierahista.
22:11 Nin Kuningas siselkeui catzoman werahitans/ Coska hen näki sielle yhden Inhimisen ei watetun hääwattella.
Niin kuningas sisälle käwi katsomaan wierahintansa/ Koska hän näki siellä yhden ihmisen ei waatetun hääwaatteella.
22:12 Ja hen sanoi henelle/ Ysteuen/ quingas tehen siseltulit/ ia ei sinulla ole * Hääwatet? Nin hen waickeni.
Ja hän sanoi hänelle/ Ystäwän/ kuinkas tähän sisälle tulit/ ja ei sinulla ole hääwaatteet? Niin hän waikeni.
22:13 Silloin sanoi Kuningas paluelioillen/ Sitocat henen kätens ia ialcans/ ia heiteket hende sihen wlcoisehen pimeydeen/ Sielle pite oleman idku/ ia hambain kiristus.
Silloin sanoi kuningas palwelijoillensa/ Sitokaat hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkäät häntä siihen ulkoisehen pimeyteen/ Siellä pitää oleman itku/ ja hampain kiristys.
22:14 Sille että monda ouat cutzutut mutta haruat wlgoswalittut.
Sillä että monta owat kutsutut mutta harwat uloswalitut.
22:15 Silloin Phariseuset poismenit/ neuuo pitämen quinga he solmeaisit henen puheesa.
Silloin phariseukset pois menit/ neuwoa pitämään kuinka he solmisiwat hänen puheessa.
22:16 Ja he lehetit henelle Opetuslapsens Herodianein cansa sanoden/ Mestari/ me tiedhem/ että sine olet totinen/ ia sine Jumalan tijen opetat totudhes/ etke sine ketän tottele/ Sille ettet sine catzo Inhimisten moodhon ielken.
Ja he lähetit hänelle opetuslapsensa Herodianein kanssa sanoen/ Mestari/ me tiedämme/ että sinä olet totinen/ ja sinä Jumalan tien opetat totuudessa/ etkä sinä ketään tottele/ Sillä ettet sinä katso ihmisten muodon jälkeen.
22:17 Sano sis meille quingas lulet? Sopico Keisarin anda wero taicka ei?
Sano siis meille kuinkas luulet? Sopiiko keisarille antaa weroa taikka ei?
22:18 Coska nyt Iesus ymmersi heiden pahudhens/ sanoi hen/ Mite te kiusat minua wlkocullatut? Osottacat minulle Weromynti.
Koska nyt Jesus ymmärsi heidän pahuutensa/ sanoi hän/ Mitä te kiusaat minua ulkokullatut? Osoittakaat minulle weromynti.
22:19 Nin he annoit henelle werorahan.
Niin he annoit hänelle werorahan.
22:20 Ja hen sanoi heille/ Kenenge on täme cuua/ ia pälekirioitus?
Ja hän sanoi heille/ Kenenkä on tämä kuwa/ ja päällekirjoitus?
22:21 He sanoit henelle/ Keisarin. Nin sanoi hen heille/ Andacat sis ne Keisarin iotca Keisarin ouat/ ia ne Jumalan iotca Jumalan ouat.
He sanoit hänelle/ Keisarin. Niin sanoi hän heille/ Antakaat siis ne keisarin jotka keisarin owat/ ja ne Jumalan jotka Jumalan owat.
22:22 Ja quin he neme cwlit/ imehtelit he/ ia lowuit heneste ia poismenit.
Ja kuin he nämä kuulit/ ihmettelit he/ ja luowuit hänestä ja pois menit.
22:23 Sine peiuenä keuit ne Sadduceuset henen tygens/ iotca sanouat/ ei oleuan ylesnousemista/ Ja kysyit henelle sanoden/
Sinä päiwänä käwit ne saddukeukset hänen tykönsä/ jotka sanowat/ ei olewan ylösnousemista/ Ja kysyit häneltä sanoen/
22:24 Mestari/ Moses sanoi/ Jos ioku coole lapsitoin/ nin pite henen weliens henen emändens naiman/ ia ylesherättemen henen weliens siemenen.
Mestari/ Moses sanoi/ Jos joku kuolee lapsetoin/ niin pitää hänen weljensä hänen emäntänsä naiman/ ja ylösherättämään hänen weljensä siemenen.
22:25 Nin olit meiden tykenem seitzemen weliestä/ Ensimeinen quin naij/ se cooli. Ja etteike henelle ollut siemend/ ietti hen emendens weliellens.
Niin olit meidän tykönämme seitsemän weljestä/ Ensimmäinen kuin nai/ se kuoli. Ja ettei hänellä ollut siementä/ jätti hän emäntänsä weljellensä.
22:26 Samalmodolla se toinen ia colmas haman seitzemenden asti.
Samalla muodolla se toinen ja kolmas hamaan seitsemänteen asti.
22:27 Mutta caikein wijmen cooli mös se waimo. Kenenge sis nijste seitzemest emäne' henen oleman pite ylesnousemises?
Mutta kaikkein wiimein kuoli myös se waimo. Kenenkä siis niistä seitsemästä emännän hänen oleman pitää ylösnousemisessa?
22:28 Sille että iocainen hende piti.
Sillä että jokainen häntä piti.
22:29 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Te exytte ia ette te ymmerde ramatuita/ eikä Jumalan awua.
Niin Jesus wastaten/ sanoi heille/ Te eksytte ja ette te ymmärrä Raamatuita/ eikä Jumalan awua.
22:30 Sille ettei ylesnousemises/ eike naida eike hoolla mutta ouat ninquin Jumala' Engelit Taiuas.
Niin ettei ylösnousemisessa/ eikä naida eikä huolla mutta owat niinkuin Jumalan enkelit taiwaassa.
22:31 Ettekö te ole lukenuuat coolluden ylesnousemisest/ iota teille on Jumalast sanottu/ ioca sanoi/
Ettekö te ole lukeneet kuolleiden ylösnousemisesta/ jota teille on Jumalasta sanottu/ joka sanoi/
22:32 Mine olen Abrahamin Jumala/ ia Isaachin Jumala/ ia Jacobin Jumala. Ei ole Jumala coolutten Jumala mutta eleuiten.
Minä olen Abrahamin Jumala/ ja Isachin Jumala/ ja Jakobin Jumala. Ei ole Jumala kuolleitten Jumala mutta eläwien.
22:33 Ja quin Canssat sen cwlit/ hemestyit he henen opetoxestans.
Ja kuin kansat sen kuulit/ hämmästyit he hänen opetuksestansa.
22:34 Coska nyt Phariseuset cwlit että hen oli Sadduceusille suun tukinnut/ cocounsit he ychten.
Koska nyt phariseukset kuulit että hän oli saddukeuksilta suun tukinnut/ kokounsit he yhteen.
22:35 Ja kysyi henelle yxi heiste/ laijn opettaia/ kiusaten hende ia sanoi/
Ja kysyi häneltä yksi heistä/ lain opettaja/ kiusaten häntä ja sanoi/
22:36 Mestari/ cuca on swrin käsky lagisa? Sanoi henelle Iesus/
Mestari/ kuka on suurin käsky laissa? sanoi hänelle Jesus/
22:37 Racasta sinun Herras Jumalas/ caikest sinun sydhemestes/ ia caikest sinun sielustas/ ia caikest sinun mielestes/
Rakasta sinun Herraasi Jumalaasi/ kaikesta sinun sydämestäsi/ ja kaikesta sinun sielustasi/ ja kaikesta sinun mielestäsi/
22:38 Teme on swrin ia ensimeinen käsky.
Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
22:39 Se toinen ombi tämen caltainen/ Racasta sinun lehimeistes ninquin itzesinus/
Se toinen ompi tämän kaltainen/ Rakasta sinun lähimmäistäsi niinkuin itse sinuas/
22:40 Nijse cahdesa käskys caiki Laki ia Prophetat rippuuat.
Niissä kahdessa käskyssä kaikki laki ja prophetat riippuwat.
22:41 Coska nyt Phariseuset coghos olit/ kysyi heille Iesus/ sanoden/
Koska nyt phariseukset koossa olit/ kysyi heiltä Jesus/ sanoen/
22:42 Mite teille näky Chtistusest/ Kenenge poica hen on? He sanoit/ Dauidin.
Mitä teille näkyy Kristuksesta/ Kenenkä poika hän on? He sanoit/ Dawidin.
22:43 Sanoi hen heille/ Quinga sis Dauid cutzupi henen Herraxi/ Hengesä? sanoden/
Sanoi hän heille/ Kuinka siis Dawid kutsuupi hänen Herraksi/ Hengessä? sanoen/
22:44 Sanoi Herra minu' Herralleni/ istu minu' oikialle kädelleni/ Sihe'asti että mine panen sinun wihoilises ialcais astinlaudhaxi.
Sanoi Herra minun Herralleni/ istu minun oikealle kädelleni/ Siihen asti että minä panen sinun wihollisesi jalkasi astinlaudaksi.
22:45 Jos sis Dauid cutzu henen Herraxi/ quingast hen on henen poicans?
Jos siis Dawid kutsui hänen Herraksi/ kuinkaste hän on hänen poikansa?
22:46 Ja eikengen tainnut hende mite wastata. Ja eike mös rochgennut yxiken sen päiuen perest henelle enämbete kysyue.
Ja ei kenkään tainnut häntä mitään wastata. Ja eikä myös rohjennut yksikään sen päiwän perästä häneltä enempää kysyä.

* Hää wate ) Se on Wsko.
Jolla ei wsko ole/ Ei se taidha milleken omalla töllens Jumalan keluata.
Sentäden täme Euangelium poishylkepi ne Tecoin pyhet/ ia coriapi ne wskoliset.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28