Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XVIII. Lucu.

 

18:1 SIhen aican edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge/ sanoden/ Cuca on sis se swurin Taiuan waldakunnas?
Siihen aikaan edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö/ sanoen/ Kuka on siis suurin taiwaan waltakunnassa?
18:2 Ja Iesus cutzui tygens yhden lapsen/ ia seisatti sen heiden keskellens ia sanoi/
Ja Jesus kutsui tykönsä yhden lapsen/ ja seisotti sen heidän keskellänsä ja sanoi/
18:3 Totisest sanon mine teille/ Ellette te kienny ia tule ninquin lapset/ nin ette te siselkieu taiua' waldaku'dan.
Totisesti sanon minä teille/ Ellette te käänny ja tule niinkuin lapset/ niin ette te sisälle käy taiwaan waltakuntaan.
18:4 Joca nyt itzens alistapi/ ninquin teme lapsi/ se ombi swrin Taiuan waldakunnas.
Joka nyt itsensä alistaapi/ niinkuin tämä lapsi/ se ompi suurin taiwaan waltakunnassa.
18:5 Ja ioca holhopi yhden sencaltaisen minun nimeeni/ hen holho minun.
Ja joka holhoaapi yhden senkaltaisen minun nimeeni/ hän holhoaa minun.
18:6 Mutta ioca pahendapi yhden neiste pienimist/ iotca minun päleni wskouat/ Parambi henen olis/ että Myllyn kiwi ripustetaisin henen caulans/ ia wpotetaisin meren syueyteen.
Mutta joka pahentaapi yhden näistä pienimmistä/ jotka minun päälleni uskowat/ Parempi hänen olisi/ että myllynkiwi ripustettaisiin hänen kaulaansa/ ja upotettaisiin meren sywyyteen.
18:7 We mailman pahannoxen tähden. Sille pahannos kumminghin tule. We quitengin sen Inhimisen/ ionga cautta pahannos tule.
Woi maailman pahennuksen tähden. Sillä pahennus kumminkin tulee. Woi kuitenkin sen ihmisen/ jonka kautta pahennus tulee.
18:8 Mutta ios sinun kätes/ taicka sinun ialkas pahendapi sinun/ nin leicka se pois/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen onduuana siselkieudhe/ taicka raiarickon/ quin sinulla olis caxi kätte ia caxi ialca/ ia heiteteisin sihen ijancaikiseen Tuleen.
Mutta jos sinun kätesi/ taikka sinun jalkasi pahentaapi sinun/ niin leikkaa se pois/ ja heitä pois tykösi. Parempi on sinun elämähän ontuwana sisälle käydä/ taikka raajarikon/ kuin sinulla olis kaksi kättä ja kaksi jalkaa/ ja heitettäisiin siihen iankaikkiseen tuleen.
18:9 Ja ios sinun silmes pahendapi sinun/ nin puhckais se wlgos/ ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen siselkieudhe silmepoolla/ quin sinulla olis caxi silme/ ia heiteteisin heluetin Tuleen.
Ja jos sinun silmäsi pahentaapi sinun/ niin puhkaise se ulos/ ja heitä pois tykösi. Parempi on sinun elämähän sisälle käydä silmäpuolella/ kuin sinulla olisi kaksi silmää/ ja heitettäisiin helwetin tuleen.
18:10 Catzocat ettet te ylencatzo ychte neiste pienimist/ Sille mine sanon teille/ että heiden Engelins Taiuaisa/ aina näkeuet minun Iseni caswon/ ioca on Taiuaisa.
Katsokaat ettet te ylenkatso yhtään näistä pienimmistä/ Sillä minä sanon teille/ että heidän enkelinsä taiwaissa/ aina näkewät minun Isäni kaswon/ joka on taiwaissa.
18:11 Sille että Inhimisen Poica tuli wapauttaman/ site quin catonut oli.
Sillä että Ihmisen Poika tuli wapauttaman/ sitä kuin kadonnut oli.
18:12 Mite te luletta? Jos iollakin Inhimiselle olis sata lammast/ ia yxi heiste exyis? Eikö hen iätäis ne yhdexenkymme'd ia yhdexen mäghillen/ ia menis/ ia etzeis site exynyttä?
Mitä te luulette? Jos jollakin ihmisellä olisi sata lammasta/ ja yksi heistä eksyisi? Eikö hän jättäisi ne yhdeksänkymmentä ja yhdeksän mäkeen/ ja menisi/ ja etsisi sitä eksynyttä?
18:13 Ja ios nin tapactu/ että hen leutepi henen/ Totisesta sano' mine teille/ hen iloitzepi enämin sen ylitze/ quin yhdexenkymmenen ia yhdexen/ iotca eiuet exynyuet.
Ja jos niin tapahtuu/ että hän löytääpi hänen/ Totisesti sanon minä teille/ hän iloitseepi enemmin sen ylitse/ kuin yhdeksänkymmenen ja yhdeksän/ jotka eiwät eksyneet.
18:14 Ei ole mös nin teiden Taiualisen Isenne tachto/ että yxiken neiste wähimiste huckuis.
Ei ole myös niin teidän Taiwaallisen Isänne tahto/ että yksikään näistä wähimmistä hukkuisi.
18:15 Mutta ios sinun welies wastas ricko/ nin mene ia rangaise hende/ sinun keskenes ia henen yxinens. Jos hen sinua cwle/ Nin sine olet woitoxi sanut sinun welies.
Mutta jos sinun weljesi wastaasi rikkoo/ niin mene ja rankaise häntä/ sinun keskenäsi ja hänen yksinänsä. Jos hän sinua kuulee/ Niin sinä olet woitoksi saanut sinun weljesi.
18:16 Jos ei hen sinua cwle/ Nin ota wiele nyt yxi eli caxi cansas/ senpäle että caiki asiat pite cahden taicka colmen todhistaian suusa seisoman.
Jos ei hän sinua kuule/ Niin ota wielä nyt yksi eli kaksi kanssasi/ senpäälle että kaikki asiat pitää kahden taikka kolmen todistajan suussa seisomaan.
18:17 Ellei hen nijte cwle/ nin sano Seurakunnalle. Ellei hen Seurakunda cwle/ Nin pidhe hende ninquin Pacana ia Publicani.
Ellei hän niitä kuule/ niin sano seurakunnalle. Ellei hän seurakuntaa kuule/ Niin pidä häntä niinkuin pakana ja publikaani.
18:18 Totisesta mine sanon teille/ Caiki mite te maan päle sidhotta/ pite mös Taiuas oleman sidhottudh. Ja caicki mite te pästet maan päle/ pite mös Taiuas oleman pästetydh.
Totisesti minä sanon teille/ Kaikki mitä te maan päällä sidottu/ pitää myös taiwaassa oleman sidottuna. Ja kaikki mitä te päästät maan päällä/ pitää myös taiwaassa oleman päästetyt.
18:19 Taas sano' mine teille/ Että misse ikenens cappalesa caxi teiste sopiuat maan päle/ iota he rucoleuat/ sen heiden pite saaman minun Iseldeni/ ioca on Taiuaisa.
Taas sanon minä teille/ Että missä ikänänsä kappaleessa kaksi teistä sopiwat maan päällä/ jota he rukoilewat/ sen heidän pitää saaman minun Isältäni/ joka on taiwaissa.
18:20 Sille että cusa caxi taicka colme coco'tuleuat * minun nimeeni/ sijne mine olen heiden keskellens.
Sillä että kussa kaksi taikka kolme kokoon tulewat minun nimeeni/ siinä minä olen heidän keskellänsä.
18:21 Silloin Petari edheskeui henen tygens ia sanoi/ Herra/ Quinga wsein minun welie' ricko minua wasta'/ ia mine henelle antexianna'? Ongo seitzemen kerda kylle?
Silloin Petari edeskäwi hänen tykönsä ja sanoi/ Herra/ Kuinka usein minun weljeni rikkoo minua wastaan/ ja minä hänelle anteeksi annan? Onko seitsemän kertaa kyllä?
18:22 Sanoi Iesus henelle/ En sano mine sinulle waiuoin seitzemen kerta/ mutta seitzemenkymende kerta seitzemen.
Sanoi Jesus hänelle/ En sano minä sinulle waiwoin seitsemän kertaa/ mutta seitsemänkymmentä kertaa seitsemän.
18:23 Sentäden ombi Taiuaan waldakunda yhten Kuningan werdattu/ ioca tachtoi lucua laske palueliains cansa.
Sentähden ompi taiwaan waltakunta yhteen kuninkaan werrattu/ joka tahtoi lukua laskea palwelijainsa kanssa.
18:24 Ja quin hen rupeis laskeman/ tuli yxi henen eteens/ ioca oli henen welca kymenen tuhatta leiuisket.
Ja kuin hän rupesi laskeman/ tuli yksi hänen eteensä/ joka oli hänen welkaa kymmenen tuhatta leiwiskät.
18:25 Ja ettei henelle ollut wara maxa/ käski Herra henen myytä/ ia henen emendens/ ia lapsens/ ia caiki mite henelle oli/ ia maxetta.
Ja ettei hänelle ollut waraa maksaa/ käski Herra hänen myydä/ ja hänen emäntänsä/ ja lapsensa/ ja kaikki mitä hänellä oli/ ja maksettaa.
18:26 Nin se paluelia mahanlangesi/ ia rucoli hende sanoden/ Herra/ Ole kersiueinen minun cansani/ ia caiki mine maxan sinulle.
Niin se palwelija maahan lankesi/ rukoili häntä sanoen/ Herra/ Ole kärsiwällinen minun kanssani/ ja kaikki minä maksan sinulle.
18:27 Nin armachti Herra sen paluelian päle/ ia pästi henen/ ia welghan andexiannoi henelle.
Niin armahti Herra sen palwelijan päälle/ ja päästi hänen/ ja welan anteeksi antoi hänelle.
18:28 Nin se paluelia wlgosmeni/ ia leysi yhden henen cansapaluelioistans/ ioca oli henen welca sata penningit. Ja hen rupeis henen kijni/ ia saij henen caulasta/ ia weti/ sanoden/ Maxa welcas.
Niin se palwelija ulos meni/ ja löysi yhden hänen kanssapalwelijoistansa/ joka oli hänen welkaa sata penninkiä. Ja hän rupesi häneen kiinni/ ja sai hänen kaulasta/ ja weti/ sanoen/ Maksa welkasi.
18:29 Nin henen cansapaluelians mahanlanges/ ia rucoli he'de sanode'/ Ole kersiueinen minun ca'san/ ia caiki mine maxan sinulle.
Niin hänen kanssapalwelijansa maahan lankesi/ ja rukoili häntä sanoen/ Ole kärsiwäinen minun kanssani/ ja kaikki minä maksan sinulle.
18:30 Mutta ei hen tactonut/ waan meni ia heitti henen tornin/ sihenasti että hen welghan maxais.
Mutta ei hän tahtonut/ waan meni ja heitti hänen torniin/ siihenasti että hän welan maksaisi.
18:31 Coska nyt mwdh henen cansapaluelians sen neghit/ mite techtin/ murehdit he sangen ia tulit/ ia ilmotit heiden Herralle's caike' mite oli techty.
Koska nyt muut hänen kanssapalwelijansa sen näit/ mitä tehtiin/ murehdit he sangen ja tulit/ ja ilmoitit heidän Herrallensa kaiken mitä oli tehty.
18:32 Silloin cutzui hene' Herra's sen etee's ia sanoi henelle/ Sine paha paluelia/ caiken sen welgan mine sinun andexiannoin ettes minua rucoilit.
Silloin kutsui hänen Herransa sen eteensä ja sanoi hänelle/ Sinä paha palwelija/ kaiken sen welan minä sinun anteeksi annoit ettäs minua rukoilit.
18:33 Eikö mös sinun pitenyt armachtaman sinun cansa paluelias päle/ ninquin minekin armadhin sinua?
Eikö myös sinun pitänyt armahtaman sinun kanssapalwelijasi päälle/ niinkuin minäkin armahdin sinua?
18:34 Ja henen Herrans wihastui/ ia ylenannoi henen böueleille/ sihenasti että hen maxais caiki mite hen oli henelle welca.
Ja hänen Herransa wihastui/ ja ylenannoi hänen pyöweleille/ siihenasti että hän maksaisi kaikki mitä hän oli hänelle welkaa.
18:35 Nin mös minun Taiualinen Isen teiden tekepi/ iollei itzecukin andexianna henen weliens teiden sydhemisten heiden ricoxitans.
Niin myös minun Taiwaallinen Isän teidän tekeepi/ jollei itsekukin anteeksi anna hänen weljensä teidän sydämistän heidän rikoksiansa.

* Minun Nimeheni ) Se on/ Minun keskyni ielkin/ ia minun Cunniaxeni/ nin se caiki hyuesti menesty ia kieupi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28