Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

 

Alcupuhe. sen Toisen P. Paualin Epistolan päle Tessalonicerin tyge.

 

SIine Ensimeises Epistolas oli P. Pauali nijlle Tessalonicerille ydhen Kysimeisen auanut ia toimittanut Sijte Wimeiseste peiueste/ quin se sama eckist ia tapaturmast quin yxi Werghas ölle tuleman pite/ Josta he wären lwlon sait/ Ette se Wimeinen peiue oli iwri ratki käsis/ Senteden ninquin toisinans tule/ Ette yxi Kysymus toisen synnytte/ Sitewarten hen kirioittapi sis temen Epistolan/ ia itzens selkiemest wlostoimitta. Sijne j. Cap. Wahuista hen heite sille ijancaikisella Palcalla heiden Uskostans ia Kersimistens caikinaises waiuas/ Ja sille rangastoxella quin heiden Wainolistens pite ijancaikises pinas ylitzekeumen. Sijne ij. Cap. Hen Opeta/ Quin se Romarein Waldakunda enne' site wimeiste peiue pite häwiemen/ ia se Antichristus itzens Jumalan edheste ylesnostaman Christikunnas/ ia sen vskottoman Mailman wärille Opille ia Merkille wiettelemen/ Sihenasti quin Christus tule ia henen alaslöpi/ henen Cunnialisella Tulemisellans/ ia coolettapi henen ennen ydhelle Hengelisella sarnalla. Sijne iij. tekepi hen mutomat Manauxet/ ia liaten/ Ette he nijte Joutilaita/ iotca eiuet itzens omilla Käsille elete nuchtelisit. Ja ellei he itzens parannais/ nin heiden piti heiste cauhistuman. Joca sangen hartasti nyt cwlupi wastan nijte/ iotca Wäret opettaiat ouat ia Hengelisexi cutzutan.

Se Toinen P. Paualin Epistola Tessalonicerein tyge.

I. Lucu.

1:1 PAuali ia Siluanus ia Timotheus. Sille Tessalonicerein Seurakunnalle Jumalas meiden Ises ia HERRAS Iesuses Christuses.
Pawali ja Silwanus ja Timotheus. Sillä tessaloniserein seurakunnalle Jumalan ja meidän Isässä ja HERRASSA Jesuksessa Kristuksessa.
1:2 Armo olcohon teille ia Rauha/ Jumalalda meiden Iselden ia HERRALda Iesuselda Christuselda.
Armo olkohon teille ja rauha/ Jumalalta meidän Isältän ja HERRALta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Meiden pite aina Jumalata kijtemen teiden edesten rackat Weliet/ quin se cochtolinen on/ Sille teiden Uskon sangen casuapi/ ia teiden iocaitzen keskeneine' Rackaus/ ylitzecoohupi toinen toisens cochtan/
Meidän pitää aina Jumalata kiittämän teidän edestän rakkaat weljet/ kuin se kohtuullinen on/ Sillä teidän uskon sangen kaswaapi/ ja teidän jokaisen keskinäinen rakkaus/ ylitse kuohuupi toinen toisensa kohtaan.
1:4 Nin ette me meiten kerskame teiste Jumalan Seurakunnis/ teiden kersimisest ia Uskostan/ caikes teiden wainos ia Waiuas iotka te kersitte.
Niin että me meitän kerskaamme teistä Jumalan seurakunnissa/ teidän kärsimisestä ja uskostan/ kaikes teidän wainossa ja waiwassa jotka te kärsitte.
1:5 Jotca osottauat/ Ette Jumala on oikiasti Domitzepa/ ia te otolisexi tuletta Jumalan Waldakundahan/ ionga edeste te mös kersitte.
Jotka osoittawat/ Että Jumala on oikeasti tuomitsewa/ ja te otolliseksi tulette Jumalan waltakuntahan/ jonka edestä te myös kärsitte.
1:6 Senwoxi ette oikia ombi Jumalan edes/ costaman nijlle Waiuan/ iotca teite waiuauat/
Sen wuoksi että oikia ompi Jumalan edessä/ kostamaan niille waiwan/ jotka teitä waiwaawat/
1:7 Mutta teille iotca waiuatan/ leuon meiden cansan/ Coska Herra Iesus ilmandupi Taiuahasta/ henen wäens Engelitten cansa/
Mutta teille jotka waiwataan/ lewon meidän kanssan/ Koska Herra Jesus ilmaantuupi taiwahasta/ hänen wäensä enkelitten kanssa.
1:8 ia tulisen leimauxen cansa/ ioca Coston nijlle maxapi iotca eiuet Jumalata tundenet/ ia ylitze ninen iotca eiuet tottele meiden Herran Iesusen Christusen Euangelium.
ja tulisen leimauksen kanssa/ joka koston niille maksaapi jotka eiwät Jumalata tunteneet/ ja ylitse niiden jotka eiwät tottele meidän Herran Jesuksen Kristuksen ewankelium.
1:9 Jotca Pinan kersimen pite/ sen ijancaikisen Cadhotuxen/ sijte Herran Casuosta/ ia henen Cunnians wäkewuydheste/
Jotka piinan kärsimän pitää/ sen iankaikkisen kadotuksen/ siitä Herran kaswosta/ ja hänen kunniansa wäkewyydestä/
1:10 coska hen tuleua ombi/ ette hen cunnialisexi ilmandupi hene' Pyheins cansa/ ia jhmelisexi tule caikein Wskolisten cansa. Sille ette meide' todhistoxen teiden tygen/ sijte samasta peiueste te oletta vskoneet.
koska hän tulewa ompi/ että hän kunnialliseksi ilmaantuupi hänen pyhäinsä kanssa/ ja ihmeelliseksi tulee kaikkein uskollisten kanssa. Sillä että meidän todistuksen teidän tykön/ siitä samasta päiwästä te olette uskoneet.
1:11 Ja Senteden me mös aina rucolema teiden edesten/ ette meiden Jumala teite otolisexi tekis sihen cutzumiseen/ ia ylesteuteis caiken Hywuydhen aicotuxen ia sen Uskon waickotuxen woimasa/
Ja sen tähden me myös aina rukoilemme teidän edestän/ että meidän Jumala teitä otolliseksi tekisi siihen kutsumiseen/ ja ylöstäyttäisi kaiken hywyyden aikomuksen ja sen uskon waikutuksen woimassa.
1:12 Senpäle ette meiden Herran Iesusen Christusen Nimi teisse ylisteteisijn/ ia te henesse/ meiden Jumalan ia Herran Iesusen Christusen Armon cautta.
Sen päälle että meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimi teissä ylistettäisiin/ ja te hänessä/ meidän Jumalan ja Herrran Jesuksen Kristuksen armon kautta.

II. Lucu.

2:1 MUtta me rucolema teite/ rackat Weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Tulemisen cautta/ ia meiden Seuraku'dane henesse/
Mutta me rukoilemme teitä/ rakkaat weljet/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisen kautta/ ja meidän seurakuntanne hänessä/
2:2 Ettei te nopiasti teiten salli teide' mielesten poiskende/ eikä pelietettä/ eike Hengen cautta/ taicka Puhe' cautta/ eli Breiuein cautta/ quin se meilde olis lehetetty/ Ninquin se Christusen peiue käsis olis.
Ettei te nopeasti teitän salli teidän mielestän pois kääntää/ eikä peljätettää/ Eikä Hengen kautta/ taikka puheen kautta/ eli brewein (kirjeiden) kautta/ kuin se meiltä olis lähetetty/ Niinkuin se Kristuksen päiwä käsissä olis.
2:3 Elket kenengen andaco teiten wietelle iollaki modhalla. Sille eipe Herra tule/ ellei se Poisloopumus ennen tule/ ia se synnin Inhiminen tule ilmoitetuxi/ ia se cadhotuxen Lapsi/
Älkäät kenenkään antako teitän wietellä jollakin muodolla. Sillä eipä Herra tule/ ellei se poisluopumus ennen tule/ ja se synnin ihminen tule ilmoitetuksi/ ja se kadotuksen lapsi/
2:4 Joca ombi yxi Wastanseisoija/ ia itzense yleskorghotta caikein ylitze quin Jumalaxi taicka Jumalan paluelus cutzutan/ Nin/ ette hen itzens istuttapi Jumalan Templijn/ nin quin yxi Jumala/ ia teettele itzens/ ninquin hen olis JUmala.
Joka ompi yksi wastaanseisoja/ ja itsensä ylös korottaa kaikkein ylitse kuin Jumalaksi taikka Jumalan palwelus kutsutaan/ Niin/ että hän itsensä istuttaapi Jumalan templiin/ niin kuin yksi Jumala/ ja teettelee itsensä/ niinkuin hän olisi jumala.
2:5 Ettekö te muista/ ette coska mine wiele olin teiden tykenen/ neite teille sanoin?
Ettekö te muista/ että koska minä wielä olin teidän tykönän/ näitä teille sanoin?
2:6 Ja mike sen wiele estepi/ te tiedhette/ ette henen pite aijalans ilmoitetuxi tulema'.
Ja mikä sen wielä estääpi/ te tiedätte/ että hänen pitää ajallansa ilmoitetuksi tuleman.
2:7 Sille ette io hen nyt Pahuden waickuttapi salaisesta. Waiuoin se quin nyt pitepi/ sen pite poistulema'/
Sillä että jo hän nyt pahuuden waikuttaapi salaisesti. Waiwoin se kuin nyt pitääpi/ sen pitää pois tuleman/
2:8 ia silloin se Pahaelkinen ilmoitetuxi tule/ Jonga HERRA pite tappaman henen suuns Hengelle/ ia pite henen cansans Lopun tekemen/ Henen Tulemisens ilmotuxen cautta sen/
ja silloin se pahanilkinen ilmoitetuksi tulee/ Jonka HERRA pitää tappaman hänen suunsa Hengellä/ ja pitää hänen kansansa lopun tekemän/ Hänen tulemisensa ilmoituksen kautta sen/
2:9 Jonga tulemus tapachtupi Perkelen waikutuxen ielkin/ caikinaisten walehelisten Wäkein ia Merckein ia Ihmettein cansa/
Jonka tulemus tapahtuupi perkeleen waikutuksen jälkeen/ kaikkinaisten walheellisten wäkein ja merkkein ja ihmeitten kanssa/
2:10 ia caikinaisten wiettelysten cansa wäryttehen/ ninen seas iotca cadhotetuxi tuleuat. Senedeste/ ettei he ottaneet rackautta Totudhen polen/ ette he autuaxi tulisit/
ja kaikkinaisten wiettelysten kanssa wääryytehen/ niinen seassa jotka kadotetuksi tulewat. Sen edestä/ ettei he ottaneet rakkautta totuuden puoleen/ että he autuaaksi tulisit/
2:11 Ja senteden Jumalan pite lehettemen heille wäkeuen exytoxen/ nin ette heiden pite Walhen vskoman/
Ja sentähden Jumalan pitää lähettämän heille wäkewän eksytyksen/ niin että heidän pitää walheen uskoman/
2:12 Senpäle ette caiki ne pite domittaman/ iotca eiuet Totutta Uskoneet/ waan piteuet haluns Wärytehen.
Sen päälle että kaikki ne pitää tuomittaman/ jotka eiwät totuutta uskoneet/ waan pitäwät halunsa wääryytehen.
2:13 Mutta meiden pite Jumalata aina kijttemen teiden edeste'/ rackat Weliet/ HERralda racastetudh/ ette Jumala on teite wloswalinnud alghusta aututehen/ sen Hengen pyhitoxe' cautta/ ia Totudhen Uskosa/
Mutta meidän pitää Jumalata aina kiittämän teidän edestän/ rakkaat weljet/ HERralta rakastetut/ että Jumala on teitä uloswalinnut alusta autuutehen/ sen Hengen pyhityksen kautta/ ja totuuden uskossa/
2:14 Johonga hen teite cutzunut on meide' Euangeliumin cautta/ saaman meiden HErran Iesusen Christusen cunnialisen omaisudhen.
Johonka hän teitä kutsunut on meidän ewankeliumin kautta/ saaman meidän Herran Jesuksen Kristuksen kunniallisen omaisuuden.
2:15 Nin seisocat nyt rackat Weliet/ ia piteket ne Sädhyt iotca te opitta/ olcon se meiden Sarnastan taicka Breiuiste.
Niin seisokaat nyt rakkaat weljet/ ja pitäkäät ne säädyt jotka te opitte/ olkoon se meidän saarnastan taikka breweistä. (kirjeistä)
2:16 Mutta itze meiden Herran Iesus Christus ia Jumala/ ia meiden Isen/ ioca meite racasti/ ia meille annoi ijancaikisen Lohutoxen ia ydhen Hyuen Toiuon/ Armon cautta/
Mutta itse meidän Herran Jesus Kristus ja Jumala/ ja meidän Isän/ joka meitä rakasti/ ja meille annoi iankaikkisen lohdutuksen ja yhden hywän toiwon/ armon kautta/
2:17 se lohuttacon teiden sydhemen/ ia wahuistacon teite caikinaises Opis ia hyuese Töese.
se lohduttakoon teidän sydämen/ ja wahwistakoon teitä kaikkinaisessa opissa ja hywissä töissä.

 

III. Lucu.

3:1 EDespein rackat Weliet/ rucolcat meiden edesten/ ette Herran sana sais edeskieumisen/ ia cu'nioitetaisijn/ ninquin mös teiden tykenen/
Edespäin rakkaat weljet/ rukoilkaat meidän edestän/ että Herran sana saisi edeskäymisen/ ja kunnioitettaisiin/ niinkuin myös teidän tykönän/
3:2 Ja ette me pelastetaisim nijste heijuistä ia pahoista Inhimisiste. Sille eipe Usko ole iocamiehe'.
Ja että me pelastettaisim niistä häijyistä ja pahoista ihmisistä. Sillä eipä usko ole jokamiehen.
3:3 Mutta HErra on Uskolinen/ ioca teite wahuistapi ia sijte pahasta warielepi.
Mutta Herra on uskollinen/ joka teitä wahwistaapi ja siitä pahasta warjeleepi.
3:4 Mutta me Uskallam meide' Herra' cautta teiste/ ette te teet/ ia tekeueiset oletta mite me teille keskenyet olema.
Mutta me uskallamme meidän Herran kautta teistä/ että te teet/ ja tekewäiset olette mitä me teille käskeneet olemme.
3:5 Mutta Herra he' asettacan teide' sydheme' Jumala' rackautehen/ ia Christusen Kersimisehen.
Mutta Herra hän asettakaan teidän sydämen Jumalan rakkautehen/ ja Kristuksen kärsimisehen.
3:6 Mutta me keske'me teite/ rackat weliet/ meiden Herran Iesusen Christusen Nimehen/ ette te eroitaisitta teite iocaitzesta welieste ioca sädhyttömesti henens keutte/ ia ei sen Sädhyn ielkin ionga he' meilde saanut on.
Mutta me käskemme teitä/ rakkaat weljet/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen nimehen/ että te eroittaisitte teitä jokaisesta weljestä joka säädyttömästi hänens käyttää/ ja ei sen säädyn jälkeen jonka hän meiltä saanut on.
3:7 Sille te tiedette/ quinga teiden pite meite tauoittaman. Sille eipe me ole sädhyttömesti teiden seasan olluet/
Sillä te tiedätte/ kuinka teidän pitää meitä tawoittamaan. Sillä eipä me ole säädyttömästi teidän seassan olleet/
3:8 emmekä mös ole ilman Leipe ottanut keldeken. Waan tölle ia hielle/ ölle ia peiuelle olema tötetehnet/ ettei me kenengen teiden seas olisi coormana.
emmekä myös ole ilman leipää ottanut keltäkään. Waan työllä ja hiellä/ yöllä ja päiwällä olemme työtä tehneet/ ettei me kenenkään teidän seassa olisi kuormana.
3:9 Ei senteden/ ettei meille se wäki olisi/ Waan ette me itzem Esicuuaxi teille annaisime/ meite tauoittaman.
Ei sentähden/ ettei meille se wäki olisi/ Waan että me itsemme esikuwaksi teille antaisimme/ meitä tawoittaman.
3:10 Ja coska me teiden tykenen olima/ sencaltaista me teille keskimme/ Ette ellei iocu tachtois tötetehdä/ eipe se mös söödhe mahdais.
Ja koska me teidän tykönän olimme/ senkaltaista me teille käskimme/ Että ellei joku tahtoisi työtä tehdä/ eipä se myös syödä mahtaisi.
3:11 Sille me cwlima/ ette mutomat teiden seasan waeldauat sädhettömesti/ ia ei miten tötetee waan Jouto piteuet.
Sillä me kuulimme/ että muutamat teidän seassan waeltawat säädyttömästi/ ja ei mitään työtä tee waan joutoa pitäwät.
3:12 Mutta iotca sencaltaiset ouat/ nijte me keske'me ia maname/ meiden Herran Iesusen Christusen cautta/ ette he leuon cansa tötetekisit/ ia heiden omans Leiuens söisit.
Mutta jotka senkaltaiset owat/ niitä me käskemme ja manaamme/ meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta/ että he lewon kanssa työtä tekisit/ ja heidän oman leiwänsä söisit.
3:13 Mutta te rackat weliet/ elket wesykö Hyue tekemest.
Mutta te rakkaat weljet/ älkäät wäsyko hywää tekemästä.
3:14 Ellei nyt iocu tottele meiden sanan/ se ylesmerkitket ydhen Breiuin cautta/ ia elkette ychteken meno pitekö henen cansans/ Senpäle ette hen häpijeis/
Ellei nyt joku tottele meidän sanan/ se ylösmerkitkäät yhden breiwin kautta/ ja älkäätte yhtäkään menoo pitäkö hänen kanssansa/ Senpäälle että hän häpeäisi/
3:15 Elket quitengan hende pitekö quin Wiholista/ waan manacat hende ninquin ychte welie.
Älkäät kuitenkaan häntä pitäkö kuin wihollista/ waan manatkaat häntä niinkuin yhtä weljeä.
3:16 Mutta itze Rauhan HERRA/ andacon teille Rauhan aina ia caikella moto. HERRA olcohon teiden caikein cansanne.
Mutta itse Rauhan HERRA/ antakoon teille rauhan aina ja kaikella muotoa/ HERRA olkohon teidän kaikkein kanssanne.
3:17 Se Teruetus minun Paualin kädhelleni/ Joca ombi Mercki caikis Breiuis. Nein mine kirioitan.
Se terwehdys minun Pawalin kädelläni/ Joka ompi merkki kaikissa breiwissä. Näin minä kirjoitan.
3:18 Meiden HERRAN Iesusen Christusen Armo olcohon teiden caikein cansa/ AMEN.
Meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen armo olkohon teidän kaikkein kanssa/ AMEN.

Kirioitettu Athenista.

 


Valitse
luku

1 2 3