Se P. Paualin Epistola Philipperin tyge.

Se P. Paualin Epistola Philipperin tyge.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 PAuali ia Timotheus Iesusen Christusen Palueliat. Caikein Pyhein Christuses Iesuses iotca Philippis ouat/ ynne Pijspain ia Palueliain.
Pawali ja Timoteus Jesuksen Kristuksen palwelijat. Kaikkein pyhäin Kristuksessa Jesuksessa jotka Philippissä owat/ ynnä piispain ja palwelijain.
1:2 Armo olcohon teiden ia Rauha Jumalalda meiden Iselde/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän ja rauha Jumalalta meidän Isältä/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Mine kijten minun Jumalatani/ nin wsein quin mine aijattelen teiden pälen
Minä kiitän minun Jumalatani/ niin usein kuin minä ajattelen teidän päällen.
1:4 (iota mine aina teen/ caikissa minun Rucoxisani teiden caikein edeste/ ia teen sen Rucoxen ilon cansa)
(jota minä aina teen/ kaikissa minun rukouksissani teidän kaikkein edestä/ ja teen sen rukouksen ilon kanssa)
1:5 ette te oletta Osalisexi tulleet Euangeliumisa/ hamast ensimeisest peiuest nin tehenasti.
että te olette osalliseksi tulleet ewankeliumissa/ hamasta ensimmäisestä päiwästä tähän asti
1:6 Sihen mine olen sangen wissi/ ette se ioca teisse ombi hyuen töön ruuenut/ hen mös sen teuttepi Iesusen Christusen peiuen asti.
Siihen minä olen sangen wissi/ että se joka teissä ompi hywän työn ruwennut/ hän myös sen täyttääpi Jesuksen Kristuksen päiwään asti.
1:7 Ninquin se mös ombi minulle coctolinen/ ette minun pite sillewirgalla teiste caikista lwleman/ Senteden ette mine caikij teite minun sydhemeseni pidhen/ neisse minun Cahleisani (ioissa mine sen Euangeliumin polesta wastan ia wahuistan) Ninquin ne iotca caiki minun cansani Armosta osaliset ouat.
Niinkuin se myös ompi minulle otollinen/ että minun pitää sillä wiralla teistä kaikista luuleman/ Sen tähden että minä kaikkia teitä minun sydämessäni pidän/ näissä minun kahleissani (joissa minä sen ewankeliumin puolesta wastaan ja wahwistan) Niinkuin ne jotka kaikki minun kanssani armosta osalliset owat.
1:8 Sille Jumala ombi minun Todhistaijan/ quinga mine halan sydhemen pohiasta caiki teite Iesuses Christuses/
Sillä Jumala ompi minun todistajain/ kuinka minä halaan sydämeni pohjasta kaikkia teitä Jesuksessa Kristuksessa/
1:9 Ja sen saman polesta rucolen ette teiden Rackaudhen enemin ia enemin hötyis caikinaises Tundemises/ ia caikinaises ymmerdhyxes/
Ja sen saman puolesta rukoilen että teidän rakkautein enemmin ja enemmin hyötyisi kaikkinaisessa tuntemisessa/ ja kaikkinaisessa ymmärryksessä/
1:10 ette te coettelisitta mite Paras olis. Senpäle ette te olisitta selkiet ia ei kelle'ge pahoituxexi Christusen peiuen asti/
että te koettelisitte mitä paras olisi. Sen päälle että te olisitte selkiät ja ei kellekään pahoitukseksi Kristuksen päiwään asti.
1:11 ylesteutetyd wanhurskaudhen hedhelmelle/ ioca Iesusen Christusen cautta tapachtupi (teisse) Jumalan kijtoxexi ia cunniaxi.
ylöstäytytetyt wanhurskauden hedelmällä/ joka Jesuksen Kristuksen kautta tapahtuupi (teissä) Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi.
1:12 Mutta mine tahdhon ette teiden pite tietemen (rackat weliet) se quin minuhun tapactanut on/ se ombi waan enemin Euangeliumin auxi tullut/
Mutta minä tahdon että teidän pitää tietämän (rakkaat weljet) se kuin minuhun tapahtunut on/ se ompi waan enemmin ewankeliumin awuksi tullut/
1:13 Nin ette minun Siteni ouat ilmei tulluet Christusesa ymberi caike' Radhinhoonen/ ia mös caikein ninen mwidhen tykene.
Niin että minun siteeni owat ilmi tulleet Kristuksessa ympäri kaiken raatihuoneen/ ja myös kaikkein niin muiden tykönä.
1:14 Ja ette monda welie Herrassa wahuistetudh minun Siteisteni ouat site rochkiamaxi tulleet/ site Sana puhuman waroimata.
Ja että monta weljeä Herrassa wahwistettu minun siteistäni owat sitä rohkiammaksi tulleet/ sitä Sanaa puhuman waromatta.
1:15 Mutomat tosin Christusta sarnauat Cateudhen ia toran teden/ Mutta monicachta mös hyuen tadhon tedhen.
Muutamat tosin Kristusta saarnaawat kateuden ja toran tähden/ Mutta monikahta myös hywän tahdon tähden.
1:16 Ne ilmoittauat Christusta rijdhasta ia ei selkieste/ Sille he lwleuat sen cansa liseuens murechta minun Sitehin/
Ne ilmoittawat Kristusta riidasta ja ei selkiästä/ Sillä he luulewat sen kanssa lisääwänsä murhetta minun siteihin.
1:17 Mutta näme rackaudhesta/ Sille he tieteuet ette mine tesse macan Euangeliumin edestwastamisen tedhen
Mutta nämä rakkaudesta/ Sillä he tietäwät että minä tässä makaan ewankeliumin edestä wastaamisen tähden.
1:18 Miteste se sis on ? Ette Christus quitengin ilmoitetan edes millemoto se tapachtupi/ taicka tilasta eli oikialla modholla/ sijte mine iloitzen/ ia wiele tahdhon iloita.
Mitästä se siis on? Että Kristus kuitenkin ilmoitetaan edes millä muotoa se tapahtuupi/ taikka tilasta eli oikialla muodolla/ siitä minä iloitsen/ ja wielä tahdon iloita.
1:19 Sille mine tiedhen ette se sama ioutupi minulle terueydhexi/ teiden Rucoxen/ ia Iesusen Christusen Hengen auttamisen cautta.
Sillä minä tiedän että se sama joutuupi minulle terweydeksi/ teidän rukouksen/ ja Jesuksen Kristuksen Hengen auttamisen kautta.
1:20 Ninquin mine caiketi odhotan ia toiuon/ ettei mine misseken cappalesa häpien alaisexi tule/ Waan caiken wapaudhen cansa/ ninquin aina ilmangi/ nin mös nyt Christus sangen ylisteten minun Rumisani/ olcan se Elemen cautta taicka Cooleman cautta.
Niinkuin minä kaiketi odotan ja toiwon/ ettei minä missäkään kappaleessa häpeän alaiseksi tule/ Waan kaiken wapauden kanssa/ niinkuin aina ilmankin/ niin myös nyt Kristus sangen ylistetään minun ruumiissani/ olkaan se elämän kautta taikka kuoleman kautta.
1:21 Sille Christus ombi minulle Eleme/ ia Coolema o'bi minulle Woito
Sillä Kristus ompi minulle elämä/ ja kuolema ompi minulle woitto.
1:22 Mutta ios mine saan ele Lihasa/ se sopi enemen Hedhelmete toottaman/ Ja en tiedhe/ cumman mine wloswalitzen/
Mutta jos minä saan elää lihassa/ se sopii enemmän hedelmää tuottaman/ Ja en tiedä/ kumman minä uloswalitsen.
1:23 Sille nijste molemista mine adhistetan/ Mine halan täälte poiserite ia olla Christusen cansa/ ioca mös palio parambi olis.
Sillä niistä molemmista minä ahdistetaan/ Minä halaan täältä pois eritä ja olla Kristuksen kanssa/ joka myös paljon parempi olis.
1:24 Mutta se ombi palio tarpelisembi Lihassa olla/ teiden tedhenne.
Mutta se ompi paljon tarpeellisempi lihassa olla/ teidän tähtenne.
1:25 Ja sen mine tiedhen sangen Wissiste/ ette minun oleman pite/ ia teiden caikein cansan oleman/ teiden parahaxen/ ia Uskon iloxi/
Ja sen minä tiedän sangen wissiste/ että minun oleman pitää/ ja teidän kaikkein kanssan oleman/ teidän parhaaksen/ ja uskon iloksi.
1:26 Senpäle ette te madhatta teiten couan kerskata Christuses Iesuses/ minun iellenstulemisen cautta teide' tyge'
Sen päälle että te mahdatte teitän kowin kerskata Kristuksessa Jesuksessa/ minun jällens tulemisen kautta teidän tykön.
1:27 Waiuoin waeldacat ninquin Christusen Euangeliumin souelias on/ senpäle/ ios mine tulen ia näen teite/ eli poisollesani saan cwlla teiste/ että te seisotta ydhes Henges ia ydhes Sielusa/ ia ynne meiden cansan campatta Euangeliumin Uskosa.
Waiwoin waeltakaat niinkuin Kristuksen ewankeliumin sowelias on/ sen päälle/ jos minä tulen ja näen teitä/ eli pois ollessani saan kuulla teistä/ että te seisotte yhdessä Hengessä ja yhdessä sielussa/ ja ynnä meidän kanssan kamppailette ewankeliumin uskossa.
1:28 Ja elket misseken asias a'daco teite peletetä teiden wasta' seisoilda/ Joca tosin heille ombi yxi cadhotuxen syy. Mutta teille terueydhexi/ ia se sama on Jumalasta.
Ja älkäät missäkään asiassa antako teitä pelätettää teidän wastaanseisojilta/ Joka tosin heille ompi yksi kadotuksen syy. Mutta teille terweydeksi/ ja se sama on Jumalasta.
1:29 Sille ette teille on annettu Christusen polesta/ ei ainostans ette te henen pälens Uskotta/ waan mös kerssimen henen tedhens/
Sillä että teille on annettu Kristuksen puolesta/ ei ainoastansa että te hänen päällensä uskotte/ waan myös kärsimisen hänen tähtensä.
1:30 Pitedhen site sama Kiluotusta io'ga te minussa näitte/ ia nyt minusta cwletta.
Pitäen sitä samaa kilwoitusta jonka te minussa näitte/ ja nyt minusta kuulette.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4