Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XVII. Lucu.

 

17:1 JA cudhen peiuen peräst/ otti Iesus Petarin/ ia Jacobin ia Johannem henen weliense tygens/ ia weij heiden erinens corckian wooren päle/ ia kirkastettin heiden edhesens.
Ja kuuden päiwän perästä/ otti Jesus Petarin/ ja Jakobin ja Johanneksen hänen weljensä tykönsä/ ja wei heidän erinensä korkean wuoren päälle/ ja kirkastettiin heidän edessänsä.
17:2 Ja henen caswons paisti ninquin auringoinen/ ia henen waattens tulit walkiaxi ninquin yxi walkeus.
Ja hänen kaswonsa paisti niinkuin aurinkoinen/ ja hänen waatteensa tulit walkeaksi niinkuin yksi walkeus.
17:3 Ja catzo/ heille ilmestyit Moses ia Elias henen cansans ynnepuhuuaiset.
Ja katso/ heille ilmestyi Moses ja Elias hänen kanssansa ynnä puhuwaiset.
17:4 Nin wastasi Petari/ ia sanoi Iesuselle/ Herra/ hyue on meiden tesse olla/ ios sine tahdot/ nin me teemme tähen colmet maia/ sinulle yhden ia Mosesen yhden/ ia Elian yhden.
Niin wastasi Petari/ ja sanoi Jesukselle/ Herra/ hywä on meidän tässä olla/ jos sinä tahdot/ niin me teemme tähän kolme majaa/ sinulle yhden ja Mosekselle yhden/ ja Elian yhden.
17:5 Wiele henen puhuesans/ catzo/ walkia pilui ymberiwarios heiden. Ja catzo/ ääni piluest sanoi/ Teme on minun racas Poican/ iossa minulle on hyue soosijo/ Cwlcat hende.
Wielä hänen puhuessansa/ katso/ walkea pilwi ympäri warjosi heidän. Ja katso/ ääni pilwestä sanoi/ Tämä on minun rakas Poikani/ jossa minulla on hywä suosio/ Kuulkaat häntä.
17:6 Ja quin Opetuslapset sen cwlit/ langesit he caswoillens/ ia peliestyit sangencouan.
Ja kuin opetuslapset sen kuulit/ lankesit he kaswoillensa/ ja pelästyit sangen kowin.
17:7 Ja Iesus edheskeui/ ia rupeis heihin/ ia sanoi/ Noskat ia elket pelietkö.
Ja Jesus edeskäwi/ ja rupesi heihin/ ja sanoi/ Nouskaat ja älkäät peljätkö.
17:8 Coska he nyt silmense ylesnostit/ eiuet he keteken nähnyuet/ mutta Iesusen yxinens.
Koska he nyt silmänsä ylös nostit/ eiwät he ketäkään nähneet/ mutta Jesuksen yksinänsä.
17:9 Ja quin he alasmenit worelda haastoi heite Iesus/ sanoden/ Elket kelleken täte näkyä sanoko/ sihenasti Inhimisen Poica coolluista ylesnouse.
Ja kuin he alas menit wuorelta haastoi heitä Jesus/ sanoen/ Älkäät kellekään tätä näkyä sanoko/ siihen asti Ihmisen Poika kuolleista ylösnousee.
17:10 Nin kysyit henen Opetuslapsens henelle sanoden/ Mixi sis ne kirianoppenuuat sanouat/ että Elian pite ennen tuleman?
Niin kysyit hänen opetuslapsensa hänelle sanoen/ Miksi siis ne kirjanoppineet sanowat/ että Elian pitää ennen tuleman?
17:11 Nin Iesus wastaden/ sanoi heille/ Elias tosin ennen tulepi/ ia caiki cohendapi.
Niin Jesus wastaten/ sanoi heille/ Elias tosin ennen tuleepi/ ja kaikki kohentaapi.
17:12 Mutta mine sanon teille/ että Elias io on tullut/ ia eiuet he tundenuuat hende/ mutta teghit hänen mite he tachtoit. Nin mös Inhimisen Poica on heilde kerssiue.
Mutta minä sanon teille/ että Elias jo on tullut/ ja eiwät he tunteneet häntä/ mutta teki hänen mitä he tahtoit. Niin myös Ihmisen Poika on heiltä kärsiwä.
17:13 Silloin ymmersit Opetuslapset/ että hen Johannesest castaiast oli sanonut.
Niin ymmärsit opetuslapset/ että hän Johannes Kastajasta oli sanonut.
17:14 Ja quin he Canssan tyge tulit/ edheskeui yxi mies henen tygens/ ia langesi poluillens henen etens sanodhen/
Ja kuin he kansan tykö tulit/ edeskäwi yksi mies hänen tykönsä/ ja lankesi polwillensa hänen eteensä sanoen/
17:15 Herra/ armada minun poicani päle/ sille hen on kuutaudhilinen/ ia hartasti waiuatan/ sille wsein hen langepi tuleen ia wsein weteen.
Herra/ armahda minun poikani päällä/ sillä hän on kuutaudillinen/ ja hartaasti waiwataan/ sillä usein hän lankeepi tuleen ja usein weteen.
17:16 Ja mine toin hene' sinun Opetuslapsilles/ ia eiuet he woinuuat hende parata.
Ja minä toin hänen sinun opetuslapsillesi/ ja eiwät he woineet häntä parantaa.
17:17 Nin Iesus wastaden sanoi/ O epewskoinen/ ia canghia sucukunda/ Quingacauan minun pite teiden cansan oleman? Quingacauan minun pite teite kersimen? Tocat hende tenne.
Niin Jesus wastaten sanoi/ Oi epäuskoinen/ ja kankea sukukunta/ Kuinka kauan minun pitää teidän kanssan oleman? Kuinka kauan minun pitää teitä kärsimän? Tuokaa häntä tänne.
17:18 Ja Iesus sen rangaisi/ ia perchele heneste wlgosmeni. Ja se pilti parani sille hetkelle.
Ja Jesus sen rankaisi/ ja perkele hänestä ulos meni. Ja se piltti parani sillä hetkellä.
17:19 Silloin edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge ohelle/ ia sanoit/ Mixei me woinuuat site wlgosaia?
Silloin edeskäwit opetuslapset Jesuksen tykö ohella/ ja sanoit/ Miksei me woineet sitä ulos ajaa?
17:20 Nin Iesus sanoi heille/ Teiden epäwskon tähden. Totisesta sanon mine teille/ Jos teille olis wsko ninquin Sinapin iyue/ nin te mahdaisit sano tälle worelle/ Sijrdhe sinus teste sinne/ nin se sijrtäis. Ja ei teille miten ole mahdotondh.
Niin Jesus sanoi heille/ Teidän epäuskon tähden. Totisesti sanon minä teille/ Jos teillä olisi usko niinkuin sinapin jywä/ niin te mahtaisit sanoo tälle wuorelle/ Siirrä sinus tästä sinne/ niin se siirtäisi. Ja ei teille mitään ole mahdoton.
17:21 Waan teme suku ei wlgosmene/ mwtoin quin rucuuxella/ ia paastolla.
Waan tämä suku ei ulosmene/ muutoin kuin rukouksella/ ja paastolla.
17:22 Coska he nyt asuijt Galileas/ sanoi Iesus heillen/ Tuleua on/ että Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn/
Koska he nyt asuit Galileassa/ sanoi Jesus heillen/ Tulewa on/ että Ihmisen Poika ylenannetaan ihmisten käsiin/
17:23 ia he tappauat henen/ ia colman peiuen hen ylesnousepi. Ja he tulit sangen murehisens.
ja he tappawat hänen/ ja kolmen päiwän hän ylös nouseepi. Ja he tulit sangen murheissansa.
17:24 Ja coska he tulit Capernaumijn/ edheskeuit ne iotca werorahan yleskannoit Petarin tyge/ Ja sanoit/ Eikö teiden Mestarin ole hariaannut Weroraha maxaman?
Ja koska he tulit Kapernaumiin/ edeskäwit ne jotka werorahan ylös kannoit Petarin tykö/ Ja sanoit/ Eikö teidän Mestarin ole harjaannut weroraha maksaman?
17:25 Sanoi hen/ On nijnghin. Ja quin hen siselle tuli hoonesen/ ennetti henen Iesus ia sanoi/ Mites lulet Simon? Cuilda maan Kuningat ottauat Weron? Omilda lapsildans/ taicka werailda?
Sanoi hän/ On niinkin. Ja kuin hän sisälle tuli huoneeseen/ ennätti hänen Jesus ja sanoi/ Mitäs luulet Simon? Keiltä maan kuninkaat ottawat weron? Omilta lapsiltansa/ taikka wierailta?
17:26 Sanoi Petari henelle. Werailda. Sanoi Iesus henelle/
Sanoi Pietari hänelle. Wierailta. Sanoi Jesus hänelle/
17:27 Sis * lapset ouat wapadhet/ Mutta senpäle ettem me heite pahannaisi mene merelle/ ia heite onges/ ia se cala/ iongas esin saadh/ ota ia awa henen suuns/ nin sine leudhet yhden pe'ningin/ ota se/ ia anna heille/ minun ia sinu' edhestes.
Siis lapset owat wapahdetut/ Mutta sen päälle ettemme me heitä pahentaisi. Mene merelle/ ja heitä onkesi/ ja se kala/ jonkas ensin saat/ ota ja awaa hänen suunsa/ niin sinä löydät yhden penningin/ ota se/ ja anna heille/ minun ja sinun edestäsi.

* Lapset ouat wapahat ) Waicka Christus wapa oli/ quitengin hen Weron andoi/ Lehimeisens mielennoutexi/ Nin mös ombi yxi Christitu mones asias wapa itzepolestans.
Mutta quitengin hen andapi itzemielellens Lehimeisens awuxi ia palueluxexi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28