Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

X. Lucu.

 

10:1 IA hen cutzui caxitoistakymende Opetuslastans tygens/ ia annoi heille wallan wastoin reetaisit hengije/ että he heite wlgosaiaisit/ ia parannaisit caikinaiset Taudhit/ ia iocaitzen sairaudhen.
Ja hän kutsui kaksitoistakymmentä opetuslastansa tykönsä/ ja antoi heille wallan wastoin riettaisit henkiä/ että he heitä ulosajaisit/ ja parantaisit kaikkinaiset taudit/ ja jokaisen sairauden.
10:2 Mutta näme ouat nijnen cadhentoistakymenen Apostolin nimet. Ensimeinen/ Symon/ ioca cutzutan Petari/ ia Andreas henen weliens Jacobus Zebedeusen poica/ ia Johannes henen weliens/
Mutta nämä owat niiden kahdentoistakymmenen apostoli nimet. Ensimmäinen/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andreas hänen weljensä Jakobus Zebedeuksen poika/ ja Johannes hänen weljensä
10:3 Philippus/ ia Bartholomeus/ Thomas/ ia Mattheus/ ioca oli Publicanus ollut/ Jacobus Alphein poica/ Ja Lebbeus ligalnimelle Taddeus/
Philippus/ ja Bartholomeus/ Thomas/ ja Mattheus/ joka oli publikanus ollut/ Jakobus Alphein poika/ Ja Lebbeus liikanimelle Taddeus/
10:4 Symon Cananeus/ ia Judas Ischariotes/ ioca mös petti henen.
Simon Kananeus/ ja Judas Iskariotes/ joka myös petti hänen.
10:5 Nämet caxitoistakymende wlgoslehetti Iesus ioille hen käskenyt oli/ sanoden/ Elket mengö pacanaiden tielle/ ia Samaritanein caupungin elket sisel mengö/
Nämät kaksitoistakymmentä ulos lähetti Jesus joille hän käskenyt oli/ sanoen/ Älkäät menkö pakanaiden tielle/ ja Samaritain kaupunkiin älkäät sisälle menkö/
10:6 Mutta menget paramin nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonest.
Mutta menkäät paremmin niiden kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta.
10:7 Nin menget ia sarnatkat/ sanoden/ Taiuan waldakunda ombi iuri lehestynyt.
Niin menkäät ja saarnatkaat/ sanoen/ Taiwaan waltakunta ompi juuri lähestynyt.
10:8 Kipiet techket teruexi/ Spitaliset puhdistaca. Colluet yleswirghottaca. Perchelet wlgosaiacat. Lahiaxi te saitta/ nin mös lahiaxi andacat.
Kipeät tehkäät terweeksi/ Spitaliset puhdistakaa. Kuolleet ylös wiroittakaa. perkeleet ulos ajakaat. Lahjaksi te saitte/ niin myös lahjaksi antakaat.
10:9 Ei teiden pidhe Culda/ eike hoopia/ eike Raha * pitemen teiden cuckaroisan/ eike ewessecki matkas/ eike cachta hamet/ eike kengije/ eike sauua/
Ei teidän pidä kultaa/ eikä hopeaa/ eikä rahaa pitämän teidän kukkaroissan/ eikä ewässäkkiä matkassa/ eikä kahta hametta/ eikä kenkiä/ eikä sauwaa/
10:10 Sille että Tömies ombi roghans ansiolinen.
Sillä että työmies ompi ruokaansa ansiollinen.
10:11 Waan cungaikenens caupungin tadica kylen te siselkieytte/ Kyselket cuka sijne on otolinen/ Ja olcatta sielle sijhenasti että te poislehdette.
Waan kuinka ikänänsä kaupunkiin taikka kylään te sisälle käytte/ Kyselkäät kuka siinä on otollinen/ Ja olkaatte siellä siihen asti että te pois lähdette.
10:12 Mutta coska te hoonen siselmenet/ nin teruetteke hende. Ja sanokat/ Rauha olcoon tehen hoonesen/
Mutta koska te huoneen sisälle menet/ niin terwehtäkää häntä. Ja sanokaat/ Rauha olkoon tähän huoneeseen/
10:13 Ja ios se hoone on otolinen/ nin tulkan teidhen rauhan sen päle. Jollei hen ole otolinen/ nin teiden rauhan teille palaiapi.
Ja jos se huone on otollinen/ niin tulkaan teidän rauhan sen päälle. Jollei hän ole otollinen/ niin teidän rauhan teille palaapi.
10:14 Ja cussa eikengen teite wastanrupee/ eike cwle teiden sanoian/ nin wlgosmenget nijstä hooneist/ tadica sijte caupungist/ Ja * pudhistakat tommu teiden ialghoistanna.
Ja kussa ei kenkään teitä wastaan rupeaa/ eikä kuule teidän sanojan/ niin ulos menkäät niistä huoneista/ taikka siitä kaupungista/ ja pudistakaa tomu teidän jaloistanne.
10:15 Totisesta sanon mine teille/ Hookembi pite oleman Sodoman ia Gomorrhan maan/ domio peiuene quin sille caupungilla.
Totisesti sanon minä teille/ Huokeampi pitää Sodoman ja Gomorran maat/ tuomio päiwänä kuin sillä kaupungilla.
10:16 Catzo mine lehetten teiden/ ninquin lambat swttein keskelle. Olkat sentehden taitauat/ ninquin kermet/ ia yxikerdhaijset ninquin mettiset.
Katso minä lähetän teidän/ niinkuin lampaat sutten keskelle. Olkaa sentähden taitawät/ niinkuin käärmeet/ ja yksikertaiset niinkuin mettiset.
10:17 Mutta cauattacat teiden nijlde Inhimisilde/ sille he edhesweteuet teiden heiden radstupins/ ia heiden Synagogisans pite heiden hoosuman teite.
Mutta kawahtakaat teidän niiltä ihmisiltä/ sill he edeswetäwät teidän heidän raastupiinsa/ ja heidän synagoogissansa pitää heidän hosuman teitä.
10:18 Nin mös Pämiesten ia Kuningaiden eteen te wiedhen/ minun tehden/ heille ia pacanoille todistoxexi.
Niin myös päämiesten ja kuninkaiden eteen te wiedään/ minun tähden/ heille ja pakanoille todistukseksi.
10:19 Coska he nyt teite edhesweteuet/ Elket murehtigo/ quinga/ taica mite teiden pite puhuman/ Sille että teille annetan samalla hetkel mite teiden pite puhuman.
Koska he nyt teitä edeswetäwät/ Älkäät murehtiko/ kuinka/ taikka mitä teidän pitää puhuman/ Sillä että teille annetaan samalla hetkellä mitä teidän pitää puhuman.
10:20 Sille ette te ole ne/ iotca puhuuat/ waan teiden Isen Hengi/ ioca teisse puhupi.
Sillä ette te ole ne/ jotka puhuwat/ waan teidän Isän Henki/ joka teissä puhuupi.
10:21 Se yxi welij edeswete sen toisen welien colemaan/ Ja Ise Poians/ ia lapset carkauat wanhimbaidens wastan/ ia tappauat heite.
Se yksi weli edeswetää sen toisen weljensä kuolemaan/ ja isä poikansa/ ja lapset karkaawat wanhempaidensa wastaan/ ja tappawat heitä.
10:22 Ja caiki teite wihauat minun Nimeni tähden. Mutta ioca loppun asti wahuast seiso/ hen tule autuaxi.
Ja kaikki teitä wihaawat minun nimeni tähden. Mutta joka loppuun asti wahwana seisoo/ hän tulee autuaaksi.
10:23 Coska he nyt wainouat teite ydhes caupungis/ nin paetkat toisen. Sille totisesta sanon mine teille/ ette te woi caiki Israelin caupungeit toimitta sijhenasti että Inhimisen Poica tulepi.
Koska he nyt wainoawat teitä yhdessä kaupungissa/ niin paetkaat toiseen. Sillä totisesti sanon minä teille/ ette te woi kaikki Israelin kaupungit toimittaa siihenasti että Ihmisen Poika tuleepi.
10:24 Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins/ Eike paluelia ylitze henen Herrans. Tytyken Opetuslapsi ios hen ombi ninquin henen Mestarins/ ia Paluelia ninquin henen Herrans.
Ei ole opetuslapsi ylitse mestarinsa/ Eikä palwelija ylitse hänen herransa. Tyytykään opetuslapsi jos hän ompi niinkuin hänen mestarinsa/ ja palwelija niinkuin hänen herransa.
10:25 Jos he ouat itze Isenen Beelzebub cutzuneet/ quinga palio enämin he henen pereens cutzuuat?
Jos he owat itse Isännän beelzebub kutsuneet/ kuinka paljon enemmin he hänen perheensä kutsuwat?
10:26 Elket sentehden heite pelietkö. Sille ettei miteken ole peitetty/ ioca ei pidhe ilmoitettaman/ ia ei miten salattu/ quin ei tule tietteuexi.
Älkäät sentähden heitä peljätkö. Sillä ettei mitäkään ole peitetty/ joka ei pidä ilmoitettaman/ ja ei mitään salattu/ kuin ei tule tiettäwäksi.
10:27 Jota mine sanon teille pimeise/ site sanokat walkiudhes/ ia mite teiden coruaa'ne sanotan/ site sarnatcat cattoin päle.
Jota minä sanon teille pimeässä/ sitä sanokaat walkeudessa/ ja mitä teidän korwaanne sanotaan/ sitä saarnatkaat kattoin päällä.
10:28 Ja elket teiten pelietkö nijlde/ iotca rumin tappauat/ ia eiuet woi sielua tappa/ Mutta pelietkä enämin site/ ioca woipi seke sielun että rumin heluettin hucutta.
Ja älkäät peljätkö niitä/ jotka ruumiin tappawat/ ja eiwät woi sielua tappaa/ Mutta peljätkää enemmin sitä/ joka woipi sekä sielun että ruumiin helwettiin hukuttaa.
10:29 Eikö caxi warwuist ychten ropoin myydhe? ia yxi heiste ei puto maan päle/ ilman teiden Iseten.
Eikö kaksi warpusta yhteen ropoon myydä? ja yksi heistä ei putoaa maan päälle/ ilman teidän Isättänne.
10:30 Nin ouat nyt mös caiki teiden päen hiuxet luettudh/
Niin owat nyt myös kaikki teidän pään hiukset luetut/
10:31 Elket sis pelietkö/ Te oletta paramat/ quin monda warwuista.
Älkäät siis peljätkö/ Te olette paremmat/ kuin monta warpusta.
10:32 Sentähden/ iocahine' quin minun tunnusta Inhimisten edhes/ sen tunnustan mös mine/ minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Sentähden/ jokainen kuin minun tunnustaa ihmisten edessä/ sen tunnustan myös minä/ minun Isäni edessä/ joka on taiwaissa.
10:33 Mutta iocahinen quin minun kieltä Inhimisten edhes/ kiellen mine mös henen minun Iseni edhes/ ioca on Taiuaisa.
Mutta jokainen kuin minun kieltää ihmisten edessä/ kiellän minä myös hänen minun Isäni edessä/ joka on taiwaissa.
10:34 Elket luulco/ että mine olen tullut * rauhan lehettemen maan päle/ En ole tullut rauha/ mutta mieckan lehettemen.
Älkäät luulko/ että minä olen tullut rauhan lähettämän maan päälle/ En ole tullut rauhaa/ mutta miekan lähettämän.
10:35 Sille mine tulin Inhimiste Isens wastan rijdhaisexi tekemen/ Ja tytärtä eitiens wastan/ ia Minien henen anoppians wastan.
Sillä minä tulin ihmistä isäänsä wastaan riitaiseksi tekemän/ ja tytärtä äitiänsä wastaan/ ja miniän hänen anoppiansa wastaan.
10:36 Ja Inhimisen oma pereh tuleuat henen wihamiehexens.
Ja ihmisen oma perhe tulewat hänen wihamieheksensä.
10:37 Joca racasta Isens taica Eitiens minun ylitzen ei se ole minulle otolinen. Ja ioca racastapi poicans/ taicka tyterdhens minun ylitzen ei se ole minun otolinen.
Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä minun ylitseni ei se ole minulle otollinen. Ja joka rakastaapi poikaansa/ taikka tytärtänsä minun ylitseni ei se ole minun otollinen.
10:38 Ja cuca ei ota oma * Ristiens/ ia seura minua/ ei se ole minun otolinen.
Ja kuka ei ota omaa ristiänsä/ ja seuraa minua/ ei se ole minun otollinen.
10:39 Joca leyte henen hengens/ henen pite sen cadhottaman/ Ja ioca hengens cadhottapi/ minun techten/ henen pite sen leutemen.
Joka löytää hänen henkensä/ hänen pitää sen kadottaman/ Ja joka henkensä kadottaapi/ minun tähteni/ hänen pitää sen löytämän.
10:40 Joca teite holhoo/ se minua holhopi/ ia ioca minua holho/ hen holhopi sen/ ioca minun lehdetti.
Joka teitä holhoaa/ se minua holhoaapi/ ja joka minua holhoaa/ hän holhoaapi sen/ joka minun lähetti.
10:41 Joca Prophetan holhopi Prophetan nimelle/ hen saa Prophetan palcan. Ja ioca wanhurskan holhopi wanhurskan nimelle/ hen saa wanhurskan palcan.
Joka prophetan holhoopi prophetan nimelle/ hän saa prophetan palkan. Ja joka wanhurskaan holhoopi wanhurskaan nimelle/ hän saa wanhurskaan palkan.
10:42 Ja cucaikenens annais yhden neiste wähimiste iodha picarin kylme wettä waiuoin Opetuslapsen nimelle/ Totisesta sanon mine teille/ ei henen pide palcans cadhottaman.
Ja kuka ikänänsä antaa yhden näistä wähimmistä juoda pikarin kylmää wettä waiwoin opetuslapsen nimelle/ Totisesti sanon minä teille/ ei hänen pidä palkkaansa kadottaman.

* Raha pitemen ) Teme pitemys on ninquin Mammonin Ahneus/ ioca sydhemelle Rickaudhest rippupi/ ia site murechtipi/ Joca sarnan wirgan estepi.
Mutta tarpexi ia oikeaxi elatoxexi/ piti möös Christus Rahan/ Cuckaron ia Leipekorin.
* Pudhistacat ) Nin ei miteken teidhen pidhe heilde ottaman/ että te mös ialgoistan ia kengisten tomun poispudhistat/ Että he mahdaisit ymmertä/ ettei te etzi teidhen woiton ielkin/ waan heidhen Autudhensa ielkijn.
* Rauhan lehettemen ) Teme packo sijte tulepi/ että mwtamat wastanottauat Ewangeliumi ia sijhen heidhens wahwasti kijnitteuet Olis echke Ise taicka Eitei/ Sisar eli Welij wastahan.
Ja iotca taas ei Euangeliumi wastaanota/ ne sijte nin cauhistuuat/ että he sentähden wihawat ia tappauat seke jsens että eitens/ sisarens ia weliens * Ristins ottaman ) Se on Walmis oleman kersimen wastoin kieumiste Jumalan sanan tähden.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28