Se P. Paualin Epistola Colosserin tyge.

Se P. Paualin Epistola Colosserin tyge.

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ ia Weli Timotheus.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta/ ja weli Timoteus.
1:2 Nijlle Pyhille ia Uskolisille Welijlle Christusesa iotca ouat Colossis.
Niille pyhille ja uskollisille weljille Kristuksessa jotka owat Kolossissa
1:3 Armo olcohon teiden cansan ia Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia Herralda Iesuselda Christuselda.
Armo olkoon teidän kanssan ja rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja Herralta Jesukselta Kristukselta.
1:4 Me kijtemme Jumalata ia meiden HERRAN Iesusen Christusen Ise/ ia rucoelenme aina teiden edesten/ sijttequin me cwlimma teiden Uskosta Christusen Iesusen päle/ ia teiden Rackaudhestan caikein Pyhein tyge/
Me kiitämme Jumalata ja meidän HERRAN Jesuksen Kristuksen Isää/ ja rukoilemme aina teidän edestän/ sittenkuin me kuulimme teidän uskosta Kristuksen Jesuksen päälle/ ja teidän rakkaudestan kaikkein pyhäin tykö.
1:5 sen Toiuon tedhen ioca teille o'bi tehdellepandu Taiuahas.
sen toiwon tähden joka teille ompi tähdelle pantu taiwahassa.
1:6 Josta te ennen cwlleet oletta/ sen totisen Euangeliumin saarnan cautta/ Joca teiden tygen tullut ombi/ ninquin mös caickeen Mailmaan/ ia ombi hedhelmeline'/ ninquin mös teisse hamast sijte peiueste quin te sen cwlleet oletta/ ia tunsitta sen Jumalan Armon totudhesa/
Josta te ennen kuulleet olette/ sen totisen ewankeliumin saarnan kautta/ Joka teidän tykön tullut ompi/ niinkuin myös kaikkeen maailmaan/ ja ompi hedelmällinen/ niinkuin myös teissä hamaan siitä päiwästä kuin te sen kuulleet olette/ ja tunsitte sen Jumalan Armon totuudessa/
1:7 Ninquin te opitta Epaphrast meiden rackalda Cansapaluelialda/ ioca on yxi Christusen Uskolinen paluelia teiden edesten/
Niinkuin te opitte Epaprasta meidän rakkaalta kanssapalwelijalta/ joka on yksi Kristuksen uskollinen palwelija teidän edestän/
1:8 ioca meille mös ilmoittanut ombi teiden Rackaudhe'ne Hengesse.
joka meille myös ilmoittanut ompi teidän rakkautenne Hengessä.
1:9 Senteden mös me/ sijte peiueste asti quin me sen cwlima/ eipe me lacaneet teiden edesten rucolemast ia anomast/ ette te teuteteisijn henen Tahdhons tundemisesta/ caikinaises Hengelises Wijsaudhes ia toimes/
Sentähden myös me/ siitä päiwästa asti kuin me sen kuulimme/ eipä me lakanneet teidän edestän rukoilemasta ja anomasta/ että te täytettäisiin hänen tahtonsa tuntemisessa/ kaikkinaisessa hengellisessä wiisaudessa ja toimessa/
1:10 Ette te waellaisitta otolisesta Herralle caikissa keluaten.
Että te waeltaisitte otollisesti Herralle kaikissa kelwaten.
1:11 Ja hedhelmeitzisitte caikissa hywise töisse/ Ja casuaisitte Jumalan tundemises/ Ja wahwistetuxi tulisitta caiken Woiman cansa/ henen Cunnians wäkewuydhen ielkin/ caikes kerssimises ia pitkemielisudhes ilon cansa.
Ja hedelmöitsisitte kaikissa hywissä töissä/ Ja kaswaisitte Jumalan tuntemisessa/ Ja wahwistetuksi tulisitte kaiken woiman kanssa/ hänen kunnianssa wäkewyyden jälkeen/ kaikessa kärsimisessä ja pitkämielisyydessä ilon kanssa.
1:12 Ja kijteket Ise/ ioca meite soueliaxi on tehnyt/ osalisexi oleman Pyhein perimiseen Walkiudhesa.
Ja kiittäkäät Isää/ joka meitä soweliaiksi on tehnyt/ osalliseksi olemaan pyhäin perimiseen walkeudessa.
1:13 Joca meite pelasti sijte pimeydhen Esiwallasta/ Ja ombi meite sijrtenyt henen rackan Poians Waldakundahan.
Joka meitä pelasti siitä pimeyden esiwallasta/ Ja ompi meitä siirtänyt hänen rakkaan Poikansa waltakuntahan.
1:14 Jonga cautta meille ombi Lunastus/ lepitze henen Werens/ nimittein/ synnein andexiandamus.
Jonka kautta meillä ompi lunastus/ läwitse hänen werensä/ nimittäin/ syntein anteeksiantamus.
1:15 Joca ombi sen näkymettömen Jumalan Juricuua/ se Esicoinen ennen caiki Londocappaleita/
Joka ompi sen näkymättömän Jumalan juurikuwa/ se esikoinen ennen kaikkia luontokappaleita/
1:16 Sille ette henen cautta's ouat caiki loodhut/ iotca Taiuas ia Maan päle ouat/ näkyueliset ia näkimettömet/ seke ne Thronit ette Herraudhet/ taicka Päruchtinaudhet eli Esiwallat.
Sillä että hänen kauttansa owat kaikki luodut/ jotka taiwaassa ja maan päällä owat/ näkywäiset ja näkymättömät/ sekä ne tronit että herraudet/ taikka pääruhtinaudet eli esiwallat.
1:17 Ne ouat caiki henen cauttans ia henehen loodhut/ ia hen on ennen caikia/ ia henesse caiki seisouat.
Ne owat kaikki hänen kauttansa ja hänehen luodut/ ja hän on ennen kaikkia/ ja hänessä kaikki seisowat.
1:18 Ja hen ombi sen Rumijn/ nimitten/ Seurakunnan Pä. Joca ombi Alcu ia se Esicoinen nijste Coolleista/
Ja hän ompi sen ruumiin/ nimittäin/ Seurakunnan pää. Joka ompi alku ja se esikoinen niistä kuolleista/
1:19 Senpäle ette henelle pite caikisa Esipoli oleman. Sille ette henesse on Ise mielistynyt/ ette henesse piti cokonaisen Teudhelisudhen asuman/
Sen päälle että hänelle pitää kaikissa esipuoli oleman. Sillä että hänessä on Isä mielistynyt/ että hänessä piti kokonaisen täydellisyyden asuman/
1:20 Ja caiki henen cauttans souittaman itzens cansa/ seke ne quin Maasa/ taicka Taiuasa ouat/ sille hen Rauhan teki henen Werens cautta Ristins päle/ itzehenen cautta's.
ja kaikki hänen kauttansa sowittaman itsensä kanssa/ sekä ne kuin maassa/ taikka taiwaassa owat/ sillä hän rauhan teki hänen werensä kautta ristin päälle/ itse hänen kauttansa.
1:21 Ja te iotca muinen Oudhot ia wiholiset olitta iärijen cautta pahoisa töise/
Ja te jotka muinen oudot ja wiholliset olitte järjen kautta pahoissa töissä.
1:22 Mutta nyt ombi hen teite souittanudh hene' Lihans Rumijlla Cooleman cautta/ Senpäle ette henen piti Teite saattaman pyhexi/ laitetomaxi ia saastattomaxi henen casuons edes.
Mutta nyt ompi hän teitä sowittanut hänen lihansa ruumiilla kuoleman kautta/ Sen päälle että hänen piti teitä saattaman pyhäksi/ laittamattomaksi ja saastuttamattomaksi hänen kaswonsa edessä.
1:23 Jos te mutoin pysytte Uskosa/ perustetudh ia wahwat ia horijumattomat sijte Euangeliumin toiuosta/ ionga te cwlitta/ Joca sarnattu ombi caikein Loondocappalein edese iotca Taiuan alla ouat/ Jonga mine Pauali palueliaxi olen tullut.
Jos te muutoin pysytte uskossa/ perustetut ja wahwat ja horjumattomat siitä ewankeliumin toiwosta/ jonka te kuulitte/ Joka saarnattu ompi kaikkein luontokappalein edessä jotka taiwaan alla owat/ Jonka minä Pawali palwelijaksi olen tullut.
1:24 Nyt mine iloitze' minun Waiuastani ionga mine teiden edesten kersin/ ia palkitzen minun Lihasani/ mite pwtui Christusen kersimises/ henen Rumins edeste/ ioca ombi se Seurakunda
Nyt minä iloitsen minun waiwastani jonka minä teidän edestän kärsin/ ja palkitsen minun lihassani/ mitä puuttui Kristuksen kärsimisessä/ hänen ruumiinsa edestä/ joka ompi se seurakunta.
1:25 Jonga Palueliaxi mine olen tullut/ sen iumalisen Sarnanwirghan cautta/ ioca minulle ombi annettu teiden keskenen/
Jonka palwelijaksi minä olen tullut/ sen jumalisen saarnanwiran kautta/ joka minulle ompi annettu teidän keskenän/
1:26 Ette mine Jumalan sanan runsasti sarnaisin/ nimiten/ sen Salaudhen/ ioca mailman alghusta on salattu ollut/ ia Sucukunnista.
Että minä Jumalan sanan runsaasti saarnaisin/ nimittäin/ sen salauden/ joka maailman alusta on salattu ollut/ ja sukukunnista.
1:27 Mutta nyt se ombi ilmoitettu henen Pyhillens/ ioille Jumala tachtoi se iulghista/ quingacaltaiset ouat ne temen Salaudhen cunnialiset Rickaudhet Pacanoiden kesken (quin on Christus teisse) ioca ombi se cunnian toiuo/
Mutta nyt se ompi ilmoitettu hänen pyhillensä/ joille Jumala tahtoi sen julkistaa/ kuinka kaltaiset owat ne tämän salauden kunnialliset rikkaudet pakanoiden kesken (kuin on Kristus teissä) joka ompi se kunnian toiwo/
1:28 ionga me ilmoitanme/ ia maname caiki Inhimiset/ ia opetam caiki Inhimiset caikesa wijsaudhesa/ senpäle ette me saattaisim iocaitzen Inhimisen teudhelisexi Christuses Iesuses/ Johonga mine mös pyrijn/ ia kiluoittelen sen pereste/ sen waickotuxen ielken ioca minussa awunssa lepitze wäkeuesti waickupi.
jonka me ilmoitamme/ ja manaamme kaikki ihmiset/ ja opetamme kaikki ihmiset kaikessa wiisaudessa/ sen päälle että me saattaisim jokaisen ihmisen täydelliseksi Kristuksessa Jesuksessa/ Johonka minä myös pyrin/ ja kilwoittelen sen perästä/ sen waikutuksen jälkeen joka minussa awunsa läwitse wäkewästi waikuttaapi.

 

 

Valitse
luku

1 2 3
4