Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

Apostolein Teghot/ quin on/ Se Toinen Cappale Pyhe' Lucan Euangeliumist

 

Ensimeinen Lucu.

 

1:1 Sijne tosin entises Kirias mine ole' Puhunut (O Racas Theophile) caikista nijste/ quin Iesus Rupesi seke tekemen ette opettama'
Siinä tosin entises kirjassa minä olen puhunut ( Oi rakas Theophile) kaikista niistä/ kuin Jesus rupesi sekä tekemään että opettamaan.
1:2 Hama' sihen peiuen asti/ cuna hen oli ylesotettu/ Sijtte quin hen Apostoleiten (iotca hen wloswalinut oli) pyhen Hengen cautta oli keskyn andanut.
Hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän oli ylösotettu/ Siitä kuin hän apostoleitten ( jotka hän uloswalinnut oli) Pyhän Hengen kautta oli käskyn antanut.
1:3 Joille hen mös Kersimise's ielkin oli itzens eleuexi osottanut moninaisen opettamisen cautta/ ia neutteli hene's heille Neliekymende peiue/ ia puhui heille Jumalan Waldakunnast.
Joille hän myös kärsimisensä jälkeen oli itsensä eläwäksi osoittanut moninaisen opettamisen kautta/ ja näytteli hänensä heille neljäkymmentä päiwää/ ja puhui heille Jumalan waltakunnasta.
1:4 Ja quin he' heite oli coonut/ kielsi hen heite Jerusalemist poismenemest waan Odhottaman Isen Lupausta/ Josta te cwlluet oletta (ma hen) minulda.
Ja kuin hän heitä oli koonnut/ kielsi hän heitä Jerusalemista pois menemästä waan odottamaan Isän lupausta/ Josta te kuulleet olette minulta.
1:5 Sille ette Johannes tosin wedhelle castoi/ Mutta teiden pite pyhelle Hengelle castettaman/ ei nyt monen peiuen peräst.
Sillä että Johannes tosin wedellä kastoi/ Mutta teidän pitää Pyhällä Hengellä kastettaman/ ei nyt monen päiwän perästä.
1:6 Coska he sis cocondunet olit/ kysyit he henelle sanoden/ HERRA/ nytkös ylesrakennat sen Israelin Waldakunnan?
Koska he siis kokoontuneet olit/ kysyit he hänelle sanoen/ HERRA/ nytkös ylösrakennat sen Israelin waltakunnan?
1:7 Nin hen sanoi heille/ Ei teiden tule tiete aica eli hetki/ iotca Ise o'bi pannut henen woimasans.
Niin hän sanoi heille/ Ei teidän tule tietää aikaa eli hetki/ jotka Isä ompi pannut hänen woimassansa.
1:8 Waan teiden pite saaman sen pyhen Hengen auwun/ ioca teiden pälen tulepi. Ja teiden pite oleman minun todhistaiani/ ei waiuoin Jerusalemis/ mutta mös caikes Judeas ia Samarias/ ia sijtte Haman Maan ären
Waan teidän pitää saaman se Pyhän Hengen awun/ joka teidän päällen tuleepi. Ja teidän pitää oleman minun todistajani/ ei waiwoin Jerusalemis/ mutta myös kaikes Judeassa ja Samariassa/ ja siitä hamaan maan ääreen.
1:9 Ja quin hen nämet sanonut oli/ nin hen heiden nähdens ylesotettin/ ia yxi Pilui ylesuei henen heiden silmeins edest.
Ja kuin hän nämät sanonut oli/ niin hän heidän nähdens ylösotettiin/ ja yksi pilwi ylösjäi hänen heidän silmäinsä edest.
1:10 Ja quin he catzelit Taiuasen henen mennesens/ Catzo/ nin seisoit heiden tykenens caxi Mieste walkeis waatteis/ iotca mös sanoit/
Ja kuin he katselit taiwaaseen hänen mennessänsä/ Katso/ niin seisoit heidän tykönänsä kaksi miestä walkeissa waatteissa/ jotka myös sanoit/
1:11 Te Galilean miehet/ mite te seisotta ia catzotta Taiuasen? Teme Iesus ioca teilde ylesotettin Taiuasen/ hen ombi nin tuleua/ quin te näitte henen meneuen Taiuasen.
Te Galilean miehet/ mitä te seisotte ja katsotte taiwaaseen? Tämä Jesus joka teiltä ylösotettiin taiwaaseen/ hän ompi niin tulewa/ kuin te näitte hänen menewän taiwaaseen.
1:12 Nin he palasit Jerusalemin Woorelda/ ioca cutzutan Olio meki/ ia taambana on Jerusalemist ydhen Lepopeiuekunnan matka.
Niin he palasit Jerusalemiin wuorelta/ joka kutsutaan Öljymäki/ ja taampana on Jerusalemista yhden lepopäiwäkunnan matka.
1:13 Ja quin he siselletulit/ nin he ylesastuit sihen Salijn/ cussa nämet oleskelit/ Petari ia Jacobus/ Johannes ia Andreas/ Philippus ia Thomas/ Bartholomeus ia Mattheus/ Jacobus Alphein poica ia Simon Zelotes/ Ja Judas Jacobin weli.
Ja kuin he sisälle tulit/ niin he ylös astuit siihen saliin/ kussa nämät oleskelit/ Pietari ja Jakobus/ Johannes ja Andreas/ Philippus ja Thomas/ Bartholomeus ja Mattheus/ Jakobus Alphein poika ja Simon Zelotes/ ja Judas Jakobin weli.
1:14 Nämet caiki olit alati ynne yximielisesta Rucouxes ia auxenshwtamises ynne Waimoin/ ia Marian Iesusen eitin cansa/ ia henen Welieins cansa.
Nämät kaikki olit alati ynnä yksimielisestä rukouksessa ja awuksi huutamisessa ynnä waimoin/ ja Marian Jesuksen äitin kanssa/ ja hänen weljeinsä kanssa.
1:15 Ja nijne peiuine ylesnousi Petari Opetuslasten seas/ ia sanoi (ia oli Joucko nimilde ychten lehes caxikymende toista sata)
Ja niinä päiwinä ylösnousi Pietari opetuslasten seassa/ ja sanoi (ja oli joukko nimeltä yhtään lähes kaksikymmentä toista sataa)
1:16 Te Miehet ia Weliet/ Sen Kirioituxen piti teutetteme'/ ionga pyhe Hengi ennen sanonut oli Dauidin suun läpitze Judasesta/ ioca oli heiden Johdattaians quin Iesusen kijniotit/
Te miehet ja weljet/ Sen kirouksen piti täytettämän/ jonka Pyhä Henki ennen sanonut oli Dawidin suun läwitse Judasesta/ joka oli heidän johdattajansa kuin Jesuksen kiinni otit/
1:17 Sille ette hen oli meiden Luussa luettu/ ia on temen Wirghan meiden cansam saanut/
Sillä että hän oli meidän luwussa luettu/ ja on tämän wiran meidän kanssamme saanut/
1:18 Teme o'bi ansanut sen Pellon Wärydhen palcasta/ ia itzens hirtti/ ia on keskelde cachti pacachtanut/ ia caiki henen Siselyxens wlosputoisit.
Tämä ompi ansainnut se pellon wääryyden palkasta/ ja itsensä hirtti/ ja on keskeltä kahtia pakahtunut/ ja kaikki hänen sisällyksensä ulos putoisit.
1:19 Ja se ilmestui caikille/ iotca Jerusalemis asuuat/ nin ette se sama Peldo cutzutan heiden Kielellens Hakeldama/ se on/ Weri peldo.
Ja se ilmestyi kaikille/ jotka Jerusalemissa asuwat/ niin että se sama pelto kutsutaan heidän kielellänsä Hakeldama/ se on/ Weripelto.
1:20 Sille se on kiriotettu Psaltari Ramatus/ Henen Cotons pite tuleman kylmille/ Ja ei pide oleman sijne asuijanda. Ja henen Pijspawdhens toinen pite saaman.
Sillä se on kirjoitettu psaltari Raamatussa/ Hänen kotinsa pitää tuleman kylmille/ Ja ei pidä oleman siinä asujainta. Ja hänen piispautensa toinen pitää saaman.
1:21 Nin pite nyt neiste Miehiste/ iotca meiden cansan ouat olluet (caiken sen aijan culla HERRA IesuS wlos ia sisellekeui meiden cansan/
Niin pitää nyt näistä miehistä/ jotka meidän kanssan owat olleet (kaiken sen ajan kulla HERRA JesuS ulos ja sisälle käwi meidän kanssan/
1:22 Ruueten Johannesen Castesta/ hama' sihen peiuen asti/ cuna hen meilde ylesotettin) yxi otettama' hene' Ylesnousemisens Todistaiaxi ynne meiden cansam.
Ruweten Johanneksen kasteesta/ hamaan siihen päiwään asti/ kuna hän meiltä ylösotettiin) yksi otettaman hänen ylösnousemisensa todistajaksi ynnä meidän kanssamme.
1:23 Ja he asetit caxi ehdolle/ Josephin ioca cutzutin Barsabas/ ioca mös lijalda Nimelde cutzuta' Just9/ Ja Mathiasen.
Ja he asetit kaksi ehdolle/ Josephin joka kutsuttiin Barsabas/ joka myös liialta nimeltä kutsutaan Justus/ ja Matthiaksen.
1:24 Rucolit ia sanoit/ Sine HERRA ioca caikein sydhemet tunnet/ osota cumman sine neiste Cadhest olet wloswalinnut
Rukoilit ja sanoit/ Sinä HERRA joka kaikkein sydämet tunnet/ osoita kumman sinä näistä kahdesta olet ulos walinnut
1:25 Ette henen pite Aruan saaman tesse Palueluxes ia Apostolin wirghas/ custa Judas ombi poiswilpistenyt/ ette henen piti poismenemen sialens.
Että hänen piti arwan saaman tässä palweluksessa ja apostolin wirassa/ kusta Judas ompi pois wilpistellyt/ että hänen piti pois menemän sijallensa.
1:26 Ja he heitit Aruan heiste. Ja se Arpa langesi Mathiasen päle. Ja hen lwettin ninen ydhen toistakymmenen Apostoliten Secaan.
Ja he heitit arwan heistä. Ja se arpa lankesi Matthiaksen päälle. Ja hän luettiin niiden yhden toistakymmenen apostolin sekaan.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28