Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

Nelies Lucu.

 

4:1 Silloin Iesus wietin Hengeld corpehen/ senpäle/ ette hen kijusataisin perchelelde.
Silloin Jesus wietiin Hengeltä korpehen/ senpäälle/ että hän kiusattaisiin perkeleeltä.
4:2 Ja cosca hen pastonut oli neliekymme'de peiue ia neliekymmende öte/ sijtte hen isosi.
Ja koska hän paastonnut oli neljäkymmentä päiwää ja neljäkymmentä yötä/ sitten hän isosi.
4:3 Ja kiwsaia edheskeui/ ia sanoi/ Jos sine olet Jumalan poica/ sanos ette nemet kiuet leiuixi tulisit.
Ja kiusaaja edeskäwi/ ja sanoi/ Jos sinä olet Jumalan poika/ sanos että nämät kiwet leiwiksi tulisit.
4:4 Mutta hen wastaden sanoi * Kirioitettu ombi/ Ei ainoas leiues Inhiminen elä/ Mutta iocaitzest sanast/ quin Jumalan suust wloskieupi.
Mutta hän wastaten sanoi Kirjoitettu ompi/ ei ainoastaan leiwästä ihminen elä/ Mutta jokaisesta sanasta/ kuin Jumalan suusta uloskäypi.
4:5 Silloin otti henen perchele cansans/ sihen pyhen caupungin/ ia asetti henen Templin harian päle/ ia sanoi henelle/
Silloin otti hänen perkele kanssansa/ siihen pyhän kaupunkiin/ ja asetti hänen templin harjan päälle/ ja sanoi hänelle/
4:6 Jos sine olet Jumalan poica/ nin sööxe sinus alaspein/ Sille kirioitettu ombi/ Henen pite Engeleins käskyn andaman sinusta/ ia he käsisens candauat sinun/ ettei sine ioskus ialcas kiwen loucka.
Jos sinä olet Jumalan poika/ niin syökse sinus alaspäin/ Sillä kirjoitettu ompi/ Hänen pitää enkeleinsä käskyn antaman sinusta/ ja he käsissänsä kantawat sinun/ ettei sinä joskus jalkaasi kiween loukkaa.
4:7 Nin Iesus sanoi hänelle/ Taas kiriotettu on/ Ei pide sinu' * kiwsaman sinu' Herras Jumalatas.
Niin Jesus sanoi hänelle/ Taas kirjoitettu on/ Ei pidä sinun kiusaaman sinun Herraasi Jumalatasi.
4:8 Taas otti henen perchele cansans sangen corkialle wårelle/ ia osotti henele caiki mailman waldakunnat/ ia heiden cunnians/ ia sanoi henelle/
Taas otti hänen perkele kanssansa sangen korkialle wuorelle/ ja osoitti hänelle kaikki maailman waltakunnat/ ja heidän kunniansa/ ja sanoi hänelle/
4:9 Nemet caiki mine annan sinun/ ios sinä mahanlanget/ ia cumardhat minua.
Nämät kaikki minä annan sinun/ jos sinä maahan lankeat/ ja kumarrat minua.
4:10 Nin sanoi Iesus henelle/ Mene poijs Sathan. Sille kiriotettu on/ Sinun Herras Jumalas pite sinu' cumartama'/ ia hende * ainoa paluelema'.
Niin sanoi Jesus hänelle/ Mene pois satan. Sillä kirjoitettu on/ Sinun Herraasi Jumalaasi pitää sinun kumartaman/ ja häntä ainoaa palweleman.
4:11 Silloin ietti henen perchele. Ja catzo Engelit edheskeuit/ ia paluelit hende.
Silloin jätti hänen perkele. Ja katso enkelit edeskäwit/ ja palwelit häntä.
4:12 Cosca nyt Iesus cuuli/ ette Joha'nes oli kijniotettu/ poijckesi hen Galileaan/ ia ietti Nazaretin/
Koska nyt Jesus kuuli/ että Johannes oli kiinniotettu/ poikkesi hän Galileaan/ ja jätti Nazaretin/
4:13 tuli ia asuij Capernaumis/ ioca on meri caupungi/ Zabulon ia Nephthalim raioisa/
tuli ja asui Kapernaumissa/ joka on merikaupunki/ Zebulon ja Naftalin rajoissa/
4:14 senpälle/ ette teutettemen piti se quin sanottu oli Esaian prophetan caut/ ioca sanoi/
sen päälle/ että täytettämän piti se kuin sanottu oli Esaian prophetan kautta/ joka sanoi/
4:15 Se Zabulon ma/ ia se Nephthalin ma/ leszne meri tiete/ sillepolel Jordanin/ ia se Pacanaiden Galilea/
Se Zebulonin maa/ ja se Naftalin maa/ läsnä meritietä/ sillä puolella Jordanin/ se pakanoiden Galilea/
4:16 Se canssa ioca istui pimijes/ ia coleman warios/ näki swren valkeudhen/ ia ne/ iotca istuit maanculmas/ ia coleman warios/ heille walkeus coitti.
Se kansa joka istui pimeässä/ ja kuoleman warjossa/ näki suuren walkeuden/ ja ne/ jotka istuit maankulmassa/ ja kuoleman warjossa/ heille walkeus koitti.
4:17 Sijte aiasta rupesi Iesus saarnaman/ ia sanoman/ Techkett para'nost/ sille Taiuan waldaku'da * lehestypi.
Siitä ajasta rupesi Jesus saarnaaman/ ja sanoman/ Tehkäät parannusta/ sillä taiwaan waltakunta lähestyypi.
4:18 Cosca nyt Iesus keui sen Galilean meren tykene/ näki hen caxi weliest/ Sijmon/ ioca cutzutan Petari/ ia andrean henen weliens laskeuan werckons meren/ Sille he olit Calamiehet.
Koska nyt Jesus käwi sen Galilean meren tykönä/ näki hän kaksi weljestä/ Simon/ joka kutsutaan Petari/ ja Andrean hänen weljensä laskewan werkkonsa mereen/ Sillä he olit kalamiehet.
4:19 Ja sanoi heille/ Seuratca minua/ ia mine teghen teiden Inhimisten calamiehixi.
Ja sanoi heille/ Seuratkaa minua/ ja minä teen teidän ihmisten kalamiehiksi.
4:20 Nin cochta he ietit wercot/ ia seurasit hende.
Niin kohta he jätit werkot/ ja seurasit häntä.
4:21 Ja cosca hen sielde edheskeui/ näki hen toiset caxi weliest/ Jacobin Zebedeusen poian/ ia Johannem henen weliens wenees henen isens Zebedeusen cansa parandaua' heiden werckoians/ ia hen cutzui heite.
Ja koska hän sieltä edeskäwi/ näki hän toiset kaksi weljestä/ Jakobin Zebedeuksen pojan/ ja Johanneksen hänen weljensä weneessä hänen isänsä Zebedeuksen kanssa parantawan heidän werkkojansa/ ja hän kutsui heitä.
4:22 Nin he cochta ietit wenhen/ ia heiden isens/ ia seurasit hende.
Niin he kohta jätit wenheen/ ja heidän isänsä/ ja seurasit häntä.
4:23 Ja Iesus waelsi ymberi caike' Galilea'/ ia opetti heidhe' Sijnagogisans/ ia sarnasi waldaku'nan Eua'gelium/ ia paransi caikinaset Taudhit/ ia caiken saijraudhen canssan seas/ Ja henen sanomans cuului caiken Sijrian maan sisel.
Ja Jesus waelsi ympäri kaikkeen Galileaan/ ja opetti heidän synagoogissansa/ ja saarnasi waltakunnan ewankeliumia/ ja paransi kaikkinaiset taudit/ ja kaiken sairauden kansan seassa/ Ja hänen sanomansa kuului kaiken Syyrian maan sisällä.
4:24 Ja he toijt henen tygens caikinaijset saijrat/ moninaisista taudheista ia kiwuista kiewretudh/ ia ne piruldariuatut/ ia Cuuntaudhilliset/ ia haluatut.
Ja he toit hänen tykönsä kaikkinaiset sairaat/ moninaisista taudeista ja kiwuista kiedotut/ ja ne pirulta riiwatut/ ja kuuntaudilliset/ ja halwatut.
4:25 Ja hen paransi heiden caiki/ ia seurasi hende palio wäki Galileast/ ia nijste kymmenest caupungist/ ia Jerosolimast/ ia Judeast/ ia nijste makunnist sille polel Jiordanin.
Ja hän paransi heidän kaikki/ ja seurasi häntä paljon wäki Galileasta/ ja niistä kymmenestä kaupungista/ ja Jerusalemista/ ja Judeasta/ ja niistä maakunnista sillä puolella Jordanin.

* Inhiminen elä ) Ei wan teste rumillisest rogast inhiminen taida elä/ mutta sijtä että hen lootta itzense Jumalan päle/ ioca ombi luua'nut caickein niden edhen catzo/ quin hänen pälens vskouat/ iosta edeskatzomisesta mös se rumillinen elatos tapachtu.
* Kiwsaman ) Se olis tapachtunut/ ios hän olis itzens ilman pacota alaspudhottanut/ ia loottanut itzensä senpäle että Jumala' piti hende auttaman/ coska hänelle olit traput edhesens/ ioita mödhen hen taisi mwtoin alasmenne.
* Aijnoa ) Kussa kirijoituxet leuten/ että meidhen pite iotakuta lontocappaletta palueleman/ ei se täte vastoin ole/ sille että sittengi wiele me ainoata Jumalata paluele'ma/ ioca sen käskenyt on/ että meiden pitä nijn tekemen.
* Lähestypi ) Se on/ Taiuan valdakunda ei ole caucan/ se on io käsise ia owen edhes/ Sille että Christus oli tullut ioca taiuan waldakunnan ylestoimitti/ ia Perkelen waldakunnan alaspainoi.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28