Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

Wides Lucu.

 

5:1 COsca hen nyt näki Canssan/ ylesastui hen worelle/ ia quin hen oli istunut/ edheskeuit henen opetuslapsens henen tygens.
Koska hän nyt näki kansan/ ylösastui hän wuorelle/ ja kuin hän oli istunut/ edeskäwit hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.
5:2 Nin hen auasi suuns/ opetti heite/ ia sanoi.
Niin hän awasi suunsa/ opetti heitä/ ja sanoi.
5:3 Autuat ouat ne Hengeliset waiuaiset/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne hengelliset waiwaiset/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:4 Autuat ouat ne murelliset/ sille heiden pite saaman lodhutoxe'.
Autuaat owat ne murheelliset/ sillä heidän pitää saaman lohdutuksen.
5:5 Autuat ouat ne Siwiet/ sille heide' pite maan * perime'.
Autuaat owat ne siweät/ sillä heidän pitää maan perimän.
5:6 Autuat ouat ne/ iotca isouat/ ia ianouat wa'hurskautta/ sille he rauitetan.
Autuaat owat ne/ jotka isoawat/ ja janoawat wanhurskautta/ sillä he rawitetaan.
5:7 Autuat ouat ne Laupiat/ sille heiden pite saman laupeuden.
Autuaat owat ne laupiaat/ sillä heidän pitää saaman laupeuden.
5:8 Autuat ouat ne puchtat sydhemest/ sille heide' pite Jumala' näkemen.
Autuaat owat ne puhtaat sydämestä/ sillä heidän pitää Jumalan näkemän.
5:9 Autuat ouat ne * rauhantekiet/ sille ne pite Jumalan poijaxi cutzuttaman.
Autuaat owat ne rauhantekijät/ sillä ne pitää Jumalan pojaksi kutsuttaman.
5:10 Autuat ouat ne/ iotca wanhurscauden tähde' waiua kerssiuet/ sille heiden ombi Taiuan waldakunda.
Autuaat owat ne/ jotka wanhurskauden tähden waiwaa kärsiwät/ sillä heidän ompi taiwaan waltakunta.
5:11 Autuat oletta te/ cosca Inhimiset pilcauat ia wainouat teite/ ia puhuuat caikinaist pahwtta teite wastoin/ walehdellen/ minun techteni/
Autuaat olette te/ koska ihmiset pilkkaawat ja wainoawat teitä/ ja puhuwat kaikkinaista pahuutta teitä wastoin/ walehdellen/ minun tähteni/
5:12 Ilotcat ia riemucat/ sille teiden palckan ombi swri Taiuasa. Sille nein he wainosit prophetidh iotca teiden edhelen olit.
Iloitkaat ja riemuitkaat/ sillä teidän palkkanne ompi suuri taiwaassa. Sillä näin he wainosit propheettia jotka teidän edellän olit.
5:13 Te oletta maan * Soola. Jos nyt sola tule maguttomaxi/ mille se solatan? Ei se mihinge' sitten kelpa/ mutta että se poisheitethen/ ia Inhimisilde tallatan.
Te olette maan suola. Jos nyt suola tulee mauttomaksi/ millä se suolataan? Ei se mihinkään sitten kelpaa/ mutta että se pois heitetään/ ja ihmisiltä tallataan.
5:14 Te oletta mailman walkeus. Ei taidha se caupungi peitette/ ioca seiso woren päle.
Te olette maailman walkeus. Ei taida se kaupunki peitettää/ joka seisoo wuoren päällä.
5:15 Eike mös he ylessytyte kyntelete/ ia pane wacan ala/ mutta kynttelialghan päle/ walghaseman caikillen nijlle'/ iotca hoones ouat.
Eikä myös he ylössytytä kynttilätä/ ja pane wakan alle/ mutta kynttelijalan päälle/ walaiseman kaikillen niille/ jotka huoneessa owat.
5:16 Nein walijstacan teidhen walkeun Inhimisten edhes/ että he näkisit teiden hyuet töönne/ ia cunnijottaisit teiden Isen ioca Taiuas ombi.
Näin walistakaan teidän walkeus ihmisten edessä/ että he näkisit teidän hywät työnne/ ja kunnioittaisit teidän Isään joka taiwaassa ompi.
5:17 Elket lulco/ että mine tullut olen Laki eli Prophetij pästemen/ Ja en totta mine tullut pästemen/ waan teuttemen.
Älkäät luulko/ että minä tullut olen lakia eli propheettia päästämän/ Ja en totta minä tullut päästämän/ waan täyttämän.
5:18 Sille tosin sanon mine teille/ sihenasti ette Taiuas ia maa catopi/ ei pide catoman se wehin boockstaui/ eike mös yxi rachtu laista/ sijhenasti että caiki tapachtuuat.
Sillä tosin sanon minä teille/ siihenasti että taiwas ja maa katoopi/ ei pidä katooman se wähin bookstawi/ eikä myös yksi rahtu laista/ siihenasti että kaikki tapahtuwat.
5:19 Cuca sis yhden neiste wehimiste käskyste pästepi/ ia nein opettapi Inhimiset/ se * wehimexi pite Taiuan waldakunnas cutzuttaman/ Mutta cuca sen teke/ ia opetta/ se pite cutzuttaman swrexi Taiuan waldakunnas.
Kuka siis yhden näistä wähimmistä käskyistä päästääpi/ ja näin opettaapi ihmiset/ se wähimmäksi pitää taiwaan waltakunnassa kutsuttaman/ Mutta kuka sen tekee/ ja opettaa/ se pitää kutsuttaman suureksi taiwaan waltakunnassa.
5:20 Sille mine sanon teille/ Ellei teiden wanhurscaudhen ylitzekieu enämin quin nijnen kirijan oppenutten/ ia * Phariseusten/ ette te woij siselkieudhe Taiuan waldakundan.
Sillä minä sanon teille/ Ellei teidän wanhurskauden ylitse käy enemmin kuin niiden kirjan oppinutten/ ja phariseusten/ ette te woi sisälle käydä taiwaan waltakuntaan.
5:21 Te kulitta mite sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pide tappama'. Mutta iocahine'/ quin tappapi/ hene' pite domioho' wicapä olema'.
Te kuulitta mitä sanottu oli wanhoille/ Ei sinun pidä tappaman. Mutta jokahinen/ kuin tappaapi/ hänen pitä tuomiohon wikapää oleman.
5:22 Waan mine sano' teille/ että iocahine' quin wihastupi welijense päle/ hene' pite domioho' wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi weliens Racha/ hene' pite neuuo' ala wicapä olema'. Mutta iocahine' quin sanopi/ Sine tyhme/ hänen pite heluetin tulee' wicapä olema'.
Waan minä sanon teille/ että jokahinen kuin wihastuupi weljensä päälle/ hänen pitää tuomiohon wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi weljens rakha (raakki)/ hänen pitää neuwon ala wikapää oleman. Mutta jokahinen kuin sanoopi/ Sinä tyhmä/ hänen pitää helwetin tuleen wikapää oleman.
5:23 Jos sine sis wffrat lahias altarille ia sine sielle muistat/ ette sinun welieles on iotakin sinua wasta'
Jos sinä siis uhraat lahjasi alttarille ja sinä siellä muistat/ että sinun weljelläsi on jotakin sinua wastaan.
5:24 iete sinne sinu' lahias altarin eten/ Ja mene ensin sopiman sinun welies cansa/ ia sitte tule wfframan sinun lahias.
jätä sinne sinun lahjasi alttarin eteen/ Ja mene ensin sopimaan sinun weljesi kanssa/ ja sitten tule uhraaman sinun lahjasi.
5:25 Soui nopiast sinun ritawelies cans/ coscas wiele tielle olet henen cansans/ etteijke ritawelies anna sinua ioskus domarille/ ia domari andapi sinun paluelialle/ ia sine heiteten tornihin.
Sowi nopeasti sinun riitaweljesi kanssa/ koskas wielä tiellä olet hänen kanssansa/ etteikä riitaweljesi anna sinua joskus tuomarille/ ja tuomari antaapi sinun palwelijalle/ ja sinä heitetään tornihin.
5:26 Totisesta mine sanon sinulle/ ettei sine sielde wlospäse sihenasti ettes maxat wimeisen ropon.
Totisesti minä sanon sinulle/ ettei sinä sieltä ulospääse siihenasti ettäs maksat wiimeisen rowon.
5:27 Te culitta ette wanhoille oli sanottu/ Ei pidhe sinun horitekemen.
Te kuulitta että wanhoille oli sanottu/ Ei pidä sinun huorintekemän.
5:28 Mutta mine sanon teille/ että iocahinen quin catzopi ydhen waijmon päle/ himotaxens hende/ io hen horin teki henen cansans sydhemesens.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin katsoopi yhden waimon päälle/ himoitaksensa häntä/ jo hän huorin teki hänen kanssanas sydämessänsä.
5:29 Jos sinun oijkia silmes pahenda sinun/ nin * puchghais se wlhgos/ ia heite pois tykees. Sille para'bi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Jos sinun oikea silmäsi pahentaa sinun/ niin puhkaise se ulos/ ja heitä pois tykösi. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenesi hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiisi pitäisi heitettämän helwetin tuleen.
5:30 Ja ios sinun oijkea käthes pahenda sinun/ nin poishacka se/ ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle/ ette yxi sinun iesenes hucutetan/ quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.
Ja jos sinun oikea kätesi pahentaa sinun/ niin pois hakkaa se/ ja heitä pois tykösi. Sillä parempi on sinulle/ että yksi sinun jäsenesi hukutetaan/ kuin koko sinun ruumiisi pitäisi heitettämän helwetin tuleen.
5:31 Sanottu mös ombi/ iocahinen quin emendens hylkee/ se andacan henelle erokirian.
Sanottu myös ompi/ jokahinen kuin emäntänsä hylkää/ se antakaan hänelle erokirjan.
5:32 Mutta mine sanon teille/ ette iocahinen quin henen emendens hylke/ mutoin quin hoorin tedhen/ hen saatta henen hoori tekemen/ ia ioca sen hylietyn naipi/ hen hooria tekepi.
Mutta minä sanon teille/ että jokahinen kuin hänen emäntänsä hylkää/ muutoin kuin huorintehden/ hän saattaa hänen huorintekemän/ ja joka sen hyljätyn naipi/ hän huoria tekeepi.
5:33 Taas te culitta/ ette sanottu oli wanhoille/ Ele wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walas.
Taas te kuulitte/ että sanottu oli wanhoille/ Älä wanno sinuas walapatton/ mutta anna Herran sinun walasi.
5:34 Waan mine sano' teille/ Elkette swingan * wa'nuco/ eike taiuan päle/ sille se on Jumalan istuin.
Waan minä sanon teille/ Älkäätte suinkaan wannoko/ eikä taiwaan päälle/ sillä se on Jumalan istuin.
5:35 Eike maan päle/ sille hen on Jumalan astinlauta. Eike Jerosoliman päle/ sille se on sen swren Kuninga' caupungi.
Eikä maan päälle/ sillä hän on Jumalan astinlauta. Eikä Jerusalemin päälle/ sillä se on sen suuren kuninkaan kaupunki.
5:36 Eike pääs cautta pide sinun wannoman/ sentehden ettei sine woi yhte hiusta walkiaxi/ eli mustaxi tehde.
Eikä pääsi kautta pidä sinun wannoman/ sentähden ettei sinä woi yhtään hiusta walkeaksi/ eli mustaksi tehdä.
5:37 Waan teiden puhen pite oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mite sen ylitzen lisetän/ se pahast wlgoslechte.
Waan teidän puheen pitää oleman/ On/ on/ ei/ ei/ Mutta mitä sen ylitsen lisätään/ se pahasti uloslähtee.
5:38 Te culitta että sanottu oli/ Silme silmest/ hammas hampast.
Te kuulitte että sanottu oli/ Silmä silmästä/ hammas hampaasta.
5:39 Ja mine sanon teille * Elket paha wasta' seiso/ waan iocahinen quin sinua löpi oikealle poskelle/ nin kienne mös henele toinen.
Ja minä sanon teille. Älkäät pahaa wastaan seiso/ waan jokahinen kuin sinua lyöpi oikealle poskelle/ niin käännä myös hänelle toinen.
5:40 Ja sille/ ioca tacto sinun oikeuden eteen wetä/ ia sinun hames otta/ salli henen mös capu.
Ja sille/ joka tahtoo sinun oikeuden eteen wetää/ ja sinun hameesi ottaa/ salli hänen myös kaapu.
5:41 Ja ioca sinua wati ydhen penicwlman/ mene henen cansans caxi.
Ja joka sinua waatii yhden peninkulman/ mene hänen kanssansa kaksi.
5:42 Anna sille ioca sinulda anopi/ ia lainan pyteue ele welttele.
Anna sille joka sinulta anoopi/ ja lainan pyytäwää älä wälttele.
5:43 Te culitta että sanottu oli/ Racasta sinu' lehimeistes/ ia wiha sinun wiholistas.
Te kuulitte että sanottu oli/ Rakasta sinun lähimäistäsi/ ja wihaa sinun wihollistasi.
5:44 Waan mine sanon teille/ Racastacat teiden wiholisi. Hyuestisiughnacat nijte/ iotca teite sadhattauat. Hyuestitechket nijnen/ iotca teite wihauat. Rucolcat nijnen edhest/ iotca teite wahingoittauat ia wainouat.
Waan minä sanon teille/ Rakastakaat teidän wihollisia. Hywästi siunatkaat niitä/ jotka teitä sadattawat. Hywästi tehkäät niiden/ jotka teitä wihaawat. Rukoilkaat niiden edestä/ jotka teitä wahingoittawat ja wainoawat.
5:45 Että te olisit teiden Isenne poiat/ ioca ombi Taiuaisa. Sille hen sallij Auringoisens coittauan ylitze pahain ia hywein/ ia laskepi sateen ylitze wanhurskasten ia wärein.
Että te olisit teidän Isänne pojat/ joka ompi taiwaissa. Sillä hän sallii aurinkoisensa koittawan ylitse pahain ja hywäin/ ja laskeepi sateen ylitse wanhurskasten ja wääräin.
5:46 Sille ios te racastat nijte iotca teite racastauat/ mite teille sijte on palca? Eikö * Publicanit nijn mös teghe?
Sillä jos te rakastat niitä jotka teitä rakastawat/ mitä teille siitä on palkka? Eikö publikaanit niin myös tee?
5:47 Ja ios te oletta waiuoin soweliaiset teiden weliedhe' cansa/ mite ialoa te teette? Eikö mös Publicanit nijn teghe?
Ja jos te oletta waiwoin soweliaiset teidän weljenne kanssa/ mitä jaloa te teette? Eikö myös publikaanit niin tee?
5:48 Olcat sijs teudheliset ninquin teiden Taiualinen Isen teudhelinen on.
Olkaat siis täydelliset niinkuin teidän Taiwaallinen Isän täydellinen on.

* Costa ) Tesse lugusa ei Christus puhu mailmaisest Esiwallast.
Waan hen opetta Christikunnalens oikeat elemät Jumalan edes Hengese pitemen.
* Perimen ) Mailma lulepi maan omistauans/ ia nautitzeuans tauarans/ coska hen wäkiualda tekepi.
Waan Christus opetta/ että maa periteen ia nautitan Siueydhesä.
* Rauhantekiet ) Ne ouat enämbj quin Rauhaliset/ nimittäin/ iotca rauhan tekeuet/ saattauat/ piteuät ia muita souittauat.
Ninquin Christus ombi meille rauhan tehnyt Jumalan cansa.
* Soola ) Cosca opettaiat Jumalan sanat wnohtauat/ nin he maguttomaxi tuleuat Inhimisten opin cautta Ja soola pure/ caruastele ia leicka/ Nin mös Sarnaiat pitä Syndi rangaseman sanalla Ellei he cadhotuxen/ tungion ia sondan tahdho polietta.
* Wehimexi ) Se on Ei heneste pidhe palio pidhettemen/ waan poisheitettemen.
Swrexi ) Se on/ Heneste pite palio pidhettemen.
* Phariseusten ) Joinenga Wanhurscaus sejsoi waiuoin wlconaisis töise/ ia wlconcullasudhes.
Mutta Christus anopi waiuoin Sydhemen wanhurskautta wskon cautta henen pälens.
* Puchghais se wlgos ) Hengelinen wlgospuchghastus ombi tesse käsketty/ se on/ coska Silmein himot esteten ia cooletetaan sydhemese.
* Wannoco ) Caiki wannomiset ia walat ouat tesse kieltyt/ iotca Inhiminen itzestens tekepi.
Mutta cosca Rackaus/ häte/ Lehimeisen tarue eli Jumalan Cunnia site anopi/ nin se on hyuesti techty.
Ninquin mös Wiha on kieltu/ ia on quitengin luualinen/ cosca se Rackaudhesta ia Jumalan Cunnian waraxi tapachtupi.
* Elket paha wastanseiso ) Se on Ei kenengen pidhe itze wärytte costaman.
Mutta esiuallan/ iolla mjecka on/ pite sen tekemen.
Romanos 18.
* Publicanit ) Latinaxi. Ne cutzutan Somexi Weronottaiat/ ia olit ne/ iotca Romariten Weron ia räntyn edesseisoit ia ylescannoit.
Ja ne olit enimest Jumalattomat Pacanat/ siteuarten Romarilde sihen pannut.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28