Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XV. Lucu.

 

15:1 SIlloin edheskeuit Iesusen tyge/ kirianoppenuuat ia Phariseuset iotca Jerosolimast tulluuat olit/ ia sanoit.
Silloin edeskäwit Jesuksen tykö/ kirjanoppineet ja phariseukset jotka Jerusalemista tulleet olit/ ja sanoit
15:2 Mixi sinun Opetuslapses ylitzkieuuet nijnen wanhinbaiden sädhöt? Sille eiuet he pese käsiense/ coska he leipe söuet.
Miksi sinun opetuslapsesi ylitse käywät niinen wanhimpaiden säännöt? Sillä eiwät he pese käsiänsä/ koska he leipää syöwät.
15:3 Nin hen wastaden/ sanoi heille/ Mixi mös te ylitzkieut Jumalan käskyn teiden sätyn tähden? Sille että Jumala käski sanoden/
Niin hän wastaten/ sanoi heille/ Miksi myös te ylitse käytte Jumalan käskyn teidän säädyn tähden? Sillä että Jumala käski sanoen/
15:4 Cunnioita Isees ia eitees/ Ja ioca kirolepi Iseens eli eitiens/ henen pite colemalla cooleman.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi/ Ja joka kiroileepi isäänsä eli äitiänsä/ hänen pitää kuolemalla kuoleman.
15:5 Mutta te sanotta Isellen taicka eitillen/ iocahinen sanocan/ Se ombi Jumalan annettu/ iolla minun piti sinua autaman/
Mutta te sanotte isällen taikka äitillen/ jokainen sanokaan/ Se ompi Jumalan annettu/ jolla minun piti sinua auttaman/
15:6 ia ei cunnioita henen Isens taicka eiteens/ Ja te olette tyhijexi tehnyuet Jumalan käskyn/ teiden sädhyn tähden.
ja ei kunnioita hänen isäänsä taikka äitiänsä/ Ja te olette tyhjäksi tehneet Jumalan käskyn/ teidän säädyn tähden.
15:7 Te wlcocullatud/ Esaias oijkein noidhui teiste sanoden/
Te ulkokullatut/ Esaias oikein noitui teistä sanoen/
15:8 Teme Canssa lehestypi minua suullansa/ ia hwlillans minua cunnioitzeuat/ mutta heiden sydhemens on caukan minusta.
Tämä kansa lähestyypi minua suullansa/ ja huulillansa minua kunnioitsewat/ mutta heidän sydämensä on kaukana minusta.
15:9 Wan turhan he palueleuat minua/ opettaden site opetost ioca on Inhimisten käsky.
Waan turhaan he palwelewat minua/ opettaen sitä opetusta joka on ihmisten käsky.
15:10 Ja hen cutzui Canssan tygens/ ia sanoi heille/ Cwlkat ia ymmerteket.
Ja hän kutsui kansan tykönsä/ ja sanoi heille/ Kuulkaat ja ymmärtäkäät.
15:11 Ei se quin suusta siselkieupi saastuta Inhimiste/ Mutta se quin suusta wlgoskieupi/ se sastuta Inhimisen.
Ei se kuin suusta sisälle käypi saastuta ihmista/ Mutta se kuin suusta uloskäypi/ se saastuttaa ihmisen.
15:12 Nin edheskeuit henen Opetuslapsens/ ia sanoit henelle/ Tiesickös että Phariseuset pahenit/ coska he cwlit tämen Puheen?
Niin edeskäwit hänen opetuslapsensa/ ja sanoit hänelle/ Tiesitkös että phariseukset pahenit/ koska he kuulit tämän puheen?
15:13 Mutta hen wastasi ia sanoi/ * Jocainen istutos/ iota ei minun Taiualinen Isen istuttanut pite iurinens ylesreuittemen.
Mutta hän wastasi ja sanoi/ Jokainen istutus/ jota ei minun Taiwaallinen Isän istuttanut pitää juurinensa ylös rewittämän.
15:14 Andacat heiden olla/ he ouat sockiat/ ia sockiadhen taluttaiat. Jos nyt sockia sockiata taluttapi/ nin he molemat kropijn langeuat.
Antakaat heidän olla/ he owat sokiat/ ja sokiaiden taluttajat. Jos nyt sokia sokiata taluttaapi/ niin he molemmat kuoppiin lankeawat.
15:15 Nin wastasi Petari ia sanoi henelle/ Wlgostoijmita meille täme tapaus.
Niin wastasi Petari ja sanoi hänelle/ Ulos toimita meille tämä tapaus.
15:16 Nin sanoi Iesus/ Wielekö te nyt pwtutt ymmerdhyst?
Niin sanoi Jesus/ Wieläkö te nyt puutut ymmärrystä?
15:17 Ettekö wiele ymmerdä? Että caiki mite suusta siselmene/ se mene watzan/ ia sille on loonnolinen wlgosmeno?
Ettekö wielä ymmärrä? Että kaikki mitä suusta sisälle menee/ se menee watsaan/ ja sille on luonnollinen ulosmeno?
15:18 Mutta ne iotca suusta wlgoskieuuet/ ne lechteuet itze sydhemeste/ ia ne saastuttauat Inhimisen.
Mutta ne jotka suusta ulos käywät/ ne lähtewät itse sydämestä/ ja ne saastuttawat ihmisen.
15:19 Sille ette sydhemeste wlgoskieuuet pahat aiatoxet/ murhat/ hooruuet/ hauriuxet/ warcauxet/ wäret todhistuxet/ pilcat.
Sillä että sydämestä ulos käywät pahat ajatukset/ murhat/ huoruudet/ haureukset/ warkaukset/ wäärät todistukset/ pilkat.
15:20 Neme saastuttauat Inhimisen. Mutta Pesemettömille käsille söödhe ei se Inhimiste saastuta.
Nämä saastuttawat ihmisen. Mutta pesemättömille käsille syödä ei ihmistä saastuta.
15:21 Ja Iesus sielde poiskeui/ ia tuli Tyrin ia Sidonin maan ären.
Ja Jesus sieltä pois käwi/ ja tuli Tyyron ja Sidonin maan ääreen.
15:22 Ja catzo/ yxi Cananean waimo/ ioca nijste maan äriste oli tullut/ hwti henen tygens sanoden/ O Herra/ Dauidin Poica/ armadha minun päleni/ Minun tytteren hirmuisest rijwatan perchelelde.
Ja katso/ yksi Kananean waimo/ joka niistä maan ääristä oli tullut/ huuti hänen tykönsä sanoen/ Oi Herra/ Dawidin Poika/ armahda minun päälleni/ Minun tyttäreni hirmuisesti riiwataan perkeleeltä.
15:23 Mutta ei sanakan hende wastanut. Nin henen Opetuslapsens edheskeuit/ ia rucolit hende/ sanoden/ Eroita hende sinustas/ sille hen hwta meiden ielkin.
Mutta ei sanakaan häntä wastannut. Niin hänen opetuslapsensa edeskäwit/ ja rukoilit häntä/ sanoen/ Eroita häntä sinusta/ sillä hän huutaa meidän jälkeen.
15:24 Nin hen wastaten sanoi/ En ole mine lehetetty/ waan nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonesta.
Niin hän wastaten sanoi/ En ole minä lähetetty/ waan niinen kadotettuin lammasten tykö Israelin huoneesta.
15:25 Mutta se tuli ia cumarsi hende sanoden/ Herra/ auta minua.
Mutta se tuli ja kumarsi häntä sanoen/ Herra/ auta minua.
15:26 Nin hen wastaten sanoi/ Ei olle se souelias/ otta lastein leipe ia heitte penickoille.
Niin hän wastaten sanoi/ Ei ole se sowelias/ ottaa lasten leipää ja heittää penikoille.
15:27 Nin se wastasi/ Totta Herra. Sööuet quitengin penickat nijste muruista/ iotca heiden Herrains peudhelde putuuat.
Niin se wastasi/ Totta Herra. Syöwät kuitenkin penikat niistä muruista/ jotka heidän herrainsa pöydältä putoawat.
15:28 Silloin Iesus wastaten sanoi henelle/ O waimo/ swri ombi sinun wskos/ olcon sinulle ninquins sine tahdot. Ja henen tytterens tuli teruexi samalla hetkelle.
Silloin Jesus wastaten sanoi hänelle/ Oi waimo/ suuri ompi sinun uskosi/ Olkoon sinulle niinkuin sinä tahdot. Ja hänen tyttärensä tuli terweeksi samalla hetkellä.
15:29 Ja Iesus sielde edheskeui/ tuli Galilean meren tyge/ ia ylesastui worelle/ istui sijhen.
Ja Jesus sieltä edes käwi/ tuli Galilean meren tykö/ ja ylös astui wuorelle/ istui siihen.
15:30 Ja palio Canssa edeskeuit henen tygens/ Ja toijdh cansans onduuat/ sokiat/ kuroit/ myket/ Raiarickot/ ia palio muita/ Ja heitit ne Iesusen ialkaden eteen.
Ja paljon kansaa edeskäwit hänen tykönsä/ ja toit kansansa ontuwat/ sokiat/ kuurot/ mykät/ raajarikot/ ja paljon muita/ Ja heitit ne Jesuksen jalkaiden eteen.
15:31 Ja hen paransi heiden/ nin että Canssat imechtelit/ coska he neijt ne myket puhuuan/ Raiarickot teruet oleuan/ Onduuat kieuuen/ sockiat näkeuen/ ia cunnioitzit Israelin Jumalat.
Ja hän paransi heidän/ niin että kansat ihmettelit/ koska he näit ne mykät puhuwan/ Raajarikot terweet olewan/ Ontuwat käywän/ sokiat näkewän/ ja kunnioitsit Israelin Jumalata.
15:32 Ja Iesus cutzui Opetuslapsens tygens/ ia sanoi/ Mine armadhan Canssan päle/ Sentähden että he ouat io colmet peiue minun tykeneni wijpyneet/ Ja ei ole heille söteuet/ Ja en mine tahdo heite tyköeni paastuten poislaske/ ettei he tielle wäsy.
Ja Jesus kutsui opetuslapsensa tykönsä/ ja sanoi/ Minä armahdan kansan päälle/ Sen tähden että he owat jo kolme päiwää minun tyköni wiipyneet/ Ja ei ole heille syötäwätä/ Ja en minä tahdo heitä tyköäni paastoten poislaskea/ ettei he tielle wäsy.
15:33 Nin sanoit hene' Opetuslapsens henelle/ Custa me saa'ma tesse ärimaas nin mo'da leipe/ ette me rauitzemma nein palion Canssan?
Niin sanoit hänen opetuslapsensa hänelle/ Kusta me saamme tässä äärimaassa niin monta leipää/ että me rawitsemme näin paljon kansaa?
15:34 Ja Iesus sanoi heille/ Mittoman leipe teille on? He sanoit/ Seitzemen/ Ja wehe calaisija.
Ja Jesus sanoi heille/ Monta leipää teillä on? He sanoit/ seitsemän/ Ja wähän kalaisia.
15:35 Nin hen käski Canssan maan päle atrioijtzeman.
Niin hän käski kansan maan päälle aterioitsemaan.
15:36 Ja hen otti ne seitzemen leipe/ ia calat/ kijtti Jumalat/ mursi/ ia annoi Opetuslastens/ ia Opetuslapset annoit Canssalle/ Ja he caikin söijt/ ia rawittijn.
Ja hän otti ne seitsemän leipää/ ja kalat/ kiitti Jumalata/ mursi/ ja annoi opetuslastensa/ ja opetuslapset annoit kansalle/ Ja he kaikki söit/ ja rawittiin.
15:37 Ja ylesotit mite lighaxi ieij/ seitzemen corghia teunnens muruia.
Ja ylös otit mitä liiaksi jäi/ seitsemän koria täynnänsä muruja.
15:38 Mutta ne iotca söijt/ olit nelie tuhatta mieste/ ilman waimoita ia lapsita.
Mutta ne jotka söit/ olit neljä tuhatta miestä/ ilman waimoitta ja lapsitta.
15:39 Ja quin hen oli Canssan tyköens laskenut/ astui hen hachteen/ ia tuli Magdalan raioille.
Ja kuin hän oli kansan tyköänsä laskenut/ astui hän haahteen/ ja tuli Magdalan rajoille.

* Jumalan annetu ) Se on/ eipe mine taidha sinulle site anda/ se on kircolle luuattu/ Mine tahdon sen anda Jumalan palueluxexi * Jocainen istutos ) Se on caiki oppi ia Waicutos/ quin ei Jumala waicuta Inhimises/ se ombi Syndi.
Ja teste nähden quin Omaechto ombi iwri woimatoin Jumalisis asioisa.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28