Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

XXVIII. Lucu.

 

28:1 Mutta Sabbathin peiuen Echtona/ ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue/ tuli Maria Magdalene/ ia se toinen Maria/ näkemeen Hauta.
Mutta Sabbathin päiwän ehtoona/ joka rupesi walaisemaan toista Sabbathin päiwää/ tuli Maria Magdalene/ ja se toinen Maria/ näkemään hauta.
28:2 Ja catzos/ sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast/ ia edheskeui/ wieritti Kiuen ouelda/ ia istui sen päle.
Ja katsos/ siinä tapahtui suuri maanjäristys. Sillä HERRAN enkeli alas astui taiwahasta/ ja edeskäwi/ wieritti kiwen owelta/ ja istui sen päälle.
28:3 Nin hen oli nähde quin pitkeisentuli/ ia henen waattens walkia ninquin Lumi.
Niin hän oli nähdä kuin pitkäisen tuli/ ja hänen waatteensa walkea kuin lumi.
28:4 Mutta henen pelghostans wartiat hemmestuit/ ia tulit ninquin olisit coolleet.
Mutta hänen pelostansa wartijat hämmästyit/ ja tulit niinkuin olisit kuolleet.
28:5 Mutta se Engeli wastasi ia sanoi Waimoille/ Elket pelietkö/ Sille mine tiedhen/ että te etzitte site ristinnaulittu Iesusta.
Mutta se enkeli wastasi ja sanoi waimoille/ Älkäät peljätkö/ Sillä minä tiedän/ että te etsitte sitä ristiinnaulittua Jesusta.
28:6 Ei hen ole tesse/ Hen on ylesnosnut/ ninquin hen sanoi. Tulcat/ catzocat Sija cuhunga HERRA pandu oli.
Ei hän ole tässä/ Hän on ylösnoussut/ niinkuin hän sanoi. Tulkaat/ katsokaat sijaa kuhunka HERRA pantu oli.
28:7 Ja pian menget sanocat henen Opetuslapsillens/ että hen ylesnousi coolluista. Ja catzo/ Hen teiden edhelenmenepi Galileaan/ sielle teiden pite henen näkemen/ Catzos/ mine sanoin teille.
Ja pian menkäät sanokaat hänen opetuslapsillensa/ että hän ylös nousi kuolleista. Ja katso/ Hän teidän edellän meneepi Galileaan/ siellä teidän pitää hänen näkemän/ Katsos/ minä sanoin teille.
28:8 Ja he menit nopiast Haudhalda pelghon ia swren ilon cansa/ iooxit ilmoittaman henen Opetuslapsillens.
Ja he menit nopeasti haudalta pelon ja suuren ilon kanssa/ juoksit ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa.
28:9 Mutta quin he menit ilmoittamaan henen Opetuslapsillens/ ia catzos/ nin Iesus cohdasi heiden/ ia sanoi/ Terue teiden. Nin he edeskeuit ia rupesit henen Jalcoinsa/ ia cumarsit hende.
Mutta kuin he menit ilmoittamaan hänen opetuslapsillensa/ ja katsos/ niin Jesus kohtasi heitän/ ja sanoi/ Terwe teidän. Niin he edeskäwit ja rupesit hänen jalkoinsa/ ja kumarsit häntä.
28:10 Silloin sanoi Iesus heille/ Elket pelietkö/ Menget ia ilmoittacat minun welgilleni/ että he menisit Galileaan/ sielle he sauat minun nähde.
Silloin sanoi Jesus heille/ Älkää peljätkö/ Menkäät ja ilmoittakaat minun weljilleni/ että he menisit Galileaan/ siellä he saawat minun nähdä.
28:11 Coska he nyt poismenit/ Catzo/ nin tulit mwtamat wartioista Caupungihin/ ia ilmoitidh temen caiken nijlle Ylimeisille Papeille mite tapachtunudh oli.
Koska he nyt pois menit/ Katso/ niin tulit muutamat wartijoista kaupunkiin/ ja ilmoitit tämän kaiken niille ylimmäisille papeille mitä tapahtunut oli.
28:12 Nin he cokounsit Wanhimbadhen cansa/ ia Neuuo pidhit/ ia annoit Sotamiehille kylle Raha/ ia sanoit/
Niin he kokoontui wanhimpaiden kanssa/ ja neuwoa pidit/ ja annoit sotamiehille kyllä rahaa/ jaa sanoit/
28:13 Sanocat/ että henen Opetuslapsens tulit Öelle/ ia warghastit henen/ meiden matesam.
Sanokaat/ että hänen opetuslapsensa tulit yöllä/ ja warastit hänen/ meidän maatessamme.
28:14 Ja ios se tule Waldamiehen coruille/ nin me tahdomme henen lepytte/ ia saatam teidhet syyttömexi.
Ja jos se tulee waltamiehen korwille/ niin me tahdomme hänen lepyttää/ ja saatamme teidät syyttömäksi.
28:15 Nin he otit Rahan/ ia teit quin he olit opetetudh. Ja teme puhe on änixi otettu Judasten keskene haman tehen peiuen asti.
Niin he otit rahan/ ja teit kuin he olit opetetut. Ja tämä puhe on ääniksi otettu Judasten keskenän hamaan tähän päiwään asti.
28:16 Mutta ne yxitoistakymende Opetuslasta menit Galilean/ sille Mäelle/ iohonga Iesus oli heite neuuonut.
Mutta ne yksitoistakymmentä opetuslasta menit Galileaan/ sille mäelle/ johonka Jesus oli heitä neuwonut.
28:17 Ja coska he negit henen/ cumarsit he hende/ mutta monicahdat epeilit.
Ja koska he näit hänen/ kumarsit he häntä/ mutta monikahdat epäilit.
28:18 Ja edheskeui Iesus/ puhutteli heite/ sanoden. Annettu on minulle caiki weki Taiwahas ia Maasa/
Ja edeskäwi Jesus/ puhutteli heitä/ sanoen. Annettu on minulle kaikki wäki taiwahassa ja maassa/
28:19 Menget sijs wlgos ia opettaca caiki Canssa/ ia castakat heite Nimeen Isen ia Poian ia pyhen Hengen.
Menkäät siis ulos ja opettakaa kaikki kansa/ ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.
28:20 Ja opetaca heite pitemen caiki/ iota mine olen teiden käskenyt. Ja catzo/ Mine olen teiden tykenen iocapeiue Mailman Loppun asti.
Ja opettakaa heitä pitämään kaikki/ jota minä olen teidän käskenyt. Ja katso/ Minä olen teidän tykönän joka päiwä maailman loppuun asti.

* Sabbathin echtona ) Ramattu alca peiuen sijte Echtosta quin edesioutui/ ia sen echtoon Loppu/ se on toisen peiuen Homen eli amu.
Nin sano mös P. Mattheus tesse/ että Christus oli ylesnosnut homenelda ioca oli echton loppu/ Ja alcu ensimeisen Pyhe peiuen/ Sille he lwghit ne Cwsi peiue sen corckiman Päsieisen ielken/ caiki Pyhexi Ja rupesi se ensimeinen cochta ielken Päsieisen.

Loppu P. Mattheusen Euangeliumist.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28