Pyhen Mattheusen Euangelion.

 

VII. Lucu.

 

7:1 Elket * domitco/ ettei te domitaisi.
Älkäät tuomitko/ ettei te tuomittaisi.
7:2 Sille että samalla domiolla/ iolla te domitzetta/ pite te domittaman. Ja samalla mitalla/ iolla te mittat/ pite teillen mitattaman.
Sillä että samalla tuomiolla/ jolla te tuomitsette/ pitää te tuomittaman. Ja samalla mitalla/ jolla te mittaat/ pitää teillen mitattaman.
7:3 Mixi sijs sine näet raiskan sinun welies silmes/ ia ett sine äckäie hirte/ ioca ombi sinun silmeses?
Miksi siis sinä näet raiskan sinun weljesi silmässä/ ja et sinä äkkää hirttä/ joka ompi sinun silmässäsi?
7:4 Taica quinga sine sanot welielles/ pidhes/ mine otan raiskan sinun silmestes/ ia catzo hirsi on sinun silmeses?
Taikka kuinka sinä sanot weljellesi/ pidäs/ minä otan raiskan sinun silmästäsi/ ja katso hirsi on sinun silmässäsi?
7:5 Sine vlcocullattu/ heite ensin hirsi vlgos sinun silmestes/ ia sijtte catzo quingas wlosotaisit raiskan sinun welies silmest.
Sinä ulkokullattu/ heitä ensin hirsi ulos sinun silmästäsi/ ja sitten katso kuinkas ulos ottaisit raiskan sinun weljesi silmästä.
7:6 Elket andaco * coirain site quin * pyhe on/ ia elket teiden perlöien heittekö * sikaden eteen/ ettei he nijte ioskus talla ialgoilans/ ia heidens teidhen wastan kiendeuet/ ia repiuet teite.
Älkäät antako koirain sitä kuin pyhä on/ ja älkäät teidän pärlyjän heittäkö sikain eteen/ ettei he niitä joskus tallaa jaloillansa/ ja heidäns teidän wastaan kääntäwät/ ja repiwät teitä.
7:7 Anocat/ ia teille annetan. Etziket/ ia te leudhette/ Colkuttacat/ ia teille awatan.
Anokaat/ ja teille annetaan. Etsikäät/ ja te löydätte/ Kolkuttakaat/ ja teille awataan.
7:8 Sille iocahinen quin ano/ hen saapi/ Ja cukaikenens etzipi/ hen leutepi/ ia colcuttaialle awatan.
Sillä jokahinen kuin anoo/ hän saapi/ ja kuka ikänänsä etsiipi/ hän löytääpi/ ja kolkuttajalle awataan.
7:9 Eli ongo ioku teiste Inhiminen/ iolda/ ios henen poica's leipe anois/ andaco hen henelle kiwen?
Eli onko joku teistä ihminen/ jolta/ jos hänen poikansa leipää anoisi/ antaako hän hänelle kiwen?
7:10 Taicka ios hen cala anois/ andaco hen henelle Kärmen?
Taikka jos hän kalaa anoisi/ antaako hän hänelle käärmeen?
7:11 Jos nyt te/ iotca pahat oletta/ taidhat hyuet lahiat anda teiden lastenna/ Quinga palio enämin teiden Isen/ ioca on Taiuais/ andapi hyuije nijlle iotca anouat henelde?
Jos nyt te/ jotka pahat oletta/ taidat hywät lahjat antaa teidän lastenne/ Kuinka paljon enemmin teidän Isän/ joka on taiwaissa/ antaapi hywiä niille jotka anowat häneltä?
7:12 Caicki sis mite te tahdotta/ että Inhimiset pite teiden tekemen/ nijn mös te techkette heille. Sille nemet ouat Laki ia Prophetat.
Kaikki siis mitä te tahdotte/ että ihmiset pitää teidän tekemän/ niin myös te tehkäätte heille. Sillä nämät owat laki ja profeetat.
7:13 Menget sisele sijte achtast portist/ Sille että lauia ombi se porti/ ia awara tije/ ioca poiswete cadhotuxen/ ia mo'da ouat/ iotca sen cautta waeldauat.
Menkäät sisälle siitä ahtaasta portista/ Sillä että lawea ompi se portti/ ja awara tie/ joka pois wetää kadotukseen/ ja monta owat jotka sen kautta waeltawat.
7:14 Ja se porti ombi ahdas/ ia tie caita/ ioca wetäpi elemehen/ ia haruat ne ouat/ iotca sen leuteuet.
Ja se portti ompi ahdas/ ja tie kaita/ joka wetääpi elämähän/ ja harwat ne owat/ jotka sen löytäwät.
7:15 Cauattacat sijs teiden nijste wäriste Prophetaijst/ iotca tuleuat teiden tygene lammasten watteilla/ mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet.
Kawahtakaat siis teidän niistä wääristä prophetaista/ jotka tulewat teidän tykönne lammasten waatteilla/ mutta sisältä he owat raatelewaiset sudet.
7:16 Heiden hedhelmestens pite teiden tundeman heiden. Hakeco iocu winamarioi orientappuroist? taicka ficunita ohdakeista?
Heidän hedelmästänsä pitää teidän tunteman heidän. Hakeeko joku wiinamarjoja orjantappuroista? taikka wiikunia ohdakkeista?
7:17 Nin iocahinen hyue puu/ teke hyuet hedhelmet/ Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet.
Niin jokahinen hywä puu/ tekee hywät hedelmät/ Mutta paha puu tekee häijyt hedelmät.
7:18 Yxi hyue puu/ ei se taida häiyie hedhelmit tehdä/ Eike mös häiu puu hyuije hedhelmit.
Yksi hywä puu/ ei se taida häjyjä hedelmiä tehdä/ Eikä myös häjy puu hywiä hedelmiä.
7:19 Jocahinen puu/ quin ei teghe hyue hedhelmet/ se poishacatan/ ia heitete' tulehen.
Jokahinen puu/ kuin ei tee hywä hedelmät/ se pois hakatahan/ ja heitetään tulehen.
7:20 Sentähde' pite teiden tundeman heite hedhelmestens.
Sentähden pitää teidän tunteman heitä hedelmästänsä.
7:21 Ei iocahinen quin sano minulle/ Herra Herra/ pide siseltuleman Taiuan waldakundan/ mutta se ioca teke minun Iseni tachdon/ quin on Taiuais.
Ei jokahinen kuin sanoo minulle/ Herra Herra/ pidä sisälle tuleman taiwaan waltakuntaan/ mutta se joka tekee minun Isäni tahdon/ kuin on taiwaissa.
7:22 Monda sanouat minulle sine peiuene/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimes caut * Propheteranuut/ ia sinun nimelles perchelet wlgosaianuuat/ ia sinun nimes caut me olemma monda wäkeuet awu tehenyuet?
Monta sanowat minulle sinä päiwänä/ Herra/ Herra/ Emmekö me sinun nimesi kautta propheteerannut/ ja sinun nimelläsi perkeleet ulosajaneet/ ja sinun nimesi kautta me olemme monta wäkewät awut tehneet?
7:23 Ja silloin minun pite tunnustaman heille/ En ikenens mine teite tundenut/ Menget pois minun tyköeni te wäärin tekijet.
Ja silloin minun pitää tunnustaman heille/ En ikänänsä minä teitä tuntenut/ Menkäät pois minun tyköäni te wäärin tekijät.
7:24 Sentehde' iocahine' quin minulda nämet puhet cwle/ ia * tekepi ne/ mine tegen hene' wijsaa' miehen werdaxi/ ioca rakensi henen hooneens callion päle.
Sentähden jokahinen kuin minulta nämät puheet kuulee/ ja tekeepi ne/ minä teen hänen wiisaan miehen wertaiseksi/ joka rakensi hänen huoneensa kallion päälle.
7:25 Ja sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseijsit sen hoonen päle/ ia ei quitengan cukistunut/ Sille että hen oli callion päle perustettu.
Ja sade lankesi/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja ei kuitenkaan kukistunut/ Sillä että hän oli kallion päälle perustettu.
7:26 Ja iocahinen quin cwle minulda näme puhet/ ia ei teghe nijte/ se tehden tyhmen miehen werdhaxi/ ioca hoonens rakensi sannan päle/ ia syseisit sen honen päle/
Ja jokahinen kuin kuulee minulta nämä puheet/ ja ei tee niitä/ se tehdään tyhmän miehen wertaiseksi/ joka huoneensa rakensi sannan päälle/ ja sysäisit sen huoneen päälle/
7:27 ia sadhe langeis/ ia wirdhat tulit/ ia twlet puhalsit/ ia syseisit sen hoonen päle/ ia se cukistui/ ia sen langeus oli swri.
ja sade lankesi/ ja wirrat tulit/ ja tuulet puhalsit/ ja sysäisit sen huoneen päälle/ ja se kukistui/ ja sen lankeus oli suuri.
7:28 Ja se tapactui/ cosca Iesus lopetti nemet puhet/ että canssat hämmestuit henen oppins päle/ Sille että hen opetti heite woimalisest/ ia ei ninquin kirianoppenuuat.
Ja se tapahtui/ koska Jesus lopetti nämät puheet/ että kansat hämmästyit hänen oppinsa päälle/ Sillä että hän opetti heitä woimallisesti/ ja ei niinkuin kirjanoppineet.

* Elket domitko ) Jumalalle tule Domio.
Senteden se quin Domitzepi ilman Jumalan Kesky/ se Jumalan Cunnian omista.
Ja se wica/ ombi se suri Malca.
* Coirat ) Ouat ne/ iotca wihauat ia wainouat Jumalan Sana.
* Quin Pyhe on ) Teme Pyheys ombi Jumalan sana/ ionga cautta caiki cappalet Pyhexi tuleuat.
* Sighat ) Ouat ne/ iotca Lihallisis Himoisa wpotetut ouat nin/ ettei he taidha ychten waari otta sanasta.
* Propheterannut ) Neille on olluet ialod töödh/ waan ei ole ollut hyue Sydhende.
Senteden pitä Jumalan sanoman/ Ettei hen heite tunne omixensa.
* Tekepi sen ielkin ) Tesse Christus mös anopi Wscoa/ Sille cussa ei wsco ole/ sine ei kesky pidhete/ Ro. 3.
Ja caiki hyuet Tööd/ ilman wscota tehdhyt/ echke quinga hyuet ne näkyuet/ ouat syndi.
Wastoinpein/ cussa Wsco on/ sijnä pite iwri oikiat hyuet Töödh noudhattama'.
Sen Christus ( tekemisexi ) cutzu/ että sydhemest tehdheisin.
Mutta Wsco puhdistapi sydhemen Act. 15.
Ja teme wanhurskaus caikinaisi twlia wahwana wastanseiso/ se on/ wastan caiki heluetin woima.
Sille se wanhurskaus ombi rakettu wahwan Perustoxen päle/ Christusen sen wscon cautta.
Mutta hyuet töödh ilman wscota/ ne ouat ninen tyhmein Neitzytten Lampudh/ ilman öliuta.

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26 27
28