Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

Se Toinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

 

I. Lucu.

 

1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan tahdon cautta/ sen Elemen Lupauxen ielkin Christuses Iesuses.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan tahdon kautta/ sen elämän lupauksen jälkeen Kristuksessa Jesuksessa.
1:2 Minun rackalle Poijallani Timotheuselle. Armo/ Laupius/ Rauha Iselde Jumalalda/ ia Iesuselda Christuselda meiden HERralda.
Minun rakkaalle pojalleni Timotheuselle. Armo/ laupius/ rauha Isältä Jumalalta/ ja Jesukselta Kristukselta meidän Herralta.
1:3 Mine kijten Jumalata/ iota mine paluelen hamasta minu' Wanhamistan/ puchtas Omastunnos/ ette mine lackamata pidhen sinun muistosa minun Rucouxisani/ ölle ia peiuelle/
Minä kiitän Jumalata/ jota minä palwelen hamasta minun wanhemmistan/ puhtaassa omastunnossa/ että minä lakkaamata pidän sinun muistossa minun rukouksissani/ yöllä ja päiwällä/
1:4 ia mine halan sinua nädhexeni (quin mine muistan sinun kynelis päle) senpäle ette mine ilolla teuteteisijn/
ja minä halaan sinua nähdäkseni (kuin minä muistan sinun kyynelisi päälle) senpäälle että minä ilolla täytettäisiin/
1:5 coska se wilpitöin Usko/ ioca sinussa ombi/ tule minun mieleheni/ Joca mös ennen asui sinun Ämmäses Loidas/ ia sinun Eitises Eunicas/ sen mine wissiste tiedhen/ ette mös sinussa.
koska se wilpitöin usko/ joka sinussa ompi/ tule minun mieleheni/ Joka myös ennen asui sinun ämmäsessä Loidassa/ ja sinun äitisessä Eunicassa/ sen minä wissiste tiedän/ että myös sinussa.
1:6 Jonga syyn tedhe mine sinua manan/ ettes ylesheräytet sen Jumalan Lahian/ ioca sinussa on/ minun Kätteni pällepanemisen cautta/
Jonka syyn tähden minä sinua manaan/ että ylösheräytät sen Jumalan lahjan/ joka sinussa on/ minun kätteni päällepanemisen kautta/
1:7 Sille ettei Jumala ole andanut meille pelcauxen Henge/ waan wäkewuydhen/ ia rackaudhen/ ia raitiudhen.
Sillä ettei Jumala ole antanut meille pelkauksen hengen/ waan wäkewyyden/ ja rakkauden/ ja raittiuden.
1:8 Se' teden ele häpie meiden HErran Iesusen Christusen todhistusta/ ei mös minua/ ioca olen henen fanginsa/ waan ole osaline' Euangeliumin waiuas/ Jumala' wäen peräste/
Sen tähden älä häpeä meidän Herran Jesuksen Kristuksen todistusta/ ei myös minua/ joka olen hänen wankinsa/ waan ole osallinen ewankeliumin waiwassa/ Jumalan wäen perästä/
1:9 ioca meite on autuaxi tehnyt/ ia on cutzunut ydhen pyhen Cutzumisen cansa/ meiden töiden pereste/ waan henen Aiuotuxens ia armo's pereste/ ioca meille annettu on/ Christuses Iesuses ennen ijancaikisita aicoija.
joka meitä on autuaaksi tehnyt/ ja on kutsunut yhden pyhän kutsumisen kanssa/ meidän töiden perästä/ waan hänen aiwotuksensa ja armon perästä/ joka meille annettu on/ Kristuksessa Jesuksessa ennen iankaikkisia aikoja.
1:10 Mutta nyt hen on iulki tullut meiden Wapachtaijan Iesusen Christusen Ilmeistuxen cautta/ Joca tosin Colemalda wäen poisotti/ ia Elemen ia coolemattudhen menon Walkiutehen edestoi Euangeliumin cautta/
Mutta nyt hän on julki tullut meidän wapahtajan Jesuksen Kristuksen ilmestyksen kautta/ Joka tosin kuolemalta wäen pois otti/ ja elämän ja kuolemattomuuden meno walkeutehen edestoi ewankeliumin kautta/
1:11 Joho'ga mine ole' pandu Sarnaijaxi ia Apostolixi ia Pacanaiden Opettaijaxi.
Johonka minä olen pantu saarnaajaksi ja apostoliksi ja pakanaiden opettajaksi.
1:12 Jonga syyn tedhen mine mös neite kersin/ Ja en quitengan häpie. Sille mine tiedhen/ kenen päle mine vskon/ ia olen wissi/ ette hen woipi minulle ketke Uskotun caluni/ sihen peiuen asti.
Jonka syyn tähden minä myös näitä kärsin/ Ja en kuitenkaan häpeä. Sillä minä tiedän/ kenen päälle minä uskon/ ja olen wissi/ että hän woipi minulle kätkeä uskotun kaluni/ siihen päiwään asti.
1:13 Pidhe itzes ninen teruelisten sanain Esicuuan ielkin/ iotcas minulda cwllut olet/ sijte Uskosta ia Rackaudhesta/ Christuses Iesuses.
Pidä itsesi niiden terweellisten sanain esikuwan jälkeen/ jotkas minulta kuullut olet/ siitä uskosta ja rakkaudesta/ Kristuksessa Jesuksessa.
1:14 Teme hyue Uskottucalu ketke pyhen Hengen cautta/ ioca meisse asupi.
Tämä hywä uskottu kalu kätke Pyhän Hengen kautta/ joka meissä asuupi.
1:15 Sen sine tiedhet/ ette caiki iotca Asias ouat ne lowuidh minusta/ ioinenga seas ombi Phigellus ia Hermogenes.
Sen sinä tiedät/ että kaikki jotka Asiassa owat ne luowuit minusta/ joinenka seassa ompi Phigellus ja Hermogenes.
1:16 HERRA andacoho' Laupiuns Onesiphorin perehen/ Sille se on wsein minun wirghottanut/ ia ei häuennyt minun Cahlettani/
HERRA antakohon laupiutensa Onesiphorin perheen/ Sillä se on usein minun wirottanut/ ja ei häwennyt minun kahlettani/
1:17 Waan coska hen oli Romissa/ tutkasi hen wisumasti minun ielkijn/ ia lewsi minun.
Waan koska hän oli Romissa/ tutkasi hän wisummasti minun jälkeen/ ja löysi minun.
1:18 HERRA andacon hene' leute Laupiudhen sinä peiuenä HERRAN tykene/ Ja quinga mones cappales hen minun auwulinen oli Ephesis/ sine parahin tiedhet.
HERRA antakoon hänen löytää laupiuden sinä päiwänä HERRAN tykönä/ Ja kuinka monessa kappaleessa hän minun awullinen oli Ephesissä/ sinä parahin tiedät.

 

Valitse
luku

1 2 3
4