Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

Se Ensimeinen P. Paualin Epistola Timotheusen tyge.

I. Lucu.


1:1 PAuali Iesusen Christusen Apostoli/ Jumalan meiden Lunastaian keskyn ielkin/ ia HErran Iesusen Christusen/ ioca ombi meiden Toiuon.
Pawali Jesuksen Kristuksen apostoli/ Jumalan meidän lunastajan käskyn jälkeen/ ja Herran Jesuksen Kristuksen/ joka ompi meidän toiwon.
1:2 Timotheuselle minun toimeliselle' poialle Uskosa/ Armo/ Laupius/ Rauha Jumalalda meiden Iselden/ ia meiden HERRalda Iesuselda Christuselda.
Timotheuselle minun toimellisellen pojalle uskossa/ armo/ laupius/ Rauha Jumalalta meidän Isältän/ ja meidän HERRalta Jesukselta Kristukselta.
1:3 Quin mine keskin sinun Ephesis olla/ coska mine Macedonian lexin/ nin mös tee/ ettes neuuoisit mutomille/ Ettei he mwta opetusta seuraisi/
Kuin minä käskin sinun Ephesissä olla/ koska minä Macedoniaan läksin/ niin myös teen/ ettäs neuwoisit muutamille/ Ettei he muuta opetusta seuraisi/
1:4 eike mös tottelisi Juttuia/ ia poluilukuia ioilla ei loppu ole/ iotca Tutkimiset matkan saattauat/ enämin quin paranuxen Jumalan tyge Uskosa.
eikä myös tottelisi juttuja/ ja polwilukuja joilla ei loppu ole/ jotka tutkimiset matkaan saattawat/ enemmin kuin parannuksen Jumalan tykö uskossa.
1:5 Sille ette se päsumma Keskyiste on/ Rackaus puchtahasta sydhemeste/ ia hyueste Omastatunnosta/ ia wlcokullattomast Uskosta.
Sillä että se pääsumma käskyistä on/ Rakkaus puhtahasta sydämestä/ ja hywästä omastatunnosta/ ja ulkokullatomasta uskosta.
1:6 Joista mwtomat ouat heirechtenet/ ia ouat kiendyneet turhijn Jaritoxijn/
Joista muutamat owat hairahtuneet/ ja owat kääntyneet turhiin jaarituksiin/
1:7 Ja tactouat Ramatuis Mestarit olla/ ia eiuet ymmerdhä mite he puhuuat/ eli mite he kijnitteuet.
Ja tahtowat Raamatuissa mestarit olla/ ja eiwät ymmärrä mitä he puhuwat/ eli mitä he kiinnittäwät.
1:8 Mutta me tiedheme/ ette Laki ombi hyue/ ios site iocu oikein prucapi/ ia tietä sen/
Mutta me tiedämme/ että laki ompi hywä/ jos sitä joku oikein pruukaapi/ ja tietää sen/
1:9 Ettei nijlle Wanhurskaille ychten Laki pandu ole. Waan nijlle Wärille' ia Tottelematoille/ nijlle Jumalattomille ia syndisille/ nijlle Julmille ia Riuatuille/
Ettei niille wanhurskaille yhtään laki pantu ole. Waan niille wäärille ja tottelematoille/ niille jumalattomille ja syntisille/ niille julmille ja riiwatuille/
1:10 nijlle Isenstappaille ia Eitinstappaille/ nijlle Miehentappaille/ Salawotesille/ Pilteinraiskaille/ Inhimistenwarcaille/ Walectelijlle/ Walapattoitzille/ ia mite muta sencaltaista on quin site terueliste Opetosta wastan ombi
niille isänsä tappajille ja äitinsä tappajille/ niille miehentappajille/ salawuoteisille/ pilteinraiskaajille/ ihmistenwarkaille/ walehtelijoille/ walapattoisille/ ja mitä senkaltaista on kuin sitä terweellistä opetusta wastaan ompi.
1:11 sen autuan Jumalan cunnialisen Eua'geliumin ielkin/ ioca minulle vskottu on.
sen autuaan Jumalan kunniallisen ewankeliumin jälkeen/ joka minulle uskottu on.
1:12 Ja mine Kijten meiden Herra Christust Iesusta/ ioca minu' woimalisexi tehnyt on/ ia luki minun vskolisexi/ ia asetti tehen Wircahan.
Ja minä kiitän meidän Herraa Kristusta Jesusta/ joka minun woimalliseksi tehnyt on/ ja luki minun uskolliseksi/ ja asetti tähän wirkahan.
1:13 Minun ioca ennen olin yxi Pilcaija ia wainoia ia Wäkiualtainen. Mutta Laupius ombi minulle tapachtanut/
Minun joka ennen olin yksi pilkkaaja ja wainoaja ja wäkiwaltainen. Mutta laupius ompi minulle tapahtunut/
1:14 Sille mine tein sen tietemete/ epewskosa. Mutta site runsamasti ombi meiden Herran Armo ylitzewotanud/ ynne sen Uskon ia Rackaudhen cansa ioca Christuses Iesuses ombi.
Sillä minä tein sen tietämätä/ epäuskossa. Mutta sitä runsaammasti ompi meidän Herran armo ylitse wuotanut/ ynnä sen uskon ja rakkauden kanssa joka Kristuksessa Jesuksessa ompi.
1:15 Sille ette se on iwri totinen tosi/ ia yxi callis sana/ Ette Christus Iesus on tullut mailmahan/ nijte Syndisite wapactaman/ ioista mine olen se Ensimeinen.
Sillä että se on juuri totinen tosi/ ja yksi kallis sana/ Että Kristus Jesus on tullut maailmahan/ niitä syntisiä wapahtaman/ joista minä olen se ensimmäinen.
1:16 Mutta senteden minulle on Laupius tapachtanut/ Senpäle ette Iesus Christus ensin minussa osotais caiken pitkemielisudhen/ Nijlle Esicuuaxi/ iotca henen pälens Uskoman piti ijancaikisehen Elemehen.
Mutta sentähden minulle on laupius tapahtunut/ Senpäälle että Jesus Kristus ensin minussa osoittaisi kaiken pitkämielisyyden/ Niille esikuwaksi/ jotka hänen päällensä uskoman piti iankaikkisehen elämähän.
1:17 Mutta Jumalalle sille ijancaikiselle Kuningalle coolemattomalle ia nächtemettömelle ia ainoalle wijsalle/ olcohon Cunnia ia ylistos ijancaikisudhesa/ Amen.
Mutta Jumalalle sille iankaikkiselle kuninkaalle kuolemattomalle ja nähtämättömälle ja ainoalle wiisaalle/ olkohon kunnia ja ylistys iankaikkisuudessa/ Amen.
1:18 Temen * Käskyn mine annan sinun Haltuus minun Poica' Timothee/ ninen entisten Ennustosten ielkin sinusta/ Ettes nijse sotisit ninquin Hyue Sotamies/ ia pidheisit Uskon ia Hyue' Omantunnon.
Tämän käskyn minä annan sinun haltuusi minun poikan Timothee/ niinen entisten ennustusten jälkeen sinusta/ Ettäs niissä sotisit niinkuin hywä sotamies/ ja pitäisit uskon ja hywän omantunnon.
1:19 Jotca mutomat ouat heistens poissyseneet/ ia ouat Uskosa Haaxirickohon sattuneet.
Jotka muutamat owat heistän pois sysänneet/ ja owat uskossa haaksirikkohon sattuneet.
1:20 Joista on Hymeneus ia Alexander/ iotca mine olen Perkelen haltun andanut/ ette he hilitetuxi tulisit enembi pilcamasta.
Joista on Hymeneus ja Alexander/ jotka minä ole perkeleen haltuun antanut/ että he hillitetyksi tulisit enempi pilkkaamasta.

 

Valitse
luku

1 2 3
4 5 6